dnes je 5.10.2022

Input:

Návrh novely energetického zákona, který reaguje na cenové problému na trhu s energiemi

28.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Návrh novely energetického zákona, který reaguje na cenové problému na trhu s energiemi

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná novela energetického zákona reaguje na akutní cenové problémy na trhu s energiemi a navazuje na předchozí novelu energetického zákona, kterou Poslanecká sněmovna schválila dne 2. června 2022 (sněmovní tisk č. 225). Ta obsahovala zejména novou právní úpravu institutu dodavatele poslední instance a zavedení principu "Use it or lose it" (UIOLI) při skladování zemního plynu v podzemních zásobnících.

Stávající právní úprava v energetickém zákoně nevykazuje nedostatky z hlediska zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen. Regulace podnikání i výkonu státní správy v energetice se vztahuje obecně na vztahy mezi státem, podnikateli a zákazníky bez jakékoliv aspektu, který souvisí s otázkou pohlaví a potenciální diskriminací. Ani z hlediska nepřímé diskriminace nebyly zjištěny jakékoliv nedostatky.

Cílem navrhované právní úpravy je snížit cenu elektřiny a zemního plynu konečným zákazníkům při mimořádných tržních situacích. Mimořádnou tržní situací se rozumí stav, kdy se podstatná část občanů státu dostává do vážných finančních problémů v důsledku vysoké ceny elektřiny nebo zemního plynu a tento stav není možné, dostatečné nebo vhodné řešit jiným druhem státní pomoci, jakým je například příspěvek na bydlení.

V takového situaci se bezpochyby nachází české domácnosti právě nyní. Z veřejně dostupných zdrojů (např. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-cez-oznamil-dalsi-cenovy-skok-a-tentokrat-poradny-203619) vyplývá, že pokud domácnost topí elektřinou, vroste její cena v roce 2023 oproti roku 2021 o cca 145 %. Pokud domácnost topí plynem, vzroste jeho cena v roce 2023 oproti roku 2021 o cca 190 %. Situace jednotlivých zákazníků se samozřejmě liší, nicméně lze předpokládat, že podstatná část domácností již nyní čelí nebo nejpozději před začátkem topné sezóny bude čelit enormnímu nárůstu ceny energie.

Je třeba, aby v popsaných situacích existoval mechanismus, který umožní státu konečnou cenu elektřiny nebo zemního plynu, případně tepla zákazníkům snížit prostřednictvím energetického zákona. Příspěvek státu má charakter dotace, která putuje ze státního rozpočtu na obchodníky s elektřinou nebo plynem. Ti jsou povinni příspěvek ve výši stanovené nařízením vlády zohlednit (uplatnit, započítat) ve faktuře za dodávku elektřiny nebo plynu zákazníkovi, nebo ho promítnout do zálohových plateb. Technickou podporu při této finanční operaci zajištuje operátor trhu, u něhož se shromažďují všechny základní informace.

Mechanismus pro snížení ceny komodity je spojen s vybranou distribuční sazbou (tarifem) v elektroenergetice a kategorií zákazníka určeného roční spotřebou v plynárenství, neboť tam tarifní struktura neexistuje. Vymezení distribučních sazeb obsahují cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, aktuálně cenové rozhodnutí č. 9/2021. Sazby jsou uspořádány s ohledem na charakter odběru a množství spotřeby elektřiny, pomocí nich lze tedy velmi přesně identifikovat typy zákazníků, kterým může být státní pomoc adresována.

Právní úprava je navržena tak, aby umožnila vládě vydat nařízení, v němž výběrem konkrétní distribuční sazby a pomocí určení spotřeby plynu, případně dalšími kritérii, určí množinu zákazníků, kterým je pomoc určena. Vláda pak v nařízení zejména vymezí výši příspěvku, kterou stát adresuje jednotlivým kategoriím zákazníků a některé další technické podmínky nezbytné pro aplikaci daného právního institutu.

S ohledem na to, že příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn obdrží podle návrhu zákona ze státního rozpočtu obchodník s elektřinou a obchodník s plynem, může se jevit, že tento příspěvek vykazuje znaky komerční veřejné podpory. Příspěvek v elektroenergetice a plynárenství však komerční charakter nemá, neboť jeho koncovým příjemcem bude nekomerční zákazník. Fakticky část platby za energii bude uhrazena obchodníkovi státem namísto zákazníkem. Návrh právní úpravy bude oznámen Evropské komisi podle příslušené právní úpravy.

Koncovým příjemcem příspěvku je zákazník. Pokud jde o zohlednění příspěvku k dani z příjmu fyzických osob, nepředpokládáme, že se jedná o zdanitelný příjem. Příspěvky z veřejného rozpočtu poskytované fyzickým osobám jsou obecně osvobozeny podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.

Návrh znění novely s komentářem z aplikace ODok

ZÁKON

ze dne 2022,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb. a zákona č. /2022 Sb., se mění takto:

1. Za § 11q se vkládají nové § 11r až 11t, které včetně nadpisů znějí:

"§ 11r

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn

(1) Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn (dále jen "příspěvek") je peněžní částka určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodaný obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti.

