dnes je 9.5.2021

Input:

262/2015 Sb., Vyhláška o regulačním výkaznictví, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 262/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. října 2015
o regulačním výkaznictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
50/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 19 a přílohy
554/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.
§ 2
Provozní aktiva
Pro účely této vyhlášky se rozumí provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti snížený o
1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
2. goodwill,
3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,
4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
6. opravné položky k majetku,
7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku,
8. dlouhodobý finanční majetek,
9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o povolenky na emise skleníkových plynů držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32.
§ 3
Členění a náležitosti regulačních výkazů
(1) Regulační výkazy se člení na výkazy
a) aktiv a změn aktiv,
b) souhrnu aktivovaných investičních akcí,
c) aktiv a pasiv,
d) hospodářského výsledku,
e) nákladů,
f) investičních výdajů,
g) peněžních toků,
h) změn energetických zařízení,
i) bilanční,
j) technické,
k) tarifních statistik,
l) cenových lokalit a
m) cen a technických parametrů.
(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem činnosti:
a) číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 2 k
Nahrávám...
Nahrávám...