dnes je 23.5.2024

Input:

Kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách

Ing. Jan Šefránek, Ph.D.

Dne 17. března 2017 bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterými se ruší nařízení (EU) č. 984/2013. Vzhledem ke své povaze je nařízení přímo aplikovatelné do národní legislativy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové nařízení a nikoli pouze novelizované, je následující komentář věnován kompletně celému nařízení.

Principy nařízení jsou založeny na zásadách vzájemné komunikace mezi provozovateli přepravních soustav, bez které by nemohlo dojít k harmonizaci procesů na hraničních bodech, přičemž mezi nejdůležitější se staví systém aukcí a dále maximalizace koordinované kapacity optimalizací technické kapacity. Tou se rozumí standardní přepravní produkt na pevné bázi ve stejné výši na vstupní a výstupní straně propojovacího bodu přepravní soustavy.

Aukce

Cílem Komise je učinit přístup k sítím co nejvíce uživatelsky příznivý a tím tak napomoci vytvořit jednotný trh s energiemi. Z tohoto důvodu Komise zavádí pro všechny hraniční body, neboli propojovací body, jednotnou metodiku přidělování přepravní kapacity, kterou jsou aukce, přičemž ve všech propojovacích bodech se použije stejný způsob pořádání aukcí. Rovněž všechny aukční procesy by se na všech hraničních bodech měly zahajovat současně. Nařízení se dále snaží zajistit co nejvíce dostupné kapacity pro uživatele sítě a tedy otevřenost a funkčnost trhu tím, že udává povinnost vyčlenění minimálně 20 % stávající technické kapacity v každém propojovacím bodě, přičemž nejméně 10 % stávající technické kapacity se nabízí na každoroční aukci roční pevné kapacity a dalších nejméně 10 % stávající technické kapacity se nabízí v rámci každoroční aukce čtvrtletní pevné přepravní kapacity.

Nařízení dále definuje standardní produkty na pevné bázi, kterými jsou produkty:

  • roční,

  • čtvrtletní,

  • měsíční,

  • denní a

  • vnitrodenní.

Důležitým faktorem je skutečnost, že nařízení pracuje pouze s plynárenským rokem, nikoli kalendářním, a tedy roční produkt začíná 1. říjnem, a to v 5.00 hodin v případě zimního času, ve 4.00 hodin v případě letního času, kdy je definován začátek plynárenského dne. Uváděnou jednotkou je přepravní kapacita vyjádřená v energetických jednotkách – kWh, a to buď za hodinu, nebo den, kdy v případě dne se předpokládá rovnoměrný průtok plynu z důvodu možnosti jednoduchého přepočtu na hodiny.

Jak již bylo uvedeno, přepravní kapacita je alokována uživatelům sítě na základě výsledků aukcí, a to jak pro koordinované, tak nekoordinované produkty, viz dále. V případě ročního, čtvrtletního a měsíčního produktu se jedná o tzv. anglickou aukci. Jejím principem je zadávání požadovaného množství kapacity k definovaným cenovým krokům, které se oznamují postupně v rámci tzv. nabídkových kol. Principy anglické aukce definují, že může být nabízeno několik produktů. Pro denní a vnitrodenní kapacity nařízení uvádí za mechanismus přidělování kapacity aukce s jednotnou cenou, kdy se koná pouze jedno nabídkové kolo, ve kterém uživatel nabídne množství včetně ceny (nabídek může být několik), a všichni uživatelé sítě, jimž byla kapacita alokována, zaplatí cenu nejnižší nabídky. Uživatelé pak mohou soutěžit pouze o jeden kapacitní produkt.

V případě aukce na roční kapacitu se nabízí kapacita nejméně na 5 příštích plynárenských let, nejvýše však na 15. Maximální patnáctiletá lhůta platí i pro přírůstkovou kapacitu. Tím je zajištěno, že trh nebude dlouhodobě blokován, k čemuž slouží zejména i mechanismy řízení přetížení kapacity, a zároveň bude zajištěna jistota pro investiční akce na přepravní soustavě bez nutnosti udělování výjimek. Tímto přístupem je plněna snaha o jejich minimalizaci. Nařízení dále definuje, že od roku 2018 by se aukce na roční kapacitu měly konat první pondělí v červenci. Toto datum však není závazné, v rámci aukčního kalendáře může být stanoveno datum jiné. Množství nabízené kapacity musí být oznámeno měsíc před konáním aukce, přičemž aukce se koná od 8.00 do 17.00 hodin (od 7.00 do 16.00 hodin letního času). V případě aukce přírůstkové kapacity se kromě výsledků aukce do dvou obchodních dnů po ukončení aukce zveřejňují i výsledky tzv. ekonomických testů, které slouží k posouzení hospodářské životaschopnosti projektu pro zajištění přírůstkové kapacity. Jejich pozitivní výsledek znamená realizaci projektu.

