dnes je 27.5.2024

Input:

Cenové rozhodnutí č. 7/2021 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, ve znění cenového rozhodnutí č. 7/2022

30.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2020.8
Cenové rozhodnutí č. 7/2021 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, ve znění cenového rozhodnutí č. 7/2022

Energetický regulační úřad

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2021

ze dne 30. listopadu 2021,

o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad podle:

  • § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

  • § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení

(1) Podmínky pro uplatnění cen a výpočtu hodnot plateb

(1.1) Ceny uvedené v tomto cenovém rozhodnutí jsou pevné ceny podle jiného právního předpisu1, pokud není uvedeno jinak.

(1.2) Ceny uvedené v tomto cenovém rozhodnutí neobsahují daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu2.

(1.3) Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze příslušnou cenu navýšit o příslušnou daň.

(1.4) Při přepočtu objemového množství dodaného plynu na dodanou energii obsaženou v plynu se postupuje podle jiného právního předpisu3.

(1.5) Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

(1.6) Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na 2 platná desetinná místa.

(2) Cena dodávky poslední instance

► 7/2022

(2.1) Cena dodavatele poslední instance zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na zajištění činnosti dodávky poslední instance, dále odpisy a přiměřený zisk.

(2.2) Za ekonomicky oprávněné náklady dodavatele poslední instance se považují náklady uvedené v příloze č. 1.

(3) Regulace ceny služby distribuční soustavy formou věcně usměrňovaných cen

(3.1) Cena za službu distribuční soustavy poskytovanou distribuční soustavou nepřipojenou k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě je regulována formou věcně usměrňovaných cen podle jiného právního předpisu4.

(3.2) Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady uvedené v příloze č. 1.

(4) Provozovatelé distribučních soustav s odlišnou cenou

(4.1) Seznam provozovatelů distribučních soustav, jejichž distribuční soustava není přímo připojená k přepravní soustavě, a kteří požádali o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů podle § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Energetický regulační úřad rozhodl o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů, je uveden v příloze č. 2.

(4.2) Provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojená k přepravní soustavě, používá ceny služby distribuční soustavy až do výše cen za služby distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Energetický regulační úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní soustavě, postupuje při stanovení cen za služby distribuční soustavy provozovatele takové distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 4.

(5) Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství

(5.1) Výčet nákladů vstupujících do hodnoty povolených nákladů je uveden v příloze č. 1.

(5.2) Energetický regulační úřad reguluje ceny služby přepravy plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 3.

(5.3) Energetický regulační úřad reguluje ceny služby distribuční soustavy postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 4.

(5.4) Postup stanovení korekčních faktorů pro provozovatele přepravní soustavy a provozovatele distribuční soustavy je uveden v příloze č. 5.

(5.5) Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení je uveden v příloze č. 6.

(5.6) Ustanovení týkající se nájmu se použijí obdobně pro pacht nebo jiné užívací právo k plynárenskému zařízení, k němuž držitel licence nemá vlastnické právo.

(5.7) Energetický regulační úřad reguluje ceny za činnosti operátora trhu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 8 a v příloze č. 10.

(5.8) Postup stanovení korekčních faktorů pro operátora trhu je uveden v příloze č. 9 a v příloze č. 11.

(6) Postup stanovení cen při vzniku držitele licence, nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení

(6.1) Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí, nebo nájmu plynárenského zařízení, je uveden v příloze č. 7.

ČÁST DRUHÁ: Ceny služby přepravy plynu

Pro službu přepravy plynu poskytovanou provozovatelem přepravní soustavy platí tyto ceny a podmínky.

