dnes je 19.5.2024

Input:

2017/2195, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, k 19. 6. 2022

19.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2017.2195
2017/2195, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, k 19. 6. 2022

Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku

Úplné znění nařízení Komise (EU) 2017/2195.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195

ze dne 23. listopadu 2017,

kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 312 28.11.2017, s. 6)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/280 ze dne 22. února 2021,   L 62 24 23.2.2021
M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/828 ze dne 25. května 2022,   L 147 27 30.5.2022

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195

ze dne 23. listopadu 2017,

kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice

(Text s významem pro EHP)

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví podrobný rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, včetně zavedení společných zásad pro obstarávání a zúčtování záloh pro automatickou regulaci frekvence, záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu a včetně společné metodiky aktivace záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu.

2. Toto nařízení se vztahuje na provozovatele přenosových soustav, provozovatele distribučních soustav včetně uzavřených distribučních soustav, regulační orgány, Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen "agentura"), Evropskou síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen "síť ENTSO pro elektřinu"), třetí osoby, jež byly plněním povinností pověřeny nebo jim byly přiděleny, a další účastníky trhu s elektřinou.

3. Toto nařízení se vztahuje na všechny přenosové soustavy a všechna propojení v Unii s výjimkou přenosových soustav na ostrovech, které nejsou pomocí propojení navázány na ostatní přenosové soustavy.

4. Existuje-li v členském státě více než jeden provozovatel přenosové soustavy, vztahuje se toto nařízení na všechny provozovatele přenosových soustav v daném členském státě. Pokud provozovatel přenosové soustavy nemá funkci, která je relevantní pro plnění jedné nebo více povinností podle tohoto nařízení, mohou členské státy stanovit, aby odpovědnost za plnění těchto povinností byla přidělena jednomu nebo několika různým konkrétním provozovatelům přenosových soustav.

5. Tvoří-li oblast řízení výkonové rovnováhy a frekvence (dále jen "oblast LFC") dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, všichni provozovatelé přenosových soustav dané oblasti LFC se mohou se schválením příslušných regulačních orgánů rozhodnout, že budou jednu nebo více povinností podle tohoto nařízení plnit koordinovaně pro všechny oblasti plánování dané oblasti LFC.

6. K evropským platformám pro výměnu standardních produktů regulační energie lze otevřít přístup provozovatelům přenosových soustav, kteří působí ve Švýcarsku, za podmínky, že byla do vnitrostátních právních předpisů této země zapracována hlavní ustanovení právních předpisů Unie o trhu s elektřinou a že je mezi Unií a Švýcarskem uzavřena mezivládní dohoda o spolupráci v oblasti elektřiny, nebo pokud by nezahrnutí Švýcarska mohlo vést k neplánovaným fyzickým tokům výkonu přes tuto zemi, které by ohrožovaly bezpečnost provozu soustavy v regionu.

7. Za předpokladu, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 6, rozhodnou o zapojení Švýcarska do evropských platforem pro výměnu standardních produktů regulační energie Komise na základě stanoviska vydaného agenturou a všichni provozovatelé přenosových soustav postupem podle čl. 4 odst. 3. Práva a povinnosti švýcarských provozovatelů přenosových soustav musí být v souladu s právy a povinnostmi provozovatelů přenosových soustav působících v Unii, aby se zajistilo hladké fungování trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy na úrovni Unie a rovné podmínky pro všechny zainteresované strany.

8. Toto nařízení se vztahuje na všechny státy soustavy, jak jsou definovány v článku 18 nařízení Komise (EU) 2017/1485.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 směrnice 2009/72/ES, článku 2 nařízení (ES) č. 714/2009, článku 2 nařízení Komise (EU) č. 543/2013 (5), článku 2 nařízení Komise (EU) 2015/1222 (6), článku 2 nařízení Komise (EU) 2016/631 (7), článku 2 nařízení Komise (EU) 2016/1388 (8), článku 2 nařízení Komise (EU) 2016/1447 (9), článku 2 nařízení Komise (EU) 2016/1719 (10), článku 3 nařízení Komise (EU) 2017/1485 a článku 3 nařízení Komise (EU) 2017/2196 (11).

