dnes je 18.6.2024

Input:

359/2020 Sb., Vyhláška o měření elektřiny

č. 359/2020 Sb., Vyhláška o měření elektřiny
VYHLÁŠKA
ze dne 13. srpna 2020
o měření elektřiny
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a)  druhy měřicích zařízení,
b)  umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace,
c)  způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny v případě závady měřicího zařízení,
d)  způsob stanovení náhrady a způsob určení výše náhrady za neoprávněně odebranou, neoprávněně distribuovanou nebo neoprávněně dodanou elektřinu, nelze-li zjistit skutečné množství neoprávněně odebrané, neoprávněně distribuované nebo neoprávněně dodané elektřiny,
e)  termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností.
§ 2
Způsoby měření elektřiny
(1)  Prostřednictvím jednotlivých druhů měřicích zařízení zajišťuje výrobce, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy měření elektřiny, kterým je instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení včetně zařízení hromadného dálkového ovládání, odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání údajů měření.
(2)  K měření elektřiny a vyhodnocení údajů (dále jen „měření”) se používá, v pořadí od nejvyššího typu k nejnižšímu typu, jednotarifové nebo vícetarifové měření typu A nebo typu B nebo typu C.
(3)  Měření se člení na
a)  přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, nebo
b)  nepřímé měření, kdy je elektroměr použit v zapojení s měřicími transformátory proudu, kterými prochází veškerá měřená elektřina, a případně i s měřicími transformátory napětí; podle strany výkonového transformátoru, na kterou jsou měřicí transformátory připojeny, je měření rozděleno na primární (na straně vyššího napětí) nebo sekundární (na straně nižšího napětí) měření.
(4)  Je-li odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční soustava připojena k distribuční soustavě více místy připojení na různých napěťových hladinách, měří se všechna místa připojení podle podmínek stanovených pro nejvyšší z napěťových hladin těchto míst připojení.
§ 3
Měření typu A
(1)  Měřením typu A je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů; průběžný záznam střední hodnoty činného a jalového výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení.
(2)  Měřením typu A musí být měřena elektřina
a)  mezi přenosovou soustavou a zahraničními soustavami,
b)  mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou,
c)  odebíraná z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy na napěťové hladině vyšší než 52 kV,
d)  mezi distribučními soustavami na napěťové hladině vyšší než 1 kV,
e)  u výrobny elektřiny přímo připojené k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině vyšší než 1 kV a
f)  odebíraná z distribuční soustavy na napěťové hladině od 1 kV
Nahrávám...
Nahrávám...