dnes je 13.7.2024

Input:

Energetický cíl

27.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetický cíl

RNDr. Tomáš Chudoba

Energetický cíl

Energetickým cílem může být jakýkoliv žádoucí stav, cíl nebo proces, který má pozitivní vliv na energetickou náročnost. Energetický cíl nemá specifikovanou (cílovou) hodnotu.

Rozlišujte proto mezi energetickým cílem a energetickou cílovou hodnotou.

Lze konstatovat, že energetický cíl je pojem obecnější.

Každá cílová energetická hodnota je současně i energetickým cílem.

Energetický cíl však neobsahuje energetickou cílovou hodnotu.

Energetický cíl je výslednicí procesů popsaných v akčním plánu, stejně tak jako energetická cílová hodnota. I dosažení energetického cíle tedy musí být řízeno jako proces:

  • musí být specifikováno, co je energetickým cílem,

  • pro splnění energetického cíle musí být vyčleněny potřebné zdroje (finanční, personální, prostorové, materiálové, …),

  • musí být specifikován časový rámec,

  • musí být stanovena osoba odpovědná za naplnění cíle,

  • musí být definována kritéria, dle kterých bude rozhodnuto, zda bylo cíle dosaženo.

Uvedeme několik příkladů energetických cílů. Tak budeme nejlépe prezentovat možnou rozmanitost jak v charakteru cílů, tak v náročnosti jejich dosažení nebo délce doby potřebné na jejich naplnění.

A. Instalace úplného souboru měřičů energií

Nejdříve si definujme pojmy.

Úplným souborem měřičů energií rozumíme takový soubor měřičů, který pokrývá všechny významné oblasti užití energie.

Významnou oblastí užití energie je takové užití energie (výroba nebo spotřeba), které:

  • je významné z hlediska absolutního nebo relativního množství energie

  • představuje významný potenciál pro úspory energie.

V energetickém přezkoumání organizace bylo zjištěno, že významné oblasti spotřeby energie nejsou měřeny. Byl proto přijat následující energetický cíl.

Položka   Hodnota  
Energetický cíl   Instalace úplného souboru měřičů energií, tedy souboru pokrývajícího všechny významné oblasti užití energií.  
Finanční zdroje   Odhad 350 000 Kč, zpřesnění po provedení projektu montáže  
Personální zdroje   Energetický manažer v rámci standardních povinností  
Materiálové zdroje   Soubor měřičů energií dle metrologického a prováděcího projektu  
Prostorové zdroje   Nejsou potřebné  
Termín dokončení   30. 6. 2018  
Odpovědná osoba   Energetický manažer organizace  
Postupné kroky   * specifikace oblastí významného užití energií,
* zhotovení metrologického projektu,
* zhotovení projektu provedení montáže,
* výběr montážní firmy, vlastní montáž,
* provoz zkušebního měření po dobu 3 měsíců.  
Kritérium naplnění   Množství vnitrofiremně neměřené energie je menší než 5 % celkové spotřeby pro každou formu energie.  

B. Zlepšení vědomí energetické odpovědnosti

Při interním auditu bylo zjištěno, že si někteří zaměstnanci plně neuvědomují význam snižování energetické náročnosti, neznají svoje povinnosti a nevěnují této problematice dostatečnou pozornost.

Položka   Hodnota  
Energetický cíl   Výrazné zlepšení vědomí odpovědnosti za snižování energetické náročnosti pro všechny skupiny zaměstnanců.  
Finanční zdroje   15 000 Kč: výukové materiály, odměna externímu školiteli  
Personální zdroje   Nejsou potřebné, v rámci standardních pracovních povinností  
Nahrávám...
Nahrávám...