dnes je 15.10.2019
Input:

2019/942, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

4.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2019.942
2019/942, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Evropský parlament, Rada Evropské unie

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/942

ze dne 5. června 2019,

kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 194 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (4), které zřídilo Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), bylo podstatně změněno (5). Vzhledem k potřebě provést další změny by uvedené nařízení mělo být v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2) Zřízení ACER prokazatelně zlepšilo koordinaci mezi regulačními orgány v přeshraničních otázkách. ACER byly od doby jejího zřízení svěřeny nové důležité úkoly související s monitorováním velkoobchodních trhů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (6) a oblastmi týkajícími se přeshraniční energetické infrastruktury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 (7) a bezpečnosti dodávek zemního plynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 (8).

(3) Očekává se, že potřeba koordinace regulačních činností jednotlivých členských států v následujících letech dále vzroste. Unijní energetický systém právě prochází nejvýraznější proměnou za několik posledních desetiletí. Větší integrace trhu a přechod na různorodější produkci elektřiny vyžadují zvýšené úsilí o koordinaci národních energetických politik se sousedy a o lepší využívání příležitostí, jež nabízí přeshraniční obchod s elektřinou.

(4) Zkušenosti s uplatňováním pravidel vnitřního trhu ukázaly, že nekoordinovaná činnost členských států může trhu působit závažné problémy, zejména v úzce propojených oblastech, kde mají rozhodnutí členských států často hmatatelný dopad na jejich sousedy. K dosažení příznivých účinků vnitřního trhu s elektřinou na blahobyt odběratelů, bezpečnost dodávek a dekarbonizaci je nutné, aby členské státy, a zejména jejich nezávislé regulační orgány spolupracovaly na těch regulačních opatřeních, jež mají přeshraniční účinky.

(5) Roztříštěné intervence členských států na trzích s energií představují stále větší riziko pro řádné fungování přeshraničních trhů s elektřinou. ACER by se proto měla podílet na vývoji koordinovaného evropského posouzení přiměřenosti zdrojů v úzké spolupráci s Evropskou sítí provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen „ENTSO pro elektřinu”), aby se zamezilo roztříštěnosti posouzení prováděných členskými státy pomocí různých, nezkoordinovaných metod, která nedostatečně zohledňují situaci v sousedních zemích. ACER by rovněž měla dohlížet na technické parametry, jež vyvinula ENTSO pro elektřinu za účelem efektivního zapojení přeshraničních kapacit, a na další technické charakteristiky kapacitních mechanismů.

(6) Přestože bylo dosaženo významného pokroku v integraci a propojení vnitřního trhu s elektřinou, zůstávají některé členské státy či regiony izolované nebo nedostatečně propojené, což se týká zejména ostrovních členských států nebo členských států ležících na okraji Unie. ACER by měla při své práci řádně zohlednit specifickou situaci těchto členských států či regionů.

(7) Bezpečnost dodávek elektřiny vyžaduje koordinovanou přípravu na neočekávané krize související s dodávkami. ACER by proto měla koordinovat činnost členských států spojenou s rizikovou připraveností v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/941 (9).

(8) Z důvodů vysoké propojenosti elektrorozvodné sítě v Unii a rostoucí potřeby spolupráce se sousedními zeměmi za účelem udržení stability sítě a integrace velkých objemů energie z obnovitelných zdrojů budou při koordinaci provozovatelů přenosových soustav hrát významnou úlohu regionální koordinační centra. ACER by měla v případě potřeby zajišťovat nad těmito regionálními koordinačními centry regulační dohled.

(9) Jelikož kapacity nové výroby elektřiny budou z velké části propojeny na místní úrovni, mají mít provozovatelé distribučních soustav významnou úlohu, pokud jde o pružné a efektivní fungování unijní elektizační soustavy.

(10) Členské státy by měly úzce spolupracovat a odstranit překážky přeshraničního obchodu s elektřinou a zemním plynem, aby bylo dosaženo cílů Unie v oblasti energetické politiky. ACER byla zřízena s cílem vyplnit mezeru v regulaci na úrovni Unie a přispět k řádnému fungování vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem. ACER umožňuje regulačním orgánům, aby posílily vzájemnou spolupráci na úrovni Unie a společně se účastnily výkonu činností týkajících se Unie.

(11) ACER by měla zajišťovat, aby regulační funkce vykonávané regulačními orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 (10) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES (11) byly řádně koordinovány a v případě potřeby doplněny na úrovni Unie. Za tím účelem je nezbytné zajistit, aby ACER byla nezávislá na výrobcích elektřiny a plynu, provozovatelích přenosových či přepravních a distribučních soustav, ať již veřejných, nebo soukromých, a na spotřebitelích, aby její činnosti byly v souladu s právními předpisy Unie, aby měla příslušnou technickou a regulační kapacitu a aby její činnost byla transparentní, podřízená demokratické kontrole, včetně zodpovědnosti vůči Evropskému parlamentu, a efektivní.

(12) ACER by měla sledovat regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav v odvětvích elektroenergetiky a plynárenství, jakož i provádění úkolů ENTSO pro elektřinu a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „ENTSO pro zemní plyn”). ACER by měla rovněž sledovat, jak své úkoly plní další subjekty s regulovanou činností s celounijním rozměrem, jako jsou energetické burzy. Zapojení ACER je zásadní pro zajištění toho, aby spolupráce mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav, jakož i fungování dalších subjektů, jež provádějí celounijní činnosti, probíhaly efektivním a transparentním způsobem ve prospěch vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem.

(13) Regulační orgány by měly mezi sebou koordinovat výkon svých úkolů, aby zajistily, že ENTSO pro elektřinu, Evropský subjekt pro provozovatele distribučních soustav (dále jen „subjekt EU DSO”) a regionální koordinační centra plní své povinnosti podle regulačního rámce vnitřního trhu s energií a rozhodnutí ACER. Vzhledem k rozšíření provozních úkolů ENTSO pro elektřinu, EU DSO a regionálních koordinačních center je nezbytné posílit dohled nad těmito subjekty působícími na regionální úrovni nebo na úrovni Unie. Postup stanovený v tomto nařízení zajišťuje, aby ACER podporovala regulační orgány při plnění těchto funkcí podle směrnice (EU) 2019/944.

(14) ACER by měla mít informace, které potřebuje k plnění svých úkolů, a proto by měla mít možnost o ně požádat a získat je od regulačních orgánů, ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn, regionálních koordinačních center, subjektu EU DSO, provozovatelů přenosových či přepravních soustav a nominovaných organizátorů trhu s elektřinou.

