dnes je 27.5.2024

Input:

Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie

6.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.18
Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie. Jedná se o nařízení vlády provádějící § 11r až § 11u zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 232/2022 Sb. (energetický zákon) (dále jen "energetický zákon"). Předpis stanovuje podrobnosti k poskytování příspěvku na úhradu nákladu za energie pro první etapu, tedy s předpokladem zohlednění do konce tohoto roku. Od 1. ledna 2023 bude stanoven další příspěvek na úhradu účtů za dodávky podle jednotlivých komodit (elektřina, plyn, teplo).

Záměrem je pro toto první období stanovit příspěvek na energie zohledňovaný přes elektřinu v takové podobě a za takových podmínek, aby umožňoval okamžité pokrytí zvýšených nákladů na všechny formy energie, které domácnosti využívají. Tento příspěvek na energie zohledňovaný přes elektřinu je tedy účelově určen na pokrytí zvýšených nákladů na všechny formy energie, které zákazníci v domácnosti obvykle využívají. Samostatné nařízení vlády provádějící zákonnou úpravu týkající se příspěvku na úhradu nákladů za plyn, teplo a elektřinu bude přijato současně s tímto nařízením, ovšem s pozdějšími rozhodnými dny pro přiznání příspěvku než v případě samostatného příspěvku na elektřinu (zohlednění příspěvků v období po 1. únoru 2023).

Zavedení příspěvku na energie je jedním z mnoha opatření (mezi další opatření patří např. odpuštění poplatků za podporované zdroje energie nebo případná transformační podpora centrálního zásobování teplem nebo podpora do obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti), jak pomoci občanům v době vysokého nárůstu cen energií na trzích a jejich vysoké volatility. Situace jednotlivých zákazníků se liší, nicméně lze předpokládat, že podstatná část domácností již nyní čelí nebo nejpozději před začátkem topné sezóny bude čelit enormnímu nárůstu ceny energie. Cílem právní úpravy je proto snížit platby zákazníků v domácnosti za energie při mimořádných tržních situacích, které nepostačí řešit v rámci systému státní sociální podpory.

Výše uvedená novela energetického zákona definuje mj. příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu, a to jako příspěvek, který je určený na úhradu části plateb za elektřinu dodanou obchodníkem s elektřinou do odběrného místa zákazníka. Příspěvek státu má tedy charakter dotace poskytované ze státního rozpočtu, kterou stát prostřednictvím obchodníků s elektřinou poskytuje zákazníkům v domácnosti. Ti budou povinni tento příspěvek ve výši stanovené nařízením vlády zohlednit do zálohových plateb daného zákazníka na jeho spotřebu elektřiny v daném odběrném místě, případně ve faktuře za dodávku elektřiny zákazníkovi. Technickou podporu při této finanční operaci bude zajišťovat operátor trhu (dále jen "OTE"), u něhož se shromažďují všechna příslušná data.

S ohledem na to, že příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu obdrží podle energetického zákona ze státního rozpočtu obchodník s elektřinou, může se jevit, že tento příspěvek vykazuje znaky komerční veřejné podpory. Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu však komerční charakter nemá, neboť jeho koncovým příjemcem bude ve skutečnosti nekomerční zákazník, neboť příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu bude použit na úhradu části platby za energii spotřebovanou zákazníkem. Část nákladů na spotřebu elektřiny zákazníka, kterou by standardně byl povinen hradit zákazník, bude fakticky uhrazena obchodníkovi s elektřinou státem, resp. z prostředků státního rozpočtu, nikoli zákazníkem. Vznikne-li však zákazníkovi ve vyúčtování díky zohlednění příspěvku přeplatek, bude vyplacen přímo zákazníkovi, aby jej mohl použít k úhradě nákladů na elektřinu v dalším období. Obchodník s elektřinou tak bude pouze procesním zprostředkovatelem platby příspěvku ze strany státu zákazníkům. Faktickým i právním příjemcem tohoto příspěvku je zákazník.

V technickém a právním smyslu bude tento příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu fixován na odběrná místa zákazníků v domácnosti, která k rozhodnému dni budou splňovat nařízením vlády stanovené podmínky, tj. sjednání relevantní distribuční sazby pro zajištění služby distribuční soustavy. Vymezení distribučních sazeb obsahují cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, aktuálně cenové rozhodnutí č. 9/2021. Sazby jsou uspořádány s ohledem na charakter odběru a množství spotřeby elektřiny, pomocí nich lze tedy velmi přesně identifikovat typy zákazníků, kterým může být státní pomoc adresována. Vazba na odběrná místa zákazníků je dána skutečností, že se jedná o základní jednotku pro evidenci odběratelů elektřiny u OTE.

