dnes je 17.6.2024

Input:

Návrh nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1
Návrh nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo návrh nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci. Prvním důvodem předložení návrhu nového nařízení vlády je posun zmocňovacího ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, způsobený jednou z jeho novelizací, a sice zákonem č. 3/2020 Sb., kdy v rámci úprav znění § 4 došlo k vložení dvou odstavců před odstavec s tímto ustanovením. V tomto směru je třeba nahradit stávající nařízení vlády č. 232/2015 Sb. novým prováděcím předpisem, který se bude odkazovat na správné ustanovení zákona.

Druhým důvodem je potřeba provést úpravy na základě praktických zkušeností a poznatků z aplikace nařízení č. 232/2015 Sb. a související identifikace nedostatků, zejména s cílem:

  1. zpřesnit nároky na obsah státní energetické koncepce a definice podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy o jejím uplatňování a zvýšit jejich srozumitelnost,
  2. sladit soubor ukazatelů státní energetické koncepce s reálnou dostupností údajů pro jejich určení a sledování,
  3. zjednodušit požadavky na obsah územní energetické koncepce v oblasti energetického modelování o části se sporným přínosem a
  4. zlepšit logiku a zvýšit přehlednost požadavků na obsah územní energetické koncepce.

Návrh znění nařízení vlády s komentářem z aplikace ODok

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2023

o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 7 a § 4 odst. 11 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 3/2020 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení a

b) obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování.

Ustanovení vymezuje předmět nařízení vlády, jímž je v souladu se zákonem stanovit obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení a obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování. Nemění se oproti dosavadní právní úpravě.

§ 2

Státní energetická koncepce

(1) Státní energetická koncepce obsahuje

a) analýzu stávajícího energetického systému státu a stanovení hlavních trendů vývoje energetiky, poptávky po energii, použitelnosti jednotlivých primárních energetických zdrojů, relativního zastoupení jednotlivých primárních a sekundárních zdrojů energie v energetickém systému včetně analýzy možných budoucích změn v tomto zastoupení a problematiky energetické infrastruktury,

b) analýzu silných a slabých stránek energetiky České republiky a příležitostí a hrozeb pro energetický sektor České republiky,

c) komplexní rozbor vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících energetiku České republiky v dlouhodobém časovém horizontu,

d) stanovení vrcholových strategických cílů a cílových hodnot pro celý energetický sektor, včetně procentně vyjádřeného zastoupení jednotlivých zdrojů energie v rámci primárních a sekundárních zdrojů se stanoveným maximem a minimem, kterého může daný zdroj energie v cílovém roce, popřípadě dílčích letech, dosáhnout,

e) výstupy očekávaného vývoje energetiky České republiky s využitím energetického modelování s ohledem na vytyčené cílové hodnoty a s důrazem na snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti, ekonomickou efektivnost a maximální ekologickou přijatelnost,

f) kvantifikaci ukazatelů bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a sociální přijatelnosti a udržitelnosti nakládání s energií a stanovení jejich cílových hodnot,

g) optimalizaci scénáře vývoje energetiky České republiky a ukazatelů bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a sociální přijatelnosti a udržitelnosti nakládání s energií na základě hodnocení prováděného podle většího počtu různorodých parametrů, přičemž parametry a nastavení se stanoví se zohledněním kvantifikovaných vstupních předpokladů a vyrovnaného naplňování strategických cílů,

h) dílčí rozvojové strategie jednotlivých oblastí sektoru energetiky a navazujících sektorů, obsahující jednotlivé priority a opatření, ve vztahu k optimalizačním propočtům a k celkovému strategickému zadání v návaznosti na výstupy z energetického modelování a

i) postup a nástroje pro realizaci cílů a priorit včetně harmonogramu obsahujícího termín realizace a instituce, které jsou za realizaci odpovědné.

(2) Ukazateli bezpečnosti dodávek energie jsou

a) pohotovostní zásoby primárních energetických zdrojů,

b) rozčlenění primárních energetických zdrojů,

c) rozčlenění hrubé výroby elektřiny,

d) rozčlenění dovozu,

e) dovozní závislost,

f) bezpečnost provozu elektroenergetické a plynárenské infrastruktury,

g) soběstačnost v dodávkách elektřiny a

h) zdrojová přiměřenost.

(3) Ukazateli konkurenceschopnosti a sociální přijatelnosti jsou

a) energetická náročnost tvorby hrubé přidané hodnoty,

b) elektroenergetická náročnost tvorby hrubé přidané hodnoty,

c) disponibilní přeshraniční kapacita pro přenos elektřiny,

d) konečné ceny elektřiny a zemního plynu pro průmysl a domácnosti,

e) podíl výdajů na energii na celkových výdajích domácností,

f) podíl sektoru energetiky na hrubé přidané hodnotě a

g) podíl energetiky na veřejných výdajích na vědu a výzkum.

(4) Ukazateli udržitelnosti nakládání s energií jsou

a) emise znečišťujících látek a skleníkových plynů,

b) emisní náročnost tvorby hrubé přidané hodnoty,

c) emise skleníkových plynů na obyvatele,

d) podíl fosilních paliv na spotřebě primárních zdrojů energie,

e) podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie,

f) spotřeba energie a spotřeba elektřiny na obyvatele,

g) podíl tepla z obnovitelných zdrojů energie na prodaném teple a

h) podíl tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla na prodaném teple.

Ustanovení stanovuje obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce včetně souboru jejích ukazatelů. Úpravy oproti stávajícímu znění se týkají zpřesnění některých formulací ohledně požadavků na obsah státní energetické koncepce se zřetelem na posuny ve významu jednotlivých oblastí energetické politiky a ve směru sladění souboru ukazatelů s dostupností dat pro jejich určení a sledování a také zjednodušení jeho struktury.

§ 3

Územní energetická koncepce

(1) Územní energetická koncepce obsahuje

a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, jehož součástí je

1. analýza území shromažďující údaje o počtu obyvatel a sídelní struktuře včetně výhledu, dále geografické a klimatické údaje, na základě kterých je možno provádět technické výpočty a analyzovat možnosti výroby a rozsah spotřeby energie a

2. analýza systémů spotřeby paliv a energie a jejich nároků v dalších letech, jejímž cílem je určit strukturální rozdělení systémů spotřeby paliv a energie v členění na sektor bydlení, veřejný sektor a podnikatelský sektor a provést kvantifikaci jejich energetické náročnosti,

b) rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, jehož součástí je analýza dostupnosti paliv a energie, jejímž cílem je určit strukturální rozdělení užitých fosilních paliv a obnovitelných a druhotných zdrojů energie a stanovit jejich podíl a dostupnost při zásobování řešeného územního obvodu,

c) hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, jehož součástí je

1. stanovení technického potenciálu obnovitelných zdrojů energie s ohledem na požadavky stanovené právními předpisy a analýza možností jejich využití zaměřená na regionální a místní cíle a na snížení ekologické zátěže a

2. analýza možností využití druhotných energetických zdrojů na dotčeném území,

d) hodnocení ekonomicky využitelných úspor, jehož součástí je

1. stanovení technického potenciálu úspor energie a možností jejich realizace u systémů spotřeby v sektoru bydlení, veřejném a podnikatelském sektoru a

2. stanovení technického potenciálu úspor energie a možností jejich realizace u systémů výroby a distribuce energie,

e)

Nahrávám...
Nahrávám...