dnes je 27.5.2024

Input:

Cenové rozhodnutí č. 3/2022 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2019.1
Cenové rozhodnutí č. 3/2022 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad podle

  • § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

  • § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení

(1) Podmínky pro uplatnění cen a výpočtu hodnot plateb

(1.1) Ceny uvedené v tomto cenovém rozhodnutí jsou pevné ceny podle zákona upravujícího uplatňování, regulaci a kontrolu cen1, pokud není dále uvedeno jinak.

(1.2) Ceny uvedené v tomto cenovém rozhodnutí neobsahují daň z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty2.

(1.3) Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze příslušnou cenu navýšit o příslušnou daň.

(1.4) Při přepočtu objemového množství dodaného plynu na dodanou energii obsaženou v plynu se postupuje podle vyhlášky upravující měření plynu3.

(1.5) Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

(1.6) Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

ČÁST DRUHÁ: Ceny služby přepravy plynu

Pro službu přepravy plynu poskytovanou provozovatelem přepravní soustavy platí tyto ceny a podmínky.

(2) Ceny služby přepravy plynu pro hraniční body přepravní soustavy

(2.1) Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr v Kč/MWh/den pro hraniční body a virtuální hraniční body přepravní soustavy

Název hraničního bodu Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr [Kč/MWh/den]
pro vstupní hraniční bod pro výstupní hraniční bod
Brandov VIP4 878,53 3 753,45
Český Těšín 233,66 5 314,10
Lanžhot 526,96 3 495,33
Waidhaus VIP4 936,90 1 922,96

(2.2) Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr v Kč/MWh/den pro rok 2023 pro hraniční bod

Název hraničního bodu Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr [Kč/MWh/den]
pro vstupní hraniční bod pro výstupní hraniční bod
Reintal5 532,02 3 514,58

(2.3) Cena pro přírůstkovou přepravní kapacitu CPKFi v Kč/MWh/den se stanovuje jako fixní a pro rok i se určí podle vzorce

(2.2.3) Cena pro přírůstkovou přepravní kapacitu CPKFi v Kč/MWh/den se stanovuje jako fixní a pro rok i se určí podle vzorce

kde

Cr0 je cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu složená z referenční ceny a povinné minimální prémie, které jsou uvedeny v bodě (2.2),

APPK je podíl případné aukční prémie v Kč/MWh/den z aukce přírůstkové kapacity připadající na provozovatele přepravní soustavy,

RPPK je riziková prémie stanovená ve výši 0 Kč/MWh/den,

ADJPK je proporcionální úprava ceny po uvedení přírůstkové kapacity do provozu, odrážející rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými investičními náklady projektu přírůstkové kapacity v souladu s ustanovením čl. 33 bodu 2 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn,

i je kalendářní rok, pro který je fixní cena za rezervovanou přírůstkovou přepravní kapacitu stanovována,

j je kalendářní rok uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu,

t je kalendářní rok v intervalu <j, i>,

It-1 [%] je hodnota eskalačního faktoru cen, která je pro rok j-1 a j rovna 100 a pro rok j+1 a následující roky stanovená vzorcem

kde

IPSt-1 [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb stanovená jako vážený průměr indexů cen:

62 – Služby v oblasti programování a poradenství a související služby,

63 – Informační služby,

68 – Služby v oblasti nemovitostí,

69 – Právní a účetnické služby,

71 – Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy,

73 – Reklamní služby a průzkum trhu,

74 – Ostatní odborné, vědecké a technické služby,

77 – Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu,

78 – Služby v oblasti zaměstnání,

80 – Bezpečnostní a pátrací služby,

81 – Služby související se stavbami a úpravou krajiny,

82 – Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání,

vykázaných Českým statistickým úřadem ve Veřejné databázi v tabulce Indexy cen v tržních službách – podíl klouzavých průměrů (kód CEN06B3) za měsíc duben roku t-1 na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za poskytované služby podle metodiky Českého statistického úřadu,

CPIt-1 [%] je hodnota indexu spotřebitelských cen stanovená na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaná Českým statistickým úřadem v tabulce Index spotřebitelských cen (kód 012018) za měsíc duben roku t-1.

(2.4) Cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu

(2.4.1) Pohyblivá cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CS platí v době, kdy je přepravní kapacitu možno využít. V případě, že je účastníkovi trhu s plynem v aukci přidělena standardní pevná přepravní kapacita na příslušném hraničním bodě na dobu kratší než 10 po sobě následujících let, je vyvolávací cena pro standardní pevnou přepravní kapacitu pro tyto po sobě následující roky pohyblivou cenou za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu. Pohyblivá cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CS v Kč/MWh/den se pro roční standardní pevnou přepravní kapacitu, čtvrtletní standardní pevnou přepravní kapacitu nebo měsíční standardní pevnou přepravní kapacitu určí podle vzorce

kde

Fc je faktor doby trvání rezervace standardní pevné přepravní kapacity, který se pro roční standardní pevnou přepravní kapacitu určí podle vzorce

Fc = 1,

pro čtvrtletní standardní pevnou přepravní kapacitu se určí podle vzorce

kde

D je počet plynárenských dnů trvání kapacitního produktu,

PDr je počet dnů příslušného kalendářního roku,

pro měsíční standardní pevnou přepravní kapacitu se určí podle vzorce

AP je u aukce standardní koordinované přepravní kapacity podíl aukční prémie v Kč/MWh/den připadající na provozovatele přepravní soustavy dosažené v aukci na aukční rezervační platformě; u aukce standardní nekoordinované přepravní kapacity aukční prémie stanovená v aukci na aukční rezervační platformě.

(2.4.2) Fixní cenu za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu lze nabízet v souladu s ustanovením čl. 25 Nařízení Komise (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Fixní cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CF je taková cena, která byla stanovena v cenovém rozhodnutí v době konání aukce.

Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník může v případě, že je mu v aukčním procesu přidělena roční standardní pevná přepravní kapacita, písemně požádat provozovatele přepravní soustavy do 5 pracovních dnů bezprostředně následujících po skončení aukce, ve které byla účastníkovi trhu s plynem kapacita přidělena, aby cena stanovená v aukci byla fixní cenou za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu.

Fixní cenu lze uplatnit za těchto podmínek:

a) jedná se o kapacitu přidělenou na výstupních hraničních a výstupních virtuálních hraničních bodech, nebo

b) jedná se o kapacitu přidělenou na vstupních hraničních a vstupních virtuálních hraničních bodech pouze do výše 70 % technické kapacity daného vstupního hraničního a vstupního virtuálního hraničního bodu v daném plynárenském roce, nebo

c) jedná se o kapacitu přidělenou na vstupních hraničních a vstupních virtuálních hraničních bodech při splnění podmínek čl. 25 odst. 1. písm. b) bodu ii) Nařízení Komise (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn,

a zároveň

a) v aukci přidělená roční standardní pevná přepravní kapacita na příslušném hraničním bodě je přidělená nejméně na dobu 10 po sobě následujících let a zároveň je pro rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na toto období pro každý plynárenský rok splněna podmínka, že výše v aukci přidělené rezervované pevné přepravní kapacity není o více než 50 % vyšší nebo nižší, než je průměrná výše rezervované standardní pevné přepravní kapacity tohoto účastníka trhu s plynem za celé toto období, nebo

b) pro v aukci přidělenou roční standardní pevnou přepravní kapacitu je ve spojení s ročními standardními pevnými přepravními kapacitami

Nahrávám...
Nahrávám...