(15) ACER by měla ve spolupráci s Komisí, členskými státy a příslušnými vnitrostátními orgány monitorovat vnitřní trhy s elektřinou a zemním plynem a o svých zjištěních případně informovat Evropský parlament, Komisi a vnitrostátní orgány. Tyto monitorovací úkoly ACER by neměly zdvojovat monitorování ze strany Komise nebo vnitrostátních orgánů, zejména vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, a neměly by tomuto monitorování bránit.

(16) ACER stanoví integrovaný rámec umožňující účast a spolupráci regulačních orgánů. Tento rámec přispívá k tomu, aby byly právní předpisy upravující vnitřní trhy s elektřinou a zemním plynem uplatňovány jednotně v celé Unii. Pokud jde o situace týkající se více než jednoho členského státu, byla ACER svěřena pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí. Tato pravomoc by se měla za jasně stanovených podmínek vztahovat na technické a regulační otázky, které vyžadují koordinaci na regionální úrovni, zejména otázky týkající se uplatňování kodexů sítě a pokynů, spolupráci mezi regionálními koordinačními centry, regulační rozhodnutí nezbytná za účelem efektivního monitorování integrity a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, rozhodnutí týkající se infrastruktury pro elektřinu a zemní plyn, která propojuje nebo může propojovat alespoň dva členské státy, a v krajním případě na výjimky z pravidel vnitřního trhu pro nová elektrická propojovací vedení a pro novou infrastrukturu pro zemní plyn nacházející se ve více než jednom členském státě.

(17) Revize kodexů sítě a pokynů zahrnují změny, které jsou nezbytné, aby byl zohledněn vývoj trhu, aniž by byly tyto kodexy sítí a pokyny podstatně změněny nebo vznikly nové pravomoci ACER.

(18) ACER plní důležitou roli při vytváření rámcových pokynů nezávazné povahy. Kodexy sítě by měly být s těmito rámcovými pokyny v souladu. Pro ACER je rovněž vhodné a odpovídá to jejímu účelu, aby se dříve, než předloží Komisi návrhy kodexů sítě k přijetí, zapojila do jejich přezkumu a provádění změn s cílem zajistit, aby byly v souladu s rámcovými pokyny a zajišťovaly potřebný stupeň harmonizace.

(19) Přijetím souboru kodexů sítě a pokynů zajišťujících postupné zavádění a další upřesňování společných regionálních a celounijních pravidel se posílila role ACER při sledování a přispívání k provádění těchto kodexů sítě a pokynů. Účinné sledování kodexů sítě a pokynů je stěžejní funkcí ACER a má zásadní význam pro uplatňování pravidel vnitřního trhu.

(20) Během uplatňování kodexů sítě a pokynů se ukázalo, že by bylo přínosné zjednodušit postupy regulačního schvalování regionálních nebo celounijních podmínek nebo metodik, jež jsou v rámci těchto kodexů sítě a pokynů vypracovány, jejich přímým předkládáním ACER, aby o nich mohly regulační orgány zastoupené v radě regulačních orgánů rozhodnout.

(21) Vzhledem k tomu, že postupná harmonizace trhů s energií v Unii pravidelně zahrnuje hledání regionálních řešení jako mezistupeň a že je třeba, aby řadu podmínek a metodik schvaloval omezený počet regulačních orgánů pro konkrétní region, je vhodné zohlednit v tomto nařízení regionální rozměr vnitřního trhu a stanovit odpovídající správní mechanismy. Rozhodnutí o návrzích společných regionálních podmínek nebo metodik by proto měly v případě, že tato rozhodnutí nemají znatelný dopad na vnitřní trh s energií, přijímat příslušné regulační orgány daného regionu.

(22) Jelikož má ACER přehled o národních regulačních orgánech, měla by mít ve vztahu ke Komisi, ostatním orgánům Unie a regulačním orgánům poradní roli, pokud jde o otázky související s účelem, k němuž byla zřízena. Rovněž by měla být povinna informovat Komisi v případech, kdy se domnívá, že spolupráce mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav nepřináší potřebné výsledky nebo že regulační orgán, jehož rozhodnutí porušuje kodexy sítě a pokyny, neprovedl náležitě stanovisko, doporučení nebo rozhodnutí ACER.

(23) ACER by rovněž měla být schopna vydávat doporučení, která by regulačním orgánům a účastníkům trhu napomáhala sdílet osvědčené postupy.

(24) ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn, subjekt EU DSO, provozovatelé přenosových či přepravních soustav, regionální koordinační centra a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou by měli věnovat maximální pozornost stanoviskům a doporučením ACER, která jim byla podána podle tohoto nařízení.

(25) V případě potřeby by ACER měla konzultovat zúčastněné strany a poskytovat jim přiměřenou možnost vyjádřit se k navrhovaným opatřením, například ke kodexům a pravidlům pro sítě.

(26) ACER by měla přispívat k provádění hlavních směrů pro transevropské energetické sítě, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 347/2013, zejména jestliže poskytuje své stanovisko k nezávazným desetiletým plánům rozvoje sítě pro celou Unii.

(27) ACER by měla přispívat ke snahám o posílení energetické bezpečnosti.

(28) Činnosti ACER by měly být v souladu s cíli energetické unie, jež má pět vzájemně úzce souvisejících a navzájem se posilujících rozměrů, včetně dekarbonizace, jak jsou nastíněny v článku 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 (12).

(29) V souladu se zásadou subsidiarity by měla ACER přijímat pouze jednotlivá rozhodnutí za jasně definovaných okolností a v otázkách přímo souvisejících s účelem, k němuž byla zřízena.

(30) Aby byla zajištěna účelnost rámce činnosti ACER a jeho soulad s rámci činnosti jiných decentralizovaných agentur, měla by být pravidla pro činnost ACER uvedena do souladu se společným přístupem k decentralizovaným agenturám, na němž se dohodly Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise (13) (dále jen „společný přístup”). Struktura ACER by však v potřebné míře měla být přizpůsobena konkrétním potřebám regulace v oblasti energetiky. Zejména je třeba plně zohlednit zvláštní roli regulačních orgánů a zajistit jejich nezávislost.