Nařízení vlády stanovuje kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti, výši příspěvku pro jednotlivé kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti, rozhodný den, ke kterému odběrné místo zákazníka splňuje podmínky pro zohlednění příspěvku, termín podání a náležitosti žádosti OTE Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "MPO") o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek, dále termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu a termíny pro poskytování finančních prostředků ze strany MPO, případně možnost dotčených účastníků trhu uplatnit reklamaci těchto dat, pokud by došlo k jejich předání v nesprávné či neúplné podobě a v důsledku toho ke zohlednění příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu v nesprávné výši.

Novela č. 272/2022 Sb.

S účinnosti od 1. září 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie. Toto nařízení zahrnuje komplex opatření k zavedení tzv. úsporného tarifu elektřiny pro stanovené odběratele elektřiny po zbývající část roku 2022. Opatření obsažená v tomto nařízení vlády jsou koncipována tak, aby počínaje 1. říjnem 2022 bylo možné začít zohledňovat příspěvek na elektřinu. Jedním z takových opatření je povinnost obchodníka s elektřinou zaslat zákazníkovi v domácnosti do 30. září 2022 nový rozpis výše záloh po zohlednění vládou přijatých opatření ke snížení koncových cen.

Vláda současně připravuje další opatření ke snížení cen, včetně aktuálně projednávaného návrhu novely energetického zákona a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, který by podle předpokladu vlády měl nabýt účinnosti ještě v roce 2022 a který by měl vládě umožnit mj. regulovat cenu elektřiny. Vláda zároveň tohoto opatření hodlá ve prospěch odběratelů elektřiny využít.

Za této situace se ale jeví jako neúčelné zákazníkům v domácnostech do konce září 2022 zasílat nové rozpisy záloh, když je vysoce pravděpodobné, že v důsledku dále přijímaných opatření se tyto rozpisy poměrně záhy stanou neaktuálními. Neúčelné je to jak pro obchodníky s elektřinou, pro něž by se jednalo o neúčelný výdaj, tak i pro zákazníky v domácnosti, kteří by stejně obdrželi nerelevantní informaci. Navržený zákon předpokládá nové informování zákazníků o nové výši záloh, které by bylo zasíláno ve velmi krátkém časovém sledu.

Aby se této neúčelnosti předešlo, jevilo se jako nezbytné zrušit povinnost stanovenou v předmětném nařízení vlády zasílat nový rozpis výše záloh všem zákazníkům v domácnosti v České republice, neboť tuto problematiku bude řešit chystaný zákon. Jelikož by bez legislativní aktivity nové rozpisy musely být rozesílány již v průběhu měsíce září, bylo nutné tuto povinnost v nařízení vlády zrušit neprodleně.

Komentář k jednotlivým ustanovením nařízení vlády z aplikace ODok

§ 1 Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku

Ustanovení § 1 nařízení vlády vychází z ustanovení § 11r odst. 3 písm. a) a b) energetického zákona, a stanoví kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti, u kterých se příspěvek zohledňuje, a výši příspěvku.

Podle ustanovení § 11r odst. 1 energetického zákona platí, že příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu je určený na úhradu části plateb za elektřinu spotřebovanou buď v odběrném místě zákazníka v domácnosti nebo v odběrném místě zákazníka v domě s byty (tj. osoba odebírající elektřinu pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, nebo dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie).

Vláda je pak podle ustanovení § 11r odst. 3 písm. a) energetického zákona oprávněna nařízením stanovit kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a zákazníků v domě s byty, u kterých se příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu zohledňuje, přičemž tato odběrná místa mají být prostřednictvím nařízení vlády dále specifikována distribuční sazbou v elektroenergetice, výší spotřeby v odběrném místě, případně kritérii zohledňujícími úspory energie u zákazníka. Vláda je oprávněna stanovit kategorie zákazníků podle předchozí věty na kalendářní rok nebo jeho část.

Vláda tak v souladu se zákonným zmocněním v ustanovení § 1 nařízení stanoví pozitivní vymezení odběrných míst, u kterých se zohledňuje příspěvek ve smyslu energetického zákona. V souladu s energetickým zákonem vláda v tomto prvním nařízení nevyužívá celý prostor stanovený energetickým zákonem, ale pozitivně vymezuje kategorizaci odběrných míst pouze domácností, u kterých preferuje co nejrychlejší a co nejadresnější pomoc se zvyšujícími se náklady na energie využívané v domácnosti pro účely bydlení. Nařízení vlády proto stanoví, že se jedná o odběrná místa zákazníků v domácnosti, která jsou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 registrovaná v informačním systému OTE a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy sjednaná distribuční sazba uvedená v příloze k nařízení vlády. Příloha k nařízení vlády potom stanoví, že se jedná o distribuční sazby D01d, D02d, D25d, D26d, D27d, D35d, D45d, D56d a D57d. Ve své podstatě se jedná o kategorii zákazníků domácnost, kterou definuje vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou") jako odběratele kategorie D, kterým je ve smyslu přílohy č. 7 k vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti.