Dále se rozumí:

1) "zajišťováním výkonové rovnováhy" veškerá opatření a postupy ve všech časových rámcích, jejichž prostřednictvím provozovatelé přenosových soustav kontinuálně zajišťují zachování frekvence soustavy v rámci předem stanoveného rozsahu stability, jak je stanoven v článku 127 nařízení (EU) 2017/1485, a soulad s množstvím potřebných záloh s ohledem na požadovanou kvalitu, jak je stanoveno v části IV hlavách 5, 6 a 7 nařízení (EU) 2017/1485;

2) "trhem pro zajišťování výkonové rovnováhy" souhrn institucionálních, obchodních a provozních ujednání, jež umožňují zajišťování výkonové rovnováhy na tržních principech;

3) "službami výkonové rovnováhy" regulační energie nebo regulační záloha, anebo obojí;

4) "regulační energií" energie používaná provozovateli přenosových soustav k zajišťování výkonové rovnováhy a dodávaná poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy;

5) "regulační zálohou" objem regulačních záloh, k jejichž poskytování se zavázal poskytovatel služeb výkonové rovnováhy a ze kterých se poskytovatel služeb výkonové rovnováhy zavázal po dobu trvání smlouvy předkládat provozovatelům přenosových soustav nabídky na odpovídající objem regulační energie;

6) "poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy" účastník trhu s jednotkou poskytující zálohy nebo skupinou poskytující zálohy, který je schopen provozovatelům přenosových soustav poskytovat služby výkonové rovnováhy;

7) "subjektem zúčtování" účastník trhu nebo jeho zvolený zástupce, který nese odpovědnost za své odchylky;

8) "odchylkou" objem elektrické energie, který se vypočítává pro každý subjekt zúčtování a který představuje rozdíl mezi přiděleným objemem přiřazeným tomuto subjektu zúčtování a konečnou obchodní pozicí tohoto subjektu zúčtování, včetně případného zohlednění regulační energie vůči tomuto subjektu zúčtování, v daném časovém intervalu zúčtování odchylek;

9) "zúčtováním odchylek" mechanismus finančního vypořádání pro zúčtování nebo úhradu odchylek subjektů zúčtování;

10) "intervalem zúčtování odchylek" časový úsek, za který se vypočítávají odchylky subjektů zúčtování;

11) "oblastí odchylky" oblast, pro kterou se odchylka vypočítává;

12) "zúčtovací cenou odchylky" cena, ať již kladná, nulová nebo záporná, za odchylku v každém směru za každý interval zúčtování odchylek;

13) "oblastí zúčtovací ceny odchylky" oblast pro výpočet zúčtovací ceny odchylky;

14) "zohledněním regulační energie" objem elektrické energie představující regulační energii od poskytovatele služeb výkonové rovnováhy a přiřazený připojujícím provozovatelem přenosové soustavy příslušným subjektům zúčtování pro interval zúčtování odchylek, který se používá pro výpočet odchylek těchto subjektů zúčtování;

15) "přiděleným objemem" objem elektrické energie fyzicky dodávaný do soustavy nebo ze soustavy odebíraný a přiřazený určitému subjektu zúčtování, který slouží pro výpočet odchylek tohoto subjektu zúčtování;

16) "obchodní pozicí" objem elektrické energie deklarovaný subjektem zúčtování, který se používá pro výpočet jeho odchylky;

17) "modelem vlastního řízení" model plánování a nasazování, kde plány výroby a plány spotřeby, jakož i nasazování výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení určují subjekty pro plánování těchto výroben a zařízení;

18) "modelem centrálního řízení" model plánování a nasazování, kde plány výroby a plány spotřeby, jakož i nasazování výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení, pokud je v nich možné provádět změny v nasazování, jsou určovány provozovatelem přenosové soustavy v rámci integrovaného procesu plánování;