(31) V budoucnu mohou být potřebné další změny tohoto nařízení za účelem jeho uvedení do plného souladu se společným přístupem. Na základě stávajících potřeb regulace v oblasti energetiky jsou odchylky od společného přístupu nutné. Komise by měla provést hodnocení za účelem zhodnocení výkonu činnosti ACER s ohledem na její cíle, mandát a úkoly a po uvedeném hodnocení by měla mít možnost navrhnout další změny tohoto nařízení.

(32) Správní rada by měla mít potřebné pravomoci pro sestavení rozpočtu, kontrolu jeho plnění, určení vnitřních pravidel, přijetí finančních předpisů a jmenování ředitele. Pro obměnu členů správní rady, kteří jsou jmenováni Radou, by měl být použit rotační systém, s cílem zajistit trvale vyváženou účast členských států. Správní rada by měla jednat ve veřejném zájmu nezávisle a objektivně a neměla by vyžadovat politické pokyny ani se jimi řídit.

(33) ACER by měla mít potřebné pravomoci pro účinné, transparentní, odůvodněné a především nezávislé plnění regulačních funkcí. Nezávislost ACER vůči výrobcům elektřiny a plynu a provozovatelům přenosových či přepravních a distribučních soustav a jiným zájmům soukromých osob nebo podniků je nejen klíčovou zásadou řádné správy věcí veřejných, ale rovněž zásadní podmínkou zajištění spolehlivosti trhu. Aniž je dotčeno jednání jejích členů jménem příslušných vnitrostátních orgánů, měla by rada regulačních orgánů jednat nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech, měla by se vyhnout jakémukoli střetu zájmů a neměla by vyžadovat pokyny ani se jimi řídit ani přijímat doporučení od jakékoliv vlády členského státu, orgánů Unie nebo jiného veřejného či soukromého subjektu nebo soukromé či veřejné osoby. Rozhodnutí rady regulačních orgánů by se současně měla řídit právem Unie týkajícím se energetiky, například v oblastech vnitřního trhu s energií, životního prostředí a hospodářské soutěže. Rada regulačních orgánů by měla podávat zprávy o svých stanoviscích, doporučeních a rozhodnutích orgánům Unie.

(34) V případech, kdy má ACER rozhodovací pravomoci, by měly mít zúčastněné strany z důvodů procesní ekonomie právo na odvolání k odvolacímu senátu, který by měl být součástí ACER, ale měl by být nezávislý na její správní nebo regulační struktuře. Aby bylo zaručeno jeho fungování a plná nezávislost, měl by mít odvolací senát v rozpočtu ACER samostatnou rozpočtovou položku. V zájmu kontinuity by mělo být možné při jmenování nebo obměně členů odvolacího senátu nahradit pouze část členů odvolacího senátu. Proti rozhodnutí odvolacího senátu se lze odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr”).

(35) ACER by měla své rozhodovací pravomoci vykonávat v souladu se zásadami spravedlivého, transparentního a přiměřeného rozhodování. Veškerá procedurální pravidla ACER by měla být stanovena v jejím jednacím řádu.

(36) Ředitel by měl odpovídat za vypracovávání a přijímání dokumentů obsahujících stanoviska, doporučení a rozhodnutí. Některá stanoviska, doporučení a rozhodnutí uvedená v čl. 22 odst. 5 písm. a) a čl. 24 odst. 2 by měla před přijetím vyžadovat kladné stanovisko rady regulačních orgánů. Rada regulačních orgánů by měla mít možnost vydávat stanoviska k návrhům dokumentů předložených ředitelem a popřípadě k nim vyjadřovat připomínky a navrhovat v nich změny a ředitel by měl její náměty zohlednit. V případě, že se ředitel odchýlí od připomínek a navrhovaných změn předložených radou regulačních orgánů nebo je odmítne zapracovat, měl by podat plně odůvodněné písemné vysvětlení svého postoje a vytvořit tak podmínky pro konstruktivní dialog. Nevydá-li rada regulačních orgánů k opětovně předloženému textu kladné stanovisko, měl by mít ředitel možnost daný text dále přepracovat v souladu se záměry návrhů změn a připomínek předložených radou regulačních orgánů, aby získal její kladné stanovisko. V případě, že ředitel nesouhlasí s návrhy změn předložených radou regulačních orgánů, měl by mít možnost vzít předložené návrhy stanovisek, doporučení a rozhodnutí zpět a předložit nový text určitými postupy uvedenými v čl. 22 odst. 5 písm. a) a čl. 24 odst. 2. Ředitel by měl mít možnost v jakékoli fázi tohoto postupu požádat radu regulačních orgánů o kladné stanovisko k novému nebo přepracovanému návrhu textu.

(37) ACER by měla mít k dispozici dostatečné zdroje, aby mohla plnit své úkoly. ACER by měla být financována zejména ze souhrnného rozpočtu Unie. Poplatky zvyšují financování ACER a měly by pokrývat zejména její náklady na služby poskytované účastníkům trhu nebo subjektům jednajícím jejich jménem, které jim umožňují oznamovat účinným, efektivním a bezpečným způsobem údaje podle článku 8 nařízení (EU) č. 1227/2011. Pro ACER by měly být nadále k dispozici zdroje v současnosti sdílené regulačními orgány pro účely jejich spolupráce na úrovni Unie. Na případné subvence vyplácené ze souhrnného rozpočtu Unie se bude nadále vztahovat rozpočtový proces Unie. Kromě toho by měl nezávislý externí auditor provádět audit účtů podle článku 107 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (14).

(38) Rozpočtový orgán by měl průběžně hodnotit rozpočet ACER na základě pracovního vytížení ACER, jejích výsledků a jejích cílů spočívajících v úsilí o vnitřní trh s energií a v příspěvku k energetické bezpečnosti ve prospěch spotřebitelů v Unii. Rozpočtový orgán by měl zajistit, že budou uplatňovány maximální standardy efektivnosti.

(39) Překlady by pro všechny agentury Unie mělo pořizovat Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (dále jen „Překladatelské středisko”). Pokud má ACER se službami Překladatelského střediska mimořádné potíže, měla by mít možnost uplatnit mechanismus využití třetích stran stanovený v nařízení Rady (ES) č. 2965/94 (15), což by mohlo v konečném důsledku vést k využití jiných poskytovatelů služeb pod dohledem Překladatelského střediska.

