dnes je 24.9.2023

Input:

Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

31.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Energetický regulační úřad

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

V roce 2011 byla vydána vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, (dále také vyhláška č. 62/2011), která nabyla účinnosti dne 1. dubna 2011 a nebyla novelizována. Předložený návrh vyhlášky stanovuje náležitosti žádosti o připojení, kritéria zohledňovaná při posuzování žádosti o připojení, vymezení technických podmínek připojení, termíny pro předložení návrhu smlouvy o připojení a lhůtu, po níž je tento návrh ze strany provozovatele nadřazené soustavy platný, lhůty pro vyhrazení požadované kapacity v případě zániku smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu nebo distribuce plynu a principy pro stanovení podílu žadatele na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity.

Úřad při přípravě předkládaného návrhu vyhlášky zvažoval, zda provedené úpravy předloží jako návrh nového znění předmětné vyhlášky, nebo jako její novelu. Rozhodnutí předložit návrh jako vyhlášku, která plně nahrazuje vyhlášku č. 62/2011 Sb., vychází z charakteru a závažnosti úprav a současně plně koreluje s cílem maximalizovat přehlednost jednotlivých ustanovení, která reflektují proces připojení od podání žádosti po uzavření smlouvy o připojení na straně dotčených provozovatelů plynárenské soustavy. Vzhledem k rozsahu vyhlášky a charakteru navrhovaných změn v procesech a termínech představuje vydání nové vyhlášky vhodnější řešení nejen pro účastníky legislativního procesu, ale především pro subjekty, které jsou jejími adresáty.

V návaznosti na fázi projednání novely zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a novely zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahuje předkládaný návrh vyhlášky prováděcí ustanovení, která vyplývají ze znění zákonů, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a projednána Senátem Parlamentu České republiky. Tato ustanovení se týkají problematiky připojování výroben biometanu k existující plynárenské infrastruktuře. Tato ustanovení budou dále v rámci novely zpracována podle výsledku projednání předmětných zákonů v procesu přijímání zákonů v České republice.

Návrh vyhlášky zachovává materiální principy vyhlášky č. 62/2011 Sb., kdy úprava vyhlášky vymezuje:

 • osobu žadatele a jeho připojované zařízení,

 • provozovatele nadřazené soustavy, ke které je zařízení připojováno prostřednictvím místa připojení sjednaného ve smlouvě o připojení,

 • podmínky připojení, na jejichž základě je po uzavření smlouvy o připojení zařízení žadatele připojeno k soustavě,

 • pravidla úhrady nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity.

Z procesního hlediska návrh vyhlášky rovněž navazuje na do praxe zavedené fáze, kterými jsou:

 • podání žádosti o připojení žadatelem o připojení (jejíž náležitosti jsou jednotně stanoveny podle typu připojovaného zařízení v příloze návrhu vyhlášky)

 • posuzování žádosti o připojení provozovatelem nadřazené soustavy s ohledem na splnění zákonných podmínek připojení, konkretizovaných návrhem vyhlášky

 • předložení návrhu smlouvy o připojení

 • uhrazení nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity.

Hlavní cíle návrhu vyhlášky – ve vztahu k platné vyhlášce č. 62/2011 Sb. – pak tedy jsou:

 • úprava a zpřesnění lhůt a úkonů pro jednotlivé fáze procesu připojení k plynárenské soustavě, nejčastěji ve smyslu zefektivnění procesu připojení zařízení k nadřazené soustavě,

 • úprava pravidel týkající se rezervace požadované kapacity, které zvýší flexibilitu v možnostech zpracovávat nové žádosti o připojení,

 • přijetí opatření, která mají za cíl eliminovat nežádoucí administrativní průtahy při zpracování žádosti o připojení,

 • minimalizace nákladů vynaložených ze strany provozovatele přepravní soustavy na zpracování žádosti o připojení ze strany žadatelů,

 • zpřesnění pravidel úhrady nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity,

 • revize a aktualizace údajů požadovaných v žádostech o připojení.

Vyhláška rovněž reaguje na úpravy nadřazených právních předpisů provedené od roku 2011, zejména z hlediska zajištění souladu s terminologií energetického zákona.