(7) Ceny služby přepravy plynu pro hraniční body přepravní soustavy

(7.1) Cena za přepravený plyn Crkom v Kč/MWh pro hraniční body přepravní soustavy:

Název hraničního bodu Cena za přepravený plyn Crkom [Kč/MWh]
pro vstupní hraniční bod pro výstupní hraniční bod
Lanžhot 0 0,0058 × COTE
Český Těšín 0 0,0058 × COTE
Brandov VIP5 0 0,0058 × COTE
Waidhaus VIP6 0 0,0058 × COTE

kde

COTE je hodnota indexu OTE pro daný den přepravy. Hodnota je pro každý den zveřejňována na webových stránkách operátora trhu v sekci Krátkodobé trhy – Plyn – Vnitrodenní trh; pokud není vypořádací cena k dispozici, použije se hodnota indexu OTE v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota indexu OTE publikována.

Denní cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným Českou národní bankou v aktuálním plynárenském dni D; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota denního kurzu publikována.

(8) Ceny služby přepravy plynu pro virtuální body zásobníků plynu

(8.1) Cena za přepravený plyn CZkom v Kč/MWh pro virtuální body zásobníků plynu:

Název bodu Cena za přepravený plyn CZkom [Kč/MWh]
výstupní bod přepravní soustavy vstupní bod přepravní soustavy
Bod virtuálního zásobníku plynu RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 0,74 0
Bod virtuálního zásobníku plynu ► 2/2022 MND Energy Storage a.s. ◄ 0,74 0
Bod virtuálního zásobníku plynu Moravia Gas Storage a.s. 0,74 0

► 2/2022

(8.2) Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZ v Kč/MWh/den pro virtuální body zásobníků plynu po zohlednění uplatněné slevy ve výši 100 %.

Název bodu Referenční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZ [Kč/MWh/den]
výstupní bod přepravní soustavy vstupní bod přepravní soustavy
Bod virtuálního zásobníku plynu RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 0 0
Bod virtuálního zásobníku plynu MND Energy Storage a.s. 0 0
Bod virtuálního zásobníku plynu Moravia Gas Storage a.s. 0 0

(8.2.1) Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZM v Kč/MWh/den se pro měsíční pevnou přepravní kapacitu pro bod virtuálního zásobníku plynu určí podle vzorce

kde

FZ je faktor doby trvání rezervace pevné přepravní kapacity, který se pro dobu rezervace na 12 a více měsíců určí podle vzorce

a pro dobu rezervace na 11 a méně měsíců se určí podle vzorce

kde

MZ je počet měsíců, na který je pevná měsíční přepravní kapacita rezervována.

(8.2.2) Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZD v Kč/MWh/den se pro denní pevnou přepravní kapacitu nebo pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den pro bod virtuálního zásobníku plynu určí podle vzorce

kde

FD je faktor počtu plynárenských dní rezervace denní pevné přepravní kapacity nebo pevné přepravní kapacity v režimu na následující den, který se určí podle vzorce

kde

d je počet dní, na který je pevná denní přepravní kapacita rezervována.

V případě pevné přepravní kapacity v režimu na následující den platí, že

d = 1.

(8.2.3) Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CZV v Kč/MWh/den se pro vnitrodenní pevnou přepravní kapacitu pro bod virtuálního zásobníku plynu určí podle vzorce

(8.2.4) Cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu CZMp v Kč/MWh/den pro bod virtuálního zásobníku plynu se stanoví jako hodnota CZM v bodě (8.2.1).

(8.2.5) Cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu a cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den CZDp v Kč/MWh/den pro bod virtuálního zásobníku plynu se stanoví jako hodnota CZD v bodě (8.2.2).

(8.2.6) Cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu CZVp v Kč/MWh/den pro bod virtuálního zásobníku plynu se stanoví jako hodnota CZV v bodě (8.2.3).

