dnes je 26.5.2020

Input:

Energetický zákon - Plynárenství - Změny po novele č. 131/2015 Sb.

28.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3
Energetický zákon – Plynárenství – Změny po novele č. 131/2015 Sb.

Ing. Ladislav Černý

Komentář ke změnám v plynárenství, jež přinesl zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:

§ 55

Ustanovení bylo již dříve zrušeno zákonem č. 158/2009 Sb.

§ 56 Účastníci trhu s plynem

Beze změny (účastníci jsou: výrobci plynu, provozovatelé přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu, obchodníci s plynem, zákazníci a operátor trhu).

§ 57 Výrobce plynu

Podle zkušeností z praxe se upravují dikce týkající se náhrady za vzniklou škodu při obvyklém omezení užívání cizí nemovitosti. Doplňuje se povinnost zaregistrování u operátora trhu. Klade se důraz na opatření pro předcházení stavu nouze.

§ 58 Provozovatel přepravní soustavy

Přeprava plynu je nově hodnocena jako služba přepravy plynu (jako obdobná změna v energetice). Zpřesňuje se vymezení škody vlastníku nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele a její náhrady včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Klade se důraz na dodržování kvality dodávek, jejíž úroveň musí provozovatel vykazovat Energetickému regulačnímu úřadu a zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přenos. Stanoví se další povinnosti vůči operátoru trhu.

§ 58a Oddělení provozovatele přepravní soustavy

§ 58b Nezávislý provozovatel přepravní soustavy

§ 58c Ustanovení členů statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání

§ 58d Nezávislost členů statutárních orgánů a zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58e Dozorčí rada nebo státní správa nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58f Řízení a ustavení členů statutárního orgánu a členů dozorčí nebo správní rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání

§ 58g Nezávislost provozovatele přepravní soustavy

§ 58h Požadavky na zdroje nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jeho samostatnost

§ 58j Auditor programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58k Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58l Opatření k uskutečnění investic podle desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58m Připojení k přepravní soustavě nezávislého provozovatele přepravní soustavy

§ 58n Vlastnické oddělení nezávislého provozovatele přepravní soustavy

V této sérii paragrafů dochází k formulačnímu zpřesnění v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, s  dokončením implementace směrnice 2009/73/ES týkající se přímého i nepřímého vztahu s vertikálně integrovaným podnikatelem a jeho kontrolující osobou; zároveň se zpřesňuje okruh zakázaných vztahů. Vymezuje se rozlišení postavení zaměstnanců a osob ve vztahu ke konkrétním ustanovením. Explicitně se stanoví, kdo nemůže být členem orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy. Stanoví se úloha ERÚ v  řízení o schválení jmenování, volby nebo jmenování člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady.

§ 59 Provozovatel distribuční soustavy

Obsahem úpravy jsou zpřesnění některých ustanovení o výkonu činnosti provozovatele na pozemcích jejich vlastníků, o náhradě škody vzniklé při výkonu práv provozovatele, uplatnění nového pojmu služba distribuční soustavy (místo distribuce plynu), o připojení odběrných plynových zařízení, o kvalitě dodávek a služeb a jejich zveřejňování, o povinnosti registrace u operátora trhu a o určitém zjednodušení a přejímání Řádu provozovatele distribuční soustavy provozovateli lokálních distribučních soustav od nadřazených soustav.

§ 59a Oddělení provozovatele distribuční soustavy

Jedná se úpravu vyvolanou novým občanským zákoníkem s užitím slova pacht místo nájem.

§ 60 Provozovatel zásobníku plynu

Obdobné úpravy jako u předchozích § 59 a 59a.

§ 60a Oddělení provozovatele zásobníku plynu

Úpravy související s novým občanským zákoníkem v pojmenování statutárních orgánů.

§ 61 Obchodník s plynem

Upřesňuje se povinnost obchodníka sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi v postavení spotřebitele, který vypověděl závazek ze smlouvy nebo odstoupil od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datu ukončení dodávky. Nově obchodník musí dodržovat nejen kvalitu dodávek a služeb, ale i vykazovat je ERÚ a zveřejňovat na internetových stránkách. Obdobně jako v elektroenergetice se uzavírají smlouvy o poskytnutí služby přepravy nebo služeb distribuční soustavy (v souvislosti s nově zavedeným pojmem) na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. Spolehlivé a bezpečné zásobování zákazníků plynem patří mezi priority obchodníka i státní správy. V tom smyslu se doplňuje ustanovení o povinnostech obchodníka včetně povinnosti zpracovávat analýzu rizik.

§ 61a Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran

Není žádná změna.

§ 62 Zákazník

Opět jde o úpravy, jež vyplývají ze zavedení pojmu souvisejících služeb. Zákazník má nově právo plyn, který odebere ve svém odběrném místě,