dnes je 25.7.2021

Input:

403/2015 Sb., Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 403/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2015
o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
360/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 45 odst. 9 zákona.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) postupy, podmínky a způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a uplatnění záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a
b) obsahové náležitosti záruky původu.
§ 2
Postupy a podmínky pro vydání, převod, uplatnění a uznání záruk původu
(1) Vydání záruky původu, její převod, uznání a uplatnění je možné pouze po založení účtu v evidenci záruk původu.
(2) O záruku původu žádá výrobce elektřiny u operátora trhu elektronicky podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce. Záruka původu se vydává po ukončení měsíčního finančního vypořádání odchylek podle jiného právního předpisu1) na elektřinu dodanou z výrobny elektřiny, která je registrována v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu2) .
(3) Množství elektřiny, na niž držitel účtu žádá o vydání záruky původu, musí odpovídat údajům naměřeným na měřicích zařízeních výrobny elektřiny, údajům o struktuře použitých zdrojů energie při výrobě elektřiny a hodnotám předaným výrobcem elektřiny do systému operátora trhu podle jiného právního předpisu3) .
(4) Převod záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk původu. Převodce provede příkaz k převodu záruky původu, pokud ji příjemce nepřijme do 30 dnů, záruka původu zůstane na účtu převodce.
(5) Uplatnění záruky původu se realizuje prostřednictvím evidence záruk původu tak, že se k příslušné záruce původu přiřadí zákazník, kterému byla elektřina, k níž se vztahuje záruka původu, dodána. Uplatněné záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů obchodník s elektřinou zahrne do své celkové směsi paliv4) .
(6) Operátor trhu uzná záruku původu, která byla vydána v jiném členském státě, pokud má tato záruka původu obsahové náležitosti podle § 3.
(7) Dojde-li ke změně údajů v systému operátora trhu, na jejichž základě byly vydány záruky původu, operátor trhu upraví množství záruk původu, o které může výrobce elektřiny žádat v následujícím období.
§ 3
Obsahové náležitosti záruky původu
(1) Záruka původu obsahuje vždy
a) označení, název a umístění výrobny elektřiny,
b) druh energie a typ výrobny elektřiny,
c) instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny,
d) datum uvedení výrobny elektřiny do provozu,
e) využití investiční podpory nebo jiné formy podpory a rozsah těchto podpor při výstavbě nové výrobny elektřiny nebo při rekonstrukci výrobny elektřiny,
f) časové období, na které se vztahuje vydání záruky původu,
g) datum vydání záruky původu,
h) jedinečné identifikační číslo vydané záruky původu a
i) množství elektřiny, na které je vydaná záruka původu.
(2) Záruka původu
Nejnavštěvovanější semináře
Nahrávám...
Nahrávám...