dnes je 22.6.2024

Input:

Legislativní souhrn: Energetická náročnost budov

1.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.3
Legislativní souhrn: Energetická náročnost budov

Energetický regulační úřad

Akt

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov

Co je cílem této směrnice?

 • Cílem je zlepšit energetickou náročnost budov v Evropské unii (EU) a brát přitom v úvahu různé klimatické a místní podmínky.

 • Stanovuje minimální požadavky a společný rámec pro výpočet energetické náročnosti.

 • Směrnice byla po přezkumu jejího provádění 2010/31/EU v roce 2018 pozměněna směrnicí (EU) 2018/844. Základním cílem je zrychlit nákladově efektivní renovaci stávajících budov a podpořit používání inteligentních technologií v budovách. Pozměňující směrnice, která je součástí balíčku opatření týkajících se čisté energie, doplňuje právní předpisy týkající se energetické účinnosti.

Klíčové body

Země EU musí stanovit optimální minimální požadavky na energetickou náročnost. Ty se každých 5 let přezkoumávají. Musí se vztahovat na budovu, její součásti a energii využívanou pro:

 • vytápění budov,

 • chlazení budov,

 • teplou užitkovou vodu,

 • větrání,

 • zabudované osvětlení,

 • jiné technické systémy budovy.

Evropská komise stanovila srovnávací metodický rámec pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost.

Nové budovy musí splňovat minimální normy. Budovy, jež jsou využívány orgány veřejné moci, by měly dosáhnout statutu budov s téměř nulovou spotřebou energie do 31. prosince 2018 a jiné nové budovy do 31. prosince 2020.

U stávajících budov, u kterých probíhá větší renovace, je nutné snížit energetickou náročnost s cílem splnit příslušné požadavky.

Země EU musí provozovat systém certifikace energetické náročnosti. Certifikáty:

 • poskytují informace potenciálním kupcům či nájemníkům o energetické třídě,

 • zahrnují doporučení pro nákladově efektivní zlepšení,

 • musí být uvedeny ve všech reklamách komerčních médií v případě prodeje či pronájmu prostor.

Vnitrostátní orgány zemí EU musí zajistit zavedení režimů inspekcí otopných soustav a klimatizačních systémů.

Změny původní směrnice

Pozměňující směrnice (EU) 2018/844 požaduje, aby země EU vypracovaly dlouhodobé strategie renovací pro podporu zrenovování obytných i jiných než obytných budov na vysoce energeticky účinný a dekarbonizovaný fond budov do roku 2050. Tyto strategie stanoví plán s opatřeními a měřitelnými ukazateli pokroku s ohledem na dlouhodobý cíl EU snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80–95 % v porovnání s rokem 1990. Tento plán musí obsahovat orientační dílčí cíle pro roky 2030, 2040 a 2050 a specifikovat, jak tyto cíle přispívají k dosažení cílů Unie v oblasti energetické účinnosti v souladu se směrnicí 2012/27/EU o energetické účinnosti (viz shrnutí).

Navíc revidovaná směrnice:

 • rozšiřuje rozsah současného režimu inspekcí otopných soustav a klimatizačních systémů tak, aby zahrnoval současné systémy (s větráním) a zohledňoval výkon těchto systémů při typických provozních podmínkách,

 • podporuje použití informačních a komunikačních technologií a inteligentních automatizačních a kontrolních technologií v budovách,

 • podporuje zavedení infrastruktury pro dobíjení elektrických vozů na parkovištích budov tím, že vyžaduje instalaci infrastruktury potrubí a dobíjecích stanic,

 • zavádí "ukazatel připravenosti pro chytrá řešení" pro hodnocení schopnosti budov přizpůsobit se potřebám uživatele, optimalizovat svůj provoz a interagovat se sítí.

Nepovinný společný systém EU pro hodnocení připravenosti budov pro chytrá řešení

V roce 2020 Komise přijala akt v přenesené pravomoci a prováděcí akt:

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2155 doplňuje směrnici (EU) 2010/31/EU stanovením nepovinného společného systému EU pro hodnocení připravenosti budov pro chytrá řešení, tj. definuje ukazatel připravenosti pro chytrá řešení a společnou metodiku, podle které se vypočítává. Metodika spočívá ve výpočtu bodového ohodnocení připravenosti budov nebo ucelených částí budov pro chytrá řešení a odvození hodnocení připravenosti budov nebo jejich ucelených částí pro

Nahrávám...
Nahrávám...