(8.2.7) Kompenzace za krácení nominace nebo renominace přepravy v důsledku přerušení přerušitelné kapacity CZsl v Kč/MWh/den, došlo-li provozovatelem přepravní soustavy ke krácení nominace nebo renominace přepravy v plynárenském dni D, se určí podle vzorce

kde

kZzkr je koeficient určený podle vzorce

kde

NZs je hodnota poslední přijaté a zaregistrované nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem, vůči které provedl provozovatel přepravní soustavy krácení, v MWh zaokrouhlených na 3 desetinná místa,

NZp je hodnota nominace nebo renominace přepravy účastníka trhu s plynem upravená provozovatelem přepravní soustavy v MWh zaokrouhlených na 3 desetinná místa,

CZpp je přepočtená cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den, která se určí podle vzorce

(8.2.7.1) pro rezervovanou měsíční přerušitelnou přepravní kapacitu

(8.2.7.2) pro rezervovanou denní přerušitelnou přepravní kapacitu

(8.2.7.3) pro rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den

(8.2.7.4) pro rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu

kde

dpr je počet dní, na který je přerušitelná přepravní kapacita rezervována.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy provede opakované krácení nominace nebo renominace přepravy, použije se nejvyšší dosažená hodnota kZzkr.

V případě, že provozovatel přepravní soustavy provedl krácení nominací v plynárenském dni D-1, ale umožnil účastníkovi trhu s plynem renominovat ve dni D-1 v plné výši rezervované přerušitelné přepravní kapacity, potom platí, že

v případě, že

potom platí, že

Kompenzaci za krácení nominace nebo renominace přepravy hradí provozovatel přepravní soustavy účastníkovi trhu s plynem, který má rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu.

(9) Ceny služby přepravy plynu pro body výroben plynu

(9.1) Pro ceny služby přepravy plynu pro body výroben plynu platí principy stanovení ceny obdobně jako pro body zásobníků plynu uvedené v bodě (8), přičemž CZ je 1 Kč/MWh/den a CZkom je 0 Kč/MWh.

(10) Ceny služby přepravy plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě

(10.1) Cena služby přepravy plynu pro výstupní bod přepravní soustavy, kterým je odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě, je dvousložková s výjimkou ceny stanovené podle bodu (10.4). Dvousložková cena je složena z ceny za odebraný plyn podle bodu (10.2) a ceny za rezervovanou kapacitu podle bodů (10.3) a (10.5) až (10.10).

(10.2) Cena za odebraný plyn CPPZ-kom je

1,76 Kč/MWh.

(10.3) Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou CPPZ-n je

3 092,74 Kč/MWh/den.

(10.4) Zákazník přímo připojený k přepravní soustavě, pro kterého je stanovena cena podle bodů (10.2) a (10.3), může požádat o cenu za přepravu plynu CPPZ-jedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

Pokud zákazník požádá o cenu za službu přepravy plynu podle tohoto bodu, provozovatel přepravní soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné přepravní kapacity v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a důvody na požadavek na tuto výši rezervované pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy neprokáže, provozovatel přepravní soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období. V případě, že nejsou u zákazníka známy odběry plynu za předchozí dvouleté klouzavé období, použije se pro účely stanovení ceny za službu přepravy plynu sjednaná hodnota rezervované pevné přepravní kapacity podle tohoto bodu.

Obdobně se ustanovení tohoto bodu použije pro výpočet ceny za službu přepravy plynu v případě, kdy zákazník rezervaci nemění, ale hodnota rezervace pevné přepravní kapacity je z historie vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období.

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná přepravní kapacita v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a zákazník důvody této výše rezervované pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy neprokáže, provozovatel přepravní soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodů (10.5) až (10.10) po dobu platnosti ceny za službu přepravy plynu podle tohoto bodu.

(10.5) Ceny za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu

Měsíční cena za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu CPPZ-m v Kč/MWh/den pro měsíc, ve kterém je rezervace pevné měsíční přepravní kapacity účinná, se určí podle vzorce

kde

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky:

Kalendářní měsíc F
leden, únor, prosinec 0,4
březen, listopad 0,2
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,083

(10.6) Ceny za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu

Cena za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu CPPZ-k v Kč/MWh/den se pro každý kalendářní měsíc, ve kterém je rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity účinná, vypočte podle vzorce

kde

Fa je poměr počtu dní účinnosti rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity kalendářního měsíce k počtu dnů kalendářního měsíce,

Fs je faktor pevné klouzavé přepravní kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé přepravní kapacity účinná:

Kalendářní měsíc FS
leden, únor, prosinec 0,72
březen, listopad 0,28
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,0996

(10.7) Ceny za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

Cena za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu CPPZ-d v Kč/MWh/den je vypočtena podle vzorce

kde

kpd je faktor počtu dní rezervace denní rezervované pevné přepravní kapacity, který se určí podle vzorce

kde

dpd je počet dní, na který je denní přepravní kapacita rezervována.

