dnes je 23.5.2024

Input:

Legislativa vztahující se k řešení stavů nouze v elektroenergetice

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.1.1
Legislativa vztahující se k řešení stavů nouze v elektroenergetice

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Základním legislativním dokumentem, jehož znění musí respektovat všechny subjekty podnikající v oblasti elektroenergetiky (držitelé licence), je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích (tzv. velký energetický zákon), který deklaruje ve svém znění základní legislativní myšlenku, že přenosová a distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§ 2, (2), a, 2, 23). V citovaném zákoně jsou držiteli licence na distribuci nebo výrobu energie, tzn např. provozovateli distribuční soustavy (DS nebo LDS) je uloženo jako povinnost, mimo jiné, zpracovat soubor preventivních opatření omezujících vznik nouzových provozních stavů (v legislativě je soubor označen jako plán obrany proti šíření velkých poruch), a soubor provozních opatření (označovaných jako plán obnovy napětí po totálním rozpadu elektrizační soustavy), které jsou účinným nástrojem likvidace nouzových provozních vztahů již vzniklých:

 • Podle znění § 24, (10),f) a § 25, (11),g) energetického zákona, je držitel licence na distribuci elektrické energie povinen zpracovávat a po schválení ERÚ vydávat a zveřejňovat Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS), která musí mimo jiné obsahovat i havarijní plány distribuční soustavy, tzn. zabývající se jak provozem síťových systémů, tak i zdrojů, pokud existují. Specifikace náplně havarijních plánů vyplývá z obecného znění prováděcích vyhlášek, které mají vazbu na problematiku příprav opatření pro předcházení a likvidaci stavů nouze a krizových provozních situací. V případě elektroenergetického systému ČR jsou to vyhlášky MPO č. 219/2001 Sb. (o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice) a č. 220/2001 Sb. (o dispečerském řádu elektrizační soustavy ČR). V roce 2001 byl ERÚ schválen dokument Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS), jehož znění představuje obecně koncipovanou verzi zpracovanou pracovní skupinou REAS. Předpokládá se, že každý držitel licence na distribuci elektřiny si musí obecné znění upravit tak, aby byly v tomto dokumentu obsaženy konkrétní charakteristické vlastnosti a specifické provozní podmínky skutečného (reálného) distribučního systému, který držitel licence provozuje. Podle znění "energetického zákona č. 458/2000 Sb.“ musí být havarijní plán obsažený v PPDS koordinován s havarijním plánem PPS (ČEPS), sousedících provozovatelů distribučních systémů (PDS) a provozovatelů lokálních distribučních sítí (PLDS). Je třeba připomenout, že legislativa nerozlišuje distribuční a lokální distribuční systém.

 • Havarijní plán distribučního elektroenergetického systému má sekundární legislativou zadaný následující obsah v obecném tvaru (osnovu):

  • stručný popis DS včetně vnějších vazeb

   • rozsah vymezeného území

   • stav DS z hlediska spolehlivosti

   • zajištění výkonové zálohy ze zdrojů na vlastním území

   • možnosti výpomoci z PS a sousedních DS

  • organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědnosti

  • přehled a charakteristika hlavních dodavatelů a odběratelů elektřiny

  • regulační, vypínací a frekvenční plán

  • přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy

  • pracovní pokyny a dílčí havarijní plány pro objekty, kde může dojít k úniku nebezpečných látek

  • plán předcházení stavů nouze (plán obrany) a plán obnovy provozu zařízení (plán obnovy) obsahující postupy dispečerských a provozních pracovníků

  • společné části havarijních plánů (směrnice pro vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavů nouze, plán vyrozumění a spojení, včetně spojení s vnějšími subjekty, plán svolání zaměstnanců, požární řád, požární poplachové směrnice, zásady zajištění první pomoci a lékařské pomoci, popis organizace materiálního zabezpečení – materiály, náhradní díly,dopravní a mechanizační prostředky ap., plán evakuace, krizový štáb ap.)

  • formální část havarijního plánu (údaje o držiteli licence, data vypracování, schválení, nabytí účinnosti, dobu platnosti, seznam dokumentů, které ho tvoří; jednotlivé dokumenty musí být příslušně označené, osoby v nich uvedené musí být zapsány jménem, příjmením a funkcí)

 • Deklarace Stavu nouze je v zákonu č. 458/2000 Sb. podrobněji specifikována v § 54. Z hlediska obsahu havarijních plánů je třeba vycházet ze znění odst. (1), který specifikuje stav nouze a odst. (6), který stanoví kompetenční vztahy při likvidaci následků stavů nouze, a to z hlediska rozsahu postižené oblasti. Jednoznačně určuje, že:

  • likvidaci následků nouze v elektrizační soustavě řídí provozovatel přenosové soustavy, který koordinuje obnovu provozu ES a tím i činnost dispečinku regionálních distributorů

  • likvidaci následků stavů nouze na určité části území státu (např. regionu) řídí příslušní provozovatelé distribučních soustav, a to prostřednictvím svých centrálních dispečinků

 • Prováděcí vyhláška MPO č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice se vztahuje k provedení § 54 zákona č. 458/2000 Sb. Jsou v ní podrobně specifikovány organizační metody a provozní opatření vhodná pro předcházení a pro likvidaci nouzových stavů v ES ČR. Ve vyhlášce jsou uvedeny způsoby omezení spotřeby nebo dodávky elektřiny odběratelům lokalizovaným v ohroženém regionu (regulační plán využívaný pro snížení výkonu, vypínací a frekvenční plán pro přerušení dodávky elektřiny). Je zde dále specifikován maximální časový rozsah omezení spotřeby elektřiny. V § 3, (3), předmětná vyhláška pouze konstatuje, že při odstraňování následků stavů nouze se postupuje podle havarijních plánů provozovatele přenosové soustavy a

Nahrávám...
Nahrávám...