dnes je 27.5.2024

Input:

Mechanismus EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů

26.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.2
Mechanismus EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1294 o mechanismu EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů

Co je cílem nařízení?

Toto prováděcí nařízení stanoví pravidla pro fungování nového mechanismu EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 o správě energetické unie .

Mechanismus podporuje nové projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v celé EU a přispívá k zavádění energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 o energii z obnovitelných zdrojů .

Klíčové body

Financování pochází ze tří zdrojů:

 • vlády zemí EU mohou poskytnout dobrovolné platby,

 • další programy a fondy EU mohou přispět, zejména snížením kapitálových nákladů projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů nebo podporou regionální spolupráce v rámci EU a se zeměmi mimo EU,

 • soukromý sektor může nabídnout financování s možností určení projektu, technologie nebo konečného použití, kterému má být podpora určena.

Veškeré financování musí být v souladu s finančními pravidly EU stanovenými v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 (viz shrnutí ).

Evropská komise každoročně žádá vlády zemí EU, zda by nechtěly poskytnout dobrovolnou platbu (přispívající země) nebo povolit instalaci zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na svém území (hostitelská země).

Hostitelské země musí poskytnout některé informace, například:

 • maximální celkovou kapacitu nebo množství energie z obnovitelných zdrojů, které je k dispozici pro projekty financované mechanismem,

 • preferované technologie nebo oblasti konečného použití,

 • omezení týkající se lokality nebo zeměpisná omezení.

Přispívající země musí poskytnout některé informace, například:

 • objem vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, který mají v úmyslu podpořit a využít z hlediska statistických přídělů,

 • maximální finanční příspěvek,

 • preference řízení o udělení grantu, která jsou technologicky neutrální, zahrnují více různých technologií nebo jsou zaměřena na určitou technologii, projekt či konečné použití.

Komise:

 • navrhuje nabídková řízení na základě obdržených nabídek a požadavků (označovaná jako výzvy k podávání návrhů), ve kterých jsou uvedeny například:

  1. cíle výzvy,
  2. forma grantů (investice nebo provozní podpora) a kritéria pro jejich udělení,
  3. maximální cena návrhů,
  4. způsobilé technologie,
 • informuje země EU, že má v záměru zahájit výzvu k podávání návrhů,

 • zahajuje výzvu nebo výzvy, včetně kritérií způsobilosti a kritérií pro výběr poté, co obdrží závazné závazky od hostitelských zemí, jejichž prostřednictvím tyto země vyjadřují souhlas, že zařízení, která se nacházejí na jejich území, obdrží finanční podporu, a od přispívajících zemí, které poskytnou finanční prostředky, které nabídly.

Pokud předkladatel projektu nedostojí svému závazku, použijí se pravidla o pozastavení, ukončení a snížení uvedená v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Systém pro udělování grantů:

 • obsahuje zásady pro zajištění soutěže, zmírnění finančního rizika a omezení transakčních nákladů,

 • stanoví rozsah různých řízení v závislosti na dané technologii nebo projektu,

 • přiděluje granty za účelem:

  1. zvýšení kapacity na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (investiční podpora),
  2. motivování k provozu zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím prémií vyplácených navíc k tržním příjmům (provozní podpora).

Období provádění odráží realistickou dobu realizace projektu a jsou zaměřena na určitou technologii a jednotná v

Nahrávám...
Nahrávám...