Nařízení vlády do kategorie odběrných míst pro zohledňování příspěvku nezahrnuje odběrná místa s distribuční sazbou D61d (víkendové či sezónní odběry – typicky chaty a chalupy). Příspěvek je podle záměru vlády určen pro pokrytí alespoň části zvyšujících se nákladů na energie spojené s bydlením v domácnostech, k takovému účelu ale víkendové a rekreační objekty zpravidla neslouží.

Nařízení vlády v ustanovení § 1 odst. 1 dále předpokládá, že pro posouzení toho, zda bude danému odběrnému místu zákazníka přiznán příspěvek, bude podstatné, aby odběrné místo zákazníka k rozhodnému dni splňovalo stanovené podmínky (registrace v informačním systému OTE a sjednaná relevantní distribuční sazba pro poskytování služby distribuční soustavy pro dané odběrné místo). Rozhodný den je blíže specifikován v ustanovení § 2 odst. 1 nařízení vlády.

Ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády pak oproti odstavci 1, který obsahuje pozitivní vymezení odběrných míst zákazníků v domácnosti, pro která bude příspěvek přiznán, vymezuje negativně ta odběrná místa zákazníků, pro která příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu zohledněn nebude. Jedná se o odběrná místa, ve kterých byl sjednaný odběr elektřiny zákazníkem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka. Dále se jedná o odběrná místa, ve kterých byl sjednán odběr elektřiny pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů (typicky se jedná o odběry elektřiny sjednané sdruženími vlastníků jednotek či bytovými družstvy). Obecně tedy platí, že se jedná o zákazníky, kterým bylo z důvodu výkonu podnikatelské činnosti přiděleno IČO, nebo zákazníky, kteří jsou právnickou osobou, a nejedná se tedy svojí povahou o spotřebu elektřiny v domácnosti. Principiálně by v případě distribučních sazeb u odběrných míst, pro která se má zohledňovat příspěvek, tj. u zákazníků fyzických osob, nemělo docházet k tomu, že by podnikající fyzická osoba měla pro odběr sjednanou distribuční sazbu uvedenou v příloze k nařízení vlády. Aby se však zamezilo případným výkladovým nejasnostem, je tento případ uveden v odstavci 2 v negativním vymezení odběrných míst, ve kterých se příspěvek nezohledňuje. Pro účely identifikace kategorie zákazníka, zda splňuje podmínky pro přiznání příspěvku pro kategorii zákazníka v domácnosti resp. zákazníka odebírajícího pro potřeby správy a provozu společných částí domu, se přitom vychází ze smluv uzavřených provozovatelem distribuční soustavy ve vztahu k odběrnému místu (jak smlouvy o připojení uzavřené vždy přímo se zákazníkem, tak navazující smlouvy o službě distribuční soustavy, která může být uzavřena přímo se zákazníkem anebo s obchodníkem s elektřinou v případě, že obchodník zajišťuje zákazníkovi dodávku na základě smlouvy o sdružených službách dodávek elektřinou) Zákazníci tak nemusí provozovateli distribuční soustavy pro tento způsob identifikace kategorie odběru nic oznamovat.

Ustanovení § 1 odst. 3 nařízení vlády dále provádí ustanovení § 11r odst. 3 písm. b) energetického zákona, podle kterého je vláda oprávněna stanovit nařízením výši příspěvku na jednotlivá odběrná místa zákazníků, u kterých se příspěvek zohledňuje, přičemž energetický zákon stanoví horní hranici tohoto příspěvku ve výši 30 000 Kč na jednotlivé odběrné místo pro elektřinu zákazníka v domácnosti.

Konkrétní výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu je upravena podle distribučních sazeb v příloze k nařízení vlády.

§ 2 Rozhodné dny

Ustanovení § 2 nařízení vlády vychází z ustanovení § 11r odst. 3 písm. c) a d) energetického zákona. Podle tohoto zákonného ustanovení je vláda oprávněna stanovit nařízením jednak rozhodný den, ke kterému odběrné místo zákazníka v domácnosti splňuje podmínky pro zohlednění příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, jednak rozhodný den, od kterého obchodník s elektřinou zohledňuje příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu zákazníka v domácnosti.