Kapacity pro jednotlivá čtvrtletí se aukcionují souběžně, přičemž v rámci první každoroční aukce se aukcionují kapacity pro první až čtvrté čtvrtletí plynárenského roku (tedy 4. čtvrtletí až 3. čtvrtletí kalendářního roku), v rámci druhé aukce se aukcionují kapacity pro druhé až čtvrté čtvrtletí plynárenského roku a tak dále. Opět je stanoveno datum konání aukcí, nicméně i v tomto případě není plně závazné. Jedná se o první pondělí měsíce srpna, listopadu, února a května. Zmíněné hodinové rozmezí pro aukci roční kapacity platí rovněž pro aukci čtvrtletní kapacity. Množství nabízené kapacity musí být oznámeno dva týdny před konáním aukcí.

Lehce odlišný mechanismus je stanoven pro aukce měsíční kapacity, kdy se tato aukce koná měsíc před nabízeným měsíčním produktem a je možné aukcionovat pouze jeden měsíční produkt. Nezávazným termínem pro konání aukce na měsíční kapacitu je třetí pondělí v měsíci. Časový harmonogram je opět stejný, velikost nabízené kapacity je nutné sdělit týden před konáním aukce.

Pokud jde o průběh aukce, nařízení uvádí, že první kolo aukce trvá tři hodiny, následující kola pak již pouze jednu hodinu. Mezi každými koly je hodinová prodleva. Nutností pro účast v celé aukci je zadání nabídky v prvním kole, přičemž každá nabídka se považuje za závaznou a po skončení kola ji již nelze měnit či stáhnout. Aby nedošlo k blokování aukce, musí být nabídka maximálně rovna soutěženému objemu přepravní kapacity. Rovněž v následujících kolech nesmí být podána nabídka vyšší než v kole předchozím. Pokud jde o přírůstek ceny v rámci jednotlivých kol, pak nařízení uvádí tzv. velký cenový a malý cenový krok. Velký cenový krok je stanoven tak, aby byla minimalizována délka aukcí. V případě větší poptávky v rámci jednoho nabídkového kola, než je nabízená kapacita, se koná další kolo s cenou navýšenou o velký cenový krok. Pokud jsou poptávky menší, koná se nabídkové kolo, u kterého je stanovena cena z předchozího kola navýšená o malý cenový krok. Těchto malých cenových kroků je stanoveno v rámci velkého cenového kroku několik, aby se maximalizoval prodej přepravní kapacity za požadovanou cenu. Nabídková kola se konají do té doby, dokud se poptávka po přepravní kapacitě nerovná nabídce, případně je menší. V tomto případě aukce končí a je přidělena požadovaná přepravní kapacita za cenu tohoto kola.

Jak již bylo uvedeno, pro pevnou kapacitu v režimu na následující den a pro vnitrodenní pevnou kapacitu se tato kapacita alokuje na jednotlivé uživatele prostřednictvím aukce s jednotnou cenou. V případě pevné kapacity na následující den se aukce koná každý den a je poptávaná kapacita na následující den. Aukční kolo se zahajuje v 15.30 hodin zimního času (14.30 hodin letního času) a trvá půl hodiny. Uživatelé získají informace o velikosti nabízené kapacity v okamžiku zahájení aukce a provozovatel přepravní soustavy sděluje výsledky aukce nejpozději do 30 minut po ukončení.

Pevná vnitrodenní přepravní kapacita se soutěží každou hodinu v rámci plynárenského dne, přičemž aukční kola trvají 30 minut. Výjimkou je první kolo, které je zahájeno v 17.00 hodin (v případě letního času v 16.00 hodin) a končí v 1.30 (0.30 letního času) před začátkem plynárenského dne. Poslední nabídkové kolo je ukončeno v 0.30 zimního času (23.30 letního času) daného plynárenského dne. Každou hodinu je soutěžena kapacita, u které je přeprava zahájena za 4 hodiny od příslušné hodiny konání aukce, a vysoutěžená kapacita je přidělena vždy 30 minut po skončení nabídkového kola. Pokud je uživatel neúspěšný v rámci aukce na vnitrodenní přepravní kapacitu, je mu přepravcem umožněno automatické zadávání nabídek do aukcí na vnitrodenní kapacitu. Velikost volné vnitrodenní kapacity provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje po ukončení aukce na denní kapacitu na následující den.

V rámci aukcí s jednotnou cenou je možno nabízet až deset nabídek. Rozhodující pro přidělení kapacity v aukci je cena. V případě, že je předložena nabídka na nepřidělenou kapacitu, která je vyšší než tato kapacita, alokuje se kapacita ve výši nepřidělené, pokud je takovýchto poptávek více za stejnou cenu, je tato kapacita alokována na jednotlivé poptávky poměrově dle jejich výše. Pro zamezení blokování aukce i v tomto případě platí, že jedna nabídka nesmí být vyšší, než je objem kapacity nabízený v dané aukci. Pokud je celková poptávka vyšší než nabídka v rámci aukce, za zúčtovací cenu se považuje cena nejnižší úspěšné nabídky. V ostatních případech je zúčtovací cenou cena vyvolávací.

Z výše popsaného je zřejmé, že časový harmonogram aukcí na jednotlivé produkty je nastaven tak, aby na

Nahrávám...
Nahrávám...