19) "integrovaným procesem plánování" iterativní postup, který využívá alespoň nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování, jež obsahují obchodní údaje, komplexní technické údaje týkající se jednotlivých výroben elektřiny nebo odběrných elektrických zařízení, a který jako vstup do tohoto procesu výslovně obsahuje charakteristiky najíždění, aktuální analýzu přiměřenosti regulační oblasti a limity provozní bezpečnosti;

20) "uzávěrkou integrovaného procesu plánování" okamžik, od kterého již není povoleno předkládat nebo aktualizovat nabídky integrovaného procesu plánování pro dané iterace integrovaného procesu plánování;

21) "modelem TSO-TSO" model pro výměnu služeb výkonové rovnováhy, kde poskytovatel služeb výkonové rovnováhy poskytuje služby výkonové rovnováhy svému připojujícímu provozovateli přenosové soustavy, který tyto služby výkonové rovnováhy poté poskytuje žádajícímu provozovateli přenosové soustavy;

22) "připojujícím provozovatelem přenosové soustavy" provozovatel přenosové soustavy, který provozuje oblast plánování, ve které poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy a subjekty zúčtování musí splňovat podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy;

23) "výměnou služeb výkonové rovnováhy" výměna regulační energie nebo výměna regulační zálohy, anebo obojí;

24) "výměnou regulační energie" aktivace nabídek regulační energie za účelem dodávky regulační energie provozovateli přenosové soustavy v jiné oblasti plánování, než je oblast plánování, ke které je připojen aktivovaný poskytovatel služeb výkonové rovnováhy;

25) "výměnou regulační zálohy" poskytnutí regulační zálohy provozovateli přenosové soustavy v jiné oblasti plánování, než je oblast plánování, ke které je připojen sjednaný poskytovatel služeb výkonové rovnováhy;

26) "převodem regulační zálohy" převod regulační zálohy z původně smluvně zajištěného poskytovatele služeb výkonové rovnováhy na jiného poskytovatele služeb výkonové rovnováhy;

27) "uzávěrkou pro podávání nabídek regulační energie" okamžik, od kterého již není povoleno předkládat nebo aktualizovat nabídku regulační energie pro standardní produkt ve společném žebříčku nabídkových cen;

28) "standardním produktem" harmonizovaný produkt výkonové rovnováhy definovaný všemi provozovateli přenosové soustavy za účelem výměny služeb výkonové rovnováhy;

29) "dobou přípravy" časový interval mezi žádostí učiněnou připojujícím provozovatelem přenosové soustavy v případě modelu TSO-TSO nebo smluvním provozovatelem přenosové soustavy v případě modelu TSO-BSP a začátkem doby rampování;

30) "dobou do plné aktivace" časový interval mezi žádostí o aktivaci učiněnou připojujícím provozovatelem přenosové soustavy v případě modelu TSO-TSO nebo smluvním provozovatelem přenosové soustavy v případě modelu TSO-BSP a příslušnou plnou dodávkou daného produktu;

31) "dobou deaktivace" časový interval pro rampování z plné dodávky do zadané hodnoty nebo od plného odběru zpět do zadané hodnoty;

32) "dobou dodávky" doba trvání dodávky, během které poskytovatel služeb výkonové rovnováhy zajišťuje plnou požadovanou změnu dodávky do soustavy nebo plnou požadovanou změnu odběrů ze soustavy;

33) "dobou platnosti" doba, kdy lze aktivovat nabídku regulační energie předloženou poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy a kdy jsou dodržovány všechny charakteristiky produktu. Doba platnosti je určena časem začátku a časem ukončení;

34) "režimem aktivace" režim aktivace nabídek regulační energie, manuální nebo automatický, podle toho, zda je regulační energie žádána manuálně provozovatelem, nebo automaticky v uzavřené smyčce;

35) "dělitelností" možnost, kdy nabídku regulační energie nebo regulační zálohy, předloženou poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy, může provozovatel přenosové soustavy využít pouze částečně, a to jak z hlediska výkonu, tak délky aktivace;

36) "specifickým produktem" jiný produkt než standardní produkt;

37) "společným žebříčkem nabídkových cen" seznam nabídek regulační energie v pořadí podle jejich nabídkových cen, který se používá pro aktivaci těchto nabídek;

