Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Energetický zákon - Teplárenství - Změny po novele č. 131/2015 Sb.

4.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4
Energetický zákon – Teplárenství – Změny po novele č. 131/2015 Sb.

Ing. Ladislav Černý

Komentář ke změnám v teplárenství, jež přinesl zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:

§ 76 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie

V textu paragrafu jsou provedeny legislativně technické úpravy související s upravením pojmů dodavatel a odběratel tepelné energie. Zpřesňují se otázky omezení dodávky, oznamovací povinnosti při užívání cizí nemovitosti a náhrady škody odběratelům. Upravují se záležitosti technického provozování rozvodů tepelné energie z pohledu ochrany životního prostředí.

§ 77 Odběratel tepelné energie

V tomto paragrafu se některá stávající obecná ustanovení více konkretizují; pokud dodavatel tepelné energie nedodrží základní parametry dodávky, má odběratel právo na náhradu škody:

  • při změně teplonosné látky nebo jejích parametrů může odběratel buď odstoupit od smlouvy, nebo respektovat změny a upravit na svůj náklad odběrné tepelné zařízení;

  • rovněž jako u elektřiny a plynu musí odběratel upravit své odběrné tepelné zařízení pro možnost instalace měřícího zařízení dodavatele;

  • vyvolané náklady z důvodu odpojení od rozvodného tepelného zařízení hradí ten, kdo změnu způsobu vytápění vyvolal;

  • způsob řízení při změně vytápění podle stavebního zákona (ohlášení, stavební řízení, územní řízení) se rozhoduje v souladu s tímto zákonem;

  • provozovat svůj zdroj tepelné energie, který je propojen se soustavou zásobování teplem (rozvodným tepelným zařízením), může odběratel pouze po dohodě s držitelem licence na rozvod tepelné energie;

  • rozšiřuje se ustanovení o možnost přístupu dodavatele k neměřeným částem odběrného tepelného zařízení z důvodu bezpečnosti a pro případ možného odhalení neoprávněného odběru tepelné energie;

  • zákazník (odběratel), obdobně jako u elektřiny a plynu, může poskytnout odebranou tepelnou energii jiné osobě.

§ 78 Měření

V tomto paragrafu se v textu mění právo odběratele na ověření správnosti měření, případně