dnes je 27.5.2024

Input:

Návrh novely nařízení o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

20.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6
Návrh novely nařízení o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

redakce EnergetikaInfo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo návrh novely nařízení vlády podle § 3 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb. (dále jen "nařízení").

V roce 2022 byl přijato a ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie na roky 2022 – 2024, které stanovilo pro rok 2022 – 2024 následující:

a) druhy podpory a formy podpory, které jsou využity pro podporu,

b) druhy podporovaných zdrojů, velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného instalovaného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které jsou předmětem podpory,

c) množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, které je předmětem podpory,

d) vymezení tepla, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla,

e) maximální výši finanční jistoty v případě aukce,

f) druhy podporovaných zdrojů energie, pro které platí

1. povolení stavby výrobny elektřiny jako podmínka pro účast v aukci,

2. společná aukce pro výrobny elektřiny uváděné do provozu a modernizované výrobny elektřiny,

3. určení podpory zvlášť pro zdroj elektřiny a zvlášť pro výrobnu elektřiny, a

g) dobu trvání udržovací podpory elektřiny, dobu trvání udržovací podpory tepla a období, za které se poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.

Předkládané nařízení vlády rozšiřuje podle § 3 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb. výše uvedené nařízení o hodnoty pro rok 2025.

Pravidla pro oblast podpory obnovitelných zdrojů energie v EU jsou stanovena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Tato směrnice stanoví společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů. Stanoví závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie, a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Směrnice stanoví pravidla týkající se statistických převodů mezi členskými státy, společných projektů členských států a členských států a třetích zemí, záruk původu, správních postupů, informování a vzdělávání a přístupu energie z obnovitelných zdrojů k distribuční soustavě. Směrnice stanoví rovněž kritéria udržitelnosti pro biopaliva, paliva z biomasy a biokapaliny.

Pravidla pro oblast podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v EU jsou stanovena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, přičemž tato byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Nařízení stanovuje formy podpory, které budou využity pro podporu ve smyslu zákona (jedná se o 3 formy podpory: zelený bonus, aukční bonus a výkupní ceny. Dále nařízení stanovuje druhy podporovaných zdrojů, velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepla a biometanu, které jsou předmětem podpory, podmínky pro dodávky tepla v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla, maximální výši finanční jistoty v případě aukce, podmínky pro účast v aukci pro podporované zdroje energie a dobu trvání některých druhů podpor (udržovací podpory elektřiny a udržovací podpory tepla).

V případě nevydání nařízení by nebyl stanoven rozvoj podporovaných zdrojů energie pro rok 2025, pro jejichž rozvoj je zásadním opatřením provozní podpora a absence uvedeného opatření by negativně ovlivnila dosahování cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a dalších podporovaných zdrojů do roku 2030, které jsou stanoveny v evropské legislativě a pro ČR jsou uvedeny ve schváleném Vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne ... 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb. (dále jen "zákon“), a čl. IV bodu 1 zákona č. 176/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:

Čl. I

Nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 se slova "ekvivalentu elektrického výkonu včetně“ nahrazují slovy "instalovaného výkonu včetně nebo jeho ekvivalentu“ a doplňuje se věta druhá, která včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: "V případě výroben biometanu s výkonem nad 1 MW a do 6 MW instalovaného výkonu včetně nebo jeho ekvivalentu, které nebudou vlastněny malými a středními podniky nebo společenstvím pro obnovitelné zdroje1 se podpora vztahuje pouze na dvě výrobny biometanu uvedené do provozu v daném roce.

V uvedeném novelizačním bodě jsou navrhovány úpravy v § 5 odst. 3 nařízení, kdy navržené úpravy vyplývají z probíhajícího notifikačního řízení SA. 104686 – Podpory biometanu o slučitelnosti uvedené podpory s vnitřním trhem EU.

2. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 1 doplňují nové řádky, které znějí:

"

Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 Od 1 MW včetně Aukční bonus 0 NE ANO  300 000 NE
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 Od 1 MW včetně Aukční bonus 0 NE ANO 300 000 NE
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 Nižší než 1 MW Zelený bonus 0 NE -  - -
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 Nižší než 1 MW Zelený bonus 0 NE -  - -

".

V příloze č. 1 v tabulce č. 1, týkající se podpory elektřiny vyrobené využitím energie slunečního záření se doplňují nové řádky pro rok 2025.

3. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 2 doplňují nové řádky, které znějí:

"

Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 Od 6 MW včetně nebo více než 6 zdrojů elektřiny Aukční bonus 70 ANO ANO 300 000 NE
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 Od 6 MW včetně nebo více než 6 zdrojů elektřiny Aukční bonus 0 ANO ANO 300 000 NE
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 Nižší než 6 MW nebo nejvýše 6 zdrojů elektřiny Zelený bonus 140 ANO -  - -
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 Nižší než 6 MW nebo nejvýše 6 zdrojů elektřiny Zelený bonus 30 ANO -  - -

".

V příloze č. 1 v tabulce č. 2, týkající se podpory elektřiny vyrobené využitím energie větru se doplňují nové řádky pro rok 2025.

4. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 3 doplňují nové řádky, které znějí:"

Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 Od 1 do 10 MW včetně Aukční bonus 7,8 ANO ANO 300 000 NE
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 Od 1 do 10 MW včetně Aukční bonus 2 ANO ANO 300 000 NE
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 Nižší než 1 MW Zelený bonus 3,6 ANO - - -
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 Nižší než 1 MW Zelený bonus 3,3 ANO - - -

".

V příloze č. 1 v tabulce č. 3, týkající se podpory elektřiny vyrobené využitím energie vody se doplňují nové řádky pro rok 2025.

5. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 4 doplňují nové řádky, které znějí:

"

Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 Od 1 MW včetně Aukční bonus 0 ANO ANO 300 000 NE
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 Od 1 MW včetně Aukční bonus 0 ANO ANO 300 000 NE
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 Nižší než 1 MW Zelený bonus 0 ANO - - -
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 Nižší než 1 MW Zelený bonus 9 ANO -  - -

".

V příloze č. 1 v tabulce č. 4, týkající se podpory elektřiny vyrobené využitím energie skládkového plynu se doplňují nové řádky pro rok 2025.

6. V příloze č. 1 se na konci tabulky č. 5 doplňují nové řádky, které znějí:

"

Vysoutěžené nové výrobny elektřiny1 v roce 2025 Od 1 MW včetně Aukční bonus 0 ANO ANO 300 000 NE
Vysoutěžené modernizované výrobny elektřiny1 v roce 2025 Od 1 MW včetně Aukční bonus 0 ANO ANO 300 000 NE
Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 Nižší než 1 MW Zelený bonus 0 ANO - - -
Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 Nižší než 1 MW Zelený bonus 0 ANO -  - -

".

V příloze č. 1 v

Nahrávám...
Nahrávám...