38) "uzávěrkou předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav" poslední okamžik, kdy může připojující provozovatel přenosové soustavy odeslat funkci optimalizace aktivace nabídky regulační energie, které obdržel od poskytovatele služeb výkonové rovnováhy;

39) "funkcí optimalizace aktivace" funkce provozování algoritmu používaného k optimalizaci aktivace nabídek regulační energie;

40) "funkcí procesu vzájemné výměny systémových odchylek" role, která provozuje algoritmus používaný k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek;

41) "funkcí vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav" funkce provádění zúčtování plynoucí ze spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav;

42) "funkcí optimalizace obstarávání regulační zálohy" funkce provozování algoritmu používaného k optimalizaci obstarávání regulační zálohy pro provozovatele přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu;

43) "modelem TSO-BSP" model pro výměnu služeb výkonové rovnováhy, kde poskytovatel služeb výkonové rovnováhy poskytuje služby výkonové rovnováhy přímo smluvnímu provozovateli přenosové soustavy, který tyto služby výkonové rovnováhy poté poskytuje žádajícímu provozovateli přenosové soustavy;

44) "smluvním provozovatelem přenosové soustavy" provozovatel přenosové soustavy, který má smluvní ujednání týkající se služeb výkonové rovnováhy s poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy z jiné oblasti plánování;

45) "žádajícím provozovatelem přenosové soustavy" provozovatel přenosové soustavy, který požaduje dodávku regulační energie.

Článek 3

Cíle a regulační aspekty

1. Cílem tohoto nařízení je:

a) podpořit účinnou hospodářskou soutěž, nediskriminaci a transparentnost na trzích pro zajišťování výkonové rovnováhy;

b) zvýšit účinnost zajišťování výkonové rovnováhy, jakož i účinnost evropských a vnitrostátních trhů pro zajišťování výkonové rovnováhy;

c) integrovat trhy pro zajišťování výkonové rovnováhy a podpořit možnosti výměny služeb výkonové rovnováhy a zároveň přispět k bezpečnosti provozu;

d) přispět k efektivnímu dlouhodobému provozu a rozvoji elektroenergetické přenosové soustavy a elektroenergetiky v Unii a zároveň usnadnit účinné a jednotné fungování denního a vnitrodenního trhu a trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy;

e) zajistit, aby obstarávání služeb výkonové rovnováhy bylo spravedlivé, objektivní, transparentní a tržní, vyvarovalo se zbytečných překážek bránících vstupu nových subjektů na trh, podporovalo likviditu na trzích pro zajišťování výkonové rovnováhy a zároveň předcházelo zbytečným deformacím vnitřního trhu s elektřinou;

f) usnadnit účast na odezvě na straně poptávky včetně agregačních zařízení a skladování energie a současně zajistit, aby s jinými službami výkonové rovnováhy soutěžily za rovných podmínek a v případě potřeby postupovaly nezávisle, obsluhují-li jedno odběrné elektrické zařízení;

g) usnadnit zapojení obnovitelných zdrojů energie a podpořit dosažení cíle Evropské unie při zavádění výroby energie z obnovitelných zdrojů.

2. Členské státy, příslušné regulační orgány a provozovatelé soustav musí při uplatňování tohoto nařízení:

a) uplatňovat zásady proporcionality a nediskriminace;

b) zajistit transparentnost;

c) uplatňovat zásadu optimalizace mezi co nejvyšší celkovou efektivitou a co nejnižšími celkovými náklady pro všechny zúčastněné strany;

d) dbát na to, aby pro zajištění bezpečnosti a stability soustavy provozovatelé přenosových soustav v co největší míře využívali tržní mechanismy;

e) zajistit, aby nedošlo k ohrožení vývoje na dlouhodobých, denních a vnitrodenních trzích;

f) respektovat odpovědnost přidělenou příslušnému provozovateli přenosové soustavy za účelem zajištění bezpečnosti provozu soustavy, a to včetně toho, co vyžadují vnitrostátní právní předpisy;

g) konzultovat s příslušnými provozovateli distribučních soustav a brát v úvahu možné dopady na jejich soustavu;

h) přihlédnout k dohodnutým evropským normám a technickým specifikacím.

