dnes je 15.6.2024

Input:

5/2023 Sb., Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění účinném k 29.5.2024

č. 5/2023 Sb., Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění účinném k 29.5.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. ledna 2023
o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
65/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění, celkem 37 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
77/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění příloha č. 7, 8 a 9
272/2023 Sb.
(k 29.9.2023)
mění; nové přechodné ustanovení
134/2024 Sb.
(k 29.5.2024)
mění § 1, § 14a, § 14f; vkládá § 14h až 14j
Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení upravuje v návaznosti na stanovení cen elektřiny a plynu vládou v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu1)
a)  rozsah oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty vzniklé z důvodu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci podle jiného právního předpisu1) a přiměřeného zisku (dále jen „kompenzace”), rozhodný den pro výpočet kompenzace a období, za které se kompenzace hradí,
b)  postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami a výší kompenzace za stanovené období,
c)  termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu kompenzace, rozsah podkladů poskytovaných operátorovi trhu a způsob podávání žádosti o úhradu kompenzace operátorovi trhu,
d)  pravidla a termíny pro úhradu kompenzace,
e)  pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu a
f)  okruh údajů uvedených v žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období ověřovaných auditorem a rozsah ověření auditorem.
(2)  Pokud dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa zákazníka výrobce elektřiny nebo výrobce plynu nebo elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny do místa spotřeby prostřednictvím přímého vedení výrobce elektřiny bez použití přenosové nebo distribuční soustavy, použijí se ustanovení tohoto nařízení obdobně, nestanoví-li toto nařízení jinak.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  fixní cenou cena elektřiny nebo plynu sjednaná v přesné výši na časově sjednanou dobu dodávky elektřiny nebo plynu, a to buď s platností jedné výše ceny na celé sjednané období dodávky elektřiny nebo plynu, nebo s různou výší ceny sjednanou pro dílčí sjednané úseky období dodávky elektřiny nebo plynu, pokud obchodník s elektřinou nebo plynem není pro tuto sjednanou dobu oprávněn jednostranně změnit její výši nebo sjednanou cenu jinak změnit nebo pokud takové oprávnění zanikne do 31. ledna 2023,
b)  tržní spotovou cenou elektřiny cena elektřiny dosažená v obchodní hodině na denním trhu organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh,
c)  tržní spotovou cenou plynu cena plynu ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro plynárenský den pro obchodní zónu Česká republika EGSI CZ pro plyn v Kč/MWh,
d)  celkovou zálohou součet vyplacených měsíčních kompenzací a vypořádaných mimořádných záloh na kompenzaci za všechny měsíce stanoveného období snížený o částky vrácené obchodníkem s elektřinou nebo plynem operátorovi trhu podle § 97 odst. 1 energetického zákona nebo z jiného právního důvodu.
§ 3
Rozdělení smluv a zákazníků
(1)  Pro
Nahrávám...
Nahrávám...