Úřad při provádění přezkumu účinnosti regulace shledal, že s ohledem na procesní nastavení jednotlivých úkonů je vhodné, aby struktura jednotlivých ustanovení kopírovala fáze zpracování žádosti o připojení u provozovatelů nadřazených plynárenských soustav. Každá část procesu, popsaná navrhovanou vyhláškou, definuje základní úkony všech dotčených účastníků dané fáze zpracování žádosti o připojení. Součástí této definice je i určení podmínek a externalit, které je nezbytné v dané části celkového procesu zpracování žádosti o připojení transparentně a nediskriminačně zohlednit a zpracovat, včetně stanovení maximálních lhůt pro realizaci dané fáze procesu.

Vyhláška primárně definuje procesy spojené s uzavřením smlouvy o připojení, která představuje výchozí smluvní úpravu pro realizací všech činností v energetice. Návrh vyhlášky stanovuje základní rámec pro postupy, na jejichž základě budou údaje evidované provozovatelem plynárenské infrastruktury, k níž je odběrné plynové zařízení zákazníka připojeno, udržované v aktualizované podobě. To odpovídá rovněž cílům věcného záměru nového energetického zákona, který má význam smlouvy o připojení pro navazující úkony účastníků trhu ještě více posilovat.

Úřad při projednávání variant nastavení termínů s provozovateli nadřazených plynárenských soustav diskutoval stanovení lhůt v pracovních dnech, aby bylo zajištěno, že nebude na jejich straně docházet k marnému plynutí času, kdy proces nebude zpracováván z důvodu dní pracovního volna. S použitím argumentů zdůrazňujících potřebu úpravy informačních systémů, která nepřinese očekávanou přidanou hodnotu jako protiváhu vynaloženým finančním prostředkům, byla tato možnost ze strany provozovatelů plynárenské infrastruktury odmítnuta. Úřad toto stanovisko respektoval, nicméně s ohledem na další vývoj sektoru plynárenství, který bude rovněž dotčen principy a dopady Průmyslu 4.0, očekává, že v budoucnu bude nezbytné veškeré procesy zpracovávat v kratších lhůtách, proto bude přechod na pracovní dny nutností.

Za účelem zjednodušení zpracování návrhu smlouvy o připojení došlo ke sjednocení lhůt pro předložení návrhu smlouvy o připojení žadateli se lhůtou, po kterou je návrh smlouvy o připojení závazný. Současně legislativní rámec podmínek připojení omezí časový interval, ve kterém by byla žadateli o připojení vyhrazena požadovaná kapacita. Předkladatel tak očekává, že dojde k minimalizaci případů, kdy byl nový žadatel o připojení odmítnut z důvodu vyhrazení kapacity v určitém čase pro jiného zákazníka, u kterého však po uplynutí stanovené doby nedošlo k podepsání smlouvy o připojení a následně k vlastnímu připojení zařízení k plynárenské soustavě. Připojování k plynárenské soustavě by tak mělo být flexibilnější a žádosti o připojení by měly být ve větší míře posuzovány s kladným výsledkem. V konečném důsledku by nastavená pravidla měla vést k vyššímu využití plynárenské soustavy.

Na základě analýzy podmínek, za nichž je požadovaná kapacita pro odběrné nebo předávací místo zajištěna v případě zániku smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu nebo o zajištění služby distribuční soustavy, došlo ke zkrácení doby, po níž je v uvedených případech kapacita zajištěna. Úřad předpokládá, že obdobně jako v případě procesu zpracování návrhu smlouvy o připojení povedou nastavené podmínky ke zvýšení flexibility provozovatelů plynárenské infrastruktury a k vyššímu počtu nových odběrných míst připojených k plynárenské soustavě.

Úřad shledal, že stávající nastavení mechanismu stanovení podílu žadatele na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity neodpovídá principům, na jejichž základě byl tento mechanismus do vyhlášky č. 62/2011 Sb. vložen. Na základě počtu žádostí o připojení k přepravní soustavě, které však nebyly nikdy realizovány, avšak na straně provozovatele přepravní soustavy vyvolaly náklady, které bylo nezbytné následně socializovat prostřednictvím regulované ceny za službu přepravy plynu, přistoupil Úřad k úpravě tohoto mechanismu. Nově navržený mechanismus vychází ze studie, která popisuje postup analýzy pro určení jednotkových cen za připojení, vyčíslení nákladů pro jednotlivé posuzované konfigurace připojení a doporučení pro členění cenové tabulky, která byla použita do návrhu vyhlášky. Nově aplikovaný mechanismu zavádí podíl pro všechny žadatele o připojení k přepravní soustavě, čímž dojde mj. k omezení utopených nákladů a minimalizaci spekulativních žádostí o připojení.