▼M1

Článek 4

Podmínky nebo metodiky provozovatelů přenosových soustav

1. Provozovatelé přenosových soustav vypracují podmínky nebo metodiky vyžadované tímto nařízením a předloží je v odpovídajících lhůtách stanovených v tomto nařízení ke schválení agentuře v souladu s čl. 5 odst. 2, nebo příslušným regulačním orgánům v souladu s čl. 5 odst. 3. Za výjimečných okolností, zejména v případech, kdy není možné lhůtu dodržet vzhledem k okolnostem mimo sféru působnosti provozovatelů přenosových soustav, může lhůty pro podmínky nebo metodiky prodloužit u postupů podle čl. 5 odst. 2 agentura, u postupů podle čl. 5 odst. 3 společně všechny příslušné regulační orgány a u postupů podle čl. 5 odst. 4 příslušný regulační orgán.

2. Musí-li návrh podmínek nebo metodik podle tohoto nařízení vypracovat a odsouhlasit více než jeden provozovatel přenosové soustavy, musí zúčastnění provozovatelé přenosových soustav úzce spolupracovat. Provozovatelé přenosových soustav za pomoci sítě ENTSO pro elektřinu pravidelně informují příslušné regulační orgány a agenturu o pokroku při vypracovávání těchto podmínek nebo metodik.

3. Pokud provozovatelé přenosových soustav, kteří rozhodují o návrzích podmínek nebo metodik uvedených v čl. 5 odst. 2, nedokážou dosáhnout dohody, rozhodnou na základě hlasování kvalifikovanou většinou. Kvalifikovaná většina pro návrhy uvedené v čl. 5 odst. 2 vyžaduje tuto většinu:

a) provozovatelů přenosových soustav, kteří zastupují nejméně 55 % členských států, a

b) provozovatelů přenosových soustav zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie.

U rozhodnutí o návrzích podmínek nebo metodik uvedených v čl. 5 odst. 2 tvoří blokační menšinu provozovatelé přenosových soustav, kteří zastupují nejméně čtyři členské státy, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.

4. Pokud provozovatelé přenosových soustav, kteří rozhodují o návrzích podmínek nebo metodik uvedených v čl. 5 odst. 3, nedokážou dosáhnout dohody a pokud jsou dotčené regiony složeny z více než pěti členských států, rozhodnou hlasováním kvalifikovanou většinou. Kvalifikovaná většina pro návrhy v souladu s čl. 5 odst. 3 vyžaduje tuto většinu:

a) provozovatelů přenosových soustav, kteří zastupují nejméně 72 % dotčených členských států, a

b) provozovatelů přenosových soustav zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva dotčené oblasti.

U rozhodnutí o návrzích podmínek nebo metodik uvedených v čl. 5 odst. 3 tvoří blokační menšinu alespoň minimální počet provozovatelů přenosových soustav zastupujících více než 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států a navíc provozovatelé přenosových soustav zastupující nejméně jeden další dotčený členský stát, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.

5. O návrzích podmínek nebo metodik uvedených v čl. 5 odst. 3, pokud se týkají regionů tvořených pěti nebo méně členskými státy, rozhodují provozovatelé přenosových soustav na základě konsenzu.

6. U rozhodnutí provozovatelů přenosových soustav o návrzích podmínek nebo metodik podle odstavců 3 a 4 se za každý členský stát přidělí jeden hlas. Působí-li na území členského státu více provozovatelů přenosových soustav, rozdělí mezi ně členský stát hlasovací práva.

7. Nepředloží-li provozovatelé přenosových soustav původní nebo pozměněný návrh podmínek nebo metodik příslušným regulačním orgánům nebo agentuře v souladu s články 5 a 6 ve lhůtách stanovených v tomto nařízení, předají příslušným regulačním orgánům a agentuře příslušné pracovní verze návrhů podmínek nebo metodik a vysvětlí, proč nebylo dosaženo dohody. Agentura, všechny příslušné regulační orgány společně nebo příslušný regulační orgán podniknou vhodné kroky k přijetí požadovaných podmínek nebo metodik v souladu s článkem 5, a to například požadavkem na změny nebo revizí a dokončením pracovních verzí podle tohoto odstavce, včetně případů, kdy žádné pracovní verze nebyly předloženy, a schválí je.

