dnes je 19.5.2024

Input:

Dispečerské řízení elektrizační soustavy

9.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.14
Dispečerské řízení elektrizační soustavy

redakce EnergetikaInfo.cz

Energetický zákon upravuje práva a povinnosti subjektů působících na energetickém trhu mj. v oblasti elektroenergetiky. Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy (dále jen "PDS") provádí podle § 26 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. dispečerské řízení výroben elektřiny a distribuce elektřiny v distribuční soustavě v souladu s § 25 odst. 1 písm. c) energetického zákona. Podle tohoto ustanovení PDS řídí toky elektřiny v distribuční soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi ostatními distribučními soustavami a přenosovou soustavou. Povinnost PDS k dispečerskému řízení výroben elektřiny a distribuce elektřiny v distribuční soustavě je dána v § 26 odst. 2 energetického zákona.

Podle § 25 odst. 10 písm. a) energetického zákona je PDS uložena povinnost stanovit místo, způsob, termín a podmínky připojení v souladu se zásadou hospodárnosti rozvoje a provozu distribuční soustavy a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, a to s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. Jestliže připojení požadovaného elektrického zařízení za těchto předpokladů není možné, PDS požadavek na připojení odmítne. Obdobnou povinnost stanoví energetický zákon v ustanovení § 24 odst. 10 písm. a) ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy (dále jen "PPS"). Povinnost PPS k dispečerskému řízení přenosu elektřiny v přenosové soustavě je pak dána v § 26 odst. 1 písm. a) energetického zákona.

Nicméně s účinností od 1. ledna 2024 došlo ke změně právní úpravy v tom smyslu, že pro případ, kdy není možné připojit požadovanou výrobnu elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě z důvodů podle § 24 odst. 10 písm. a) energetického zákona (v případě přenosové soustavy) nebo § 25 odst. 10 písm. a) energetického zákona, tj. v případě prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci elektřiny nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, postupuje PPS podle § 24 odst. 12 a PDS podle § 25 odst. 13. Jedná se o právní úpravu tzv. podmíněného připojení (v textu návrhu vyhlášky dále označované jako "negarantovaný výkon"), kdy žadatel o připojení, tedy smluvní strana smlouvy o připojení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, získá právo na připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, ovšem přenosová kapacita potřebná pro vyvedení výroby elektřiny do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy jí není vždy k dispozici, jako je tomu u připojení výroben elektřiny s rezervovaným výkonem bez možnosti jeho omezování (v tomto případě musí být rezervovaný výkon v místě připojení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě zajištěn provozovatelem soustavy v každém okamžiku s výjimkou případů uvedených v § 24 odst. 3 písm. d) pro přenosovou, resp. § 25 odst. 3 písm. d) pro distribuční soustavu. Není-li to z provozních důvodů možné, přísluší výrobci elektřiny náhrada spočívající v kompenzování nemožnosti dodávky vyrobené elektřiny na trh). V případě připojení s možností omezení využití výkonu v místě připojení taková náhrada výrobci elektřiny příslušet nebude, neboť součástí závazku na straně provozovatele soustavy není podle sjednané smlouvy o připojení zajištění využitelnosti sjednaného výkonu v místě připojení v každém okamžiku.

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je potřeba stanovit jednotná pravidla dispečerského řízení výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem tak, aby takto připojené výrobny elektřiny mohly být efektivně využívány k řízení přetížení jak v přenosové soustavě, tak v distribuční soustavě, a to v případě, že nejsou sjednány odlišné postupy pro využívání omezování negarantovaného výkonu s výrobcem elektřiny ve smlouvě o připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě. Výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem budou používány k řízení přetížení v elektrizační soustavě přednostně před využitím ostatních nástrojů řízení přetížení, protože v ostatních případech by již ze strany provozovatele soustavy bylo zasahováno do možnosti využívání výkonu výrobny elektřiny v celém rozsahu, ve kterém měl mít výrobce elektřiny zajištěnu možnost nepřetržitého využití sjednaného výkonu, pro které musí existovat hmotným právem stanovený důvod (zatímco v případě výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem může provozovatel soustavy omezovat či přerušit dodávku vyrobené elektřiny do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy právě na základě toho, že sjednaný výkon není nepřetržitý, ale sjednáním smlouvy o připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě výrobce elektřiny ve výrobně připojené s negarantovaným výkonem akceptuje oprávnění provozovatele soustavy omezovat sjednaný výkon podle provozních potřeb provozovatele soustavy.

