dnes je 17.6.2024

Input:

262/2015 Sb., Vyhláška o regulačním výkaznictví, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 262/2015 Sb., Vyhláška o regulačním výkaznictví, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 1. října 2015
o regulačním výkaznictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
50/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 19 a přílohy
554/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
513/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.
§ 2
Provozní aktiva
Pro účely této vyhlášky se rozumí provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti snížený o
1.  nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
2.  goodwill,
3.  poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,
4.  nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
5.  poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
6.  opravné položky k majetku,
7.  oceňovací rozdíl k nabytému majetku,
8.  dlouhodobý finanční majetek,
9.  povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o povolenky na emise skleníkových plynů držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32.
§ 3
Členění a náležitosti regulačních výkazů
(1)  Regulační výkazy se člení na výkazy
a)  aktiv a změn aktiv,
b)  souhrnu aktivovaných investičních akcí,
c)  aktiv a pasiv,
d)  hospodářského výsledku,
e)  nákladů,
f)  investičních výdajů,
g)  peněžních toků,
h)  změn energetických zařízení,
i)  bilanční,
j)  technické,
k)  tarifních statistik,
l)  cenových lokalit a
m)  cen a technických parametrů.
(2)  Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem činnosti:
a)  číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b)  číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
c)  číslo 14 - obchod s elektřinou; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
d)  číslo 15 - činnosti operátora trhu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
e)  číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
f)  číslo 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
g)  číslo 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,
h)  číslo 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,
i)  číslo 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.
§ 4
Pravidla pro sestavování regulačních výkazů
(1)  Pokud není uvedeno jinak, regulační výkazy se zpracovávají v roce „i-1” za kalendářní rok „i-2”, kde
Nahrávám...
Nahrávám...