dnes je 27.5.2024

Input:

Kritéria udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

20.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2
Kritéria udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 107/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.

Odůvodnění hlavních principů novely

Cílem novely je provedení částečné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen "směrnice RED II"). Směrnice byla přijata dne 11. prosince 2018 a nahradila původní směrnici z roku 2009 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, dále jen směrnice "RED I"), jejíž částečná transpozice je provedena současným zněním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně ovzduší") a nařízením vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, v platném znění (dále jen "nařízení vlády"). Zákon o ochraně ovzduší a navazující nařízení vlády obsahují transpozici evropské legislativy ve vztahu ke kapalným biopalivům. Současná úprava přebírá tento princip a transponuje části týkající se problematiky kapalných biopaliv a ostatních kapalných paliv, která lze zohlednit do plnění povinností uvedených v zákoně o ochraně ovzduší. Ostatní části směrnice RED II budou transponovány předpisy v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, které je gestorem směrnice RED II.

Toto nařízení vlády je vydáno ve vazbě na novelu zákona o ochraně ovzduší, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou dne 15. září 2021 ve znění postoupeném Senátem (sněmovní tisk 870, nyní před podpisem prezidenta republiky). Novela zákona obsahuje:

  • povinnost dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty zajistit minimální podíl pokročilého biopaliva (nový 19f zákona o ochraně ovzduší). Tuto povinnost mohou splnit i pokročilými biopalivy dodanými v podobě čistých biopaliv, bioLPG a bioCNG/LNG.
    Vstupní suroviny pro výrobu těchto pokročilých biopaliv stanoví předkládané nařízení vlády. To také zahrnuje mezi náležitosti zprávy o emisích, kterou dodavatelé každoročně předkládají, nově i vyhodnocení splnění jejich povinnosti spočívající v daném podílu pokročilých biopaliv.

  • povinnost dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty zajistit minimální podíl energie z obnovitelných zdrojů (nový § 19g zákona o ochraně ovzduší). Tuto povinnost mohou splnit prostřednictvím biopaliv (ve všech možných formách), elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tzv. recyklovaných paliv a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu.
    Navrhované nařízení vlády návazně blíže specifikuje tato paliva a zahrnuje mezi náležitosti zprávy o emisích, kterou dodavatelé každoročně předkládají, také vyhodnocení splnění cíle v povinném minimálním podílu OZE.

  • možnost dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty zohlednit do snížení emisí skleníkových plynů i tzv. recyklovaná paliva a kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu (nová písmena f) a g) v § 20 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší).
    Požadavky na tato paliva, které vycházejí z požadavků transponované směrnice, jsou stanoveny v předkládaném návrhu nařízení vlády.

Novela nařízení vlády dále upravuje kritéria udržitelnosti biopaliv, neboť směrnicí RED II došlo k jejich dílčím změnám.

Vybraná ustanovení nařízení vlády s komentářem z aplikace ODok

§ 1 Předmět úpravy

Úvodní věta nařízení vlády se aktualizuje v návaznosti na návrh úpravy zmocňovacích ustanovení zákona (nová zmocnění i přesun dosavadních zmocnění do jiných ustanovení).

Seznam implementovaných evropských předpisů se doplňuje o směrnici RED II.

Předmět právní úpravy provedené nařízením se upravuje tak, aby byl v souladu s nově navrženým zněním zákonných zmocnění.

§ 2 Vymezení pojmů

Upravují se definice pojmů tak, aby byly v souladu se směrnicí RED II, a odstraňují se pak ty z nich, které bylo nutné přesunout přímo do zákona o ochraně ovzduší.

§ 3 Kritéria udržitelnosti biopaliv

Směrnice RED II nově odlišuje skupinu požadavků zaměřených na zemědělskou biomasu a skupinu požadavků zaměřených na lesní biomasu. To bylo promítnuto do ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a do nového rozdělení v § 4 a 4a (viz dále). Spolu s tím byl také odstraněn požadavek na biomasu vypěstovanou na území členského státu Evropské unie plnit požadavky a normy stanovené společnými pravidly pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie, čímž zrovnoprávňuje podmínky pro pěstování biomasy v EU a třetích zemí. Zahrnutí tohoto kritéria do režimu udržitelnosti biomasy bylo dosud obsaženo na úrovni evropské legislativy, ale bylo vyhodnoceno jako nevhodné k dalšímu

Nahrávám...
Nahrávám...