dnes je 23.5.2024

Input:

Možnosti využívání statistických souborů provozních měření

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4
Možnosti využívání statistických souborů provozních měření

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Základním vstupním údajem bilanční metodiky, popisované v předchozím textu, je měření objemu elektrické energie na vstupu do analyzované distribuční soustavy prováděné dílem zařízeními, která jsou vlastnictvím provozovatele přenosové soustavy (PPS) nebo držitele licence na obchod s elektřinou, v tomto případě ČEZ,a.s., či zařízeními v majetku regionálního distributora (odběratelé, dodávky od jiných REAS či dodávky jiným REAS). Jsou to většinou měření prováděná pro komerční, fakturační účely. Z těchto důvodů je měřícím zařízením věnována velká pozornost a lze obecně prohlásit získané výsledky za přesné, tudíž věrohodné. Obchodní útvar distributora přesto obvykle provádí v předacích místech kontrolní měření soupravami s vyšší třídou přesnosti. Do oblasti vstupních hodnot patří dále údaje o nakoupené elektřině, případně o vyrobené elektrické energii měřené u zdrojů elektrické energie, které jsou ve vlastnictví PDS (PLDS), provozované na základě licence na výrobu elektřiny a jsou připojeny do analyzovaného distribučního systému (DS, LDS) a to do libovolné napěťové hladiny. Je však třeba zkontrolovat, zda poskytnuté údaje nezahrnují i objemy energie vlastní spotřeby zdroje elektřiny. Konečné pro údaje použitelné metodiku výpočtu musí být korigovány s údaji získanými od dodavatelů, i když jde o elektrárny, které distributor vlastní, nebo jsou majetkem ČEZu.

Velcí distributoři obvykle mají (jako součást SW vybavení systému dispečerského řízení) možnost tisku provozního protokolu každé stanice, spojené se zobrazením aktuální konfigurace zapojení vlastní rozvodny 110 kV a vývodů 110 kV. U jednotlivých vývodů (vedení) pak vytisknutí hodnoty P,Q,I a U a f na jednotlivých systémech přípojnic. Pro většinu předávacích míst (připojení PLDS, nebo velkoodběratele) je možno tisknout tabulkový přehled nakupovaných či prodávaných výkonů v určitém časovém okamžiku algoritmu.

Velmi důležitou hodnotou v metodice je doba užívání maxima Tu. V příloze č. 1,vyhlášky č. 153/2001 Sb, je metodice určování výkonových ztrát a výpočtu jejich velikosti věnována velká pozornost. Je však třeba upozornit na skutečnost, že výkonové ztráty jsou pouze jedním ze vstupních údajů při výpočtu objemu ztrátové energie. Další, neméně důležité vstupní informace o výpočtu ztrát energie jsou hodnoty doby využití maxima Tu a doby plných ztrát T. Chyby vzniklé při určování velikosti Tu a T mohou velmi zkreslit reálnost získaných výsledků výpočtu ztrát energie, i když se uvedená problematika týká pouze a jen Jouleových ztrát, tzn. ztrát závislých na velikosti zatížení prvku DS nebo LDS a jeho časové závislosti. V provozní praxi se ob vykle vychází z hodnoty maximálního zatížení analyzovaného prvku distribučního systému Pmax, a celkového objemu "prošlé“ energie W analyzovaným prvkem za určité časové období. Z těchto hodnot lze s malou chybou odvodit velikost Tu = W/ Pmax. Dobu plných ztrát TD však pracovníci provozovatele DS nebo LDS mohou určovat jen pomocí empirických vztahů uvedených v odborné literatuře, nebo v normách. Je známo, že pro výpočty je doporučován algoritmus , jehož obecný
tvar je T = Tp * k ; k = f (ku)

přičemž platí ku = Tu / Tp; k = T / Tp

kde k = (1-λ) * ku + ku 2;

vztah platí pro λ v intervalu 0λ1

Různí autoři doporučují různé hodnoty koeficientů l, jež jsou závislé na charakteru technologického systému odběratele, jeho elektroenergetické vybavenosti, požadavcích na kvantitu a kvalitu dodávané elektrické energie a průběhu zatížení, na příklad v ČSN 341610 je uveden pro průmyslový rozvod následující empirický vztah

T = Tp * (0,2 * ku + 0,8 * ku 2),

U regionálních distributorů se problematikou konkretizace vztahu k = f (ku) obvykle zabývá dispečerský odbor nebo útvar rozvoje. Při upřesňování naznačené závislosti se vychází ze statistických souborů výsledků provozních měření prováděných v regionálních distribučních systémech. Podle prezentovaných výsledků na odborných konferencích lze předpokládat, že při současném rozsahu distribučních zařízení regionálních distributorů byly výsledky výpočtů objemů proměnných ztrát, podle výše uvedených

Nahrávám...
Nahrávám...