(40) ACER by měla mít vysoce odborné zaměstnance. Měla by využívat zejména odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců přidělených regulačními orgány, Komisí a členskými státy. Na zaměstnance ACER by se měl vztahovat služební řád úředníků Evropských společenství (dále jen „služební řád”) a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (dále jen „pracovní řád”) stanovené v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (16) a pravidla společně přijatá orgány Unie k provedení těchto řádů. Správní rada by měla po dohodě s Komisí přijmout vhodná prováděcí pravidla.

(41) Měla by existovat možnost, aby řediteli a radě regulačních orgánů při jejich regulační činnosti podle tohoto nařízení poskytovaly podporu pracovní skupiny.

(42) ACER by měla uplatňovat obecná pravidla týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům, které mají instituce Unie k dispozici. Správní rada by měla zavést praktická opatření na ochranu údajů citlivých z obchodního hlediska a osobních údajů.

(43) Ze spolupráce regulačních orgánů v rámci ACER je zřejmé, že většinová rozhodnutí jsou zásadním předpokladem pro dosažení pokroku ve věcech týkajících se vnitřního trhu s energií, jež mají v různých členských státech významný ekonomický dopad. Regulační orgány by proto v radě regulačních orgánů měly nadále hlasovat dvoutřetinovou většinou. ACER by se měla ve vhodných případech zodpovídat Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

(44) Zemím, které nejsou členy Unie, by mělo být umožněno účastnit se práce ACER v souladu s příslušnými dohodami uzavřenými Unií.

(45) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž spolupráce mezi regulačními orgány na úrovni Unie a jejich účasti na výkonu činností týkajících se Unie, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(46) Sídlo ACER se nachází v Lublani, jak je stanoveno v rozhodnutí 2009/913/EU (17). Sídlo ACER je místem výkonu jejích činností a statutárních funkcí.

(47) Hostitelský členský stát ACER by měl zajistit co nejlepší podmínky k zajištění jejího bezproblémového a efektivního fungování, včetně mnohojazyčného a evropsky orientovaného vzdělávání a vhodných dopravních spojení. Dohoda o sídle agentury mezi vládou Republiky Slovinsko a ACER, která spolu se svými prováděcími ujednáními tyto požadavky obsahuje, byla uzavřena dne 26. listopadu 2010 a vstoupila v platnost dne 10. ledna 2011,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I
Cíle a úkoly

Článek 1

Zřízení a cíle

1. Tímto nařízením se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

2. Účelem ACER je pomáhat regulačním orgánům uvedeným v článku 57 směrnice (EU) 2019/944 a článku 39 směrnice 2009/73/ES při plnění regulačních úkolů prováděných v členských státech na úrovni Unie a v případě potřeby jejich činnost koordinovat a působit jako prostředník a urovnávat spory mezi nimi v souladu s čl. 6 odst. 10 tohoto nařízení. ACER také přispěje k zavádění vysoce kvalitních společných regulačních postupů a postupů dohledu, a tím i k zajištění jednotného, efektivního a účinného uplatňování práva Unie ve snaze dosáhnout cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky.

3. Při plnění svých úkolů jedná ACER nezávisle, objektivně a v zájmu Unie. ACER přijímá samostatná rozhodnutí nezávisle na jakýchkoli zájmech soukromých osob a podniků.

Článek 2

Druhy aktů vydávaných ACER

ACER:

a) vydává stanoviska a doporučení určená provozovatelům přenosových či přepravních soustav, ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn, subjektu EU DSO, regionálním koordinačním centrům a nominovaným organizátorům trhu s elektřinou;

b) vydává stanoviska a doporučení určená regulačním orgánům;

c) vydává stanoviska a doporučení určená Evropskému parlamentu, Radě nebo Komisi;

d) vydává samostatná rozhodnutí o poskytování informací podle čl. 3 odst. 2, čl. 7 odst. 2 písm. b) a čl. 8 písm. c); o schválení podmínek a metodik podle čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2, 3 a 4; o přezkumu nabídkových zón podle čl. 5 odst. 7; o technických otázkách podle čl. 6 odst. 1; o řešení sporů mezi regulačními orgány podle čl. 6 odst. 10; o regionálních koordinačních centrech podle čl. 7 odst. 2 písm. a); o schválení a změnách metodik a výpočtů a technických specifikací podle čl. 9 odst. 1; o schválení a změnách metodik podle čl. 9 odst. 3; o výjimkách podle článku 10; o infrastruktuře podle čl. 11 písm. d); a ve věcech integrity a transparentnosti velkoobchodního trhu podle článku 12;

e) předkládá Komisi nezávazné rámcové pokyny (dále jen „rámcové pokyny”) v souladu s článkem 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 (18) a s článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (19).

Článek 3

Obecné úkoly

1. Na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise nebo z vlastního podnětu může ACER poskytnout Evropskému parlamentu, Radě a Komisi stanovisko nebo doporučení k jakékoli otázce související s účelem, ke kterému byla zřízena.

2. Regulační orgány, ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn, regionální koordinační centra, subjekt EU DSO, provozovatelé přenosových či přepravních soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou poskytnou ACER na její žádost veškeré informace potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nařízení, pokud o ně již ACER nepožádala a neobdržela je.

Za účelem žádostí o informace uvedených v prvním pododstavci má ACER pravomoc vydávat rozhodnutí. Ve svých rozhodnutích ACER uvede účel žádosti, uvede odkaz na právní základ, podle něhož je informace požadována, a stanoví lhůtu, v níž mají být informace poskytnuty. Uvedená lhůta musí být přiměřená dané žádosti.

ACER používá důvěrné informace získané podle tohoto nařízení pouze pro účely plnění svých úkolů stanovených v tomto nařízení. ACER zajistí náležitou ochranu údajů ve vztahu k informacím podle článku 41.

Článek 4

Úkoly ACER týkající se spolupráce provozovatelů přenosových či přepravních soustav a provozovatelů distribučních soustav

1. ACER poskytne Komisi stanovisko k návrhu stanov, seznamu členů a návrhu jednacího řádu ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) 2019/943, ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009 a subjektu EU DSO v souladu s čl. 53 odst. 3 nařízení (EU) 2019/943.

2. ACER sleduje plnění úkolů ENTSO pro elektřinu v souladu s článkem 32 nařízení (EU) 2019/943, ENTSO pro zemní plyn v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 715/2009 a subjektu EU DSO v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2019/943.

