dnes je 27.5.2024

Input:

838/2010, Nařízení Komise (EU) o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos.

14.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2010.838
838/2010, Nařízení Komise (EU) o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos.

Úřední věstník Evropské unie

Úplné znění nařízení (EU) č. 838/2010.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 838/2010 ze dne 23. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 první větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (EU) č. 774/2010 ze dne 2. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacích plateb mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos (2) vytváří mechanismus vyrovnávacích plateb za náklady provozovatelů přenosových soustav na přenos přeshraničních toků elektřiny a stanoví společný regulační přístup k poplatkům za přenos. Platnost uvedeného nařízení však skončí dnem 2. března 2011.

(2) Aby byla zajištěna plynulost provádění vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav, měly by být přijaty nové pokyny uvedené v čl. 18 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 714/2009, které odrážejí institucionální rámec, jejž uvedené nařízení stanoví. Konkrétně by za sledování toho, jak je vyrovnávací mechanismus mezi provozovateli přenosových soustav prováděn, měla odpovídat Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen "agentura"), zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (3).

(3) Závazné pokyny, kterými se stanoví vyrovnávací mechanismus mezi provozovateli přenosových soustav, by měly vytvořit pevnou základnu pro fungování vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav a pro spravedlivé vyrovnání nákladů provozovatelů přenosových soustav na přenos přeshraničních toků elektřiny.

(4) Provozovatelé přenosových soustav ze třetích zemí nebo území, kteří uzavřeli dohody s Unií, na jejichž základě přijali a uplatňují právní předpisy Unie v oblasti elektřiny, by měli mít právo účastnit se vyrovnávacího mechanismu mezi přenosovými soustavami za stejných podmínek jako provozovatelé přenosových soustav z členských států.

(5) Je vhodné dovolit provozovatelům přenosových soustav ze třetích zemí, kteří neuzavřeli dohody s Unií, na jejichž základě by přijali a uplatňovali právní předpisy Unie v oblasti elektřiny, uzavřít mnohostranné dohody s provozovateli přenosových soustav v členských státech, které umožní, aby všechny strany dostaly vyrovnání za náklady na přenos přeshraničních toků elektřiny za spravedlivých a stejných podmínek.

(6) Provozovatelé přenosových soustav by měli dostat vyrovnání za energetické ztráty vyplývající z přenosu přeshraničních toků elektřiny. Toto vyrovnání by mělo vycházet z odhadu, jaké ztráty by jim vznikly, kdyby k přenosům elektřiny nedošlo.

(7) Měl by být vytvořen fond pro vyrovnávací platby za náklady provozovatelů přenosových soustav, kteří zpřístupňují infrastrukturu pro přenos přeshraničních toků elektřiny. Výše tohoto fondu by měla vycházet z posouzení dlouhodobých průměrných přírůstkových nákladů na zpřístupnění infrastruktury pro přenos přeshraničních toků elektřiny za celou Unii.

(8) Posouzení infrastruktury pro přenos elektřiny za celou Unii související s usnadněním přeshraničních toků elektřiny by měla provést agentura jako subjekt odpovědný za koordinaci činnosti regulačních orgánů, které musí zastávat obdobnou funkci na vnitrostátní úrovni.

(9) Provozovatelé přenosových soustav ve třetích zemích by měli hradit stejné náklady za používání přenosové soustavy Unie jako provozovatelé přenosových soustav v členských státech.

(10) Změny v poplatcích účtovaných výrobcům elektřiny za přístup k přenosové soustavě by neměly oslabit vnitřní trh. Z tohoto důvodu by se průměrné poplatky za přístup k síti v členských státech měly udržovat v rozmezí, které pomůže zajistit, že budou využity výhody harmonizace.

(11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 46 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provozovatelé přenosových soustav obdrží vyrovnávací platby za náklady vzniklé přenosem přeshraničních toků elektřiny po jejich sítích na základě pokynů stanovených v části A přílohy.

Článek 2

Poplatky účtované provozovateli sítí za přístup k přenosové soustavě jsou v souladu s pokyny stanovenými v části B přílohy.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. března 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. září 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda

(1) Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 1.

(2) Úř. věst. L 233, 3.9.2010, s. 1.

(3) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

(4) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55.

PŘÍLOHA

ČÁST A

Pokyny pro vyrovnávací mechanismus mezi provozovateli přenosových soustav

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Vyrovnávací mechanismus mezi provozovateli přenosových soustav ("Inter-Transmission System Operator Compensation", ITC) umožní provádění vyrovnávacích plateb za náklady na přenos přeshraničních toků elektřiny, včetně zajištění přeshraničního přístupu k propojené soustavě.

1.2 Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen "síť ENTSO pro elektřinu"), zřízená v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 714/2009, vytvoří fond ITC za účelem provádění vyrovnávacích plateb za náklady provozovatelů přenosových soustav na přenos přeshraničních toků elektřiny.

