dnes je 7.4.2020

Input:

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

17.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2019.4
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

1. Podmínky pro uplatnění cen a výpočtu hodnot plateb

1.1. Cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí pevné ceny podle jiného právního předpisu1, pokud není uvedeno jinak.

1.2. Cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí ceny bez daně z přidané

hodnoty podle jiného právního předpisu2.

1.3. Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze cenu plynu navýšit o příslušnou daň.

1.4. Při přepočtu množství dodaného plynu na MWh se postupuje podle jiného právního předpisu3.

1.5. Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

1.6. Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

2. Cena dodávky poslední instance

2.1. Do ceny dodávky poslední instance lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk4 a daň z přidané hodnoty.

2.2. Za ekonomicky oprávněné náklady obchodníka s plynem se nepovažují náklady podle přílohy č. 1.

3. Regulace ceny služby distribuční soustavy formou věcně usměrňovaných cen

3.1. Cena za službu distribuční soustavy poskytovanou distribuční soustavou nepřipojenou k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě je regulována formou věcně usměrňovaných cen podle jiného právního předpisu5.

3.2. Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují náklady uvedené v příloze č. 1.

4. Provozovatelé distribučních soustav s odlišnou cenou

4.1. Seznam provozovatelů distribučních soustav, jejichž distribuční soustava není přímo připojená k přepravní soustavě a kteří požádali o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů podle § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Energetický regulační úřad rozhodl o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů, je uveden v příloze č. 2.

4.2. Provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojená k přepravní soustavě, používá ceny služby distribuční soustavy až do výše cen za služby distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Energetický regulační úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní soustavě, postupuje při stanovení cen za služby distribuční soustavy provozovatele takové distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 4.

5. Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství

5.1. Energetický regulační úřad reguluje ceny služby přepravy plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 3.

5.2. Energetický regulační úřad reguluje ceny služby distribuční soustavy postupem podle

regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 4.

5.3. Postup stanovení korekčních faktorů pro provozovatele přepravní soustavy

a provozovatele distribuční soustavy je uveden v příloze č. 5.

5.4. Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení je uveden v příloze č. 6.

5.5. Ustanovení týkající se nájmu se použijí obdobně pro pacht nebo jiné užívací právo

k plynárenskému zařízení, k němuž držitel licence nemá vlastnické právo.

5.6. Energetický regulační úřad reguluje ceny za činnosti operátora trhu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 8 a v příloze č. 10.

5.7. Postup stanovení korekčních faktorů pro operátora trhu je uveden v příloze č. 9 a v příloze č. 11.

6. Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení

6.1. Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení je uveden v příloze č. 7.

ČÁST DRUHÁ Ceny služby přepravy plynu

Pro službu přepravy plynu poskytovanou provozovatelem přepravní soustavy platí tyto ceny a podmínky.

7. Ceny služby přepravy plynu pro body výroben plynu

7.1. Cena za přepravený plyn CZkom v Kč/MWh a roční cena za rezervovanou kapacitu CZ v Kč/MWh/den pro body výroben plynu

Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZ v Kč/MWh/den Cena za odebraný plyn CZkom v Kč/MWh
Bod výrobny plynu 1 0

7.1.1. Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZM v Kč/MWh/den se pro měsíční pevnou přepravní kapacitu pro bod výrobny plynu určí podle vzorce

CZM = CZ × FZ ,

kde

FZ je faktor doby trvání rezervace pevné přepravní kapacity, který se pro dobu rezervace na 12 a více měsíců určí podle vzorce

a pro dobu rezervace na 11 a méně měsíců se určí podle vzorce

kde

MZ je počet měsíců, na který je pevná měsíční přepravní kapacita rezervována.

7.1.2. Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZD v Kč/MWh/den se pro denní pevnou přepravní kapacitu nebo pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den pro bod výrobny plynu určí podle vzorce

CZD = CZ × FD ,

kde

FD je faktor počtu plynárenských dní rezervace denní pevné přepravní kapacity nebo pevné přepravní kapacity v režimu na následující den, který se určí podle vzorce

kde

d je počet dní, na který je pevná denní přepravní kapacita rezervována. V případě pevné přepravní kapacity v režimu na následující den platí, že d = 1.

7.1.3. Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZV v Kč/MWh/den se pro vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu pro bod výrobny plynu určí podle vzorce

CZV = 0,01 × CZ .

7.1.4. Cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu CZMp v Kč/MWh/den pro bod výrobny plynu se stanoví jako hodnota CZM v bodě 7.1.1.