3. ACER může poskytnout stanovisko:

a) pro ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/943 a pro ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009 ke kodexům sítě;

b) pro ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 32 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2019/943 a pro ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 9 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 715/2009 k návrhu ročního pracovního programu, k návrhu plánu rozvoje sítě pro celou Unii a k dalším příslušným dokumentům uvedeným v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2019/943 a čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2009 s přihlédnutím k cílům zákazu diskriminace, účinné hospodářské soutěže a řádného a bezpečného fungování vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem;

c) subjektu EU DSO k návrhu ročního pracovního programu a dalším příslušným dokumentům uvedeným v čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) 2019/943 s přihlédnutím k cílům nediskriminace, účinné hospodářské soutěže a řádného a bezpečného fungování vnitřního trhu s elektřinou.

4. ACER poté, co případně požádá o aktualizaci návrhů předložených provozovateli přenosových či přepravních soustav, schválí metodiku pro využívání výnosů z příjmu z přetížení podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2019/943.

5. ACER poskytne na skutkovém základě ENTSO pro elektřinu a ENTSO pro zemní plyn, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi řádně odůvodněné stanovisko, jakož i příslušná doporučení, domnívá-li se, že návrh ročního pracovního programu nebo návrh plánu rozvoje sítě pro celou Unii, které jí byly předloženy v souladu s čl. 32 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2019/943 a čl. 9 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 715/2009, nepřispívají k zákazu diskriminace, účinné hospodářské soutěži a řádnému fungování trhu či dostatečné úrovni přeshraničního propojení umožňujícího přístup třetím osobám nebo nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) 2019/943 a směrnice (EU) 2019/944 nebo nařízení (ES) č. 715/2009 a směrnice 2009/73/ES.

6. Příslušné regulační orgány se koordinují, aby společně zjistily, zda subjekt EU DSO, ENTSO pro elektřinu nebo regionální koordinační centra porušují své povinnosti vyplývající z práva Unie, a činí vhodná opatření podle čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/944.

ACER na žádost jednoho nebo více regulačních orgánů nebo z vlastního podnětu vydá ENTSO pro elektřinu, subjektu EU DSO nebo regionálním koordinačním centrům odůvodněné stanovisko, jakož i příslušné doporučení, ve věci plnění jejich povinností.

7. Zjistí-li odůvodněné stanovisko ACER případ možného porušení povinností ENTSO pro elektřinu, subjektem EU DSO nebo regionálním koordinačním centrem, dotčené regulační orgány jednomyslně přijmou koordinovaná rozhodnutí stanovící, zda dochází k porušení příslušných povinností, a pokud ano, jaká opatření má ENTSO pro elektřinu, subjekt EU DSO nebo regionální koordinační centrum k nápravě tohoto porušení učinit. Nedosáhnou-li regulační orgány jednomyslné dohody o těchto koordinovaných rozhodnutích do čtyř měsíců ode dne, kdy obdrží odůvodněné stanovisko ACER, postoupí věc ACER k rozhodnutí podle čl. 6 odst. 10.

8. Nenapraví-li ENTSO pro elektřinu, subjekt EU DSO nebo regionální koordinační centrum do tří měsíců porušení povinností zjištěné v souladu s odstavcem 6 nebo 7 tohoto článku nebo neučiní-li regulační orgán v členském státě, v němž má daný subjekt sídlo, kroky k zajištění souladu, vydá ACER tomuto regulačnímu orgánu doporučení, aby v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/944 učinil kroky s cílem zajistit, aby ENTSO pro elektřinu, subjekt EU DSO nebo regionální koordinační centrum plnily své povinnosti, a informuje o tom Komisi.

Článek 5

Úkoly ACER týkající se vytváření a uplatňování kodexů sítě a pokynů

1. ACER se účastní vytváření kodexů sítě v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2019/943 a článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 a pokynů v souladu s čl. 61 odst. 6 nařízení (EU) 2019/943. ACER zejména:

a) předkládá Komisi nezávazné rámcové pokyny, je-li o to požádána podle čl. 59 odst. 4 nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009. ACER přezkoumá rámcové pokyny a znovu je předloží Komisi, je-li o to požádána podle čl. 59 odst. 7 nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 715/2009;

b) poskytne pro ENTSO pro zemní plyn odůvodněné stanovisko ke kodexu sítě v souladu s čl. 6 odst. 7 nařízení (ES) č. 715/2009;

c) reviduje kodex sítě v souladu s čl. 59 odst. 11 nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 6 odst. 9 nařízení (ES) č. 715/2009. Ve své revizi ACER zohlední připomínky vyjádřené všemi zúčastněnými stranami během vypracovávání revidovaného kodexu sítě, které vede ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn nebo subjekt EU DSO, a konzultuje s příslušnými zainteresovanými subjekty znění, které má být předloženo Komisi. Za tímto účelem může ACER využít výbor zřízený podle kodexů sítě, je-li to vhodné. ACER podá Komisi zprávu o výsledku konzultací. Následně jí předloží revidovaný kodex sítě v souladu s čl. 59 odst. 11 nařízení (EU) 2019/943 a čl. 6 odst. 9 nařízení (ES) č. 715/2009. Pokud ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn nebo subjekt EU DSO kodex sítě nevytvořily, ACER vypracuje a předloží Komisi návrh kodexu sítě, je-li o to požádána podle čl. 59 odst. 12 nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 6 odst. 10 nařízení (ES) č. 715/2009;

d) poskytne Komisi řádně odůvodněné stanovisko v souladu s čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009, neprovede-li ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn nebo subjekt EU DSO kodex sítě vypracovaný podle čl. 30 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009 či kodex sítě vypracovaný v souladu s čl. 59 odst. 3 až 12 nařízení (EU) 2019/943 a čl. 6 odst. 1 až 10 nařízení (ES) č. 715/2009, který však nebyl Komisí přijat podle čl. 59 odst. 13 nařízení (EU) 2019/943 a podle čl. 6 odst. 11 nařízení (ES) č. 715/2009;

e) sleduje a analyzuje provádění kodexů sítě přijatých Komisí v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2019/943 a s článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 a pokynů přijatých v souladu s článkem 61 nařízení (EU) 2019/943 a jejich dopad na harmonizaci použitelných pravidel, jejichž cílem je usnadnit integraci trhu, jakož i na nediskriminaci, účinnou hospodářskou soutěž a řádné fungování trhu, a podá o tom zprávu Komisi.

