dnes je 1.12.2023

Input:

Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.23
Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 214/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

Nařízení vlády č. 463/2022 Sb. bylo vydáno na základě ustanovení § 19d odst. 1 a 4 a § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb. (dále jen "energetický zákon"), která umožňují vládě v případě, že nastane mimořádná tržní situace, stanovit nařízením ceny elektřiny nebo plynu a podmínky pro uplatnění stanovených cen. Nařízení vlády č. 463/2022 Sb. tak stanovilo ceny elektřiny a plynu dodávaného obchodníkem s elektřinou nebo plynem provozovateli distribuční soustavy (dále jen "PDS") na ztráty elektřiny nebo plynu v distribuční soustavě, rozsah dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, a další podmínky uplatnění stanovených cen elektřiny a plynu na ztráty, a to pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Dále také stanovilo postupy při výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku obchodníkům s elektřinou nebo plynem, kteří PDS dodávají elektřinu nebo plyn na ztráty.

Ztrátami v distribuční soustavě je třeba rozumět úbytek elektřiny/plynu způsobený jak z technických důvodů (v důsledku fyzikálních vlastností elektřiny/plynu jako např. vznik tepelné energie v důsledku průchodu elektřiny vodiči nebo netěsnosti v plynovodním potrubí), tak i z dalších důvodů (např. nezjištěné neoprávněné odběry, nepřesnosti měření v soustavě podle technických vlastností měřících zařízení atd.). Jedná se tak o množství elektřiny či plynu, které je do distribuční soustavy dodáno nad rámec množství elektřiny nebo plynu, jež je odebráno z distribuční soustavy ze strany zákazníků, resp. účastníků trhu s elektřinou a plynem.

V oblasti plynárenství se postupy podle nařízení vlády č. 463/2022 Sb. vztahují i na technologickou vlastní spotřebu plynu PDS, protože v regulaci cen služby distribuční soustavy v plynárenství se přistupuje k této spotřebě plynu obdobně jako ke ztrátám v distribuční soustavě. Technologická vlastní spotřeba je tedy uvažována z hlediska nákladů PDS a eviduje se samostatně na virtuálním odběrném místě určeném pro technologickou vlastní spotřebu obdobně jako v případě ztrát plynu. Technologickou vlastní spotřebou plynu se rozumí např. spotřeba plynu na vyhřívání regulačních nebo kompresních stanic.

Cílem přijetí nařízení vlády č. 463/2022 Sb. bylo zachovat ceny zajišťování distribuce elektřiny a plynu na úrovni roku 2022, aby nedocházelo k negaci efektu zastropování obchodní části cen energií. Nárůst velkoobchodních cen elektřiny a plynu totiž zvyšuje náklady PDS na nákup elektřiny/plynu na ztráty v distribuční soustavě. Aby se tento nárůst cen neprojevil v růstu regulované ceny za použití sítí distribuční soustavy a ceny za distribuované množství elektřiny, resp. ceny za distribuovaný/odebraný plyn (protože s předpokladem zastropování cen elektřiny a plynu na ztráty stanovil Energetický regulační úřad – dále jen "ERÚ" – na rok 2023 ceny za zajišťování distribuce elektřiny a ceny služby distribuce plynu zhruba na úrovni roku 2022), bylo zapotřebí zastropovat nařízením vlády č. 463/2022 Sb. výši cen elektřiny a plynu na ztráty v distribučních soustavách.

Novela nařízení vlády zejména upravuje stávající způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě.

V odvětví elektroenergetiky je v současné době podle dosavadního ustanovení § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 463/2022 Sb. pro provozovatele regionální distribuční soustavy, resp. podle § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 463/2022 Sb. pro provozovatele tzv. lokální distribuční soustavy stanoveno, že jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě se určí jako rozdíl mezi výší ceny elektřiny pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku stanovené ERÚ pro rok 2023 a výší ceny elektřiny pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku stanovené ERÚ pro rok 2022. V současné době je tedy způsob stanovení prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě stanoven pro všechny PDS stejně, a sice jako rozdíl dvou pevně stanovených regulovaných cen.

V případě provozovatelů regionálních distribučních soustav tento způsob stanovení prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v zásadě odpovídá skutečnosti. Provozovatelé regionálních distribučních soustav mají elektřinu na pokrytí ztrát v jimi provozované soustavě smluvně zajištěnu dlouhodobě a dopředu. Výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku stanovená postupem podle dosavadního ustanovení § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 463/2022 Sb. tedy koresponduje s výší skutečně vynaložených nákladů provozovatele regionální distribuční soustavy na nákup elektřiny na krytí ztrát v jeho distribuční soustavě, a postup stanovení výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku provozovatele regionální distribuční soustavy je tedy nastaven správně. V případě provozovatelů lokálních distribučních soustav je však třeba upravit jej tak, aby odpovídal skutečnosti, že k zajištění nákupu elektřiny na ztráty v jimi provozovaných lokálních distribučních soustavách dochází často odlišným postupem, než je tomu v případě provozovatelů regionálních distribučních soustav. Jinými slovy je třeba zohlednit skutečnost, že cena elektřiny na krytí ztrát v lokální distribuční soustavě je často nakupována za nižší cenu, než je výše ceny elektřiny pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku stanovená ERÚ pro rok 2023, a je tedy třeba i výpočet prokazatelné ztráty upravit tak, aby výše poskytnuté kompenzace odpovídala skutečně vynaloženým nákladům.

Další úpravu potom představuje odlišný způsob stanovení jednotkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě v případech, kdy provozovatel (ať už regionální nebo lokální) distribuční soustavy sjedná cenu elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě s obchodníkem s elektřinou po 30. červnu 2023. V takovém případě se jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě určí jako kladný rozdíl aktuální spotové ceny elektřiny navýšené o přirážku a ceny elektřiny pro vyhodnocení ceny za nedodržení účiníku stanovené ERÚ pro rok 2022. Výše ztráty a zisku se tak v těchto případech bude odvíjet od aktuální tržní ceny elektřiny. Obdobná úprava platí pro odvětví plynárenství.

Novela nařízení vlády dále obsahuje dílčí úpravu v oblasti stanovení lhůt pro vyřízení žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, kdy se zrušuje speciální úprava lhůty pro vyřízení nové žádosti, kterou podal obchodník s elektřinou nebo plynem poté, co ERÚ sdělil pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Podle nové úpravy bude taková žádost vyřízena v termínech jako žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za následující kalendářní měsíc po podání žádosti, tedy jako opožděná žádost ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 nařízení vlády č. 463/2022 Sb.

§ 1 Předmět úpravy

Napravuje se nedopatření, kdy ve stávajícím znění nařízení vlády č. 463/2022 Sb. je v předmětu úpravy "rozsah dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní", uveden dvakrát, zatímco zcela chybí, že předmětem nařízení vlády č. 463/2022 Sb. je stanovení cen elektřiny a plynu na ztráty.

§ 8 Způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného

Nahrávám...
Nahrávám...