dnes je 24.5.2024

Input:

Činnosti na plynovém zařízení

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.5.1
Činnosti na plynovém zařízení

Ing. Ladislav Hamáček

Oprávnění k činnosti na plynovém zařízení

Montáže, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení může provádět dodavatelským způsobem pouze právnická nebo fyzická podnikatelská osoba, které byl na základě oprávnění příslušného druhu a rozsahu (vydává Technická inspekce ČR), vydán Živnostenský list pro vázanou živnost (dále jen "oprávněná firma“) a které mají odborně způsobilé pracovníky a potřebné zařízení.

Svářečské práce smějí vykonávat pouze osoby, které mají zkoušku podle ČSN EN 287-1 (05 0711).

Povinnosti provozovatele

Provozovatel plynových zařízení je povinen zjišťovat nebezpečí vyplývající z jejich provozu a činit nezbytná opatření k zajištění prostředí, které je vhodné k jejich provozu a zařízení mohlo být provozováno bez ohrožení osob a majetku. Tam, kde toto nelze plně zajistit, je provozovatel povinen učinit opatření k minimalizaci rizik vyplývajících ze zjištěných nebezpečí.

Uvádět do provozu a provozovat lze pouze zařízení, která jsou v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, respektive byla v souladu s předpisy v době jejich uvedení do provozu.

Povinností provozovatele je zajistit, aby po celou dobu životnosti bylo zařízení udržováno ve stavu splňujícím požadavky platných právních předpisů, odstraňovat závady a provádět opatření, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti osob a majetku. Na zařízení musí být prováděny předepsané revize, kontroly, zkoušky a údržba.

Před uvedením do provozu zajistí dodavatel provedení výchozí revize, případně tlakové zkoušky o čemž předá provozovateli příslušné doklady.

Provozní revize, zkoušky a kontroly zajišťuje provozovatel v termínech podle zpracovaného harmonogramu, který zpracovává podle pokynů výrobce, stavu zařízení, provozních podmínek.

Provozovatel zajišťuje zpracování technologických postupů a stanovuje podmínky pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Za pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se považují i konkrétní pokyny dané zaměstnanci jeho nadřízenými.

Provozovatel vede řádnou, úplnou a správnou dokumentaci zařízení. Mezi dokumentaci patří i výkresová dokumentace, provozní deník, kniha poruch a oprav, případně další nezbytné podklady nutné pro bezpečný provoz plynovodu. Do dokumentace je provozovatel povinen zaznamenat všechny změny a úpravy provedené na zařízení.

Dokumentace

Dokumentace je průvodní a provozní.

Průvodní dokumentace je soubor dokumentů obsahujících pokyny výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, pravidelné kontroly a revize zařízení. Patří sem i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu části zařízení.

Provozní dokumentace je soubor dokumentů, které obsahují průvodní dokumentaci, záznam o poslední kontrole, revizi, nebo mimořádné revizi. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu životnosti (provozu) zařízení.

Místní provozní řád

Místní provozní řád zpracovává provozovatel zařízení podle místních podmínek. Upravuje a doplňuje jej podle zkušeností s jeho provozem. Pro zařízení, na které se vztahuje nařízení vlády č. 177/1997 Sb., a je podle něho dokumentace zpracována, pro zařízení, s nímž je dodána dokumentace zpracovaná podle příslušných norem a normativních dokumentů není nutné jej zpracovávat.

Kontrola zařízení, kontrola těsnosti

Kontrola zařízení je úkon, kterým se provozovatel zařízení přesvědčuje o technickém stavu zařízení a o úplnosti provozní dokumentace. Kontrola zařízení se provádí jednou za rok. Provádí ji pracovník pověřený provozovatelem, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád, požární a poplachové směrnice a je zaškolen v obsluze zařízení. O kontrole provede záznam do provozního deníku, který obsahuje datum kontroly, rozsah kontroly, zjištěné závady včetně návrhu na jejich odstranění a jméno, příjmení a podpis pracovníka, který kontrolu provedl. Součástí kontroly zařízení je i kontrola těsnosti, kterou se zjišťuje, zda nedochází k úniku plynu z plynového zařízení. Způsob provedení kontroly těsnosti, kontrolovaná místa a termíny pro provedení kontroly těsnosti stanovuje Místní provozní řád ve vazbě na požadavky výrobce, na technický stav zařízení, na provozní podmínky apod. Termíny však nesmějí být delší, než termíny uvedené v příslušných právních předpisech nebo normách.