2. V případech, kdy jeden z následujících právních aktů stanoví vypracování návrhů společných podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a pokynů, jež vyžadují schválení všemi regulačními orgány, se návrhy těchto společných podmínek nebo metodik předloží ACER k revizi a schválení:

a) legislativní akt Unie přijatý řádným legislativním postupem;

b) kodexy sítě a pokyny přijaté před 4. červencem 2019 a pozdější revize těchto kodexů sítě a pokynů nebo

c) kodexy sítě a pokyny přijaté jako prováděcí akty podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (20).

3. V případech, kdy jeden z následujících právních aktů stanoví vypracování návrhů podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a pokynů, jež vyžadují schválení všemi regulačními orgány dotčeného regionu, musí se tyto regulační orgány jednomyslně dohodnout na společných podmínkách nebo metodikách, které schválí každý z nich:

a) legislativní akt Unie přijatý řádným legislativním postupem;

b) kodexy sítě a pokyny přijaté před 4. červencem 2019 a pozdější revize těchto kodexů sítě a pokynů nebo

c) kodexy sítě a pokyny přijaté jako prováděcí akty podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Návrhy uvedené v prvním pododstavci se oznámí ACER do jednoho týdne od jejich předložení těmto regulačním orgánům. Regulační orgány mohou návrhy předložit ACER ke schválení podle čl. 6 odst. 10 druhého pododstavce písm. b) a v případě, že nelze dosáhnout jednomyslné dohody uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce, tak učiní podle čl. 6 odst. 10 druhého pododstavce písm. a).

Ředitel nebo rada regulačních orgánů, která jedná z vlastního podnětu nebo na návrh jednoho či více ze svých členů, mohou nařídit regulačním orgánům dotčeného regionu, aby návrh předložily ACER ke schválení. Tuto možnost využijí pouze v případech, kdy by regionálně dohodnutý návrh měl znatelný dopad na vnitřní trh s energií nebo na bezpečnost dodávek i za hranicemi daného regionu.

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, je ACER příslušná přijmout rozhodnutí podle čl. 6 odst. 10, pokud se příslušné regulační orgány nedohodnou na podmínkách nebo metodikách pro provádění nových kodexů sítě a pokynů přijatých po 4. červenci 2019 jako akty v přenesené pravomoci, jestliže tyto podmínky nebo metodiky vyžadují schválení všemi regulačními orgány nebo všemi regulačními orgány dotčeného regionu.

5. Do 31. října 2023 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, zda je třeba posílit úlohu ACER při vypracovávání a přijímání podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a pokynů přijatých jako akty v přenesené pravomoci po 4. červenci 2019. Tuto zprávu v případě potřeby doplní legislativní návrh na přenesení potřebných pravomocí na ACER nebo změnu jejích pravomocí.

6. Podmínky nebo metodiky uvedené v odstavcích 2 a 3 regulační orgány nebo ACER, je-li k tomu příslušná, po konzultaci s ENTSO pro elektřinu, s ENTSO pro zemní plyn nebo se subjektem EU DSO před schválením v případě potřeby revidují s cílem zajistit, aby byly v souladu s účelem daného kodexu sítě či pokynů a aby přispívaly k integraci trhu, nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži a řádnému fungování trhu. ACER přijme rozhodnutí o schválení ve lhůtě uvedené v příslušných kodexech sítě a pokynech. Tato lhůta začne plynout ode dne následujícího po dni, kdy byl návrh předložen ACER.

7. ACER plní své úkoly ohledně přezkumu nabídkových zón podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2019/943.

8. ACER sleduje regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav uvedenou v článku 34 nařízení (EU) 2019/943 a v článku 12 nařízení (ES) č. 715/2009 a zohledňuje výsledky této spolupráce při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí.

Článek 6

Úkoly ACER týkající se regulačních orgánů

1. ACER přijme samostatná rozhodnutí o technických otázkách v případech, kdy jsou taková rozhodnutí stanovena v nařízení (EU) 2019/943, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnici (EU) 2019/944 nebo směrnici 2009/73/ES.

2. ACER může v souladu se svým pracovním programem na žádost Komise nebo z vlastního podnětu vydat doporučení, která regulačním orgánům a účastníkům trhu napomáhají ve sdílení osvědčených postupů.

3. Do 5. července 2022 a poté každé čtyři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o nezávislosti regulačních orgánů podle čl. 57 odst. 7 směrnice (EU) 2019/944.

4. ACER poskytuje rámec, v němž mohou regulační orgány spolupracovat, aby se zajistilo účinné rozhodování o otázkách s přeshraničním významem. Podporuje spolupráci mezi regulačními orgány, jakož i mezi regulačními orgány na regionální úrovni a na úrovni Unie, a výsledky této spolupráce zohledňuje při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí. Domnívá-li se ACER, že jsou k této spolupráci potřebná závazná pravidla, předloží Komisi vhodná doporučení.

5. ACER poskytne na žádost jednoho či více regulačních orgánů nebo na žádost Komise věcné stanovisko k tomu, zda je rozhodnutí přijaté regulačním orgánem v souladu s kodexy sítě a pokyny uvedenými v nařízení (EU) 2019/943, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnici (EU) 2019/944 nebo směrnici 2009/73/ES nebo s jinými příslušnými ustanoveními těchto směrnic nebo nařízení.

6. Neřídí-li se regulační orgán stanoviskem ACER podle odstavce 5 ve lhůtě čtyř měsíců ode dne jeho obdržení, uvědomí o tom ACER Komisi a dotčený členský stát.

7. Setká-li se v konkrétním případě regulační orgán s obtížemi při uplatňování kodexů sítě a pokynů uvedených v nařízení (EU) 2019/943, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnici (EU) 2019/944 nebo směrnici 2009/73/ES, může požádat ACER o stanovisko. ACER vydá stanovisko po konzultaci s Komisí do tří měsíců od obdržení žádosti.

8. ACER může regulačnímu orgánu na jeho žádost poskytnout operativní pomoc v souvislosti s šetřeními podle nařízení (EU) č. 1227/2011.

9. ACER předkládá příslušnému regulačnímu orgánu a Komisi stanoviska v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2019/943.

