dnes je 24.5.2024

Input:

Definice základních pojmů - názvosloví

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.4.2
Definice základních pojmů – názvosloví

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Spolehlivost provozu

 • schopnost elektroenergetické soustavy zásobovat elektrickou energií odběratele v požadovaném množství, místě, čase a kvalitě, při zachování všech technických limitů a podmínek a při uvážení plánovaných a neplánovaných výpadků (viz PPDS, PPLDS)

Elektroenergetická

 • obecný pojem pro některý ze subsystémů energetické soustavy – integrovaný soubor zařízení a prvků na výrobu, přenos a rozvod elektrické energie a na výrobu a distribuci tepla. Interně mohou být soubory funkčně svázány tak, aby nejen celek, ale i jednotlivé dílčí subsystémy, tzn. elektrorozvodné i teplárenské systémy, splňovaly v plném rozsahu základní úkol deklarovaný cílovou funkcí elektroenergetiky

Elektrorozvodný systém (dále jen ERS)

 • elektrizační soustava jako systém (dále jen ES ČR), nebo její dílčí subsystémy, což jsou buď přenosová soustava (PS) nebo regionální (DS) či lokální distribuční systémy (LDS), provozované držiteli licence na distribuci elektrické energie

Cílová funkce elektrorozvodného systému

 • elektrorozvodný systém zajišťuje dodávku elek trické energie, a to v požadovaném množství, čase a místě, v požadované kvalitě, při optimálním vynaložení komplexních nákladů (tj. i nákladů na zajištění ekosystému) na straně zdrojů, přenosu a distribuce, s minimalizovanými náklady způsobenými ztrátami na straně spotřeby

Objekt

 • předmět stanoveného určení, uvažovaný z hlediska jeho zamýšleného poslání, jehož spolehlivost se stává předmětem zkoumání. Objektem může být prvek, systém nebo subsystém. Objekt může být:

  1. obnovitelný – objekt, jehož schopnost plnit požadovanou funkci se po poruše obnovuje podle jeho technických podmínek

  2. neobnovitelný – objekt, jehož schopnost plnit požadovanou funkci se po poruše neobnovuje

  3. opravitelný – jde o objekt, který je po poruše způsobilý k opravě

  4. neopravitelný – jde o objekt, který po poruše nelze opravit

Prvek

 • samostatně uvažovaná část objektu, lišící se pro jednotlivé účely posuzování spolehlivosti mírou agregace. V tomto smyslu může být prvkem elektrárna, transformační stanice, vedení transformátor, vypínač, pole rozvodny ap.

Systém

 • množina prvků a jejich vazeb určených k plnění předepsané funkce. V tomto smyslu jde o rozvodnu, část ERS apod.

Hlavní parametr (marker)

 • parametr, u kterého je překročení stanovené meze kvalifikováno jako vznik poruchového stavu objektu.

Událost

 • změna hlavního parametru v posuzovaném objektu (porucha, výpadek)

Prostoj

 • porucha, výpadek, plánovaná revize, plánovaná údržba, uvedení do zálohy

Nahrávám...
Nahrávám...