dnes je 27.5.2024

Input:

Distribuční sítě vysokého napětí 07: Provoz kompenzovaných sítí s automatikou připínání odporníku

30.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.3
Distribuční sítě vysokého napětí 07: Provoz kompenzovaných sítí s automatikou připínání odporníku

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Při ideální kompenzaci protéká místem poruchy pouze zbytkový proud, který je dán fázorovým součtem svodových proudů jednotlivých fází a činného proudu tlumivky. Díky jeho malé úrovni je pro ochrany obtížné detekovat poruchu na postiženém vývodu a proto se aktivuje automatika pro připnutí pomocného odporníku, která tak zvýší činnou složku poruchového proudu. Tato automatika reprezentována v Obr. 3.32 vypínačem 2 je spouštěna v přednastaveném čase po indikaci vzniku zemního spojení, nejčastěji po překročení prahové hodnoty netočivé složky napětí a to pouze na nezbytný čas potřebný k vyhodnocení poruchy zemními ochranami (obvykle kolem 1 s). Pokud nedojde k samočinnému uhasnutí zemního spojení, dochází po úspěšné detekci postiženého vývodu k vyhledávání poruchy. Aby se eliminovalo riziko úrazu krokovým či dotykovým napětím a omezily se zejména tepelné účinky poruchového proudu na zasažené prvky sítě během doby do odstranění příčiny poruchy, využívá se v některých rozvodnách metody přizemnění postižené fáze v napájecí rozvodně (tzv. šentování). Při vzniku poruchy dojde po určité době k sepnutí spínače přizemnění postižené fáze, čímž vznikne paralelní cesta k poruchovému proudu. Proud se přerozdělí v poměru impedancí mezi místo poruchy a místo přizemnění postižené fáze. Jelikož je ve většině případů odpor vytvořeného vodivého spojení mnohem menší než odpor v místě poruchy, dojde k přenesení poruchového proudu z místa poruchy do místa přizemnění v napájecí rozvodně.

Obr. 3.32: Provoz kompenzované sítě s připínáním odporníku při vzniku trvalého zemního spojení

Na Obr. 3.32 je zjednodušeně naznačena napájecí rozvodna 110/22 kV vybavená automatikou připínání pomocného odporníku na výkonovém vinutí zhášecí tlumivky a automatikou přizemnění postižené fáze pro eliminaci poruchového proudu v místě zemního spojení1. V případě, že dojde ke vzniku trvalého zemního spojení (č. 1), dojde k navýšení hodnoty netočivého napětí nad nastavenou mez a automatika zhášecí tlumivky připne na krátkou dobu (1 s pro příklad na Obr. 3.32) v nastaveném čase (2,5 s) k výkonovému vinutí pomocný odporník (č. 2). Po detekci postiženého vývodu dojde v nastaveném čase (5 s pro příklad na Obr. 3.32) k sepnutí vypínače č. 3 a přizemnění postižené fáze přes rezistanci RSH k zemnící soustavě

Nahrávám...
Nahrávám...