10. ACER má pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí o regulačních otázkách, které mají dopad na přeshraniční obchod nebo bezpečnost přeshraniční soustavy a které vyžadují společné rozhodnutí alespoň dvou regulačních orgánů, pokud jim byla tato pravomoc svěřena na základě jednoho z těchto právních aktů:

a) legislativního aktu Unie přijatého řádným legislativním postupem;

b) kodexů sítě a pokynů přijatých před 4. červencem 2019 a pozdějších revizí těchto kodexů a pokynů nebo

c) kodexů sítě a pokynů přijatých jako prováděcí akty podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

ACER má pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí uvedená v prvním pododstavci v těchto situacích:

a) pokud příslušné regulační orgány nedokázaly dosáhnout dohody do šesti měsíců ode dne, kdy byla věc postoupena poslednímu z těchto regulačních orgánů, nebo do čtyř měsíců v případech podle čl. 4 odst. 7 tohoto nařízení anebo podle čl. 59 odst. 1 písm. c) nebo čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/944, anebo

b) na společnou žádost příslušných regulačních orgánů.

Příslušné regulační orgány mohou společně požádat, aby doba uvedená v druhém pododstavci písm. a) tohoto odstavce byla prodloužena o dobu nejvýše šesti měsíců, vyjma případů podle čl. 4 odst. 7 tohoto nařízení, anebo podle čl. 59 odst. 1 písm. c) nebo čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/944.

V případě, že pravomoci k rozhodování v přeshraničních otázkách ve smyslu prvního pododstavce byly svěřeny regulačním orgánům v nových kodexech sítě a pokynech, jež byly přijaty jako akty v přenesené pravomoci po 4. červenci 2019, má ACER pravomoc podle druhého pododstavce písm. b) pouze na základě dobrovolnosti na žádost podanou nejméně 60 % příslušných regulačních orgánů. Pokud se věc týká jen dvou regulačních orgánů, může se v dané záležitosti obrátit na ACER kterýkoli z nich.

Do 31. října 2023 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, zda je třeba posílit úlohu ACER při řešení sporů mezi regulačními orgány týkajících se společných rozhodnutí v otázkách, k jejichž řešení byly regulačním orgánům svěřeny pravomoci prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci po 4. červenci 2019. K této zprávě popřípadě připojí legislativní návrh na úpravu uvedených pravomocí nebo přenesení nezbytných pravomocí na ACER.

11. Při přípravě svého rozhodnutí podle odstavce 10 ACER konzultuje regulační orgány a dotčené provozovatele přenosových či přepravních soustav a je informována o návrzích a připomínkách všech dotčených provozovatelů přenosových či přepravních soustav.

12. Byl-li jí postoupen případ podle odstavce 10, ACER:

a) vydá rozhodnutí nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho postoupení, nebo do čtyř měsíců v případech podle čl. 4 odst. 7 tohoto nařízení anebo podle čl. 59 odst. 1 písm. c) nebo čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/944, a

b) může v případě nutnosti vydat prozatímní rozhodnutí s cílem zajistit, aby byla ochráněna bezpečnost dodávek nebo provozní bezpečnost.

13. V případě, kdy regulační otázky uvedené v odstavci 10 zahrnují výjimky ve smyslu článku 63 nařízení (EU) 2019/943 nebo článku 36 směrnice 2009/73/ES, nekumulují se lhůty stanovené v tomto nařízení se lhůtami stanovenými v uvedených předpisech.

Článek 7

Úkoly ACER týkající se regionálních koordinačních center

1. ACER v úzké spolupráci s regulačními orgány a s ENTSO pro elektřinu monitoruje výkon činnosti regionálních koordinačních center a provádí související analýzu s přihlédnutím ke zprávám vypracovaným podle čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) 2019/943.

2. Za účelem rychlého a efektivního provádění úkolů uvedených v odstavci 1 ACER zejména:

a) rozhoduje o konfiguraci regionů pro provoz soustavy podle čl. 36 odst. 3 a 4 a vydává schválení podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2019/943;

b) žádá o informace od regionálních koordinačních center, je-li to vhodné podle článku 46 nařízení (EU) 2019/943;

c) vydává stanoviska a doporučení Evropskému parlamentu, Radě a Komisi;

d) vydává stanoviska a doporučení regionálním koordinačním centrům.

Článek 8

Úkoly ACER týkající se nominovaných organizátorů trhu s elektřinou

Pro zajištění toho, aby nominovaní organizátoři trhu s elektřinou plnili své funkce podle nařízení (EU) 2019/943 a nařízení Komise (EU) 2015/1222 (21), ACER:

a) monitoruje pokrok nominovaných organizátorů trhu s elektřinou při plnění funkcí podle nařízení (EU) 2015/1222;

b) vydává doporučení Komisi v souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení (EU) 2015/1222;

c) v patřičných případech žádá o informace od nominovaných organizátorů trhu s elektřinou.

Článek 9

Úkoly ACER týkající se přiměřenosti výrobních kapacit a rizikové připravenosti

1. ACER schvaluje a v případě potřeby mění:

a) návrhy metodik a výpočtů spojených s evropským posouzením přiměřenosti zdrojů podle čl. 23 odst. 3, 4, 6 a 7 nařízení (EU) 2019/943;

b) návrhy technických specifikací pro přeshraniční účast v kapacitních mechanismech podle čl. 26 odst. 11 nařízení (EU) 2019/943.

2. ACER vydá stanovisko podle čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2019/941 k tomu, zda jsou rozdílnosti mezi vnitrostátním a evropským posouzením přiměřenosti zdrojů odůvodněné.

3. ACER schvaluje a v případě potřeby mění metodiky pro:

a) zjišťování scénářů elektroenergetických krizí na regionální úrovni podle článku 5 nařízení (EU) 2019/941;

b) krátkodobé a sezónní posouzení přiměřenosti podle článku 8 nařízení (EU) 2019/941.

4. Pokud jde o bezpečnost dodávek plynu, je ACER zastoupena v Koordinační skupině pro otázky plynu v souladu s článkem 4 nařízení (EU) 2017/1938 a plní úkoly týkající se permanentní obousměrné kapacity propojení pro přepravu plynu uvedené v příloze III uvedeného nařízení.

Článek 10

Úkoly ACER týkající se výjimek

ACER rozhoduje o výjimkách podle čl. 63 odst. 5 nařízení (EU) 2019/943 ACER rovněž rozhoduje o výjimkách podle čl. 36 odst. 4 směrnice 2009/73/ES, pokud se dotčená infrastruktura nachází na území více než jednoho členského státu.

