dnes je 27.5.2024

Input:

Metodika používaná v současné době regionálními distributory k určení velikosti ztrát elektrické energie na jednotlivých napěťových úrovních distribučního systému

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.2
Metodika používaná v současné době regionálními distributory k určení velikosti ztrát elektrické energie na jednotlivých napěťových úrovních distribučního systému

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Běžnou konzervativní metodou zjišťování velikosti ztrát je rozdíl mezi nakoupenou a prodanou elektrickou energií.Tento způsob určení však nepřihlíží ke skutečnému, reálnému stavu distribuční soustavy. Obecné rozdělení celkového objemu ztrát v technologickém procesu distribuce elektrické energie na jednotlivé dílčí položky podle původu vzniku, je naznačeno na obrázku.

Všimněme si jednotlivých složek ztrát elektrické energie v průběhu technologického procesu tak, jak jsou vyznačeny v předchozím grafu:

Technické ztráty

Technické ztráty je možné pro určitý provozní stav, případně stavy, více či méně teoreticky přesně vyhodnocovat, např. v průběhu dispečerské přípravy provozu. Jde však o stacionární provozní stav, odpovídající zvoleným provozním hodnotám zatížení, které byly použity při výpočtu rozdělení proudového zatížení. Je tedy možno konstatovat, že pro zvolené okamžité hodnoty zatížení jednotlivých prvků, charakterizující určitý provozní stav (provozní režim) distribuční soustavy, můžeme určitým způsobem optimalizovat technické ztráty v provozovaném síťovém systému, např. při splnění omezující podmínky minimalizace investičních a provozních nákladů. Ovšem za skutečného provozu (za reálných provozních podmínek) se zákonitě vyskytují odchylky od stacionárních zvolených předpokládaných (plánovaných) podmínek, způsobené například nepředpokládanými změnami odběrových charakteristik, změnou v nasazováním zdrojů a nevhodným umístěním napájecích bodů, t.j. transformačních stanic 110/22kV. Totéž platí i při simulaci poruchových stavů, případně při provozu poporuchové konfigurace sítí, při jiném trendu vývoje zatížení, než se očekávalo, jiném tvaru diagramu zatížení, než se předpokládalo ve vybraných variantách rozvoje analyzované distribuční soustavy. Zkreslení mohou být způsobena i nepředpokládaným zvýšeným obsahem rušivých signálů generovaných provozem nelineárních prvků obsažených jak v zařízení, tak ve spotřebičích.

Ztráty technologického charakteru, způsobené vlastním technologickým procesem, tedy distribucí elektřiny od nadřazených napájecích bodů do míst spotřeby, jsou závislé na elektrické vzdálenosti "zdroje“ od místa spotřeby, to znamená na konfiguraci sítí distribučního systému, technických parametrech zařízení a prvků tvořících danou konfiguraci a jejich provozních vlastnostech. Nelze opomenout chybu způsobenou vlivem naměřených ukazatelů statistických souborů zatížení. V neposlední řadě se projeví i vliv vyvolaný schopností a možností zdrojů elektřiny připojených na předmětnou distribuční soustavu, pokrýt poptávku oblasti spotřeby ve výkonu i energii.

Plánované ztráty technologického procesu

V neposlední řadě velikost technických ztrát je silně ovlivněna také způsobem provozu celého elektrizačního systému (tzn.nadřazené i distribuční soustavy), nebo některé její části. Zde máme na mysli přetoky jalové energie induktivní i kapacitní povahy, způsob a časovou souslednost regulace napětí na transformátorech 400/110kV a 110/22kV, možnost ovlivňování velikosti zatížení (konečné spotřeby) např. pomocí HDO, a to pokud možno z nejvyšší hierarchické úrovně řízení atd. Působením všech těchto faktorů dochází tak k diferenciaci ve vývoji skutečných technických ztrát výkonu a energie (technologických ztrát) oproti plánovaným, a to jak v kladném, tak i záporném smyslu. Pak tedy musíme rozlišovat ztráty technologického procesu plánované (předpokládané), jejichž velikost byla určena teoretickým výpočtem za předpokládané platnosti vstupních údajů a diferenční technické ztráty (skutečné), které odpovídají reálným provozním podmínkám a situacím (viz obr II.1.)

Zněním vyhlášky č.153/2001 Sb. a to § 1, odst. (2) je deklarováno, že účinnost užití energie při rozvodu je určena

Nahrávám...
Nahrávám...