(2) Pro účely zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálních službách se příspěvek nepovažuje za příjem a na náklady na elektřinu a zemní plyn kryté příspěvkem se hledí, jako by byly uhrazeny zákazníkem.

(3) Vláda může nařízením na kalendářní rok nebo jeho část stanovit

a) kategorie odběrných míst zákazníků, u kterých se příspěvek zohledňuje, specifikovaných distribuční sazbou v elektroenergetice a ročním odběrem plynu v plynárenství,

b) výši příspěvku na jednotlivá odběrná místa zákazníků, u kterých se příspěvek zohledňuje, přičemž maximální výše příspěvku na jednotlivé odběrné místo nesmí překročit 20 000 Kč,

c) rozhodný den, ke kterému odběrné místo splňuje podmínky pro zohlednění příspěvku,

d) rozhodný den, od kterého obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem zohledňuje příspěvek,

e) termín podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek poskytovaný obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem,

f) termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi provozovatelem distribuční soustavy a operátorem trhu a mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem,

g) termíny pro poskytnutí finančních prostředků operátorovi trhu a termíny pro poskytnutí příspěvku obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem.

(4) Příspěvek a jeho poskytnutí a zohlednění musí být v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie.

§ 11s

Práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu

(1) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno zařízení zákazníka, u něhož má být zohledněn příspěvek, je povinen předat operátorovi trhu údaje nezbytné pro poskytnutí příspěvku obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem. Provozovatel distribuční soustavy předá údaje, které jsou aktuální k rozhodnému dni podle § 11r odst. 3 písm. c).

(2) Operátor trhu je povinen zpracovat a předat obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku, které jsou platné k rozhodnému dni podle § 11r odst. 3 písm. c).

(3) Operátor trhu je povinen poskytnout obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem příspěvek před rozhodným dnem pro jeho zohlednění podle § 11r odst. 3 písm. d).

(4) Operátor trhu má právo na poskytnutí finančních prostředků ministerstvem před poskytnutím příspěvku obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem. Tyto finanční prostředky musí pokrýt celkové náklady na příspěvek. Ministerstvo poskytne finanční prostředky operátorovi trhu na základě jeho žádosti o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek pro jednotlivé obchodníky.

(5) Operátor trhu je povinen ve spolupráci s ministerstvem vypořádat rozdíl mezi přijatými finančními prostředky ze státního rozpočtu a jím poskytnutým příspěvkem obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem bez zbytečného odkladu.

§ 11t

Práva a povinnosti obchodníka s elektřinou a obchodníka s plynem

(1) Obchodník s elektřinou a obchodník s plynem jsou příjemci příspěvku, který jsou povinni zohlednit v nejbližší zálohové platbě zákazníka ve výši a za podmínek stanovených nařízením vlády. Jestliže je výše zálohové platby nižší než příspěvek, zohlední obchodník s elektřinou a obchodník s plynem zbývající část příspěvku v následující zálohové platbě. Jestliže není sjednána zálohová platba, zohlední se příspěvek ve vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu, nejdéle však do 12 měsíců od obdržení příspěvku od operátora trhu.

(2) Z rozpisu záloh a z vyúčtování podle odstavce 1 musí být zřejmá výše zohledněného příspěvku.

(3) Obchodník s elektřinou a obchodník s plynem jsou povinni na svých internetových stránkách uveřejnit informace o výši příspěvku pro jednotlivé kategorie zákazníků.

(4) Jestliže na základě předaných údajů dojde k poskytnutí finančních prostředků nebo příspěvku v nesprávné výši, jsou operátor trhu, obchodník s elektřinou a obchodník s plynem povinni vypořádat rozdíl bez zbytečného odkladu. Obchodník s elektřinou a obchodník s plynem jsou povinni neprodleně vrátit případný přeplatek operátorovi trhu.

(5) V rozsahu zohledněného příspěvku zaniká dluh zákazníka za dodanou elektřinu nebo plyn. Tím není dotčeno právo obchodníka s elektřinou a obchodníka s plynem na přerušení distribuce elektřiny nebo plynu v případě, kdy jsou splněny předpoklady neoprávněného odběru podle § 51 nebo 74 a příspěvek nepokrývá jistinu dluhu dotčeného zákazníka.".

Navrhovaný paragraf 11r obsahuje definici příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn a obsah nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro jeho uplatnění.

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn je definován v odstavci 1 jako peněžní částka určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodaný obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti. Jak je výslovně upraveno, je příspěvek určen pro zemní plyn, nikoliv například pro propan-butan, neboť je sice pravdou, že se cena ostatních plynů v rámci energetické krize také zvedla, nicméně nikoliv ve stejném rozsahu jako u zemního plynu, který pochází zejména z

Nahrávám...
Nahrávám...