7.1.5. Cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu a cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den CZDp v Kč/MWh/den pro bod výrobny plynu se stanoví jako hodnota CZD v bodě 7.1.2.

7.1.6. Cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu CZVp v Kč/MWh/den pro bod výrobny plynu se stanoví jako hodnota CZV v bodě 7.1.3.

7.1.7. Kompenzace za krácení nominace nebo renominace přepravy v důsledku přerušení přerušitelné kapacity CZsl v Kč/MWh/den, došlo-li provozovatelem přepravní soustavy ke krácení nominace nebo renominace přepravy v plynárenském dni D, se určí podle vzorce

kde

kZzkr je koeficient určený podle vzorce

kde

NZs je hodnota poslední přijaté a zaregistrované nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem, vůči které provedl provozovatel přepravní soustavy krácení, v MWh zaokrouhlených na 3 desetinná místa,

NZp je hodnota nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem upravená provozovatelem přepravní soustavy v MWh zaokrouhlených na 3 desetinná místa,

CZpp je přepočtená cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den, která se určí podle vzorce

a. pro rezervovanou měsíční přerušitelnou přepravní kapacitu

b. pro rezervovanou denní přerušitelnou přepravní kapacitu

c. pro rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující

den

CZpp = CZDp ,

d. pro rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu

CZpp = CZVp ,

kde

dpr je počet dní, na který je přerušitelná přepravní kapacita rezervována.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy provede opakované krácení nominace nebo renominace přepravy, použije se nejvyšší dosažená hodnota kZzkr.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy provedl krácení nominací v plynárenském dni D-1, ale umožnil účastníkovi trhu s plynem renominovat ve dni D-1 v plné výši rezervované přerušitelné přepravní kapacity, potom platí, že

kZzkr = 0 ,

v případě, že

kZzkr > 0,6 ,

potom platí, že

CZsl = CZpp .

Kompenzaci za krácení nominace nebo renominace přepravy hradí provozovatel přepravní soustavy účastníkovi trhu s plynem, který má rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu.

8. Ceny služby přepravy plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě

8.1. Cena služby přepravy plynu pro výstupní bod přepravní soustavy, kterým je odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě, je dvousložková s výjimkou ceny stanovené podle bodu 8.4. Dvousložková cena je složena z ceny za odebraný plyn podle bodu 8.2. a ceny za rezervovanou kapacitu podle jednoho z bodů 8.3. a 8.5. až

8.10.

8.2. Cena za odebraný plyn Cpkom je0,78 Kč/MWh.

8.3. Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou Cppz je 2 127,72 Kč/MWh/den.

8.4. Zákazník přímo připojený k přepravní soustavě, pro kterého je stanovena cena podle bodů 8.2. a 8.3. cenového rozhodnutí, může požádat o cenu za přepravu plynu Cpjedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

Pokud zákazník požádá o cenu za službu přepravy plynu podle tohoto bodu, provozovatel přepravní soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné přepravní kapacity v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a důvody na požadavek na tuto výši rezervované pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy neprokáže, provozovatel přepravní soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období. V případě, že nejsou u zákazníka známy odběry plynu za předchozí dvouleté klouzavé období, použije se pro účely stanovení ceny za službu přepravy plynu sjednaná hodnota rezervované pevné přepravní kapacity podle tohoto bodu.

Obdobně se ustanovení tohoto bodu použije pro výpočet ceny za službu přepravy plynu v případě, kdy zákazník rezervaci nemění, ale hodnota rezervace pevné přepravní kapacity je z historie vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období.

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná přepravní kapacita v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a zákazník důvody této výše rezervované pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy neprokáže, provozovatel přepravní soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodů 8.5. až 8.10. cenového rozhodnutí po dobu platnosti ceny za službu přepravy plynu podle tohoto bodu.

8.5. Ceny za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu

Měsíční cena za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu Ckd v Kč/MWh/den pro měsíc, ve kterém je rezervace pevné měsíční přepravní kapacity účinná, se určí podle vzorce

Ckd = Cppz × F ,

kde

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky:

Kalendářní měsíc F
leden, únor, prosinec 0,4
březen, listopad 0,2
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,083

8.6. Ceny za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu

Cena za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu CKK v Kč/MWh/den se pro každý kalendářní měsíc, ve kterém je rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity účinná, vypočte podle vzorce

CKK = Cppz × Fa × Fs ,

kde

Fa je poměr počtu dnů účinnosti rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity kalendářního měsíce k počtu dnů kalendářního měsíce,

Fs je faktor pevné klouzavé přepravní kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity účinná.

