dnes je 18.6.2024

Input:

Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

13.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 18/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů. Novela je účinná od 3. 2. 2024.

Novela nařízení vlády mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů (dále jen "nařízení vlády č. 36/2023 Sb."). Nařízení vlády č. 36/2023 Sb. ve stávajícím znění provádí ustanovení § 95k odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb. (dále jen "energetický zákon"), které upravuje pravomoc vlády stanovit nařízením formát a vzor formulářového podání pro účely odvodu z nadměrných příjmů z prodeje vyrobené elektřiny. Vláda tedy nařízením stanovila formát a vzor formuláře, prostřednictvím kterého poplatník odvodu vymezený v ustanovení § 92 energetického zákona (ve spojení s ustanovením § 95 energetického zákona) podává hlášení zálohy na odvod z nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny podle § 95i energetického zákona za druhé odvodové období, a dále nařízení vlády č. 36/2023 Sb. ve stávajícím znění, stanovilo vzor formuláře, prostřednictvím kterého poplatník odvodu podával vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů podle ustanovení § 95j energetického zákona za první odvodové období. Poplatník odvodu je totiž podle § 95a energetického zákona povinen odvést 90 % z nadměrných příjmů z prodeje vyrobené elektřiny, kdy nadměrným příjmem se rozumí kladný rozdíl mezi tržním příjmem a stropem tržního příjmu za odvodové období. Uplatnění odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny navazuje na zákonné stanovení stropů tržních příjmů výrobců elektřiny v závislosti na druhu použitého zdroje energie. Energetický zákon současně vymezuje výše uvedené první odvodové období, kterým je prosinec roku 2022, a rovněž druhé odvodové období, kterým je rok 2023, přičemž ve druhém odvodovém období je odvod z nadměrných příjmů hrazen právě prostřednictvím záloh.

Nařízení vlády č. 36/2023 Sb. bylo přijato za účelem umožnění úplné realizace odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny, jejž zavedla novela energetického zákona provedená zákonem č. 365/2022 Sb., a to za účelem adaptace českého právního řádu na část nařízení Rady (EU) 2022/1854 ze dne 6. října 2022 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie (dále jen "intervenční nařízení"), a to část upravující povinné stropy pro tržní příjmy výrobců podle čl. 6 až 8 intervenčního nařízení. Intervenční nařízení ponechává členským státům možnost odchylující se vnitrostátní úpravy, případně volbu mezi možnými opatřeními, a neobsahuje kompetenční ustanovení, a proto není bez vnitrostátní právní úpravy přímo použitelné.

Nařízení vlády č. 36/2023 Sb. tedy stanoví vzor hlášení zálohy za druhé odvodové období a vzor vyúčtování odvodu za první odvodové období. Novela nařízení vlády stanoví vzor vyúčtování odvodu za druhé odvodové období, na základě zmocnění vlády podle § 95k odst. 4 energetického zákona. Ve vyúčtování odvodu za druhé odvodové období poplatník uvede veškeré údaje shrnující celé odvodové období.

Novelizované nařízení vlády dále nově upravuje rovněž prováděcí právní úpravu týkající se povinnosti poplatníka odvodu z nadměrných příjmů, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zajistit, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti vybraných údajů uváděných ve vyúčtování odvodu za druhé odvodové období ve smyslu ustanovení § 95j odst. 2 energetického zákona. Vláda je totiž podle ustanovení § 95j odst. 2 energetického zákona zmocněna stanovit nařízením okruh těchto údajů a minimální rozsah jejich ověření, přičemž se tak činí prostřednictvím novely nařízení vlády č. 36/2023 Sb., tedy doplněním stávající věcné právní úpravy nařízení vlády č. 36/2023 Sb. týkající se stanovení formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů podle zmocnění stanoveného v § 95k odst. 4 energetického zákona o věcnou právní úpravu týkající se ověření správnosti a úplnosti údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů, resp. týkající se stanovení okruhu takto ověřovaných údajů a vymezení požadavku na minimální rozsah jejich ověření ze strany auditora podle zmocnění vlády stanoveného v § 95j odst. 2 energetického zákona.

