dnes je 27.5.2024

Input:

Cenové rozhodnutí č. 9/2022, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu

20.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2020.5
Cenové rozhodnutí č. 9/2022, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu

Energetický regulační úřad

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2022

ze dne 29. září 2022,

kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") podle:

  • § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

  • § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  • a § 45a odst. 9 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podporovaných zdrojích energie"),

vydává cenové rozhodnutí o ceně za činnost povinně vykupujícího a cenách spojených se zárukami původu.

ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení

(1) Všeobecná ustanovení

(1.1) Ceny uvedené v bodech (2) a (3) jsou ceny pevné1, neobsahují daň z elektřiny a daň ze zemního plynu a některých dalších plynů podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů2 a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty3.

(1.2) Cena za činnost povinně vykupujícího podle bodu (2) a ceny spojené se zárukami původu podle bodů (3.2) až (3.4) jsou stanoveny v souladu s přílohami 1 až 4.

ČÁST DRUHÁ: Cena za činnost povinně vykupujícího

(2) Cena za činnost povinně vykupujícího je

Povinně vykupující Cena za činnost povinně vykupujícího [Kč/MWh]
ČEZ Prodej, a.s. 328,34
E.ON Energie, a.s. 299,73
Pražská energetika, a.s. 1 960,13

Tuto cenu účtuje povinně vykupující operátorovi trhu za každou vykoupenou MWh elektřiny v režimu výkupních cen vyrobenou z obnovitelných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

ČÁST TŘETÍ: Ceny spojené se zárukami původu

(3) Ceny spojené se zárukami původu

(3.1) Cena za vydání záruky původu je

1,25 Kč/MWh.

Operátor trhu účtuje cenu za vydání záruky původu výrobci energie, který požádá o vydání záruky původu a na jehož účet je záruka původu vydána.

(3.2) Cena za převod záruky původu v rámci České republiky je

0,68 Kč/MWh.

Operátor trhu účtuje cenu za převod záruky původu držiteli účtu převodce i držiteli účtu příjemce záruky původu, s výjimkou převodu záruky původu pokročilého biometanu podle § 45c zákona o podporovaných zdrojích energie.

(3.3) Cena za převod záruky původu z nebo do jiného členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen "členský stát") spojený s uznáním záruky původu je

0,68 Kč/MWh.

Operátor trhu účtuje cenu za převod záruky původu držiteli účtu příjemce záruky původu v případě převodu záruky původu z jiného členského státu do České republiky nebo držiteli účtu převodce záruky původu v případě převodu záruky původu z České republiky do jiného členského státu.

(3.4) Cena za vedení účtu v evidenci záruk původu je

100 Kč/měsíc.

Operátor trhu účtuje tuto cenu držiteli účtu za měsíc, ve kterém byla držiteli účtu vydána záruka původu nebo byl držitel účtu účastníkem převodu záruky původu na straně převodce nebo příjemce.

(3.5) Cena záruky původu elektřiny je

35 Kč/MWh.

Operátor trhu účtuje tuto cenu výrobci, který požádá o vydání záruky původu elektřiny a je příjemcem veřejné podpory podle § 45a odst. 10 zákona o podporovaných zdrojích energie.

(3.6) Cena záruky původu tepla je

15 Kč/MWh.

Operátor trhu účtuje tuto cenu výrobci tepla nebo výrobci tepla z jaderného zařízení, který požádá o vydání záruky původu tepla a je příjemcem veřejné podpory podle § 45a odst. 10 zákona o podporovaných zdrojích energie.

(3.7) Cena záruky původu biometanu, s výjimkou pokročilého biometanu, je

400 Kč/MWh.

Operátor trhu účtuje tuto cenu výrobci biometanu, který požádá o vydání záruky původu biometanu, s výjimkou pokročilého biometanu, a je příjemcem veřejné podpory podle § 45a odst. 10 zákona o podporovaných zdrojích energie.

(3.8) Cena záruky původu pokročilého biometanu je

800 Kč/MWh.

Operátor trhu účtuje tuto cenu výrobci biometanu, který požádá o vydání záruky původu pokročilého biometanu a je příjemcem pouze investiční podpory podle § 45a odst. 10 zákona o podporovaných zdrojích energie.

(3.9) Cena za převod záruky původu pokročilého biometanu zahrnující hodnotu záruky původu pokročilého biometanu je

800,68 Kč/MWh.

Operátor trhu účtuje tuto cenu dodavateli plynu nebo držiteli účtu, který požádá o převod záruky původu podle § 45c odst. 3 nebo 4 zákona o podporovaných zdrojích energie.

(3.10) Cena záruky původu vodíku je

800 Kč/MWh.

Cena je účtována operátorem trhu výrobci vodíku, který požádá o vydání záruky původu vodíku a je příjemcem veřejné podpory podle § 45a odst. 10 zákona o podporovaných zdrojích energie.