Kalendářní měsíc FS
leden, únor, prosinec 0,72
březen, listopad 0,28
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,0996

8.7. Ceny za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

Cena za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CKD v Kč/MWh/den je vypočtena podle vzorce

CKD = 0,005 × Cppz × kpd ,

kde

kpd je faktor počtu dnů rezervace denní rezervované pevné přepravní kapacity, který se určí podle vzorce

kpd = dpd0,88 ,

kde

dpd je počet dní, na který je denní přepravní kapacita rezervována.

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cppz se stanoví podle bodu 8.3. cenového rozhodnutí.

8.8. Ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den

Cena za pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den Cnd v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

Cnd = 0,005 × Cppz .

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cppz se stanoví podle bodu 8.3. cenového rozhodnutí.

8.9. Ceny za vnitrodenní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

Cena za vnitrodenní rezervovanou přepravní kapacitu pro odběrné místo Cvdk v Kč/MWh/den se stanoví podle vzorce

Cvdk = 0,011 × Cppz ,

přičemž za den se považuje část plynárenského dne, pro který je vnitrodenní standardní pevná přepravní kapacita rezervována.

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cppz se stanoví podle bodu 8.3. cenového rozhodnutí.

8.10. Ceny za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

8.10.1. Cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo na dobu neurčitou v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo Cppz podle bodu 8.3. cenového rozhodnutí.

8.10.2. Cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo Ckd podle bodu 8.5. cenového rozhodnutí.

8.10.3. Cena za rezervovanou přerušitelnou klouzavou přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu CKK podle bodu 8.6. cenového rozhodnutí.

8.10.4. Cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou denní přepravní kapacitu CKD podle bodu 8.7. cenového rozhodnutí.

8.10.5. Cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den Cnd podle bodu 8.8. cenového rozhodnutí.

8.10.6. Cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou vnitrodenní přepravní kapacitu pro odběrné místo Cvdk podle bodu 8.9. cenového rozhodnutí.

8.10.7. Cena za omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity CKp v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

CKp = kpdrp × Cppz ,

kde

kpdrp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity stanovený podle vzorce

kde

SRD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity,

PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovno Cppz.

Cenu za omezení nebo přerušení rezervované přerušitelné přepravní kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel přepravní soustavy zákazníkovi.

8.11. Pokud v odběrném místě zákazníka dojde k překročení rezervované pevné, přerušitelné přepravní kapacity v MWh/den nebo součtu rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity v MWh/den o více než 3,8 %, provozovatel přepravní soustavy účtuje platbu Ppp v Kč/měsíc za překročení rezervované přepravní kapacity, stanovenou podle vzorce

Ppp = Fop × Cppz × Dp ,

kde

Fop je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení, podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Fop
leden, únor, prosinec 1,43
březen, listopad 0,71
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,23

Dp se určí podle vzorce

Dp = Krp − Ksp ,

kde

Krp je skutečně dosažená denní hodnota odběru v odběrném místě v MWh,

Ksp je součet všech rezervovaných pevných a přerušitelných přepravních kapacit v odběrném místě v MWh/den.

Přitom platí, že pokud je v odběrném místě překročen součet rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení rezervované přepravní kapacity účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dp v odběrném místě v plynárenském měsíci.

Pokud dojde v plynárenském měsíci k překročení opakovaně se shodnou výší Dp, použije se pro stanovení platby Ppp vyšší z hodnot Cppz.

8.12. Povolená hodinová odchylka mezi nominací přepravy a skutečným odběrem plynu Tp v MWh pro odběrné místo zákazníka se pro příslušnou hodinu určí podle vzorce

Tp = KTp × Ksm ,

kde

KTp je koeficient rovnice pro výpočet tolerance stanovený na hodnotu 0,038,

Ksm je 1/24 rezervované pevné přepravní kapacity v odběrném místě zákazníka na plynárenský den v MWh/den.

Pro výpočet platby za překročení povolené hodinové odchylky přepravy se hodnota Tp zaokrouhluje na celé MWh.

8.13. Cena za překročení povolené hodinové odchylky přepravy je 5 Kč/MWh.

Pokud subjekt zúčtování oznámí provozovateli přepravní soustavy změnu množství plynu odebraného během hodiny, pro kterou již nelze podat renominaci přepravy, zároveň však před začátkem dané hodiny, cena za překročení hodinové odchylky přepravy je 3 Kč/MWh.

