dnes je 8.12.2019
Input:

Energetičtí specialisté

3.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.6
Energetičtí specialisté

Ing. Ladislav Černý

Úvod

Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, byla vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na základě zmocnění podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 10 odst. 9 a § 10a odst. 7 tohoto zákona. Tato vyhláška byla upravena resp. doplněna vyhláškou č. 234/2015 Sb., s ohledem na novelu zákona o hospodaření energií zákonem č. 103/2015 Sb.

Energetickým specialistou podle § 10 zákona je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem (MPO) ke zpracování energetického auditu, posudku, průkazu anebo k provádění kontroly provozovaných kotlů, rozvodů tepelné energie a klimatizačního zařízení. Podmínkou pro udělení tohoto oprávnění je složení odborné zkoušky, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost. MPO je zákonem zmocněno vydat prováděcí právní předpis ke vzoru žádosti o udělení uvedeného oprávnění, ke vzoru žádosti o absolvování průběžného vzdělávání a rovněž k náležitostem vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech. Uvedená zmocnění jsou realizována touto vyhláškou.

V § 10a zákona jsou vymezeny zásady obsahu, způsobu a rozsahu odborné zkoušky, průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů. Ke stanovení podrobností je zmocněno MPO v prováděcím právním předpisu. Tímto předpisem je předmětná vyhláška.

Komentář ke znění ustanovení jednotlivých paragrafů

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy je vlastně v podstatě uveden v úvodu tohoto komentáře. Energetičtí specialisté jsou na:

  1. zpracování energetického auditu a energetického posudku,
  2. zpracování průkazu,
  3. provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie,
  4. provádění kontroly klimatizačních systémů.

Odkazuje se na přílohu č. 1 k této vyhlášce, v níž je vzor žádosti o udělení oprávnění energetickému specialistovi k vykonávání příslušných činností a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání.

§ 2 Odborná zkouška a přezkušování

Vyhláškou se stanoví, že odborná zkouška má vždy písemnou a ústní část. Písemná část odborné zkoušky se skládá z 50 otázek pro každou z činností energetického specialisty podle odst. 1. Okruhy zkušebních otázek pro ústní část odborné zkoušky nebo přezkušování pro jednotlivé typy oprávnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Je stanoven způsob hodnocení. Zkouškou a přezkušováním se ověřují znalosti právních předpisů (týkající se předmětu činnosti energetického specialisty), českých technických norem a technických dokumentů včetně technických normalizačních informací, jakož i základní fyzikálně technické, ekonomické a ekologické znalosti. Výsledek písemného testu je hodnocen procentem správných odpovědí. U kategorie a) je vyžadováno 75 % správných odpovědí, u kategorie b), c) d) je požadováno 70 % správných odpovědí. Z odborné zkoušky nebo přezkoušení se pořizuje protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení. Ústní část odborné zkoušky prověřuje fyzikálně technické, ekonomické a ekologické znalosti energetiky budov a technických systémů související s činností energetického specialisty. Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Odbornou zkoušku a přezkušování organizuje Státní energetická inspekce

§ 3 Průběžné vzdělávání

Obsah průběžného vzdělávání je dán tematickými okruhy, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Z průběžného vzdělávání se pořizuje protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání. Součástí protokolu je písemný odborný test s jeho vyhodnocením a konstatováním, zda energetický specialista vyhověl nebo nevyhověl. Písemný odborný test se skládá maximálně z 50 otázek pro každou z činností energetického specialisty podle odst. 1. Hodnocení je obdobné jako u § 2. Vzor protokolu o výsledku absolvování průběžného vzdělávání je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky. MPO nabízí termíny konání průběžného vzdělávání způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 4 Zkušební komise

Komise o nejméně 11 členech ze zástupců ministerstva, vysokých škol a profesních organizací má svého předsedu a 3 místopředsedy. Jsou jmenováni Státní energetickou inspekcí. Z jednání zkušební komise se pořizuje zápis. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o výsledku odborných zkoušek žadatelů a přezkoušení energetických specialistů. Zápis podepisují všichni přítomní členové zkušební komise a tento zápis je podkladem pro vydání příslušných oprávnění. Předseda nebo místopředseda zkušební komise oznámí žadateli výsledek odborné zkoušky v den jejího konání. Protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení podepisují všichni přítomní členové zkušební komise. Ústřední ředitel Státní energetické inspekce jmenuje a odvolává tajemníka zkušební komise ze státních zaměstnanců zařazených k výkonu státní služby ve Státní energetické inspekci. Tajemník zabezpečuje organizační administrativní práce související s jednáním zkušební komise a účastní se jejího jednání.

§ 5 Organizace pověřená pořádat průběžné vzdělávání

Organizací pořádající průběžné vzdělávání je vysoká technická škola pověřená ministerstvem. Z uskutečněného průběžného vzdělávání se pořizuje zápis, který vypracovává organizace. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o absolvování průběžného vzdělávání energetických specialistů.

§ 6 Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva o prováděných činnostech energetických specialistů

Údaje předávané