dnes je 9.12.2023

Input:

416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění účinném k 1.1.2026

č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
209/2011 Sb.
(k 1.10.2011)
mění; nové přechodné ustanovení
405/2012 Sb.
(k 1.2.2013)
mění; nové přechodné ustanovení
178/2014 Sb.
(k 13.9.2014)
mění v § 3b odst. 1 písm. a) a b)
49/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 1, § 3b; vkládá nový § 3d
194/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
mění název zákona, § 1, § 3, § 3a a § 3c
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
169/2018 Sb.
(k 31.8.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
169/2018 Sb.
(k 1.8.2019)
nabývá účinnosti znění § 2e
237/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3b odst. 2
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 42 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění, celkem 37 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
126/2023 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 1 a přílohu
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 1, § 2b, § 2i, § 2j a § 5a; vkládá § 2c a § 2k; nové přechodné ustanovení
202/2023 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 2i odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje postupy při přípravě a povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, při získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, povolování a následný soudní přezkum správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie10) výkon státní správy a postup při povolování projektů společného zájmu.
(2)  Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související,
b)  stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související,
c)  další stavby dopravní infrastruktury1) nebo stavby s nimi související umisťované v plochách nebo koridorech vymezených v územním rozvojovém plánu, nebo
d)  v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury1) nebo stavby s nimi související.
(3)  Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  stavba vodního díla11) umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v územním rozvojovém plánu a stavby s ním související, nebo
b)  stavba vodního díla11) budovaná ve veřejném zájmu na ochranu před povodněmi, k prevenci nebo zmírnění následků sucha, jakož i k jiným účelům podle vodního zákona11) a ve veřejném zájmu, a stavby s ní související.
(4)  Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby a zařízení elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií a stavby a zařízení ropovodů a produktovodů podle jiného zákona zřizované a provozované ve veřejném zájmu5) , pokud nejsou v rozporu s územním rozvojovým plánem a se zásadami územního rozvoje a stavby s nimi související. Vybranými stavbami energetické infrastruktury se rozumí
a)  stavby a zařízení přenosové soustavy,
b)  výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více,
c)  stavby a zařízení přepravní soustavy,
d)  zásobníky plynu,
e)  stavby a zařízení ropovodů a produktovodů,
f)  stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 110 kV,
g)  stavby a zařízení plynu o tlakové hladině 4 až 40 bar včetně souvisejících technologických objektů,
h)  stavby a zařízení rozvodných tepelných zařízení a
i)  výrobny plynu o výkonu nad 1 MW připojené k plynárenské soustavě včetně těžebních plynovodů.
(5)  Infrastrukturou elektronických komunikací se pro účely tohoto zákona rozumí stavba komunikačního vedení veřejné
Nahrávám...
Nahrávám...