dnes je 30.11.2023

Input:

Dispečerské řízení elektrizační soustavy

4.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.14
Dispečerské řízení elektrizační soustavy

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 1943/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb.

Energetický zákon upravuje práva a povinnosti subjektů působících na energetickém trhu v oblasti elektroenergetiky. Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy (dále jen "PDS") provádí podle § 26 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. dispečerské řízení výroben elektřiny a distribuce elektřiny v distribuční soustavě v souladu s § 25 odst. 1 písm. c) energetického zákona. Podle tohoto ustanovení PDS řídí toky elektřiny v distribuční soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi ostatními distribučními soustavami a přenosovou soustavou.

Při dispečerském řízení dochází též k řízení činného výkonu výroben elektřiny při aktivaci plánu obrany soustavy ve smyslu čl. 3 odst. 2 bodu 63 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (dále jen "nařízení 2017/1485"), a to prostřednictvím realizace opatření (postupů) uvedených v čl. 11 odst. 5 písm. b) nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy (dále jen "nařízení 2017/2196").

Nařízení 2017/2196 nedává však zcela jednoznačnou odpověď na otázku, jakým konkrétním způsobem má PDS při aktivaci postupu plánu obrany soustavy postupovat. Zda má při plnění pokynu k aktivaci postupu plánu obrany soustavy spočívajícím ve změně výroby (změně činného výkonu) dát výrobci elektřiny připojenému k jeho distribuční soustavě pokyn ke změně výroby elektřiny, který má být výrobcem elektřiny proveden, anebo zda má (či může) PDS změnu činného výkonu provést sám bez součinnosti s výrobcem elektřiny (na dálku). Z tohoto důvodu se MPO na podnět zástupců Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) rozhodlo předložit novelu vyhlášky, ve kterém nová právní úprava reaguje na tento nedostatek. Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k nárůstu objemu výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, které jsou připojovány k elektrizační soustavě, je žádoucí, aby tato problematika byla v předmětné vyhlášce jednoznačně legislativně ukotvena.

V novele vyhlášky se stanovuje, že ve stanovených případech a za podmínky, že věc nesnese odkladu, lze technickým dispečinkem změnu výkonu výrobny elektřiny nebo změnu spotřeby odběrného elektrického zařízení provést prostřednictvím automatizovaných systémů dispečerského řízení, tedy na dálku, bez možnosti obsluhy tento pokyn odmítnout.

§ 1 Předmět úpravy

Při dispečerském řízení dochází k řízení činného výkonu výroben elektřiny také při aktivaci nápravného opatření podle čl. 20 nařízení 2017/1485 a plánu obrany soustavy podle čl. 3 odst. 2 bod 63 nařízení 2017/1485, a to prostřednictvím realizace opatření (postupů) uvedených v čl. 11 odst. 5 písm. b) nařízení 2017/2196. Z tohoto důvodu je třeba zmínit, že vyhláška stanoví práva a povinnosti i v návaznosti na nařízení 2017/1485.

§ 5

S účinností od 1. ledna 2022 došlo zákonem č. 362/2021 Sb. k novelizaci § 26 odst. 5 energetického zákona, která rozšiřuje oprávnění technických dispečinků provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav řídit výrobny elektřiny. Po této novele jsou technický dispečink provozovatele přenosové soustavy a technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav oprávněny výrobu elektřiny nejen omezit, ale nově i měnit, tedy výrobu elektřiny nejen snížit, ale nově též i zvýšit.

§ 7 Provozní instrukce technického dispečinku

S účinností od 1. ledna 2022 došlo zákonem č. 362/2021 Sb. k novelizaci § 26 odst. 5 energetického zákona, která rozšiřuje oprávnění technických dispečinků provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav řídit výrobny elektřiny. Po této novele jsou technický dispečink provozovatele přenosové soustavy a technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav oprávněny výrobu elektřiny nejen omezit, ale nově i měnit, tedy výrobu elektřiny nejen snížit, ale nově též i zvýšit.

