dnes je 2.12.2022

Input:

Cenové rozhodnutí č. 6/2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 4/2022

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2019.3
Cenové rozhodnutí č. 6/2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 4/2022

Energetický regulační úřad

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2021

ze dne 29. září 2021,

k cenám tepelné energie

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 4, § 5, § 6, § 12, § 24, § 26 a § 54 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podporovaných zdrojích energie"), vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanoví výkupní ceny a zelené bonusy pro podporované zdroje energie.

ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení

(1) Toto cenové rozhodnutí Energetický regulační úřad vydává v souladu s podmínkami vymezenými v oznámení Evropské komise ze dne 11. června 2014 Státní podpora SA.35177 (2014/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, v oznámeních Evropské komise ze dne 22. srpna 2016 Státní podpora SA.43182 (2015/N) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z malých vodních elektráren a Státní podpora SA.43451 (2015/N) – Česká republika – Provozní podpora malým bioplynovým stanicím s instalovaným výkonem do 500 kW, v oznámení Evropské komise ze dne 28. listopadu 2016 Státní podpora SA.40171 (2015/NN) Česká republika – Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, v oznámení Evropské komise ze dne 7. března 2017 Státní podpora SA.45768 (2016/N) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, v oznámení Evropské komise ze dne 19. prosince 2017 Státní podpora SA.38701 (2014/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie, v oznámení Evropské komise ze dne 26. září 2019 Státní podpora SA.35179 (2015/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z druhotných zdrojů a v oznámení Evropské komise ze dne 25. srpna 2020 Státní podpora SA.58041 (2020/N) – Česká republika – Prodloužení schémat: SA.43451 (2015/N); SA.43182 (2015/N); SA.35179 (2015/NN); SA.45768 (2016/N); SA.38701 (2014/NN).

(2) Výkupní ceny podle jiného právního předpisu1 nezahrnují daň z přidané hodnoty. K výkupním cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu2. Roční a hodinové zelené bonusy3 jsou stanoveny jako pevné hodnoty.

4/2022 ---- ◄

ČÁST DRUHÁ: Výkupní ceny a zelené bonusy na elektřinu

(5) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí následující podmínky

(5.1) Výrobce elektřiny je povinen registrovat formu provozní podpory elektřiny podle jiného právního předpisu4 u operátora trhu. Způsob předávání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zelených bonusů stanoví jiný právní předpis5. V rámci jedné výrobny elektřiny nelze kombinovat podporu formou výkupních cen a zelených bonusů na elektřinu.

(5.2) Roční a hodinové zelené bonusy na elektřinu se uplatňují za elektřinu naměřenou podle jiného právního předpisu7 a dodanou výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo zákazníkovi a dále za elektřinu, která je účelně využitá v rámci lokální spotřeby výrobce podle jiného právního předpisu8. Zelené bonusy a výkupní ceny stanovené v bodech (5.6) až (5.11) se neuplatňují za technologickou vlastní spotřebu elektřiny3.

(5.3) Výši hodinového zeleného bonusu na elektřinu stanovenou podle jiného právního předpisu6 pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů zveřejňuje operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5.4) Je-li v rámci výrobny elektřiny uveden do provozu další výrobní zdroj elektřiny nebo více výrobních zdrojů nebo splňuje-li jeden nebo více výrobních zdrojů elektřiny v rámci jedné výrobny elektřiny podmínky pro uplatnění odlišných podpor, může výrobce uplatňovat odlišnou podporu pro jednotlivé výrobní zdroje elektřiny za předpokladu, že zajistí samostatné měření výroby elektřiny vyrobené z každého výrobního zdroje elektřiny v souladu s jiným právním předpisem7. V případě neosazení samostatného měření může výrobce elektřiny uplatňovat za celou výrobnu elektřiny pouze nejnižší výši podpory při výběru z více možných podpor.

(5.5) V případě uplatnění podpory formou výkupních cen u výroben elektřiny podle bodu (5.4) rozdělí výrobce při fakturaci elektřinu naměřenou podle jiného právního předpisu7 v poměru samostatně naměřených hodnot výroby elektřiny na jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny podle bodu (5.4). V případě uplatnění podpory formou zelených bonusů na elektřinu se zelené bonusy na elektřinu uplatňují samostatně na každý výrobní zdroj elektřiny podle naměřených hodnot na každém výrobním zdroji elektřiny podle bodu (5.4).