Návrh znění vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ......... 2021

o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona xx/2021 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity, technické požadavky na výstavbu těžebního plynovodu odkupovaného provozovatelem distribuční soustavy, pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení a podmínky instalace zařízení ve výrobnách biometanu.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení k nadřazené soustavě a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést výstavbu zařízení, nebo která zamýšlí provést úpravu zařízení již připojeného k nadřazené soustavě,

b) nadřazenou soustavou přepravní soustava, distribuční soustava, zásobník plynu nebo těžební plynovod, ke které žadatel žádá o připojení zařízení,

c) zařízením výrobna plynu, distribuční soustava, přímý plynovod, odběrné plynové zařízení nebo zásobník plynu,

d) místem připojení místo v plynárenském zařízení provozovatele nadřazené soustavy, v němž dochází k připojení zařízení žadatele na základě uzavřené smlouvy o připojení ),

e) požadovanou kapacitou výše přepravní nebo distribuční kapacity uvedená v žádosti o připojení jako velikost celkové maximální a minimální hodinové kapacity pro každé odběrné a předávací místo, nebo velikost skladovací kapacity zásobníku plynu uvedená v žádosti o připojení jako kombinace maximálního a minimálního denního těžebního a vtláčecího výkonu,

f) připojením zařízení realizace takových technických opatření provozovatelem nadřazené soustavy, na jejichž základě bude možné zařízení uvést do provozu v souladu s uzavřenou smlouvou o připojení,

g) technickými podmínkami připojení podmínky stanovené provozovatelem nadřazené soustavy pro připojení zařízení k jím provozované soustavě v místě připojení.

Návrh vyhlášky definuje pojmy, které jsou v příslušných ustanoveních dále používány. Jejich identifikace a definice vychází z kontinuálně prováděného monitoringu trhu a přezkumu účinnosti regulace, kdy byly zohledněny procesy nastavené na straně provozovatelů plynárenské infrastruktury, ke které se žadatel o připojení má zájem připojit. Cílem navržených definic je odstranit nejasnosti, které Energetický regulační úřad zaregistroval při výkonu své úřední činnosti.

§ 3

Podmínky připojení zařízení žadatele

(1) Podmínkami připojení zařízení jsou

a) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem nadřazené soustavy,

b) splnění technických podmínek připojení stanovených v uzavřené smlouvě o připojení provozovatelem nadřazené soustavy,

c) prokázání skutečnosti, že v důsledku připojení zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu nadřazené soustavy ), a

d) projektovaný minimální výkon zařízení odpovídající celkovému ročnímu odběru zařízení ve výši 10 000 MWh, s výjimkou výrobny plynu, je-li požadováno připojení zařízení k přepravní soustavě.

(2) Odstavec 1 se neuplatní a podmínkou připojení zařízení žadatele k nadřazené soustavě je pouze uzavření smlouvy o připojení v případě, že nedochází ke změně technických podmínek připojení při

a) změně identifikačních údajů a kontaktních údajů žadatele,

b) změně držitele licence provozujícího zařízení bez přerušení připojení zařízení k nadřazené soustavě,

c) změně charakteru odběrného místa nebo množství a časového průběhu distribuce plynu včetně minimální a maximální hodinové spotřeby plynu, nebo

d) změně fyzické nebo právnické osoby, která je oprávněna užívat odběrné plynové zařízení; v případě zákazníka kategorie domácnost a maloodběr jsou náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Návrh definuje podmínky, jejichž splnění je nezbytnou podmínkou pro to, aby provozovatel nadřazené soustavy provedl připojení žadatele k jím provozované plynárenské infrastruktuře.

Uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení a provozovatelem nadřazené soustavy se považuje za elementární nezbytnost, neboť pro smluvní strany představuje soubor vzájemně odsouhlasených podmínek připojení. Současně pro provozovatele infrastruktury představuje závazek připojit zařízení žadatele.

Závazek provozovatele infrastruktury připojit žadatele je realizovatelný a vymahatelný za předpokladu, že žadatel o připojení prokáže splnění technických podmínek připojení stanovených provozovatelem dotčené infrastruktury.

S ohledem na požadavky bezpečnosti a spolehlivosti žadatel o připojení prostřednictvím zprávy o revizi jednoznačně prokáže, zda technické provedení připojovaného zařízení odpovídá platným právním předpisům a je schopno bezpečného provozu.

