dnes je 8.6.2023

Input:

80/2010 Sb., Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

č. 80/2010 Sb., Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2010
o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 24, 25 a 54 energetického zákona:
Omezení spotřeby elektřiny a řízení změn dodávky elektřiny do elektrizační soustavy
§ 1
(1)  Výkon, který je odebírán z elektrizační soustavy, lze omezit, nebo výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy, lze měnit těmito způsoby:
a)  snížením hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy podle plánu omezování spotřeby (dále jen „regulační plán”), jehož použití a obsahové náležitosti včetně způsobu oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,
b)  úplným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům odpojením jejich odběrných elektrických zařízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo vypnutím částí zařízení pro přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny
1.  podle vypínacího plánu, jehož použití a obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky,
2.  podle frekvenčního plánu, jehož použití, zpracování, vydávání a aktualizace jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky,
3.  operativním vypnutím částí zařízení přenosové soustavy, nebo distribuční soustavy v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy,
c)  změnou hodnoty výkonu dodávaného výrobcem elektřiny do elektrizační soustavy podle pokynů technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.
(2)  Omezení spotřeby elektřiny na území, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro které byl stav nouze vyhlášen, je dáno uplatněním příslušného stupně regulačního plánu, vypínacího plánu, operativním vypnutím částí zařízení nebo automatickým působením frekvenčních relé v souladu s frekvenčním plánem, v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy. Tato opatření jsou použita na základě vyhodnocení situace technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy nebo technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav. Toto omezení spotřeby elektřiny se nevztahuje na zákazníky, jejichž zařízení jsou připojena pouze k zahraniční elektrizační soustavě a na které se vztahují pouze omezení této zahraniční elektrizační soustavy.
(3)  Omezení spotřeby elektřiny podle regulačního plánu se nevztahuje na technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny a výrobu a dodávku tepla.
§ 2
(1)  Postup a rozsah omezení odebíraného výkonu nebo změny dodávaného výkonu při předcházení nebo řešení stavu nouze zpracovává technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav přímo připojených na přenosovou soustavu (dále jen „regionální distribuční
Nahrávám...
Nahrávám...