Navrhovaná úprava reaguje na potřebu zavedení operativního řízení provozu výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem do fungování dispečerského řízení v těch částech elektrizační soustavy, které takovéto řízení umožňují. Jde o části elektrizační soustavy, ve kterých probíhá řízení toků elektřiny v reálném čase s měřením a přenosem dat do dispečerského řídicího systému. Výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem jsou ty výrobny elektřiny, u nichž může PPS nebo PDS dočasně a bez náhrady snížit či přerušit dodávku vyrobené elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy v případech, kde by plné využití jejich rezervovaného výkonu vedlo k přetížení elektrizační soustavy, a to na základě smluvního vztahu s výrobcem elektřiny.

Cílem navrhované úpravy je stanovení jednotné právní úpravy přístupu k dispečerskému řízení výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem pro potřeby řízení přetížení a předcházení vzniku přetížení v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, včetně stanovení rozsahu dispečerského řízení, nebudou-li pravidla pro omezování výkonu z těchto výroben elektřiny a rozsahu jejich přípustného omezování sjednána ve smlouvě o připojení s konkrétním výrobcem elektřiny.

Navrhovaná úprava představuje potřebné nastavení pravidel nediskriminačního přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě a pravidel pro omezování či přerušování dodávaného výkonu z výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem za účelem zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy.

       

VYHLÁŠKA

ze dne 2024,

kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb. a vyhlášky č. 194/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 7 se za slovo "soustavy6)" vkládají slova "nebo omezení využití rezervovaného výkonu výrobny elektřiny bez náhrady7) (dále jen "negarantovaný výkon")".

Poznámka pod čarou č. 7 zní: "7) § 24 odst. 12 a § 25 odst. 13 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Navrhovaná úprava zařazuje omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady (spolu s legislativní zkratkou "negarantovaný výkon") do výčtu situací, ve kterých může technický dispečink PPS a PDS provést manipulaci, změnu výkonu výrobny elektřiny bez trvalé obsluhy přímo, prostřednictvím automatizovaných systémů dispečerského řízení bez vydání operativního pokynu, pokud se jedná o případ neodkladné potřeby.

Navrhovaná právní úprava vyjasňuje vztah omezování výkonu výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem a řešení provozních stavů v elektrizační soustavě, kdy tyto stavy nelze řešit udělováním operativních pokynů výrobcům elektřiny, nýbrž úkony zajištění bezpečného a spolehlivého provozu činí přímo PPS a PDS.

Navrhovaná úprava rovněž pro lepší srozumitelnost a přehlednost právní úpravy obsahuje odkaz na ustanovení § 24 odst. 12 a § 25 2017/1485 odst. 13 energetického zákona, který umožňuje PPS a PDS připojit výrobnu s možností omezeného využití rezervovaného výkonu, přičemž výrobci elektřiny, jehož výrobna byla takto připojena, nenáleží náhrada za takové omezení, pokud je důvodem omezení předcházení nebo řešení přetížení v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě.

2. V § 10 odst. 3 písm. b) se na konci textu bodu 5 doplňují slova ", včetně změny dodávaného výkonu výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem".

Navrhovaná úprava podřazuje dispečerské řízení výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem pod postupy aktivace nápravného opatření a opatření plánu obrany soustavy, které PPS realizuje podle nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (dále jen "Nařízení (EU) 2017/1485"). Právní úprava těchto postupů PPS podle uvedeného nařízení je natolik komplexní, že dispečerské řízení výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem nepředstavuje samostatný institut, ale jedná se o opatření, které je zařaditelné pod postupy PPS vykonávané podle tohoto nařízení.

3. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

"(6) Provozovatel přenosové soustavy využívá omezení výkonu dodávaného do přenosové soustavy z výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem při aktivaci nápravných opatření a opatření plánu obrany soustavy v souladu s Nařízením, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav8). Postup při využití a rozsah omezení výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem sjednává provozovatel přenosové soustavy s výrobcem elektřiny ve smlouvě o připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě.

___________________

8) Čl. 23 nařízení Komise (EU) 2017/1485.".

Navrhované doplnění nového odstavce 6 zavádí využití omezení výkonu výroben elektřiny připojených k přenosové soustavě s negarantovaným výkonem do procesu operativního řízení provozu přenosové soustavy ze strany PPS vykonávaného podle Nařízení (EU) 2017/1485 a navazuje na úpravu v odstavci 3 téhož paragrafu. V případě připojování do přenosové soustavy se předpokládá připojení výroben elektřiny s negarantovaným výkonem pouze v jednotkách případů a v různých lokalitách České republiky. Za splnění těchto předpokladů je proto ponecháno na smluvní autonomii, jaký rozsah omezení výroben elektřiny strany sjednají, resp. jaký bude žadatel o připojení ochoten akceptovat. Navrhovaná právní úprava předpokládá, že rozsah omezení využití výkonu bude sjednán ve smlouvě o připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě, protože v ní se sjednává rezervace výkonu dodávaného do přenosové (i distribuční) soustavy, a v tomto případě i to, zda se jedná o rezervovaný výkon zajišťovaný v každém okamžiku, nebo tzv. negarantovaný výkon.