Energetický zákon v ustanovení § 95j odst. 1 písm. b) stanoví, že poplatník odvodu z nadměrných příjmů je povinen podat vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období do 6 měsíců po uplynutí tohoto odvodového období, tedy do 30. června 2024. Pokud je tento poplatník odvodu povinen mít podle zákona účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen zajistit, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti vybraných údajů uváděných ve vyúčtování odvodu za druhé odvodové období. Vláda je zmocněna stanovit okruh údajů uváděných ve vyúčtování odvodu za druhé odvodové období, který bude podléhat ověření ze strany auditora, a minimální rozsah jejich ověření. Vláda však není zmocněna stanovit nařízením termín pro případné ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu za druhé odvodové období. Pokud tedy jde o termín, v němž má být ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu za druhé odvodové období ze strany auditora provedeno, resp. ze strany poplatníka odvodu zajištěno a předloženo Energetického regulačnímu úřadu, je třeba vycházet z ustanovení energetického zákona a z termínu, který energetický zákon v ustanovení § 95j odst. 1 písm. b) stanoví poplatníkovi odvodu pro předložení vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období a kterým je 30. červen 2024. Novelizované nařízení dále stanoví, že ověření správnosti a úplnosti údajů uvedených ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů provádí auditor podle stavu účetnictví a obchodní evidence poplatníka odvodu platnému ke dni zpracování vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů výrobce elektřiny a jeho předložení auditorovi.

Novelizované nařízení vlády tedy v nově vkládaných ustanoveních § 3a a § 3b upravuje v souladu se zákonným zmocněním jednak okruh údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů ověřovaných auditorem, jednak rozsah ověřovaných údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů.

Okruh údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů ověřovaných auditorem se vymezuje údaji, které poplatník odvodu z nadměrných příjmů uvádí na formuláři vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období v oddílu G, který je označen jako "Odvod z nadměrných příjmů za odvodové období". V oddílu G vyúčtování odvodu z nadměrného příjmu za druhé odvodové období poplatník odvodu z nadměrného příjmu uvádí v členění za jednotlivé kalendářní měsíce kalendářního roku 2023 hodnotu celkových tržních příjmů, výši celkového stropu tržních příjmů, hodnotu nadměrného příjmu (která je rozdílem dvou prvně zmiňovaných hodnot), kontrolní výši zálohy a výši zálohy, která byla ze strany poplatníka odvodu z nadměrného příjmu v průběhu kalendářního roku uhrazena, dále skutečnou výši odvodu z nadměrného příjmu za daný kalendářní měsíc a konečně celkovou výši rozdílu mezi uhrazenou zálohou a skutečnou výší odvodu z nadměrného příjmu za celé druhé odvodové období (kalendářní rok 2023), která může nabývat kladné či záporné hodnoty v závislosti na tom, zda poplatníkovi odvodu z nadměrných příjmů vzniknul za druhé odvodové období nedoplatek či přeplatek odvodu z nadměrných příjmů. Vzhledem k tomu, že předmětem ověření úplnosti a správnosti ze strany auditora je zejména poslední z uvedených hodnot, tj. konečná výše přeplatku nebo nedoplatku odvodu z nadměrných příjmů, a vzhledem ke skutečnosti, že správnost této hodnoty nelze ověřit bez toho, aby předmětem ověření byly rovněž všechny zbývající výše uvedené položky uvedené poplatníkem odvodu z nadměrných příjmů v oddílu G vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období, stanoví se, aby předmětem ověření ze strany auditora byl okruh údajů zahrnující všechny položky uvedené v tomto oddílu.