Článek 11

Úkoly ACER týkající se infrastruktury

Pokud jde o transevropskou energetickou infrastrukturu, ACER v úzké spolupráci s regulačními orgány, s ENTSO pro elektřinu a s ENTSO pro zemní plyn:

a) sleduje pokrok při provádění projektů na vytvoření nové propojovací kapacity;

b) sleduje provádění plánů rozvoje sítě pro celou Unii. Jestliže zjistí nesrovnalosti mezi uvedenými plány a jejich prováděním, prošetří důvody těchto nesrovnalostí a vydá doporučení dotčeným provozovatelům přenosových či přepravních soustav, regulačním orgánům nebo dalším příslušným orgánům s cílem uskutečnit investice v souladu s plány rozvoje sítě pro celou Unii;

c) plní povinnosti stanovené v článcích 5, 11 a 13 nařízení (EU) č. 347/2013.

d) přijímá rozhodnutí o žádostech o investice na základě čl. 12 odst. 6 nařízení (EU) č. 347/2013.

Článek 12

Úkoly ACER týkající se integrity a transparentnosti velkoobchodního trhu

Aby mohla účinně monitorovat integritu a transparentnost velkoobchodního trhu, ACER v úzké spolupráci s regulačními orgány a jinými vnitrostátními orgány:

a) monitoruje velkoobchodní trhy, shromažďuje a sdílí údaje a zřizuje evropský registr účastníků trhu v souladu s články 7 až 12 nařízení (EU) č. 1227/2011;

b) vydává doporučení Komisi v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 1227/2011;

c) koordinuje šetření podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1227/2011.

Článek 13

Pověření ACER novými úkoly

ACER může být v případech jasně definovaných Komisí v kodexech sítě přijatých podle článku 59 nařízení (EU) 2019/943 a pokynech přijatých podle článku 61 téhož nařízení nebo článku 23 nařízení (ES) č. 715/2009 a ve věcech souvisejících s účelem, k němuž byla zřízena, pověřena dodatečnými úkoly, které nezahrnují rozhodovací pravomoci.

Článek 14

Konzultace, transparentnost a procesní záruky

1. Při plnění svých úkolů, zejména při vytváření rámcových pokynů v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2019/943 nebo článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 a v procesu navrhování změn kodexů sítě podle článku 60 nařízení (EU) 2019/943 nebo článku 7 nařízení (ES) č. 715/2009, ACER v široké míře v rané fázi konzultuje otevřeným a transparentním způsobem s účastníky trhu, provozovateli přenosových či přepravních soustav, spotřebiteli, konečnými uživateli a případně orgány pro hospodářskou soutěž, aniž jsou dotčeny jejich pravomoci, zejména pokud se její úkoly týkají provozovatelů přenosových či přepravních soustav.

2. ACER zajistí, aby tam, kde je to vhodné, měly veřejnost a všechny zúčastněné strany k dispozici objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace, zejména o výsledcích její činnosti.

Všechny dokumenty a zápisy z konzultačních schůzek uskutečněných během vytváření rámcových pokynů v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2019/943 nebo článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 nebo během provádění změn kodexů sítě uvedených v odstavci 1 tohoto článku se zveřejňují.

3. Před přijetím rámcových pokynů nebo před navržením změn kodexů sítě podle odstavce 1 ACER uvede, jak byly zohledněny připomínky obdržené během konzultace, a nebyly-li tyto připomínky vzaty v úvahu, uvede důvody.

4. Na svých internetových stránkách zveřejní ACER alespoň pořady jednání, podkladové dokumenty a případně zápisy ze zasedání správní rady, rady regulačních orgánů a odvolacího senátu.

5. ACER přijme a zveřejní vhodný a přiměřený jednací řád postupem stanoveným v čl. 19 odst. 1 písm. t). Jednací řád obsahuje ustanovení, která zajistí transparentní a přiměřený rozhodovací postup zaručující základní procesní práva založená na zásadách právního státu, včetně práva být vyslechnut, práva na přístup k dokumentům a zásad vymezených v odstavcích 6, 7 a 8.

6. Před přijetím samostatných rozhodnutí podle tohoto nařízení oznámí ACER každé dotčené straně svůj úmysl přijmout rozhodnutí a stanoví lhůtu, ve které může dotčená strana vyjádřit své stanovisko k dané věci, přičemž vezme plně v úvahu naléhavost, složitost a možné důsledky dané věci.

7. Samostatná rozhodnutí ACER musí uvádět důvody, na nichž se zakládají, aby bylo možné odvolat se ve věci samé.

8. Strany dotčené samostatnými rozhodnutími musí být informovány o prostředcích právní ochrany, které mají podle tohoto nařízení k dispozici.

Článek 15

Monitorování odvětví elektroenergetiky a plynárenství a podávání zpráv

1. ACER v úzké spolupráci s Komisí, členskými státy a příslušnými vnitrostátními orgány, včetně regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů pro hospodářskou soutěž, monitoruje velkoobchodní a maloobchodní trhy s elektřinou a zemním plynem, zejména maloobchodní ceny elektřiny a zemního plynu, dodržování práv spotřebitelů stanovených ve směrnici (EU) 2019/944 a směrnici 2009/73/ES, dopad vývoje na trhu na zákazníky kategorie domácnost, přístup k sítím, včetně přístupu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie, pokrok dosažený ve vztahu k propojovacím vedením, potenciální překážky bránící přeshraničnímu obchodu, regulační omezení pro nové subjekty vstupující na trh a menší subjekty, včetně občanských společenství pro energii, státní zásahy zkreslující ceny tak, že neodrážejí faktický nedostatek nabídky, například zásahy uvedené v čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2019/943, a výkon činnosti členských států v oblasti bezpečnosti dodávek elektřiny na základě výsledků evropského posouzení přiměřenosti zdrojů podle článku 23 uvedeného nařízení, zejména s přihlédnutím k hodnocení ex post podle článku 17 nařízení (EU) 2019/941.

2. ACER každoročně zveřejňuje zprávu o výsledcích monitorování podle odstavce 1. V této zprávě uvede veškeré překážky dokončení vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem.

3. Souběžně se zveřejněním výroční zprávy může ACER předložit Evropskému parlamentu a Komisi stanovisko k případným opatřením za účelem odstranění překážek uvedených v odstavci 2.

4. ACER vydá zprávu o osvědčených postupech v metodice stanovení tarifů pro přenos a distribuci v souladu s čl. 18 odst. 9 nařízení (EU) 2019/943.

Kapitola II
Organizace ACER

Článek 16

Právní postavení

1. ACER je subjektem Unie a má právní subjektivitu.

2. ACER má v každém členském státě co nejširší způsobilost k právům a