4. V § 13 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje bod 5, který zní:

"5. ke změně dodávaného výkonu výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem,".

Vzhledem k tomu, že úprava nápravných opatření a opatření plánu obrany soustavy realizovaných PPS podle nařízení Komise (EU) 2017/1485 není přímo aplikovatelná na PDS a nelze ani dovodit, že by omezování výkonu výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem mělo spadat pod tuto právní úpravu, navrhuje se stanovit omezení takových výroben jako samostatné opatření využívané technickým dispečinkem PDS při dispečerském řízení připojených výroben elektřiny (prostřednictvím operativního pokynu technického dispečinku).

5. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a

Operativní řízení provozu výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s negarantovaným výkonem

(1) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy přednostně před využitím dalších opatření potřebných k řízení přetížení distribuční soustavy omezuje výkon výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem, které jsou připojené k částem distribuční soustavy, ve kterých je zajištěno dispečerské řízení distribuční soustavy v rozsahu podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a u kterých je instalováno a provozováno technické vybavení podle bodu 5 přílohy č. 6 k této vyhlášce, lze-li vzniku proudového přetížení v distribuční soustavě předejít nebo již vzniklé proudové přetížení odstranit omezením výkonu těchto výroben elektřiny.

(2) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy omezuje výkon výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem až do výše sjednané nebo stanovené maximální využitelné součtové hodnoty omezení výroby elektřiny při využití negarantovaného výkonu.

(3) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy rozdělí velikost potřebného omezení výkonu dodávaného do distribuční soustavy mezi výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem podle aktuálních nebo předpokládaných provozních podmínek a podle toho, omezení výkonu jaké výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem nejlépe přispěje k předejití nebo řešení přetížení v distribuční soustavě.

(4) Výrobce elektřiny omezí výkon výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem podle operativního pokynu technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy nejvýše na

a) stanovenou hodnotu výkonu výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem při plynulém způsobu regulace výkonu výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem,

b) na stanovenou nebo nejbližší nižší hodnotu od stanovené hodnoty výkonu při stupňovitém způsobu regulace výkonu výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem.

(5) Operativní pokyn k omezení výkonu výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem dodávaného do distribuční soustavy vydává technický dispečink provozovatele distribuční soustavy na dobu předpokládaného předcházení nebo řešení přetížení v distribuční soustavě.

(6) Nesplní-li výrobce elektřiny operativní pokyn k omezení výkonu výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem do 1 minuty u nesynchronních výrobních modulů nebo do 5 minut u synchronních výrobních modulů, vyzve technický dispečink provozovatele distribuční soustavy výrobce elektřiny k okamžitému snížení výkonu výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem v rozsahu vydaného operativního pokynu. Neomezí-li výrobce elektřiny výkon výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem ani do 5 minut od doručení výzvy k okamžitému omezení výkonu výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem podle odstavce 1 a trvá-li nadále potřeba řešení přetížení v distribuční soustavě, provozovatel distribuční soustavy změní nebo omezí dodávku elektřiny z výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem postupem podle § 25 odst. 3 písm. d) energetického zákona.

(7) Technický dispečink provozovatele regionální distribuční soustavy informuje o omezení výkonu výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem technický dispečink provozovatele přenosové soustavy, pokud omezení výkonu překročí 50 MW za jím řízenou distribuční soustavu.

(8) Technický dispečink provozovatele připojené lokální distribuční soustavy informuje o omezení výkonu výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem technický dispečink provozovatele regionální distribuční soustavy, pokud omezení výkonu překročí 10 % rezervovaného výkonu v místě připojení lokální distribuční soustavy.".