ČÁST ČTVRTÁ: Závěrečná ustanovení

(4) Zrušovací ustanovení

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2021 ze dne 29. září 2021, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu, se zrušuje.

(5) Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.

Příloha 1: Postup stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího

Cena za činnost povinně vykupujícího cpvi [Kč/MWh] je stanovena regulačním vzorcem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVpvi [Kč] jsou upravené povolené výnosy za činnost povinně vykupujícího, stanovené vztahem

kde

NApvi [Kč] jsou plánované administrativní náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovené Úřadem,

Opvpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku povinně vykupujícího sloužícího k zajištění činností povinně vykupujícího stanovená Úřadem pro regulovaný rok i,

NODCHpvi [Kč] jsou plánované vícenáklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v regulovaném roce i, stanovené Úřadem na základě skutečných vícenákladů na odchylky v posledním účetně ukončeném kalendářním roce předcházejícím regulovanému roku přepočtených na základě plánovaného vývoje instalovaného výkonu jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů s podporou formou výkupních cen a plánovaného vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupeného povinně vykupujícím,

NFpvi [Kč] jsou plánované náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené Úřadem jako součin průměrného skutečného finančního nákladu na 1 MWh vykoupené elektřiny povinně vykupujícím za rok i-2 a plánovaného vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupeného povinně vykupujícím v regulovaném roce i,

KFpvi [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený postupem podle přílohy 2,

Fpvi [Kč] je faktor trhu za činnost povinně vykupujícího stanovený Úřadem,

PMEpvi [MWh] je plánované množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupené povinně vykupujícím v regulovaném roce i stanovené Úřadem.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a Kč v celých korunách,

b MWh na 3 desetinná místa.

Konečná cena za činnost povinně vykupujícího [Kč/MWh] je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha 2: Stanovení korekčního faktoru za činnost povinně vykupujícího

Korekční faktor za činnost povinně vykupujícího KFpvi [Kč] je stanoven vztahem

pro i≥3,

kde

Npvski-2 [Kč] jsou skutečné náklady za činnost povinně vykupujícího v roce i-2, stanovené vztahem

kde

NApvski-2 [Kč] jsou skutečné administrativní náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen, posouzené a stanovené Úřadem,

Opvski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku povinně vykupujícího sloužícího k zajištění činností povinně vykupujícího pro regulovaný rok i-2,

NODCHpvi-2 [Kč] jsou vícenáklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v roce i-2 stanovené vztahem

kde

NODCHpvski-2 [Kč] jsou skutečné vícenáklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v roce i-2,

PSpvi-2 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu vícenákladů povinně vykupujícího, která je stanovena vztahem

kde

s [-] jsou skupiny obnovitelných zdrojů, pro které je stanoven limit jednotkového vícenákladu na odchylky pro V. regulační období; jedná se o fotovoltaické zdroje a o ostatní obnovitelné zdroje kromě větrných elektráren,

NODCHpvsksi-2 [Kč] je hodnota skutečných vícenákladů povinně vykupujícího na odchylky s-té skupiny obnovitelných zdrojů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v roce i-2,

NODCHpvlimsi-2 [Kč] je limit skutečných vícenákladů povinně vykupujícího na odchylky s-té skupiny obnovitelných zdrojů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v roce i-2, který je vypočítán na základě průměru dvou nejnižších hodnot jednotkových vícenákladů s-té skupiny obnovitelných zdrojů za období let 2013 až 2018 vynásobeného skutečným množstvím elektřiny z s-té skupiny obnovitelných zdrojů vykoupeným povinně vykupujícím formou výkupních cen v roce i-2,

kpvsi-2 [-] je koeficient změny jednotkového vícenákladu odchylky celého systému, tedy suma násobků hodnoty systémové odchylky a rozdílu ceny odchylky a ceny denního trhu dělena sumou absolutních hodnot systémové odchylky v roce i-2 oproti aritmetickému průměru jednotkových vícenákladů odchylek celého systému z let 2017 a 2018; pro vícenáklady z fotovoltaických elektráren platí, že pokud je vypočítaná hodnota koeficientu změny větší nebo rovna 0,9 a menší nebo rovna 1,1, je uplatněná hodnota koeficientu změny rovna 1, v ostatních případech je uplatněna vypočítaná hodnota; pro vícenáklady z ostatních obnovitelných zdrojů kromě větrných elektráren, u kterých se systém profit/loss sharing neuplatňuje, nabývá tento koeficient hodnoty 1,

kpvpsi-2 [-] je koeficient profit/loss sharingu ve výši 0,5,

NFpvski-2 [Kč] jsou skutečné finanční náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v roce i-2, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu skutečných příjmů a

Nahrávám...
Nahrávám...