dnes je 30.6.2022

Input:

Klimaticko-energetické balíčky EU

11.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.3
Klimaticko-energetické balíčky EU

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Evropská unie v minulosti stanovovala a stále stanovuje průběžně cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, které jsou však ve srovnání s ostatními zeměmi světa v poslední době až příliš ambiciózní. Formálně se tyto cíle EU definují v celé řadě strategických a konzultačních dokumentů, akčních programů, iniciativ na podporu rozvoje vědy a technologií a zejména na základě příslušných směrnic. Historicky se však evropské země nezačaly o obnovitelné zdroje zajímat až v rámci Evropské unie, ale mnohem dříve. Základní cíle, tehdy ještě Evropského společenství, byly definovány v tzv. Bílé knize o energetické politice z roku 1997. Mezi tyto cíle patřily konkurenceschopnost, zajištění dodávek a ochrana životního prostředí. Je důležité zdůraznit, že i tyto cíle z roku 1997 jsou plně konzistentní s politikou Evropské unie v současnosti.

První "zelený" balíček EU s cíli (nejen) ČR do roku 2010

Zcela zásadní směrnicí, která měla vliv i na přístupové dohody České republiky do Evropské unie, byla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. Pro splnění národních indikativních (směrných) cílů směrnice 2001/77/ES však nezavedla jednotné schéma podpory obnovitelných zdrojů v celé EU. Členské státy na národní úrovni mohly používat různé mechanismy podpory, včetně výkupních cen, zelených certifikátů, podpory investic, daňových výjimek nebo snížení daní apod.

V návaznosti na tuto směrnici byl do českého právního řádu historicky poprvé vnesen samostatný zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie, tj. konkrétně zákon č. 180/2005 Sb. Tato směrnice zavedla cílový podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši 22 % v rámci EU, jako výchozí stav byl uveden rok 1997 s průměrným podílem elektřiny vyrobené z OZE na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 13,9 %. Pro splnění tohoto cíle byly součástí směrnice indikativní cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v jednotlivých členských zemích. Česká republika se v přístupové smlouvě (Akt o přistoupení v příloze č. II, kapitole 12, A bod 8a) zavázala ke splnění indikativního cíle ve výši 8 % podílu elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě v ČR v roce 2010. Vzhledem k tomu, že Česká republika musela směrnici 2001/77/ES i formálně implementovat do své národní legislativy, byl tento cíl zakotven v § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 180/2005 Sb. Tyto historické souvislosti jsou důležité zejména pro pochopení převratného rozvoje obnovitelných zdrojů energie v České republice. Z hlediska prvního "zeleného" balíčku ČR svou povinnost splnila. Podíl výroby elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě za rok 2010 činil 8,3 %.

Klimaticko-energetický balíček s cíli EU do roku 2020

Klimaticko-energetický balíček v praxi tvoří několik vzájemně provázaných směrnic a rozhodnutí Evropské komise, které vytyčují cíle tzv. 20-20-20. Konkrétně se jedná o soubor opatření, která si kladou za cíl do roku 2020:

  • zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií v celkové spotřebě v EU na 20 %,

  • snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990,

  • zvýšit energetickou účinnost v Evropě o 20 %.

V návaznosti na cíl v oblasti zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů byla v roce 2009 vydána směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Směrnice zavazuje členské státy přijmout opatření a programy podpory, které povedou ke zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Konkrétní formy opatření jsou na rozhodnutí jednotlivých států. Každý členský stát však přijme národní akční plán pro energii z obnovitelných

Nahrávám...
Nahrávám...