Fond ITC poskytne vyrovnání za:

1) náklady na ztráty vzniklé na vnitrostátních přenosových soustavách přenosem přeshraničních toků elektřiny

a

2) náklady na zpřístupnění infrastruktury pro přenos přeshraničních toků elektřiny.

1.3 Příspěvky do fondu ITC se vypočítají v souladu s body 6 a 7.

Platby z fondu ITC se vypočítají v souladu s body 4 a 5.

Síť ENTSO pro elektřinu odpovídá za stanovení opatření pro vybírání a úhradu všech plateb týkajících se fondu ITC a také za určení termínů plateb. Veškeré příspěvky a platby se provádějí co nejdříve, nejpozději však do šesti měsíců od konce období, na které se vztahují.

1.4 Agentura dohlíží na provádění mechanismu ITC a o provádění mechanismu ITC a správě fondu ITC podává každoročně zprávu Komisi.

Síť ENTSO pro elektřinu na tomto úkolu spolupracuje s Komisí a s agenturou a poskytuje agentuře veškeré informace, jež jsou za tímto účelem nezbytné.

Každý provozovatel přenosové soustavy poskytuje síti ENTSO pro elektřinu a agentuře veškeré informace nezbytné k provádění mechanismu ITC.

1.5 Do doby, než bude síť ENTSO pro elektřinu vytvořena, spolupracují na provádění úkolů svěřených síti ENTSO pro elektřinu v souvislosti s mechanismem ITC provozovatelé přenosových soustav.

1.6 Přenos elektřiny se vypočítá – obvykle na hodinovém základě – z nižší absolutní hodnoty dovozů elektřiny a absolutní hodnoty vývozů elektřiny na propojeních mezi vnitrostátními přenosovými soustavami.

Za účelem výpočtu přenosů elektřiny se hodnota dovozů a hodnota vývozů na každém propojení mezi vnitrostátními přenosovými soustavami sníží úměrně k podílu kapacity přidělené způsobem, který není slučitelný s bodem 2 pokynů pro řízení přetížení stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 714/2009.

Aniž jsou dotčena ustanovení druhého pododstavce tohoto bodu, zahrnou se do výpočtu přenosu elektřiny vývozy a dovozy elektřiny na propojeních s třetími zeměmi, na které se vztahují ustanovení bodu 7.1.

1.7 Pro účely této části přílohy se čistým tokem elektřiny rozumí absolutní hodnota rozdílu mezi celkovými vývozy elektřiny z dané vnitrostátní přenosové soustavy do zemí, ve kterých se provozovatelé přenosových soustav účastní mechanismu ITC, a celkovými dovozy elektřiny ze zemí, ve kterých se provozovatelé přenosových soustav účastní mechanismu ITC, do stejné přenosové soustavy.

V případě stran mechanismu ITC se společnou hranicí s alespoň jednou třetí zemí, na kterou se vztahují ustanovení bodu 7.1, se provedou tyto úpravy výpočtu čistého toku:

1) jsou-li celkové vývozy elektřiny do zemí, ve kterých se provozovatelé přenosových soustav účastní mechanismu ITC, vyšší než celkové dovozy elektřiny ze zemí, ve kterých se provozovatelé přenosových soustav účastní mechanismu ITC, čisté toky se sníží o nižší z těchto hodnot:

a) čisté dovozní toky z těchto třetích zemí nebo

b) čisté vývozní toky do zemí, ve kterých se provozovatel přenosové soustavy účastní mechanismu ITC;

2) jsou-li celkové dovozy elektřiny ze zemí, ve kterých se provozovatelé přenosových soustav účastní mechanismu ITC, vyšší než celkové vývozy elektřiny do zemí, ve kterých se provozovatelé přenosových soustav účastní mechanismu ITC, čisté toky se sníží o nižší z těchto hodnot:

a) čisté vývozní toky do těchto třetích zemí nebo

b) čisté dovozní toky ze zemí, ve kterých se provozovatel přenosové soustavy účastní mechanismu ITC.

1.8 Pro účely této přílohy se zatížením rozumí celkové množství elektřiny, které je přenášeno z vnitrostátní přenosové soustavy do napojených distribučních soustav, ke konečným uživatelům napojeným na přenosovou soustavu a k výrobcům elektřiny za účelem spotřeby při výrobě elektřiny.

2. Účast v mechanismu ITC

2.1 Každý regulační orgán zajistí, aby se provozovatelé přenosových soustav ve své oblasti působnosti účastnili mechanismu ITC a aby do poplatků účtovaných provozovateli přenosových soustav za přístup k sítím nebyly zahrnuty žádné dodatečné poplatky za přenos přeshraničních toků elektřiny.

2.2 Provozovatelé přenosových soustav ze třetích zemí,

Nahrávám...
Nahrávám...