Článek 5

Schválení podmínek nebo metodik provozovatelů přenosových soustav

1. Každý regulační orgán nebo v příslušných případech agentura schvaluje podmínky nebo metodiky vypracované provozovateli přenosových soustav podle odstavců 2, 3 a 4. Před schválením podmínek nebo metodik agentura nebo příslušné regulační orgány provedou v případě potřeby revizi návrhů, a to po konzultaci s příslušnými provozovateli přenosových soustav s cílem zajistit, aby byly v souladu s účelem tohoto nařízení a přispívaly k integraci trhů, nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži a řádnému fungování trhu.

2. Návrhy následujících podmínek nebo metodik a veškeré jejich změny schvaluje agentura:

a) rámce pro zřízení evropských platforem podle čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1;

b) změny rámců pro zřízení evropských platforem podle čl. 20 odst. 5 a čl. 21 odst. 5;

c) standardní produkty pro účely regulační zálohy podle čl. 25 odst. 2;

d) metodiku klasifikace nabídek regulační energie za účelem jejich aktivace podle čl. 29 odst. 3;

e) posouzení možného zvýšení minimálního objemu nabídek regulační energie, který se předává evropským platformám podle čl. 29 odst. 11;

f) metodiky stanovení cen regulační energie a kapacity mezi zónami používaných k výměně regulační energie nebo provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek podle čl. 30 odst. 1 a 5;

g) harmonizaci metodiky procesu přidělování kapacity mezi zónami za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh podle čl. 38 odst. 3;

h) metodiku procesu souběžné optimalizace přidělování kapacity mezi zónami podle čl. 40 odst. 1;

i) pravidla pro vzájemné zúčtování zamýšlené výměny energie podle čl. 50 odst. 1 mezi provozovateli přenosových soustav;

j) harmonizaci hlavních prvků zúčtování odchylek podle čl. 52 odst. 2.

Členský stát může dotčenému regulačnímu orgánu poskytnout k návrhům podmínek nebo metodik uvedených v prvním pododstavci stanovisko.

3. Návrhy následujících podmínek nebo metodik a veškeré jejich změny schvalují všechny regulační orgány dotčeného regionu:

a) pro geografickou oblast týkající se všech provozovatelů přenosových soustav, kteří provádějí proces náhrady záloh podle části IV nařízení (EU) 2017/1485, rámec pro vytvoření evropské platformy pro zálohy pro náhradu podle čl. 19 odst. 1;

b) pro geografickou oblast týkající se dvou nebo více provozovatelů přenosových soustav, kteří si vyměňují nebo jsou vzájemně ochotni si vyměňovat regulační zálohu, zavedení společných a harmonizovaných pravidel a procesu výměny a obstarávání regulační zálohy podle čl. 33 odst. 1;

c) pro geografickou oblast zahrnující provozovatele přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, metodiku výpočtu pravděpodobnosti dostupnosti kapacity mezi zónami po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podle čl. 33 odst. 6;

d) pro geografickou oblast, v níž došlo k obstarání regulační zálohy, výjimku neumožňující poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy převod jejich povinností poskytnout regulační zálohu podle čl. 34 odst. 1;

e) použití modelu TSO-BSP podle čl. 35 odst. 1 v geografické oblasti zahrnující dva nebo více provozovatelů přenosových soustav;

f) metodiku výpočtu kapacity mezi zónami podle čl. 37 odst. 3 pro každý region pro výpočet kapacity;

g) v geografické oblasti, která zahrnuje dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, používání procesu přidělování kapacity mezi zónami za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh podle čl. 38 odst. 1;

h) pro každý region pro výpočet kapacity metodiku procesu tržního přidělování kapacity mezi zónami podle čl. 41 odst. 1;