(5.6) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro malé vodní elektrárny

*VT je pásmo platnosti vysokého tarifu stanovené provozovatelem distribuční soustavy.

**NT je pásmo platnosti nízkého tarifu platné v době mimo pásmo platnosti VT.

(5.6.1) Možnost zařazení výrobny elektřiny (špičkové nebo pološpičkové akumulační malé vodní elektrárny) do dvoutarifního pásma provozování podle bodu (5.6) mají pouze výrobny elektřiny, kterým je stanoven špičkový nebo pološpičkový provoz v povolení k nakládání s vodami nebo v jiném povolení nebo rozhodnutí.

Podmínky podpory ve dvoutarifním pásmu provozování jsou následující:

a) podpora vyrobené elektřiny je možná pouze ve formě zeleného bonusu v ročním režimu,

b) maximální množství podporované elektřiny vyrobené v době platnosti vysokého tarifu (VT) je stanoveno ročním využitím instalovaného výkonu 2 920 kWh/kW v době platnosti vysokého tarifu (VT),

c) maximální množství podporované elektřiny vyrobené v době platnosti nízkého tarifu (NT) je stanoveno ročním využitím instalovaného výkonu 700 kWh/kW v době platnosti nízkého tarifu (NT) a

d) změnu pásma provozování lze provést pouze v termínech a postupech uplatňujících se

při změně formy podpory podle jiného právního předpisu5.

(5.6.2) Malou vodní elektrárnou se rozumí vodní elektrárna s instalovaným výkonem do 10 MW včetně.

(5.6.3) Malou vodní elektrárnou v nových lokalitách se rozumí malá vodní elektrárna uvedená do provozu v lokalitě, kde nebyla v období od 1. ledna 1995 připojena výrobna elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě.

(5.6.4) Malou vodní elektrárnou ve stávajících lokalitách se rozumí malá vodní elektrárna, která nesplňuje podmínky pro malou vodní elektrárnu v nových lokalitách a rekonstruovanou malou vodní elektrárnu.

(5.6.5) Rekonstruovanou malou vodní elektrárnou se rozumí stávající výrobna elektřiny, na které byla po 13. srpnu 2002 provedena a dokončena rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny. Za rekonstrukci nebo modernizaci zařízení se vždy považuje provedení všech prací uvedených pod písmeny a) až e):

a) výměna nebo generální oprava turbíny, b) výměna nebo převinutí generátoru,

c) oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť,

d) výměna regulačních zařízení a

e) výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení,

přičemž jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni ukončení rekonstrukce nebo modernizace starší než 5 let.

(5.6.6) V případě, že jsou u malých vodních elektráren ke dni uvedení do provozu využity technologické výrobní celky starší 5 let, smí výrobce uplatnit podporu pouze ve výši uvedené v řádku 100 v jednotarifním pásmu provozování, je-li tato výše podpory nižší než výše podpory stanovená pro daný rok uvedení výrobny do provozu.

(5.6.7) U malých vodních elektráren s instalovaným výkonem od 500 kW včetně a uvedených do provozu v období od 1. ledna 2016 je možné uplatnit podporu pouze ve formě zeleného bonusu na elektřinu.

(5.6.8) V případě, že je na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu dosaženo záporné hodinové ceny po dobu šesti a více po sobě následujících hodin, jsou po tuto dobu výkupní cena a zelený bonus u malých vodních elektráren uvedených do provozu v období od 1. ledna 2016 stanoveny ve výši 0 Kč.

(5.7) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny z biomasy

*Výkupní cena je pouze informativní a není možné ji nárokovat, viz § 12 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

(5.7.1) Zařazení jednotlivých druhů biomasy do příslušných kategorií stanoví jiný právní předpis8.

4/2022 ---- ◄

(5.7.4) Stávající výrobnou elektřiny se pro účely bodu (5.7) rozumí výrobna elektřiny uvedená do provozu do 31. prosince 2012, u které byla do 31. prosince 2012 provedena změna využívání primárního energetického zdroje ze spalování neobnovitelného zdroje nebo spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje na spalování čisté biomasy, a to bez investice do pořízení všech hlavních částí elektrárenského bloku, kterými se rozumí zejména kotel, parní rozvody, turbína a generátor.

(5.8) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů

*Výkupní cena a roční zelený bonus je pouze informativní a není možné je nárokovat, viz § 12 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

(5.8.1) V případě

Nahrávám...
Nahrávám...