Limitní podmínka pro připojení zařízení k přepravní soustavě se neuplatní na výrobny plynu.

S cílem zjednodušit proces spojený s uzavřením smlouvy o připojení návrh stanovuje, že v případech uvedených v tomto ustanovení je podmínkou pro využití služby přepravy plynu nebo služby distribuční soustavy uzavření smlouvy o připojení bez toho, aby se jednalo o nové připojení, které je na straně provozovatele nadřazené soustavy časově více náročné. Na tomto základě bude zákazník využívat službu přepravy nebo službu distribuce na základě legitimního právního důvodu, při respektování zásady, že smluvní dokumenty mají odrážet pradivné skutečnosti relevantní s využíváním odběrného nebo předávacího místa, čímž se zákazník vyhne riziku neoprávněné přepravy nebo distribuce plynu.

§ 4

Žádost o připojení

(1) Žadatel podává žádost o připojení k nadřazené soustavě

a) před připojením nového zařízení,

b) před změnou požadované kapacity stávajícího připojeného zařízení,

c) před změnou technických podmínek připojení, místa připojení nebo umístění měřicího zařízení u stávajícího připojeného zařízení,

d) před připojením zařízení na jinou tlakovou úroveň.

(2) Žádost o připojení se podává pro každé zařízení zvlášť; pokud je v žádosti každé zařízení vymezeno zvlášť, je možné podat žádost pro souhrn odběrných nebo předávacích míst.

(3) Náležitosti žádosti o připojení zařízení jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 7 k této vyhlášce.

Návrh vyhlášky definuje případy, kdy je nezbytné podat žádost o připojení k nadřazené soustavě. Přílohy č. 2 až 7 definují, jaké informace je žadatel o připojení k nadřazené soustavě povinen v žádosti o připojení uvést, aby provozovatel nadřazené soustavy byl schopen tuto žádost bez zbytečného prodlení posoudit a výsledek posouzení sdělit žadateli.

§ 5

Posouzení žádosti o připojení

(1) Provozovatel nadřazené soustavy posuzuje žádost o připojení s ohledem na

a) požadované místo a termín připojení,

b) technickou proveditelnost požadovaného připojení,

c) velikost požadované kapacity,

d) rozsah a časový průběh dodávky nebo odběru plynu,

e) pořadí podaných žádostí,

f) dodržení tlakových poměrů na zařízení žadatele a provozovatele nadřazené soustavy,

g) vliv připojovaného zařízení na bezpečnost a spolehlivost provozu nadřazené soustavy,

h) kvalitativní vlastnosti plynu, který bude připojované zařízení dodávat do nadřazené soustavy, a

i) plánovaný rozvoj a obnovu nadřazené soustavy.

(2) V případě, že nejsou v žádosti o připojení uvedeny všechny náležitosti podle § 4, provozovatel nadřazené soustavy prokazatelně vyzve žadatele do 12 kalendářních dnů od obdržení žádosti k doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu podle § 4 a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována.

Ustanovení § 5 odst. 1 stanovuje kritéria, která provozovatel nadřazené soustavy posoudí u každé žádosti o připojení, kterou obdrží.

Současně návrh ustanovení § 5 odst. 2 zohledňuje možné případy, kdy některé údaje uvedené v žádosti o připojení nebyly uvedeny, nebo nebyly uvedeny řádně. V tomto případě provozovatel nadřazené infrastruktury vyzve ve stanovené lhůtě žadatele, aby poskytnuté údaje doplnil. Součástí vyzvání provozovatele nadřazené soustavy je určení termínu pro doplnění údajů. S ohledem na procesy spojené se zpracováním jednotlivých žádosti dojde po uplynutí stanovené lhůty ke stornování žádosti o připojení ze strany provozovatele nadřazené infrastruktury tak, aby v jeho informačním systému nedocházelo ke kumulaci neřešených žádostí o připojení.

§ 6

Technické podmínky připojení

(1) Provozovatel nadřazené soustavy navrhne technické podmínky připojení tak, aby technické provedení připojení zařízení vycházelo z plánovaného rozvoje a obnovy nadřazené soustavy při současném zohlednění minimalizace nákladů na připojení vynakládaných ze strany provozovatele nadřazené soustavy a žadatele.

(2) Pokud provozovatel v návrhu technických podmínek připojení stanoví, že je

Nahrávám...
Nahrávám...