Nové ustanovení § 3b potom vymezuje rozsah, v jakém mají být ze strany auditora údaje z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů ověřeny. Stanoví se, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů v rozsahu prověrky poskytující omezenou jistotu o předmětu ověření a použil významnost (materialitu) ve výši 3 % z tržního příjmu poplatníka odvodu z nadměrných příjmů stanoveného ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů v oddílu G. Auditor následně potvrdí ve zprávě o ověření skutečnost, že provedl postupem podle požadovaného stanoveného auditorského standardu ověření správnosti a úplnosti údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů.

Přijetí novel nařízení vlády bylo nezbytné, neboť jeho vydání předpokládá zákonná právní úprava. Stanovení formátu a vzoru vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období je v kontextu v současnosti účinné právní úpravy nutnou podmínkou k ročnímu vyúčtování a vypořádání uhrazených záloh. Stanovení jednotného formátu a vzoru vyúčtování odvodu rovněž usnadní následnou administraci těchto podání ze strany Energetického regulačního úřadu, který je příslušný ke správě odvodu z nadměrných příjmů z prodeje vyrobené elektřiny podle ustanovení § 95g odst. 1 energetického zákona, případně usnadní postup příslušných orgánů Finanční správy nebo Ministerstva financí podle § 95g odst. 2 energetického zákona. Stanovení formulářového podání má v principu vést k větší transparentnosti celého postupu při realizaci odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny, přispět k předvídatelnosti a ke zvýšení právní jistoty všech dotčených stran. Novelizované nařízení předpokládá, že vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období bude (stejně jako vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za první odvodové období a hlášení zálohy) možné ze strany poplatníka odvodu podat pouze ve formátu XML. Stanovení okruhu údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů ověřovaných auditorem a rozsahu ověřovaných údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů je pak nezbytným předpokladem k tomu, aby poplatník odvodu mohl splnit svoji zákonnou povinnost, tj. zajistit, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti vybraných údajů uváděných ve vyúčtování odvodu za druhé odvodové období.

§ 1 Předmět úpravy

Dosavadní ustanovení § 1 vymezovalo předmět úpravy nařízení vlády č. 36/2023 Sb., kterým je na základě § 95k odst. 4 energetického zákona stanovení formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny. Novelizované nové ustanovení § 1 vychází rovněž ze zmocnění stanoveného pro vládu v ustanovení § 95j odst. 2 energetického zákona. Podle tohoto ustanovení energetického zákona, které upravuje vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů, je poplatník odvodu, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, povinen zajistit, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti vybraných údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období. Dané ustanovení energetického zákona dále obsahuje zmocnění pro vládu stanovit nařízením okruh těchto údajů a minimální rozsah jejich ověření. Předmětnou prováděcí právní úpravu na základě zmocnění vlády podle § 95j odst. 2 energetického zákona se upravuje v předkládané novele nařízení vlády č. 36/2023 Sb. Z toho důvodu je tedy nezbytné upravit, resp. rozšířit dosavadní předmět úpravy nařízení vlády č. 36/2023 Sb. o právní úpravu přijatou na základě zmocnění podle § 95j odst. 2 energetického zákona. Upravuje se tedy dosavadní vymezení předmětu úpravy nařízení vlády č. 36/2023 Sb. nově upravit tak, že nově nařízení vlády č. 36/2023 Sb. stanoví rovněž okruh údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období, u kterých se ověřuje jejich správnost a úplnost, a rozsah jejich ověření.

§ 2 Vzory formulářových podání

Úprava nadpisu § 2 nařízení vlády č. 36/2023 Sb. souvisí s doplněním přílohy č. 2, kterou se stanoví vzor vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období. Nově tedy nařízení vlády č. 36/2023 Sb. bude stanovovat dva vzory, v nadpisu bylo proto použito množné číslo.

Dosavadní ustanovení § 2, který upravuje vzor formulářového podání, se odkazuje na přílohu nařízení vlády č. 36/2023 Sb., jež obsahuje vzor

Nahrávám...
Nahrávám...