9. Ceny služby přepravy plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou

9.1. Cena za službu přepravy plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu v Kč/měsíc Cena za přepravený plyn v Kč/MWh
E.ON Distribuce, a.s. 5 174 640 0,78
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 17 036 625 0,78
GasNet, s.r.o. 99 301 131 0,78

ČÁST TŘETÍ Ceny za činnosti operátora trhu

10. Pro činnosti operátora trhu podléhající regulaci platí tyto ceny a podmínky

10.1. Cena za registraci subjektu zúčtování do informačního systému operátora trhu je 10 000 Kč.

10.2. Cena za činnost zúčtování je 1 000 Kč/měsíc.

Cena je účtována registrovanému subjektu zúčtování.

10.3. Cena za zúčtování je 1,07 Kč/MWh.

Cena je účtována za plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy.

K ceně za zúčtování se podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičítá zvláštní poplatek, jehož sazbu stanoví vláda svým nařízením.

10.4. Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu je 1 000 Kč/měsíc.

Cenu hradí registrovaný účastník trhu s plynem, který není subjektem zúčtování a podle smlouvy s operátorem trhu využívá skutečných hodnot pro účely vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb.

Cena je účtována operátorem trhu registrovanému účastníkovi trhu s plynem v těch měsících, kdy byl alespoň jeden den registrován u operátora trhu a současně nebyl subjektem zúčtování. V případě, že se registrovaný účastník trhu s plynem stal pro část měsíce subjektem zúčtování, je mu za daný měsíc účtována pouze cena za činnost zúčtování podle bodu 10.2.

10.5. Cena za zobchodované množství plynu na organizovaném trhu s plynem je 0,30 Kč/MWh.

10.6. Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích na trhu s plynem organizovaném operátorem trhu je 2 588 Kč/měsíc.

Tuto cenu hradí účastníci trhu, kteří mají podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií organizovaných operátorem trhu.

ČÁST ČTVRTÁ Ceny za služby distribuční soustavy

11. Pro služby distribuční soustavy ve vymezeném území platí tyto ceny a podmínky

11.1. Ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou

11.1.1. Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí tyto ceny

E.ON Distribuce, a.s. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně” MWh/rok Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
nad 63 183,34 147 230,61 x
45 - 63 243,62 x 316,38
25 - 45 272,82 x 209,79
15 - 25 304,11 x 146,25
7,56 - 15 322,01 x 124,84
1,89 - 7,56 363,32 x 99,30
do 1,89 531,65 x 72,92
Pražská plynárenskáDistribuce, a.s. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně” MWh/rok Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
nad 63 116,22 109 052,49 x
45 - 63 159,79 x 241,08
25 - 45 169,55 x 207,40
15 - 25 211,94 x 120,72
7,56 - 15 223,50 x 107,24
1,89 - 7,56 250,25 x 90,88
do 1,89 414,39 x 65,15
GasNet, s.r.o. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně” MWh/rok Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
nad 63 110,90 115 480,21 x
45 - 63 143,16 x 327,87
25 - 45 178,32 x 198,95
15 - 25 207,72 x 139,33
7,56 - 15 228,20 x 114,70
1,89 - 7,56 250,90 x 100,89
do 1,89 462,74 x 67,65
ENERGIE CZ s.r.o. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně” MWh/rok Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
nad 63 331,78 249 220,61 x
25 - 63 399,20 x 425,59
15 - 25 428,60 x 275,32
do 15 449,08 x 187,23
PQS energo, s.r.o. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně” MWh/rok Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
nad 63 213,12 177 372,74 x
25 - 63 245,38 x 571,21
15 - 25 309,94 x 234,43
do 15 330,42 x 161,90
QUANTUM, a.s. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně” MWh/rok Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
nad 63 197,81 168 105,70 x
45 - 63 230,07 x 547,36
25 - 45 265,23 x 348,03
15 - 25 294,63 x 219,95
7,56 - 15 315,11 x 165,83
1,89 - 7,56 337,81 x 112,09
do 1,89 549,65 x 69,06
VLČEK Josef – elektro s.r.o. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu „nad – do včetně” MWh/rok Cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
nad 63 188,69 152 931,98 x
45 - 63 232,26 x 360,06
25 - 45 242,02 x 318,94
15 - 25 284,41 x 180,21
7,56 - 15 295,97 x 144,92
1,89 - 7,56 322,72 x 98,32
do 1,89 486,86 x 68,12

11.1.2. Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí ceny

11.1.2.1. Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v Kč/tis. m3

určená vzorcem

CK = (a + b × ln k) × 1000 ,

kde

a, b jsou

Nejnavštěvovanější semináře