§ 8 Operativní pokyny technického dispečinku

Dosavadní úprava stávající vyhlášky umožňuje skrze automatizované systémy dispečerského řízení operativní pokyny technického dispečinku pouze předávat již jiným způsobem vydané operativní pokyny technického dispečinku. Novela vyhlášky umožňuje, aby automatizované systémy dispečerského řízení mohly být použity i pro samotné vydávání operativních pokynů technického dispečinku.

Z dosavadní úpravy stávající vyhlášky není umožněno, aby technický dispečink provedl manipulaci, změnu výkonu výrobny elektřiny nebo spotřeby odběrného elektrického zařízení prostřednictvím automatizovaných systémů dispečerského řízení, pokud se v nich nenachází trvalá obsluha. Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k nárůstu objemu výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů připojených k elektrizační soustavě a nutnosti jejich řízení pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrizační soustavy, toto novela vyhlášky umožní, a to skrze novou funkci automatizovaných systémů dispečerského řízení vydávat operativní pokyny technického dispečinku.

Jelikož však těchto výrobnách a zařízeních není přítomna obsluha, nelze proto postupovat podle všech pravidel standardního procesu vydávání operativních pokynů technického dispečinku. Jde o pravidla upravené v § 8 odstavce 3 a 4 vyhlášky (pravidla oboustranné komunikace), když v uvedených výrobnách a zařízeních není přítomna žádná trvalá obsluha, se kterou by dispečer technického dispečinku mohl tato komunikační pravidla realizovat. Vyčkání na komunikaci s jinými osobami výroben a zařízení by znamenalo riziko prodlení ve vykonání operativního pokynu, a tedy i k případnému ohrožení bezpečnosti elektrizační soustavy, což by v konečném důsledku znamenalo praktickou nepoužitelnost takových operativních pokynů.

Uvedené oprávnění (resp. vydání operativního pokynu technického dispečinku) je však bude však možné využít pouze v omezených případech, a to pouze v případě ohrožení života nebo zdraví osob, stavu nouze, předcházení stavu nouze, aktivace nápravného opatření nebo opatření plánu obrany soustavy a současně jen v případě neodkladné potřeby.

Ustanovení odstavce 8 se vztahuje na výrobny elektřiny využívající obnovitelný zdroj elektřiny poprvé uvedené do provozu do roku 2000 s instalovaným výkonem do 10 MW včetně a na průtočné malé vodní elektrárny (MVE) s instalovaným výkonem do 10 MW včetně, které byly připojeny k elektrizační soustavě do 27. dubna 2019, kdy bylo nutné splnit požadavky uvedené v Nařízení (EU) 2016/631.

Nařízení (EU) 2016/631 stanoví povinnost vybavit zařízením výrobny (moduly) i typu A a B, tedy již od 800 W instalovaného výkonu (viz čl. 13 odst. 6 a čl. 14 odst. 2 Nařízení 2016/631). Tyto požadavky tedy zahrnují i MVE, na které se vztahuje ustanovení EZ. Stejná pravidla jsou pak stanovena i v Pravidlech provozování přenosové soustavy (viz jejich příloha č. 4 - článek 5.1).

Obecně platí, že požadavky Nařízení (EU) 2016/631 se použijí pouze na nové výrobny (tj. připojené do soustavy před platností Nařízení (EU) 2016/631), na stávající výrobny (tj. připojené do soustavy před platností (EU) 2016/631) pouze pokud se jedná o případy uvedené v čl. 4 odst. 1 Nařízení (EU) 2016/631.

Pokud se tedy jedná o nové MVE, pak musí být zařízením vybaveny. Ustanovení EZ, resp. výjimka pro MVE, se v takovém případě nepoužije, a to právě pro rozpor s Nařízením (EU) 2016/631. Rozpor je vyřešen přímou aplikací tohoto nařízení, existence ustanovení EZ tedy ani v této rozporné části není na škodu. Jelikož MVE v takovém případě musí být vybavena zařízením, bude dálková změna výkonu možná.

Pokud se však jedná o stávající MVE, ustanovení

Nahrávám...
Nahrávám...