dnes je 27.5.2024

Input:

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

21.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5
Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Evropská komise

Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů "elektřina". Podrobné vysvětlení důvodů pro výběr těchto kritérií a odkazy na další informace lze najít v doprovodné technické podkladové zprávě.

Pro každou skupinu výrobků či služeb jsou popsány dva soubory kritérií:

  • Základní kritéria jsou vhodná pro každého veřejného zadavatele ve všech členských státech a týkají se nejvýznamnějších dopadů na životní prostředí. Jsou navržena tak, aby jejich použití nevyžadovalo další rozsáhlá ověřování a aby zvýšení nákladů bylo minimální.

  • Komplexní kritéria jsou určena pro orgány, které chtějí koupit nejlepší výrobky dostupné na trhu. V porovnání s jinými výrobky plnícími tutéž funkci mohou být náročnější na ověřování nebo mohou být nákladnější.

Definice a oblast působnosti

Tato kritéria EU pro zelené veřejné zakázky se vztahují na nákup elektřiny.

Nejjednodušším způsobem snižování dopadu spotřeby elektřiny na životní prostředí je snižování vlastní spotřeby – zlepšováním energetické účinnosti veřejných budov, nákupem energeticky účinnějších výrobků a opatřeními zaměřenými na chování spotřebitele. Tyto otázky jsou mimo oblast působnosti těchto kritérií, ale jsou zahrnuty v kritériích EU pro zelené veřejné zakázky na jiné skupiny výrobků1. Hlavním cílem těchto kritérií je podpořit větší využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

U základních kritérií se specifikace zaměřují na podíl elektřiny dodávané z obnovitelných zdrojů energie (doporučeno nejméně 50 %). V rámci těchto základních kritérií je povolena i vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla z neobnovitelných zdrojů. Cílem kritérií pro přidělování zakázek je podpořit ještě vyšší procento elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, než je minimální hodnota uvedená ve specifikacích.

U komplexních kritérií specifikace doporučují 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Definice elektřiny z obnovitelných zdrojů energie: Směrnice 2009/28/ES (směrnice o energii z obnovitelných zdrojů) definuje energii z obnovitelných zdrojů jako:

"...energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, totiž energie větrná, solární, aerotermální, geotermální, hydrotermální a energie z oceánů, vodní energie, energie z biomasy, ze skládkového plynu, z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z bioplynů;"

U hybridních výrobních zařízení, jež využívají jak obnovitelných, tak konvenčních zdrojů energie, se musí brát v úvahu pouze ta část elektřiny, která je vyrobena z obnovitelných zdrojů energie. Neměla by být započítávána výroba elektřiny v přečerpávacích elektrárnách z vody, která byla nejprve přečerpána do horní nádrže. Biomasa je definována jako:

"...biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslových a komunálních odpadů;"

Nejvýznamnější dopady na životní prostředí

Upozorňujeme, že pořadí dopadů nemusí nutně odpovídat pořadí jejich důležitosti.

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na elektřinu

Základní kritéria Komplexní kritéria
3.1 Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na elektřinu
Předmět Předmět
Nákup nejméně 50 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Požadavky Požadavky
1. Nejméně 50 % dodávané elektřiny musí pocházet z obnovitelných zdrojů energie definovaných ve směrnici 2009/28/ES nebo z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny definované ve směrnici 2004/8/ES .
Účastník výběrového řízení by měl uvést podíl elektřiny, která bude dodávána z obnovitelných zdrojů energie.
Ověřování: Musí být předložena záruka původu s příslušnou dokumentací. Alternativně bude přijat i jakýkoli jiný rovnocenný důkaz.*
*Další informace jsou uvedeny ve vysvětlivkách.
1. 100 % dodávané elektřiny musí pocházet z obnovitelných zdrojů energie definovaných ve směrnici 2009/28/ES .
Ověřování: Musí být předložena záruka původu s příslušnou dokumentací. Alternativně bude přijat i jakýkoli jiný rovnocenný důkaz.*
*Další informace jsou uvedeny ve vysvětlivkách.
Kritéria pro přidělování zakázek Kritéria pro přidělování zakázek
Nahrávám...
Nahrávám...