dnes je 27.5.2024

Input:

Dispečerské řízení plynárenské soustavy

6.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.4
Dispečerské řízení plynárenské soustavy

Ing. Jan Zaplatílek

Úvod

Vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, stanovuje na základě zmocnění daného § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb. způsoby dispečerského řízení plynárenské soustavy, pravidla spolupráce technických plynárenských dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných výrobci plynu, provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy a provozovateli zásobníku plynu pro dispečerské řízení, přípravu provozu, provoz a rozvoj plynárenské soustavy a vyhodnocování provozu plynárenské soustavy.

Vyhláška č. 418/2017 Sb., kterou je vyhláška č. 345/2012 Sb. novelizována, zpřesňuje pravidla spolupráce technických plynárenských dispečinků v oblasti předávání informací nutných pro zpracování přípravy řízení provozu plynárenské soustavy ČR, jeho operativního řízení a jeho vyhodnocování pro další účastníky trhu s plynem, zejména pro operátora trhu s energiemi (OTE) a obchodníky s plynem. Novela vyhlášky stanovuje změny v četnosti a ve struktuře zasílaných odhadů spotřeby zemního plynu z jednotlivých distribučních zón. Dochází tak ke zpřesnění odhadů předpokládané systémové odchylky spotřeby plynu a prognózy akumulace plynu na konci plynárenského dne včetně zveřejňování průběžně aktualizované prognózy souhrnného stavu vyrovnávacích pozic všech uživatelů.

Novelizace uvedené vyhlášky navazuje i na novelu vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, podle které provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách. Předmětem novely vyhlášky je proto systémové řešení vedoucí ke zlepšení kvality dat využívaných pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti přepravy a distribuce zemního plynu na území České republiky, oproti původnímu znění vyhlášky, které reprezentovalo pouze posílání odhadů na následující den v blíže nespecifikovaném formátu a čase. Pro přípravu provozu, jeho operativní řízení a jeho vyhodnocení tak bude od 1. 1. 2019, od kterého bude novela účinná, zapotřebí systémové předávání hodinových předpovědí spotřeby plynu na daný plynárenský den zpřesňovaných v jeho průběhu a hodinových předpovědí spotřeby plynu pro plynárenský den následující.

Komentář k dikci jednotlivých paragrafů

§ 1 Předmět úpravy

Stručně se shrnuje předmět upravovaný vyhláškou v souladu se zmocněním uvedeným v zákoně.

§ 2 Dispečerské řízení

Z důvodů stejného přístupu jednotlivých dispečinků k dispečerskému řízení jsou v tomto paragrafu definovány základní činnosti, jež jsou předmětem dispečerského řízení (příprava řízení provozu, jeho operativní řízení a vyhodnocení). Pro jednoznačné určení plynárenských podnikatelů, kteří provádějí dispečerské řízení, je potřebné rovněž uvést výčet technických plynárenských dispečinků, jimiž jsou technický plynárenský dispečink provozovatele přepravní soustavy, technické plynárenské dispečinky provozovatelů distribučních soustav, technické plynárenské dispečinky provozovatelů zásobníku plynu a technické plynárenské dispečinky výrobců plynu.

§ 3 Spolupráce provozovatelů

Dochází zde k vymezení základních podmínek spolupráce a poskytování nezbytných údajů a informací mezi jednotlivými dispečinky, což je, vzhledem k propojení plynárenské soustavy ČR, důležité pro přípravu jejího provozu a její operativní řízení.

§ 4 Řízení plynárenské soustavy

Při řízení plynárenské soustavy je důležité, aby pravidla řízení této soustavy byla pro jednotlivé provozovatele jednoznačně stanovena. Protože při řízení plynárenské soustavy mají rozhodující význam provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav, jsou v tomto paragrafu uvedeny činnosti, které tito provozovatelé koordinují s ostatními provozovateli, jejichž plynová zařízení jsou na jejich soustavy připojena.

