dnes je 27.5.2024

Input:

Cenové rozhodnutí č. 5/2021, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu

19.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2019.5
Cenové rozhodnutí č. 5/2021, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad podle

  • § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

  • § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o ceně za činnost povinně vykupujícího a cenách spojených se zárukami původu.

ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení

(1) Všeobecná ustanovení

(1.1) Ceny uvedené v bodech (2) a (3) jsou ceny pevné1, neobsahují daň z elektřiny podle zákona stabilizaci veřejných rozpočtů2 a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty3.

(1.2) Cena za činnost povinně vykupujícího a cena za vydání záruky původu uvedené v bodech (2) a (3) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 1 až 4 tohoto cenového rozhodnutí.

ČÁST DRUHÁ: Cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu

(2) Cena za činnost povinně vykupujícího je

Povinně vykupující Cena za činnost povinně vykupujícího [Kč/MWh]
ČEZ Prodej, a.s. 154,98
E.ON Energie, a.s. 90,41
Pražská energetika, a.s. 944,95

Tuto cenu účtuje povinně vykupující operátorovi trhu za každou vykoupenou MWh elektřiny v režimu výkupních cen vyrobenou z obnovitelných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

(3) Cena za vydání záruky původu je

1,25 Kč/MWh.

Cena je účtována operátorem trhu výrobci elektřiny, který požádá o vydání záruky původu a na jehož účet je záruka původu vydána.

(3.1) Cena za převod záruky původu v rámci České republiky je

0,25 Kč/MWh.

Cena je účtována operátorem trhu držiteli účtu převodce i držiteli účtu příjemce záruky původu podle zákona o podporovaných zdrojích energie za převod záruky původu.

(3.2) Cena za převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu je

0,25 Kč/MWh.

Cena je účtována operátorem trhu držiteli účtu příjemce záruky původu podle zákona o podporovaných zdrojích energie za převod záruky původu vydané v jiném členském státě.

(3.3) Cena za vedení účtu v evidenci záruk původu je

100 Kč/měsíc.

Cena je účtována operátorem trhu držiteli účtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie za měsíc, ve kterém byla držiteli účtu vydána záruka původu nebo byl držitel účtu účastníkem převodu záruky původu, ať už na straně převodce nebo příjemce.

ČÁST TŘETÍ: Závěrečná ustanovení

(4) Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2020 ze dne 29. září 2020, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu.

(5) Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1: Postup stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího

Cena za činnost povinně vykupujícího cpvi [Kč/MWh] je stanovena regulačním vzorcem

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVpvi [Kč] jsou upravené povolené výnosy za činnost povinně vykupujícího stanovené vztahem

kde

NApvi [Kč] jsou plánované administrativní náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovené Úřadem,

Opvpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku povinně vykupujícího sloužícího k zajištění činností povinně vykupujícího stanovená Úřadem pro regulovaný rok i,

NODCHpvi [Kč] jsou plánované vícenáklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v regulovaném roce i, stanovené Úřadem na základě skutečných vícenákladů na odchylky v posledním účetně ukončeném kalendářním roce předcházejícím regulovanému roku přepočtených na základě plánovaného vývoje instalovaného výkonu jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů s podporou formou výkupních cen a plánovaného vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupeného povinně vykupujícím,

NFpvi [Kč] jsou plánované náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené Úřadem jako součin průměrného skutečného finančního nákladu na 1 MWh vykoupené elektřiny povinně vykupujícím za rok i-2 a plánovaného vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupeného povinně vykupujícím v regulovaném roce i,

KFpvi [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený postupem podle přílohy č. 2,

Fpvi [Kč] je faktor trhu za činnost povinně vykupujícího stanovený Úřadem,

PMEpvi [MWh] je plánované množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupené povinně vykupujícím v regulovaném roce i stanovené Úřadem.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení:

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na 3 desetinná místa.