V odst. 1 je zakotveno pravidlo, podle kterého je technický dispečink PDS povinen používat omezení výkonu výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem přednostně před ostatními opatřeními potřebnými k řízení přetížení v distribuční soustavě, pokud jsou tyto výrobny vybaveny technickým vybavením podle příslušných příloh k vyhlášce a pokud omezením jejich výkonu lze docílit předejití nebo odstranění proudového přetížení distribuční soustavy. PDS řeší předcházení vzniku přetížení nebo již vzniklé přetížení v elektrizační soustavě zpravidla prostřednictvím redispečinku, který je blíže upraven v čl. 13 Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou. Pod redispečinkem lze v širším kontextu chápat oprávnění provozovatele soustavy přijímat opatření (včetně omezování výroben elektřiny) tak, aby se změnily fyzikální toky v elektrizační soustavě a uvolnilo se přetížení (nebo jinak zajistila bezpečnost soustavy) v případech, kdy je na straně výrobce elektřiny (nebo případně jiného účastníka trhu) právo vyrábět a využívat elektrizační soustavu v daném rozsahu a kdy takové přetížení v soustavě (nebo jiný stav ohrožující bezpečnost soustavy) mohlo být vyvolané mj. plněním smluvních oprávnění na straně připojených výrobců elektřiny nebo jiných účastníků trhu (a kdy by se jednalo o smluvní přetížení soustavy). To by však v případě připojení výroben s negarantovaným výkonem nenastávalo a nebude nastávat, protože v této situaci by v případě potřeby (na straně PDS) PDS aktivoval oprávnění k omezení využití sjednaného výkonu a dodávky vyrobené elektřiny do distribuční soustavy a takový stav přetížení by ve výše uvedeném smyslu ani nenastal, resp. by PDS jeho vzniku předešel. Pokud přetížení je možné předejít nebo již vniklé přetížení řešit omezením výkonu nebo přerušením výroby ve výrobnách elektřiny připojených s negarantovaným výkonem, tzn. v případech, kdy není na straně PDS smluvně zajištěná možnost dodávky výkonu v situaci vznikajícího přetížení, má tedy PDS nejdříve využívat této možnosti, protože je tak smluvně sjednáno a je to nákladově nejefektivnější. Proto návrh vyhlášky stanoví, že lze-li řešit přetížení omezením výkonu výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem, má PDS přednostně využít tohoto postupu před využíváním jiných opatření. Takový přístup je tak v souladu s požadavkem čl. 13 Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou, tj. s požadavkem minimalizace potřeby redispečinku, a především minimalizace nákladů spojených s potřebou redispečinku výroby elektřiny, kdy je PDS v případě potřeby oprávněn omezovat výrobce elektřiny ve výrobnách připojených s negarantovaným výkonem přednostně před možností využívat tržního redispečinku podle čl. 13 odst. 2 Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou, za které by poskytovateli vyžadovaného redispečinkového opatření příslušela tržním způsobem stanovená náhrada.

Navrhovaný odstavec 2 stanoví režim omezování výkonu výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem, kdy v tomto režimu je pro předcházení vzniku přetížení v distribuční soustavě oprávněn PDS omezovat výkon dodávaný do distribuční soustavy z výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem v rozsahu sjednaném, popř. v rozsahu upraveném dispečerským řádem (§ 14 odst. 3 návrhu vyhlášky). V tomto rozsahu je možné omezovat výkon výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem bez náhrady. To neznamená, že je-li to pro řízení distribuční soustavy nezbytné, nemohl by technický dispečink PDS technicky řídit výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem i nad rámec výše stanoveného či sjednaného rozsahu výkonu, v takovém případě se však již na výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem bude hledět jako na výrobny elektřiny připojené standardním způsobem a omezování jejich výroby se bude řídit pravidly stanovenými pro jiná provozní opatření, např. předcházení stavu nouze nebo redispečink podle Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou.

V odstavci 3 se zakotvuje pravidlo výběru těch výroben elektřiny s negarantovaným výkonem, u kterých má být omezen výkon pro účely řízení přetížení distribuční soustavy, a to podle aktuálních a předpokládaných provozních podmínek spolu s posouzením toho, u kterých výroben elektřiny s negarantovaným výkonem povede omezení jejich výkonu k nejefektivnějšímu odstranění vzniklého provozního stavu. Technický dispečink PDS provádí podle § 26 odst. 2 energetického zákona dispečerské řízení výroben elektřiny. V rozsahu zmocnění, podle kterého vyhláška vydaná podle § 98a odst. 1 písm. b) energetického zákona upravuje postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny, navrhované ustanovení předepisuje základní pravidlo pro postup technického dispečinku PDS, tj. že má rozdělovat potřebné snížení výkonu mezi v úvahu připadající výrobny elektřiny připojené s negarantovaným výkonem podle provozních podmínek. Konkrétní provozní podmínky bude vyhodnocovat technický dispečink PDS s ohledem na to, které výrobny

Nahrávám...
Nahrávám...