dnes je 24.5.2024

Input:

37/2016 Sb., Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

č. 37/2016 Sb., Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 2016
o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a § 47 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a podmínky pro jeho vydávání,
b)  způsob výpočtu úspory primární energie,
c)  způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  kogenerační jednotkou zařízení schopné pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla,
b)  kogenerační jednotkou malého výkonu kogenerační jednotka s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW,
c)  mikrokogenerační jednotkou kogenerační jednotka s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 50 kW,
d)  celkovým palivem energie v palivu vstupující do kogenerační jednotky, která odpovídá jeho množství a výhřevnosti a je využita v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla k výrobě elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, mechanické energie a užitečného tepla a elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla, anebo se jedná o teplo vstupující do kogenerační jednotky, které nepochází z kombinované výroby elektřiny a tepla a které vzniklo jako vedlejší produkt jiné výroby nebo v jiném než spalovacím procesu; kondenzát vrácený z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla v případě parního výstupu se nezahrnuje do celkového paliva,
e)  poměrem elektřiny a tepla poměr mezi elektřinou z kombinované výroby elektřiny a tepla a užitečným teplem při plném kombinovaném režimu na základě provozních údajů kogenerační jednotky.
(2)  Dále se pro účely této vyhlášky technologií kombinované výroby elektřiny a tepla rozumí
a)  paroplynové zařízení s dodávkou tepla,
b)  parní protitlaká turbína,
c)  parní kondenzační odběrová turbína,
d)  plynová turbína s dodávkou tepla,
e)  spalovací motor,
f)  mikroturbína,
g)  Stirlingův motor,
h)  palivový článek,
i)  parní stroj,
j)  organický Rankinův cyklus, nebo
k)  kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.
§ 3
Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1)  Množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se stanoví pro kogenerační jednotku vymezenou systémovou hranicí za období podle vyhlášky upravující vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů (dále jen „vykazované období”).
(2)  Za systémovou hranici jedné kogenerační jednotky se považuje vymezená oblast tvořená vstupem celkového paliva do kotle nebo kotlů nebo
Nahrávám...
Nahrávám...