i) pro každý region pro výpočet kapacity metodiku procesu přidělování kapacity mezi zónami na základě analýzy ekonomické efektivity a seznam všech jednotlivých přidělení kapacity mezi zónami na základě analýzy ekonomické efektivity podle čl. 42 odst. 1 až 5;

j) pro geografickou oblast zahrnující všechny provozovatele přenosových soustav, kteří si záměrně vyměňují energii v synchronně propojené oblasti, pravidla pro vzájemné zúčtování zamýšlené výměny energie mezi provozovateli přenosových soustav podle čl. 50 odst. 3;

k) pro geografickou oblast zahrnující všechny asynchronně propojené provozovatele přenosových soustav, kteří si záměrně vyměňují energii, pravidla pro vzájemné zúčtování zamýšlené výměny energie mezi provozovateli přenosových soustav podle čl. 50 odst. 4;

l) pro každou synchronně propojenou oblast pravidla pro vzájemné zúčtování nezamýšlené výměny energie mezi provozovateli přenosových soustav podle čl. 51 odst. 1;

m) pro geografickou oblast, která zahrnuje všechny asynchronně propojené provozovatele přenosových soustav, pravidla pro vzájemné zúčtování nezamýšlené výměny energie mezi provozovateli přenosových soustav podle čl. 51 odst. 2;

n) výjimku z harmonizace intervalů zúčtování odchylek podle čl. 53 odst. 2 na úrovni synchronně propojené oblasti;

o) pro geografickou oblast zahrnující dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, kteří si vyměňují regulační zálohu, principy algoritmů pro zajišťování výkonové rovnováhy podle čl. 58 odst. 3.Členský stát může dotčenému regulačnímu orgánu poskytnout k návrhům podmínek nebo metodik uvedených v prvním pododstavci stanovisko.

4. Návrhy následujících podmínek nebo metodik a veškeré jejich změny schvaluje každý regulační orgán každého dotčeného členského státu v každém jednotlivém případě:

a) výjimku ze zveřejnění informací o nabídnutých cenách v nabídkách regulační energie nebo regulační zálohy z důvodu obav ze zneužití trhu podle čl. 12 odst. 4;

b) v příslušných případech metodiku rozdělování nákladů vyplývajících z opatření provozovatelů distribučních soustav podle čl. 15 odst. 3;

c) podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy podle článku 18;

d) definice a použití specifických produktů podle čl. 26 odst. 1;

e) omezení objemu nabídek, který je předáván evropským platformám podle čl. 29 odst. 10;

f) výjimku z požadavku na oddělené obstarávání kladné a záporné regulační zálohy podle čl. 32 odst. 3;

g) v příslušných případech další zúčtovací mechanismus, oddělený od zúčtování odchylek, sloužící k zúčtování nákladů na obstarání regulační zálohy, administrativních nákladů a jiných nákladů souvisejících se zajišťováním výkonové rovnováhy se subjekty zúčtování podle čl. 44 odst. 3;

h) výjimky z jednoho či více ustanovení tohoto nařízení podle čl. 62 odst. 2;

i) náklady, jež plynou z plnění závazků uložených provozovatelům soustav nebo přidělených třetím subjektům v souladu s tímto nařízením podle čl. 8 odst. 1.

Členský stát může dotčenému regulačnímu orgánu poskytnout k návrhům podmínek nebo metodik uvedených v prvním pododstavci stanovisko.

5. Návrh podmínek nebo metodik musí obsahovat návrh harmonogramu jejich zavádění a popis jejich očekávaného vlivu na cíle tohoto nařízení. Harmonogram zavádění nesmí být delší než dvanáct měsíců od schválení příslušnými regulačními orgány, s výjimkou případů, kdy se všechny příslušné regulační orgány dohodnou na prodloužení harmonogramu zavádění nebo jsou-li v tomto nařízení stanoveny jiné harmonogramy. Návrhy podmínek nebo metodik, které musí být schváleny několika regulačními orgány podle odstavce 3, se předloží agentuře do jednoho týdne od jejich předložení regulačním orgánům. Návrhy podmínek nebo metodik, které musí být schváleny jedním regulačním orgánem podle odstavce 4, se mohou agentuře předložit do jednoho měsíce od jejich předložení podle uvážení regulačního orgánu, přičemž se předloží na základě požadavku agentury pro informační účely v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2019/942, pokud se agentura domnívá, že návrh má přeshraniční dopad. Na žádost příslušných regulačních orgánů vydá agentura k návrhům podmínek nebo metodik do tří měsíců stanovisko.

