Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Energetický zákon - Plynárenství - Změny po novele č. 131/2015 Sb.

28.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3
Energetický zákon – Plynárenství – Změny po novele č. 131/2015 Sb.

Ing. Ladislav Černý

Komentář ke změnám v plynárenství, jež přinesl zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:

§ 55

Ustanovení bylo již dříve zrušeno zákonem č. 158/2009 Sb.

§ 56 Účastníci trhu s plynem

Beze změny (účastníci jsou: výrobci plynu, provozovatelé přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu, obchodníci s plynem, zákazníci a operátor trhu).

§ 57 Výrobce plynu

Podle zkušeností z praxe se upravují dikce týkající se náhrady za vzniklou škodu při obvyklém omezení užívání cizí nemovitosti. Doplňuje se povinnost zaregistrování u operátora trhu. Klade se důraz na opatření pro předcházení stavu nouze.

§ 58 Provozovatel přepravní soustavy

Přeprava plynu je nově hodnocena jako služba přepravy plynu (jako obdobná změna v energetice). Zpřesňuje se vymezení škody vlastníku nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele a její náhrady včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Klade se důraz na dodržování kvality dodávek, jejíž úroveň musí provozovatel vykazovat Energetickému regulačnímu úřadu a zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přenos. Stanoví se další povinnosti vůči operátoru trhu.

§ 58a Oddělení provozovatele přepravní soustavy

§ 58b Nezávislý provozovatel přepravní soustavy

§ 58c Ustanovení členů statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání

§ 58d Nezávislost členů statutárních orgánů a zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58e Dozorčí rada nebo státní správa nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58f Řízení a ustavení členů statutárního orgánu a členů dozorčí nebo správní rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání

§ 58g Nezávislost provozovatele přepravní soustavy

§ 58h Požadavky na zdroje nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jeho samostatnost

§ 58j Auditor programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58k Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58l Opatření k uskutečnění investic podle desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58m Připojení k přepravní soustavě nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58n Vlastnické oddělení nezávislého provozovatele přepravní soustavy

V této sérii paragrafů dochází k formulačnímu zpřesnění v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, s  dokončením implementace směrnice 2009/73/ES týkající se přímého i nepřímého vztahu s vertikálně integrovaným podnikatelem a jeho kontrolující osobou; zároveň se zpřesňuje okruh zakázaných vztahů. Vymezuje se rozlišení postavení zaměstnanců a osob ve vztahu ke konkrétním ustanovením. Explicitně se stanoví, kdo nemůže být členem orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy. Stanoví se úloha ERÚ v  řízení o schválení jmenování, volby nebo jmenování člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady.

§ 59 Provozovatel distribuční soustavy

Obsahem úpravy jsou zpřesnění některých ustanovení o výkonu činnosti provozovatele na pozemcích jejich vlastníků, o náhradě škody vzniklé při výkonu práv provozovatele, uplatnění nového pojmu služba distribuční soustavy (místo distribuce plynu), o připojení odběrných plynových zařízení, o kvalitě dodávek a služeb a jejich zveřejňování, o povinnosti registrace u operátora trhu a o určitém zjednodušení a přejímání Řádu provozovatele distribuční soustavy provozovateli lokálních distribučních soustav od nadřazených soustav.

§ 59a Oddělení provozovatele distribuční soustavy

Jedná se úpravu vyvolanou novým občanským zákoníkem s užitím slova pacht místo nájem.

§ 60 Provozovatel zásobníku plynu

Obdobné úpravy jako u předchozích § 59 a 59a.

§ 60a Oddělení provozovatele zásobníku plynu

Úpravy související s novým občanským zákoníkem v pojmenování statutárních orgánů.

§ 61 Obchodník s plynem

Upřesňuje se povinnost obchodníka sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi v postavení spotřebitele, který vypověděl závazek ze smlouvy nebo odstoupil od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datu ukončení dodávky. Nově obchodník musí dodržovat nejen kvalitu dodávek a služeb, ale i vykazovat je ERÚ a zveřejňovat na internetových stránkách. Obdobně jako v elektroenergetice se uzavírají smlouvy o poskytnutí služby přepravy nebo služeb distribuční soustavy (v souvislosti s nově zavedeným pojmem) na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. Spolehlivé a bezpečné zásobování zákazníků plynem patří mezi priority obchodníka i státní správy. V tom smyslu se doplňuje ustanovení o povinnostech obchodníka včetně povinnosti zpracovávat analýzu rizik.

§ 61a Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran

Není žádná změna.

§ 62 Zákazník

Opět jde o úpravy, jež vyplývají ze zavedení pojmu souvisejících služeb. Zákazník má nově právo plyn, který odebere ve svém odběrném místě,

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: