dnes je 24.9.2023

Input:

328/2022 Sb., Vyhláška o zárukách původu energie

č. 328/2022 Sb., Vyhláška o zárukách původu energie
VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2022
o zárukách původu energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. f) a ac) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  registrace výrobny elektřiny, výrobny biometanu, výrobny tepla, výrobny tepla z jaderného zařízení a výrobny vodíku (dále jen „výrobna energie”) v systému operátora trhu pro vydání záruky původu,
b)  rozsah předávaných údajů operátorovi trhu od provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatele rozvodných tepelných zařízení pro vydání záruky původu,
c)  naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla,
d)  postupy, termíny a podmínky pro vydání a převody,
e)  náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu,
f)  způsob převodu záruky původu prováděného elektronicky,
g)  pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a
h)  způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.
§ 2
Registrace výrobny energie pro vydání záruky původu energie
(1)  Výrobce energie pro účely vydání záruky původu energie registruje výrobnu energie v systému operátora trhu v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 1, výrobce energie v systému operátora trhu tyto údaje pro účely vydání záruky původu neprodleně po jejich změně aktualizuje.
§ 3
Rozsah předávaných údajů operátorovi trhu pro vydání záruky původu energie a jejich ověřování
Výrobce energie předává operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje potřebné pro vydání záruky původu energie za uplynulý kalendářní měsíc do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce.
§ 4
Postupy, termíny a podmínky pro vydání a převod záruky původu a náležitosti žádosti o vydání a převod záruky původu
(1)  Vydání záruky původu energie, její převod, uznání a uplatnění je možné pouze po založení účtu v evidenci záruk původu.
(2)  O záruku původu energie žádá výrobce energie u operátora trhu elektronicky na základě údajů v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výrobce energie může požádat operátora trhu o vydávání maximálního dostupného množství záruk původu energie za danou výrobnu energie za určené období nebo o automatické převádění automaticky vydaných záruk původu energie na jiný účet v evidenci záruk původu, než je účet výrobce energie. Požadavek na automatické vydávání nebo automatické převádění záruk původu může výrobce energie kdykoliv ukončit v evidenci záruk původu.
(3)  Záruku původu elektřiny nebo záruku původu biometanu vydá operátor trhu nejdříve po ukončení měsíčního vypořádání odchylek podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou nebo pravidla trhu s plynem.
(4)  Převod záruky původu energie provede operátor trhu prostřednictvím evidence záruk původu na základě
Nahrávám...
Nahrávám...