(10.8) Ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den

Cena za pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den CPPZ-nd v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

(10.9) Ceny za vnitrodenní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

Cena za vnitrodenní rezervovanou přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-vd v Kč/MWh/den se stanoví podle vzorce

přičemž za den se považuje část plynárenského dne, pro který je vnitrodenní standardní pevná přepravní kapacita rezervována.

(10.10) Ceny za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo

(10.10.1) Cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo na dobu neurčitou v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-n podle bodu (10.3).

(10.10.2) Cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-m podle bodu (10.5).

(10.10.3) Cena za rezervovanou přerušitelnou klouzavou přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu CPPZ-k podle bodu (10.6).

(10.10.4) Cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu pro odběrné místo v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou denní přepravní kapacitu CPPZ-d podle bodu (10.7).

(10.10.5) Cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu na následující den CPPZ-nd podle bodu (10.8).

(10.10.6) Cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den je shodná s cenou za rezervovanou pevnou vnitrodenní přepravní kapacitu pro odběrné místo CPPZ-vd podle bodu (10.9).

(10.10.7) Cena za omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity CKp v Kč/MWh/den se určí podle vzorce

kde

kpdrp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity stanovený podle vzorce

kde

SRD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity,

PDr je počet dní příslušného kalendářního roku.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovna CPPZ-n.

Cenu za omezení nebo přerušení rezervované přerušitelné přepravní kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel přepravní soustavy zákazníkovi.

(10.11) Pokud v odběrném místě zákazníka dojde k překročení rezervované pevné, přerušitelné přepravní kapacity v MWh/den nebo součtu rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity v MWh/den o více než 3,8 %, provozovatel přepravní soustavy účtuje platbu Ppp v Kč/měsíc za překročení rezervované přepravní kapacity, stanovenou podle vzorce

kde

Fop je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení, podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Fop
leden, únor, prosinec 1,43
březen, listopad 0,71
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 0,23

Dp se určí podle vzorce

kde

Krp je skutečně dosažená denní hodnota odběru v odběrném místě v MWh,

Ksp je součet všech rezervovaných pevných a přerušitelných přepravních kapacit v odběrném místě v MWh/den.

Přitom platí, že pokud je v odběrném místě překročen součet rezervované pevné a přerušitelné přepravní kapacity v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení rezervované přepravní kapacity účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dp v odběrném místě v plynárenském měsíci.

(10.12) Povolená hodinová odchylka mezi nominací přepravy a skutečným odběrem plynu Tp v MWh pro odběrné místo zákazníka se pro příslušnou hodinu určí podle vzorce

kde

KTp je koeficient rovnice pro výpočet tolerance stanovený na hodnotu 0,038,

Ksm je 1/24 rezervované pevné přepravní kapacity v odběrném místě zákazníka na plynárenský den v MWh/den.

Pro výpočet platby za překročení povolené hodinové odchylky přepravy se hodnota Tp zaokrouhluje na celé MWh.

