dnes je 27.5.2024

Input:

407/2022 Sb., Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny

č. 407/2022 Sb., Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2022
o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny
Vláda nařizuje podle § 93 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje způsob určení výše nadměrného příjmu na základě čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny.
§ 2
Způsob určení nadměrného příjmu
(1)  Nadměrný příjem za odvodové období NPi v Kč se určí podle vztahu
 
NP i = max(0; (TPi - STROPi )),
kde je
iodvodové období,
TP
tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období v Kč podle § 3,
STROP
strop tržního příjmu za odvodové období v Kč podle § 4.
(2)  Nadměrný příjem pro účely hlášení zálohy se stanoví obdobně podle vztahu uvedeného v odstavci 1.
§ 3
Tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období
(1)  Tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období se určí prostřednictvím čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny včetně vlivu zajišťovacích obchodů.
(2)  Čisté tržby z prodeje vyrobené elektřiny včetně vlivu zajišťovacích obchodů se určí jako rozdíl tržeb a nákladů souvisejících s vypořádáním obchodů, kterými se v odvodovém období realizuje tržní příjem z prodeje vyrobené elektřiny nebo zajištění tržních příjmů z prodeje výroby elektřiny a které pro každou obchodní hodinu v technických jednotkách zajišťují rovnost množství prodané elektřiny a množství vyrobené elektřiny sníženého o množství elektřiny na technologickou vlastní spotřebu a ostatní vlastní spotřebu, množství elektřiny vyrobené a dodané do odběrného místa poplatníka prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy a množství vyrobené a dodané regulační energie provozovateli přenosové soustavy.
(3)  Pokud poplatník vede obchodní evidenci, ve které pro každou obchodní hodinu eviduje v elektronické podobě údaje o tržbách, nákladech a technických jednotkách podle odstavce 2 a ve které jsou údaje evidovány systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám, použijí se pro určení čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny údaje z takové obchodní evidence. Pokud poplatník nevede obchodní evidenci splňující požadavky podle věty první, použijí se účetní údaje evidované v účetnictví poplatníka.
(4)  Obchody podle odstavce 2 zahrnují prodeje a nákupy elektřiny s fyzickou dodávkou elektřiny i bez fyzické dodávky elektřiny.
(5)  Tržby související s vypořádáním obchodů podle odstavce 2 zahrnují zejména výnosy z
a)  prodeje vyrobené elektřiny na velkoobchodním trhu s elektřinou, včetně prodejů elektřiny a zajišťovacích obchodů bez ohledu na to, zda elektřina byla při vypořádání obchodu skutečně vyrobena,
b)  prodeje vyrobené elektřiny a dodané zákazníkům prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy a z prodeje elektřiny dodané odběratelům elektřiny, jejichž místo odběru není přímo připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, včetně dodávek vyrobené elektřiny přímým vedením,
c)  zúčtování odchylek z obchodů v souvislosti s výrobou
Nahrávám...
Nahrávám...