dnes je 27.5.2024

Input:

416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění účinném k 1.1.2023

č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění účinném k 1.1.2023
ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
405/2012 Sb.
(k 1.2.2013)
mění; nové přechodné ustanovení
178/2014 Sb.
(k 13.9.2014)
mění v § 3b odst. 1 písm. a) a b)
49/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 1, § 3b; vkládá nový § 3d
194/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
mění název zákona, § 1, § 3, § 3a a § 3c
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
169/2018 Sb.
(k 31.8.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
169/2018 Sb.
(k 1.8.2019)
nabývá účinnosti znění § 2e
237/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3b odst. 2
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 42 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
284/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
mění - dosud neuvedeno
126/2023 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 1 a přílohu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, při získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, umisťování, povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie10) výkon státní správy a postup při povolování projektů společného zájmu.
(2)  Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související,
b)  stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související,
c)  další stavby dopravní infrastruktury1) nebo stavby s nimi související umisťované v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo
d)  v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury1) nebo stavby s nimi související.
(3)  Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  stavba vodního díla11) umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje a stavby s ní související, nebo
b)  stavba vodního díla11) budovaná ve veřejném zájmu na ochranu před povodněmi, k prevenci nebo zmírnění následků sucha, jakož i k jiným účelům podle vodního zákona11) a ve veřejném zájmu, a stavby s ní související.
(4)  Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby a zařízení elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií a stavby a zařízení ropovodů a produktovodů podle jiného zákona zřizované a provozované ve veřejném zájmu5) , pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a se zásadami územního rozvoje a stavby s nimi související. Vybranými stavbami energetické infrastruktury se rozumí
a)  stavby a zařízení přenosové soustavy,
b)  výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více,
c)  stavby a zařízení přepravní soustavy,
d)  zásobníky plynu,
e)  stavby a zařízení ropovodů a produktovodů,
f)  stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 110 kV,
g)  stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy a
h)  stavby a zařízení rozvodných tepelných zařízení.
(5)  Infrastrukturou elektronických komunikací se
Nahrávám...
Nahrávám...