(10.13) Cena za překročení povolené hodinové odchylky přepravy je

5 Kč/MWh.

Pokud subjekt zúčtování oznámí provozovateli přepravní soustavy změnu množství plynu odebraného během hodiny, pro kterou již nelze podat renominaci přepravy, zároveň však před začátkem dané hodiny, cena za překročení hodinové odchylky přepravy je

3 Kč/MWh.

(11) Ceny služby přepravy plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou

(11.1) Cena za službu přepravy plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou:

Cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu [Kč/měsíc] Cena za přepravený plyn [Kč/MWh]
EG.D, a.s. 5 442 071 1,76
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 17 427 596 1,76
GasNet, s.r.o. 109 347 855 1,76

ČÁST TŘETÍ: Cena za činnosti operátora trhu

(12) Pro činnosti operátora trhu podléhající regulaci platí tyto ceny a podmínky

(12.1) Cena za registraci subjektu zúčtování do informačního systému operátora trhu je

10 000 Kč.

(12.2) Cena za činnost zúčtování je

1 000 Kč/měsíc.

Cena je účtována registrovanému subjektu zúčtování.

(12.3) Cena za zúčtování je

0,70 Kč/MWh.

Cena je účtována za plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy.

K ceně za zúčtování se podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičítá zvláštní poplatek, jehož sazbu stanoví vláda svým nařízením.

(12.4) Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu je

1 000 Kč/měsíc.

Cenu hradí registrovaný účastník trhu s plynem, který není subjektem zúčtování a podle smlouvy s operátorem trhu využívá skutečných hodnot pro účely vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb.

Cena je účtována operátorem trhu registrovanému účastníkovi trhu s plynem v těch měsících, kdy byl alespoň jeden den registrován u operátora trhu a současně nebyl subjektem zúčtování. V případě, že se registrovaný účastník trhu s plynem stal pro část měsíce subjektem zúčtování, je mu za daný měsíc účtována pouze cena za činnost zúčtování podle bodu (12.2).

(12.5) Cena za zobchodované množství plynu na organizovaném trhu s plynem je

0,30 Kč/MWh.

(12.6) Cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích na trhu s plynem organizovaném operátorem trhu je

2 211 Kč/měsíc.

Tuto cenu hradí účastníci trhu, kteří mají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií povinnost poskytnout Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále "agentura ACER") záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií organizovaných operátorem trhu.

ČÁST ČTVRTÁ: Ceny za služby distribuční soustavy

(13) Pro služby distribuční soustavy ve vymezeném území platí tyto ceny a podmínky

(13.1) Ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou

(13.1.1) Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí tyto ceny:

EG.D, a.s. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [Kč/MWh] Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd [Kč/tis. m3] Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu [Kč]
nad 63 196,69 143 255,28 x
45–63 255,06 x 314,58
25–45 284,72 x 209,96
15–25 314,60 x 151,37
7,56–15 337,51 x 124,94
1,89–7,56 372,31 x 104,12
do 1,89 557,38 x 75,25

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [Kč/MWh] Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd [Kč/tis. m3] Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu [Kč]
nad 63 130,10 121 334,70 x
45–63 181,78 x 256,10
25–45 192,52 x 222,44
15–25 235,22 x 137,14
7,56–15 253,44 x 116,57
1,89–7,56 278,70 x 101,76
do 1,89 465,06 x 72,69

GasNet, s.r.o. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [Kč/MWh] Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd [Kč/tis. m3] Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu [Kč]
nad 63 105,79 119 641,78 x
45–63 143,69 x 321,22
25–45 177,64 x 200,51
15–25 210,58 x 135,54
7,56–15 229,34 x 114,29
1,89–7,56 251,94 x 101,17
do 1,89 463,81 x 68,07

ENERGIE CZ s.r.o. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [Kč/MWh] Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd [Kč/tis. m3] Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu [Kč]
nad 63 266,93 217 214,15 x
25–63 338,78 x 365,86
15–25 371,72 x 241,37
do 15 390,48 x 173,82

Petr Hurta, licence č. 220102855 Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [Kč/MWh] Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd [Kč/tis. m3] Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu [Kč]
nad 63 239,58 200 649,40 x
45–63 277,48 x 595,78
do 45 363,13 x 169,20

PQS energo, s.r.o. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [Kč/MWh] Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd [Kč/tis. m3] Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu [Kč]
nad 63 156,66 150 440,59 x
25–63 228,51 x 335,17
15–25 261,45 x 271,24
do 15 514,68 x 81,196

