dnes je 27.1.2022

Input:

Návrh novely vyhlášky o o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

30.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Návrh novely vyhlášky o o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jednu z oblastí, která je upravena zákonem č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 3/2020 Sb.”) je povinnost zajistit ve vybraných případech zpracování energetického posudku (ustanovení § 9a). Zákonná úprava v této oblasti přinesla změny v „typech” energetických posudků, které je povinnost/možnost zpracovávat. Na tyto změny reaguje předkládaný materiál, tzn. návrh vyhlášky o energetickém posudku.

Návrh vyhlášky o energetickém posudku zachovává postupy pro zpracování energetických posudků podle ustanovení § 9a odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.”). K technické úpravě došlo u specifikace postupu při posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem1, tj. postup zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. Nově jsou stanoveny podrobnosti energetického posudku pro doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy (dle § 9a odst. 2 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb.) a obsah posudku pro vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle § 9a, odst. 1, písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. Zároveň je s ohledem na nové programové období a nové programy podpory aktualizován postup provádění posudku dle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. Způsob ekologického hodnocení byl upraven do souladu s ekologickým hodnocením dle vyhlášky č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu. Ekologické hodnocení je nově prováděno pouze na úrovni emisí CO2.

Návrh znění vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

K čl. I bodu 1

Dochází ke zjednodušení obsahu energetického posudku. Evidenční list je nahrazen souhrnem, který obsahuje základní údaje o energetickém posudku. Informace, které mají být v souhrnu obsaženy, jsou dle typu posudku stanoveny v příloze č. 1. Součástí energetického posudku je titulní list, souhrn a podrobnosti energetického posudku.

K čl. I bodu 2

Evidenční list je nově nahrazen souhrnem energetického posudku, který obsahuje základní údaje o energetickém posudku.

K čl. I bodu 3

Doporučení energetického specialisty vyplývá z podrobností energetického posudku, které jsou stanoveny pro jednotlivé typy posudku. Toto ustanovení je z § 4 vypuštěno, a proto dochází i k jeho odstranění z nadpisu.

K čl. I bodu 4

Úprava v souvislosti s přečíslováním příloh a doplněním posudku dle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. mezi posudky, u kterých se provádí ekonomické hodnocení.

K čl. I bodu 5

Úprava v souvislosti s přečíslováním příloh.

K čl. I bodu 6

Přeformulování znění ustanovení, které stanovuje, že pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d)§ 9a odst. 2 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb. je obsahem energetického posudku hodnocení navrženého projektu podle zadání poskytovatele dotace.

K čl. I bodu 7

Podrobnosti energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e)§ 9a odst. 2 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. jsou nově stanoveny v příloze č. 4. Současné znění pouze odkazuje na evidenční list pro tento typ posudku.

K čl. I bodu 8

Úprava v souvislosti s přečíslováním příloh.

K čl. I bodu 9

Podrobnosti energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. jsou nově stanoveny v příloze č. 6. Současné znění nestanovuje, jak má vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření pro tento typ posudku vypadat.

K čl. I bodu 10

Doporučení energetického specialisty vyplývá z podrobností energetického posudku, které jsou stanoveny pro jednotlivé typy posudku. Toto ustanovení je tak nadbytečné a je vypuštěno.

K čl. I bodu 11

Úprava v souvislosti s přečíslováním příloh.

K čl. I bodu 12

Dochází k přečíslování příloh tak, aby jejich řazení mělo logickou strukturu a bylo v souladu s jednotlivými typy posudků dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb. Příloha č. 1 stanovuje požadavky na souhrn energetického posudku, přílohy č. 2-6 stanovují podrobnosti pro jednotlivé typy energetických posudků a přílohy č. 8-9 stanovují metodiky pro ekonomické a ekologické hodnocení.

K příloze č. 1 – Požadavky na souhrn energetického posudku

Příloha stanovuje požadavky na souhrn energetického posudku, který nahrazuje evidenční listy definované stávající právní úpravou. Souhrn energetického posudku obsahuje základní údaje o energetickém posudku, tj. např. popis výchozího stavu, navržené varianty řešení, zhodnocení. Požadavky jsou stanoveny pro jednotlivé typy energetických posudků.

K příloze č. 2 - Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona č. 406/2000 Sb.

Příloha popisuje postup provádění hodnocení nákladů a přínosů podle § 9a odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 406/2000 Sb. s příslušnými formuláři. V postupu zpracování energetického posudku podle této přílohy nedochází ke změnám oproti stávající právní úpravě, tzn. při hodnocení je potřeba:

 • zeměpisní a systémové vymezení oblasti, ve které se řešení hodnotí,

 • stanovit výchozí stav (rozsah parametrů rozhodných pro popis výchozí úrovně je zachován),

 • určit varianty pro hodnocení, které se provede v souladu s bodem 3 přílohy č. 2 zahrnující ekonomické hodnocení provedené podle přílohy č. 3 tohoto návrhu. Pro srovnání variant se provede specifikace nákladů na poplatky v oblasti životního prostředí a zdraví. Pojem „poplatky v oblasti životního prostředí a zdraví” je třeba vykládat eurokonformně podle transponované směrnice, a proto nedošlo k nahrazení tohoto pojmu v normativním textu za odkaz na konkrétní peněžité plnění. V kontextu právního řádu České republiky tento pojem označuje poplatek za znečišťování podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

 • formulovat doporučení energetického specialisty.

 • při předávání podkladů rozhodných pro provedení hodnocení postupovat dle ustanovení uvedených v této příloze.

Nově byl doplněn bod 3.5, který stanovuje tabulky, do kterých se provedou výsledky hodnocení. Tabulky jsou také součástí souhrnu energetického posudku dle přílohy č. 1.

K příloze č. 3 - Postup při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. d)§ 9a odst. 2 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb.

Příloha specifikuje postupy zpracování energetického posudku hodnotící proveditelnost projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. Nově stanovený postup zpracování energetického posudku zohledňuje podmínky poskytování finanční podpory v novém programovém období 2021+ a snahu o sjednocení postupů mezi jednotlivými programy podpory při poskytování finanční podpory, snížení administrativní zátěže žadatelů a zpracovatelů energetických posudků.

Energetický posudek obsahuje následující údaje:

 • Záměr energetického posudku s vymezením kritérií programu podpory

 • Historie spotřeby energie

 • Analýza užití energie předmětu energetického posudku

 • Popis a hodnocení navrhovaného stavu

 • Kritéria programu podpory

 • Ekonomické hodnocení dle přílohy č. 7

 • Ekologické hodnocení dle přílohy č. 8

Rozsah analýzy užití energie předmětu posudku je ve

Nahrávám...
Nahrávám...