dnes je 23.10.2021

Input:

408/2015 Sb., Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění účinném k 1.4.2021

č. 408/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2015
o Pravidlech trhu s elektřinou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
127/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění, celkem 49 novelizačních bodů
302/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 95 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
125/2021 Sb.
(k 1.4.2021)
mění § 20, § 21, § 22, § 23, § 26, § 34, § 40, § 41, § 45, § 48, § 51, § 53 a přílohy č. 6 a 8; nové přechodné ustanovení
125/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění - dosud neuvedeno
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) , 5)
a) podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení ne-dostatku kapacit v elektrizační soustavě,
b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,
c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
e) postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
f) pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a způsoby jeho vypořádání,
g) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
h) termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně registrace odběrných a předávacích míst,
i) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,
j) postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,
k) skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,
l) technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
m) zveřejňování informací operátorem trhu a
n) postup pro stanovení zálohových plateb.
(2) Tato vyhláška dále stanoví
a) způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu,
b) způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost povinně vykupujícího,
c) termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu,
d) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních
Nejnavštěvovanější semináře
Nahrávám...
Nahrávám...