V odstavci 1 se stanoví rozhodný den, ke kterému odběrné místo zákazníka v domácnosti musí splňovat podmínky pro zohlednění příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, na 23. srpna 2022. Jedná se o časový okamžik, od kterého se bude odvíjet případný nárok zákazníka v odběrném místě na příspěvek na elektřinu. Jedná se tedy o časový okamžik, ke kterému musí být v odběrném místě splněny podmínky vymezené v ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlády ve spojení s přílohou k nařízení vlády – jinými slovy k tomuto dni musí být odběrné místo zákazníka v domácnosti registrováno v informačním systému OTE, v odběrném místě zákazníka v domácnosti musí být k tomuto dni pro poskytování služby distribuční soustavy sjednána distribuční sazba uvedená v příloze k nařízení a současně se nesmí jednat o zákazníka spadajícího do negativního vymezení v § 1 odst. 2 nařízení vlády.

Rozhodný den, od kterého obchodník s elektřinou zohledňuje příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu spotřebovanou v odběrném místě zákazníka v domácnosti, se v odstavci 2 stanoví na 1. října 2022. Jedná se svojí podstatou o stanovení data, od kterého bude příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu ze strany obchodníků s elektřinou zohledňován v zálohových platbách za dodávku elektřiny do relevantních odběrných míst zákazníků v domácnosti, resp. do vyúčtování za dodávku elektřiny do těchto odběrných míst.

Rozhodný den, ke kterému odběrné místo zákazníka v domácnosti musí splňovat podmínky pro zohlednění příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, časově předchází rozhodnému dni, od kterého obchodník s elektřinou zohledňuje příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu spotřebovanou v odběrném místě zákazníka v domácnosti, a to z toho důvodu, aby bylo možné co možná nejpřesněji stanovit relevantní výši potřebných finančních prostředků, které bude třeba ze státního rozpočtu vyčlenit, resp. které bude třeba následně poskytnout dotčeným obchodníkům s elektřinou k tomu, aby mohli následně od 1. října 2022 plnit svoji zákonnou povinnost podle ustanovení § 11t energetického zákona, tj. povinnost zohlednit příspěvek v nejbližších zálohových platbách zákazníka a nejbližším následném vyúčtování, jsou-li zálohové platby uplatňovány, nebo v ostatních případech v nejbližším vyúčtování, nejdéle však do 14 měsíců od tohoto rozhodného dne.

§ 3 Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek

§ 4 Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu

§ 5 Termíny pro poskytování finančních prostředků

Ustanovení § 3, § 4 a § 5 navazují na § 2, když upravují informační a finanční toky mezi jednotlivými subjekty zapojenými do schématu poskytování finančního příspěvku – provozovateli distribučních soustav (dále jen "PDS"), OTE, MPO a obchodníky s elektřinou. Jedná se o provedení § 11s energetického zákona na základě zákonného zmocnění podle § 11r odst. 3 písm. e) až g) energetického zákona.

Proces předávání údajů nezbytných pro zohlednění příspěvku začíná u PDS, k jehož soustavě je připojeno odběrné místo zákazníka, u něhož má být zohledněn příspěvek, a který je podle § 11s odst. 1 energetického zákona povinen předat OTE údaje nezbytné pro poskytnutí příspěvku obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem. K provedení této zákonné povinnosti proto nařízení vlády v ustanovení § 4 odst. 1 stanoví, že je PDS povinen předat OTE údaje o všech registrovaných odběrných místech připojených k jeho soustavě (tj. údaj o distribuční sazbě a v případě distribuční sazby pro domácnosti – kategorie D – také informaci o tom, zda PDS sjednal pro dané odběrné místo službu distribuční soustavy se zákazníkem s přiděleným IČO, tj. pro potřeby správy společných prostor bytového domu, či nikoliv) k rozhodnému dni (23. srpna 2022), a to přímo prostřednictvím informačního systému OTE nejpozději do 7. září 2022 do 18:00 hod.

V souladu s § 11s odst. 2 energetického zákona OTE podle údajů obdržených od PDS vyselektuje odběrná místa splňující stanovené požadavky a vypočítá pro každého obchodníka s elektřinou celkovou částku pro zohlednění příspěvku zákazníkům. Informaci o výši této celkové částky a specifikaci dotčených odběrných míst (včetně výše plateb na zohlednění příspěvku vztahujících se k jednotlivým odběrným místům) zašle OTE elektronicky prostřednictvím informačního systému OTE příslušným obchodníkům s

Nahrávám...
Nahrávám...