QUANTUM, a.s. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu"nad – do včetně" [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [Kč/MWh] Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd [Kč/tis. m3] Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu [Kč]
nad 63 211,41 183 592,68 x
45–63 249,31 x 591,52
25–45 283,26 x 383,89
15–25 316,20 x 237,38
7,56–15 334,96 x 175,96
1,89–7,56 357,56 x 118,39
do 1,89 569,43 x 72,93

VLČEK Josef – elektro s.r.o. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" [MWh/rok] Cena za distribuovaný plyn [Kč/MWh] Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd [Kč/tis. m3] Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu [Kč]
nad 63 243,50 189 998,42 x
45–63 295,18 x 494,64
25–45 305,92 x 359,75
15–25 348,62 x 239,54
7,56–15 366,84 x 155,36
1,89–7,56 392,10 x 136,67
do 1,89 578,46 x 72,92

(13.1.2) Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí ceny

(13.1.2.1) Pro odběrné místo zákazníka připojené k dálkovodu je roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v Kč/tis. m3 určená vzorcem

a) pro odběrné místo zákazníka s denní rezervovanou distribuční kapacitou k do výše 200 000 m3 včetně

kde

a, b jsou koeficienty charakterizující distribuční soustavu:

Provozovatel distribuční soustavy Koeficienty cenového vzorce
Dálkovod
a b
EG.D, a.s. 316,3956 -6,5753
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 213,9173 -6,2980
GasNet, s.r.o. 314,9846 -17,1789

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3,

b) pro odběrné místo zákazníka s denní rezervovanou distribuční kapacitou k vyšší než 200 000 m3 a nižší nebo rovnu 600 000 m3

kde

CPPZ-n je cena uvedená v bodě (10.3),

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3,

c) pro odběrné místo zákazníka s denní rezervovanou distribuční kapacitou k vyšší než 600 000 m3

kde

CPPZ-n je cena uvedená v bodě (10.3),

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3.

(13.1.2.2) Pro odběrné místo zákazníka připojené k místní síti je roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v Kč/tis. m3 určená vzorcem

a) pro odběrné místo zákazníka s denní rezervovanou distribuční kapacitou k do výše 200 000 m3 včetně

kde

a, b jsou koeficienty charakterizující distribuční soustavu:

Provozovatel distribuční soustavy Koeficienty cenového vzorce
Místní síť
a b
EG.D, a.s. 366,9452 -6,5753
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 376,0589 -17,2473
GasNet, s.r.o. 355,9735 -17,1789
QUANTUM, a.s. 450,8398 -17,1789
VLČEK Josef – elektro s.r.o. 479,2307 -17,2473

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3,

b) pro odběrné místo zákazníka s denní rezervovanou distribuční kapacitou k vyšší než 200 000 m3 a nižší nebo rovnu 600 000 m3

kde

CPPZ-n je cena uvedená v bodě (10.3),

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3,

c) pro odběrné místo zákazníka s denní rezervovanou distribuční kapacitou k vyšší než 600 000 m3

CPPZ-n je cena uvedená v bodě (10.3),

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3.

(13.1.2.3) Roční cena za distribuovaný plyn Ckom v Kč/MWh

a) pro spotřebu do 500 000 MWh se stanoví ve výši

Provozovatel distribuční soustavy Cena za distribuovaný plyn Ckom
Dálkovod [Kč/MWh] Místní síť [Kč/MWh]
EG.D, a.s. 24,47 88,08
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 20,30 45,20
GasNet, s.r.o. 16,35 43,26
QUANTUM, a.s. x 126,17
VLČEK Josef – elektro s.r.o. x 131,48

b) pro odběrné místo zákazníka připojené k dálkovodu, pro které je cena za distribuovaný plyn Ckom stanovena podle písmene a) tohoto bodu a ve kterém součet měsíčních odběrů od

Nahrávám...
Nahrávám...