§ 5 Dispečerské pokyny

Při řízení plynárenské soustavy, zvláště pak při mimořádných stavech, jakými jsou předcházení stavům nouze a stav nouze, musejí mít technické plynárenské dispečinky možnost vydávat příkazy všem účastníkům trhu s plynem. Praktické dispečerské řízení je ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem prováděno prostřednictvím dispečerských pokynů. Uvedené ustanovení stanovuje podmínky a pravidla způsobu vydávání dispečerských pokynů a jejich zaznamenávání. Dispečerské pokyny musejí být jednoznačné a srozumitelné a musejí být vykonány vždy s výjimkou případů, kdy by jeho provedení vedlo k ohrožení života nebo zdraví. V tomto ustanovení jsou rovněž uvedeny základní podmínky pro automatizované systémy dispečerského řízení používané pro předávání dispečerských pokynů. Automatizovaný systém dispečerského řízení musí být zabezpečený.

Novelou došlo k úpravě v ustanovení § 5 odst. 5, kde se zrušuje ustanovení o tom, že automatizovaný systém dispečerského řízení musí umožnit bezpečné a spolehlivé řízení plynárenské soustavy, neboť zajištění bezpečného a spolehlivého řízení provozu přepravní soustavy, distribučních soustav a zásobníků plynu vyplývá přímo z povinností stanovených v energetickém zákoně (§ 58, 59 a 60).

§ 6 Příprava provozu přepravní soustavy

Pro řízení přepravní soustavy je nezbytná jeho příprava, kterou tvoří plán provozu přepravní soustavy, projednávání přepravních kapacit na hraničních bodech se zahraničními provozovateli propojených soustav, zpracování programu odstávek technologických zařízení a projednání technických částí smluv o připojení. Údaje pro zpracovávání přípravy provozu pak provozovateli přepravní soustavy předávají provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu, výrobci plynu a ti zákazníci, jejichž zařízení jsou připojena k přepravní soustavě.

Novelou došlo k úpravě ustanovení § 6 odst. 1, kde se vkládá nové písmeno a), které se týká časového upřesnění hlášení hodinových předpovědí spotřeby zemního plynu pro daný plynárenský den a pro den následující. Dále se ve smyslu podkladů pro plán provozu přepravní soustavy na daný a na následující den upřesňuje písmeno b) tak, že se jedná o hodinové předpovědi spotřeby plynu V odstavci 2 doplňuje novela odkaz na ustanovení § 18 ohledně termínů pro zpracování přípravy provozu přepravní soustavy.

§ 7 Operativní řízení provozu přepravní soustavy

Operativním řízením provozu přepravní soustavy se rozumí její řízení v reálném čase, bez čehož se tak rozsáhlá a technologicky složitá soustava neobejde. Jde o zásadní činnost pro spolehlivý a bezpečný provoz přepravní soustavy. Operativní řízení provozu přepravní soustavy pak zahrnuje zejména řízení provozu podle průběžně sledovaných provozních údajů, kde novela upřesňuje, že jedním z podkladů jsou i hodinové předpovědi spotřeby plynu na daný plynárenský den, dále se pak pak jedná o zabezpečování fyzické rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do přepravní soustavy a vystupujícím z přepravní soustavy, schválení, koordinování a sledování průběhu oprav a odstávek na přepravní soustavě a dále vzájemné předávání informací s ostatními technickými plynárenskými dispečinky. K důležitým činnostem rovněž patří řešení mimořádných provozních stavů včetně opatření pro předcházení stavu nouze a řešení stavu nouze. V rámci operativního řízení, zejména při řešení mimořádných stavů (v souladu s § 63 odst. 3 zákona), má technický dispečink provozovatele přepravní soustavy právo vydávat dispečerské pokyny technickým dispečinkům ostatních provozovatelů plynárenských zařízení, jejichž zařízení jsou připojena k přepravní soustavě. Došlo k doplnění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a).

§ 8 Vyhodnocení provozu přepravní soustavy

Smyslem vyhodnocení provozu přepravní soustavy je analyzovat podmínky reálného provozu přepravní soustavy za předchozí období a v případě zjištěných nedostatků přijmout účinná opatření k zajištění jejího dalšího bezpečného a spolehlivého

Nahrávám...
Nahrávám...