Revizní technik

Revize a zkoušky plynového zařízení provádí pracovník, který má osvědčení vydané TI ČR k činnosti revizního technika pro příslušný druh a rozsah. Pracovník po provedeném úkonu vyhotoví doklad o provedené zkoušce a revizní zprávu, který předá provozovateli. Revize se provádí nejméně 1× za 3 roky, s výjimkou plynofikovaných kotelen, kde se provádí nejméně 1× za 5 roků.

Pro provedení zkoušek musí pracovník, který zkoušku provádí mít zpracovaný technologický postup, který mimo jiné obsahuje požadavky na bezpečné provedení zkoušky s ohledem na zkušební tlaky a zkušební medium.

Zkoušky

Všechny součásti plynového zařízení, na které působí tlak včetně potrubí musí být podrobeny po montáži nebo po opravě zkoušce pevnosti. Zkoušku regulační stanice plynu dodávané jako celek lze provést před její instalací.

Zkušební postupy se stanovují podle EN 12327. Zkouška pevnosti se nemusí opakovat, pokud může být již vydaným osvědčením prokázáno, že součásti plynového byly vyzkoušeny nejméně stanoveným zkušebním tlakem.

Součásti, které nejsou na zkušební tlak dimenzovány a v průběhu zkoušky by mohly být poškozeny, musí být před zahájením zkoušky odstraněny. Pokud je zkouška pevnosti úspěšně dokončena, musí být součásti, které byly před zkouškou odstraněny znovu instalovány. Zkušební tlak zkoušky pevnosti musí být vyšší než nejvyšší výstupní tlak v případě poruchy.

Po úspěšné zkoušce pevnosti musí být celé zařízení podrobeno zkoušce těsnosti vhodným tlakem, který může být menší, než nejvyšší výstupní tlak v případě poruchy. Zkušební úseky mají odpovídat tlakovým úsekům při běžných provozních podmínkách. Jako zkušební medium se používá vzduch, inertní plyn, nebo pracovní medium. Při zkoušce nesmí být zjištěny žádné netěsnosti.

O zkoušce zařízení vyhotoví osoba provádějící zkoušku doklad.

Doklad o zkoušce

O zkoušce musí být zhotoven protokol, který obsahuje alespoň:

 • jméno pověřené osoby odpovědné za zkoušku,

 • datum zkoušky,

 • jméno žadatele a dotčených institucí,

 • výrobce stanice,

 • popis zkoušeného úseku,

 • výpočtový tlak,

 • dosažený zkušební tlak a doba zkoušky,

 • zkušební médium,

 • prověřovací metoda,

 • výsledek zkoušky,

 • odkaz na zkušební postup.

Protokol o zkoušce se uchovává do doby odstavení zařízení z provozu, nebo dokud není zařízení nově přezkoušeno a zhotovena nová dokumentace.

Revize

Revize je výchozí a provozní. Je to celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, případně měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení, nebo jeho částí, posoudí se technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Provedení výchozí revize zajišťuje dodavatelská organizace. Součástí dodávky zařízení je i revizní zpráva o provedené revizi. Provozní revizi zajišťuje provozovatel zařízení. Provozní revize se provádí ve stanovených termínech uvedených v místním provozním řádu, nebo po nuceném odstavení zařízení z provozu.

Revizní zpráva

Revizní zpráva obsahuje:

 • údaje o zařízení pro jeho snadnou identifikaci

 • údaje o pracovníkovi, který revizi provedl a jeho evidenční číslo

 • úplnost a správnost jeho technické dokumentace

 • údaje o případně provedených předepsaných zkouškách

 • zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • zda je zařízení vybaveno předepsanými měřícími, kontrolními a bezpečnostními zařízeními

 • kvalita montážních prací (při výchozí revizi, nebo po opravě)

 • zda montážní práce provedli pracovníci s předepsanou odbornou způsobilostí (při výchozí revizi, nebo po opravě)

 • kvalita vedení montážní dokumentace (při výchozí revizi, nebo po

Nahrávám...
Nahrávám...