Konečná cena za činnost povinně vykupujícího [Kč/MWh] je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 2: Stanovení korekčního faktoru za činnost povinně vykupujícího

Korekční faktor za činnost povinně vykupujícího KFpvi v Kč je stanoven vztahem

pro i ≥ 3,

kde

Npvski-2 [Kč] jsou skutečné náklady za činnost povinně vykupujícího v roce i-2 stanovené vztahem

kde

NApvski-2 [Kč] jsou skutečné administrativní náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s podporou elektřiny podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, posouzené a stanovené Úřadem,

Opvski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku povinně vykupujícího sloužícího k zajištění činností povinně vykupujícího pro regulovaný rok i-2,

NODCHpvi-2 [Kč] jsou vícenáklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s výkupem elektřiny podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie v roce i-2 stanovené vztahem

kde

NODCHpvski-2 [Kč] jsou skutečné vícenáklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s výkupem elektřiny podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie v roce i-2,

PSpvi-2 [Kč] je hodnota profit/loss sharingu vícenákladů povinně vykupujícího, která je stanovena vztahem

kde

s [-] jsou skupiny obnovitelných zdrojů, pro které je stanoven limit jednotkového vícenákladu na odchylky pro V. regulační období; jedná se o fotovoltaické zdroje a o ostatní obnovitelné zdroje kromě větrných elektráren,

NODCHpvsksi-2 [Kč] je hodnota skutečných vícenákladů povinně vykupujícího na odchylky s-té skupiny obnovitelných zdrojů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s výkupem elektřiny podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie v roce i-2,

NODCHpvlimsi-2 [Kč] je limit skutečných vícenákladů povinně vykupujícího na odchylky s-té skupiny obnovitelných zdrojů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s výkupem elektřiny podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie v roce i-2, který je vypočítán na základě průměru dvou nejnižších hodnot jednotkových vícenákladů s-té skupiny obnovitelných zdrojů za období let 2013 až 2018 vynásobeného skutečným množstvím elektřiny z s-té skupiny obnovitelných zdrojů vykoupeným povinně vykupujícím formou výkupních cen v roce i-2,

kpvsi-2 [-] je koeficient změny jednotkového vícenákladu odchylky celého systému, tedy suma násobků hodnoty systémové odchylky a rozdílu ceny odchylky a ceny denního trhu dělena sumou absolutních hodnot systémové odchylky v roce i-2 oproti aritmetickému průměru jednotkových vícenákladů odchylek celého systému z let 2017 a 2018; pro vícenáklady z fotovoltaických elektráren platí, že pokud je vypočítaná hodnota koeficientu změny větší nebo rovna 0,9 a menší nebo rovna 1,1, je uplatněná hodnota koeficientu změny rovna 1, v ostatních případech je uplatněna vypočítaná hodnota; pro vícenáklady z ostatních obnovitelných zdrojů kromě větrných elektráren, u kterých se systém profit/loss sharing neuplatňuje, nabývá tento koeficient hodnoty 1,

kpvpsi-2 [-] je koeficient profit/loss sharingu ve výši 0,5,

NFpvski-2 [Kč] jsou skutečné finanční náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s podporou elektřiny podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie v roce i-2, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu skutečných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s podporou elektřiny podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 p. b. V případě, že skutečná výše úrokových sazeb na úvěry doložená povinně vykupujícím přesáhne v příslušných měsících průměrnou měsíční hodnotu sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 p. b., posoudí Úřad skutečnou výši úrokových sazeb na úvěry a může rozhodnout o akceptaci skutečných výší úrokových sazeb. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny skutečně dosaženou sazbou z vkladu doloženou povinně vykupujícím,

NOSTpvski-2 [Kč] jsou skutečně dosažené náklady povinně vykupujícího v roce i-2 podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie, vyplývající z úhrady rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem výrobci elektřiny s podporou formou zelených bonusů, který vyrobenou elektřinu nabídl povinně vykupujícímu, ponížené o související výnosy za vykoupenou elektřinu,

KFpvi-2 [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený za rok i-4 a započítaný do ceny za činnost povinně vykupujícího pro rok i-2,

Fpvi-2 [Kč] je faktor trhu za činnost povinně vykupujícího stanovený pro rok i-2,

Vpvski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za činnost povinně

Nahrávám...
Nahrávám...