6. Má-li o schválení podmínek nebo metodik v souladu s odstavcem 3 tohoto článku či o změně v souladu s článkem 6 rozhodnout více regulačních orgánů, příslušné regulační orgány spolu konzultují a úzce spolupracují a koordinují se za účelem dosažení dohody. Vydá-li agentura stanovisko, příslušné regulační orgány toto stanovisko zohlední. O předložených podmínkách nebo metodikách podle odstavců 2, 3 a 4 rozhodnou regulační orgány nebo agentura, pokud k tomu má pravomoc, a to do šesti měsíců poté, co je agentura nebo dotčený regulační orgán nebo v příslušných případech poslední dotčený regulační orgán obdrží. Lhůta začíná běžet v den následující po dni, v němž byl návrh předložen agentuře podle odstavce 2, poslednímu dotčenému regulačnímu orgánu podle odstavce 3 nebo v příslušných případech příslušnému regulačnímu orgánu podle odstavce 4.

7. Pokud příslušné regulační orgány nedokážou dosáhnout dohody ve lhůtě uvedené v odstavci 6 nebo předloží společnou žádost nebo na žádost agentury v souladu s čl. 5 odst. 3 třetím pododstavcem nařízení (EU) 2019/942, rozhodne v souladu s čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 10 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2019/942 o předložených návrzích podmínek nebo metodik do šesti měsíců ode dne předložení žádosti agentura.

8. Kterákoli strana může podat stížnost na příslušného provozovatele soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v souvislosti s jeho povinnostmi nebo rozhodnutími podle tohoto nařízení a tuto stížnost může předat příslušnému regulačnímu orgánu, který jakožto orgán pro řešení sporů vydá rozhodnutí do dvou měsíců od obdržení stížnosti. Tuto lhůtu lze prodloužit o další dva měsíce, pokud příslušný regulační orgán požaduje dodatečné informace. Tuto prodlouženou lhůtu je možné dále prodloužit po dohodě se stěžovatelem. Rozhodnutí příslušného regulačního orgánu je závazné, pokud a dokud není zrušeno v rámci odvolání.

Článek 6Změny podmínek nebo metodik provozovatelů přenosových soustav

1. Pokud agentura, všechny příslušné regulační orgány společně či příslušný regulační orgán podmíní schválení podmínek nebo metodik předložených podle čl. 5 odst. 2, 3 a 4 provedením nějaké změny, předloží příslušní provozovatelé přenosových soustav ke schválení návrh změněných podmínek nebo metodik do dvou měsíců od doby, kdy agentura nebo příslušné regulační orgány požadavek na změnu vznesly. O změněných podmínkách nebo metodikách rozhodnou příslušné regulační orgány nebo agentura do dvou měsíců od jejich předložení.

2. Pokud příslušné regulační orgány nedokážou dosáhnout dohody o podmínkách nebo metodikách ve dvouměsíční lhůtě nebo předloží společnou žádost nebo na žádost agentury v souladu s čl. 5 odst. 3 třetím pododstavcem nařízení (EU) 2019/942, rozhodne v souladu s čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 10 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2019/942 o změněných podmínkách nebo metodikách do šesti měsíců agentura. Pokud příslušní provozovatelé přenosových soustav návrh změněných podmínek nebo metodik nepředloží, použije se postup podle článku 4.

3. Agentura nebo regulační orgány, pokud odpovídají za přijetí podmínek nebo metodik v souladu s čl. 5 odst. 2, 3 a 4, mohou požádat o návrh změn těchto podmínek nebo metodik a stanovit lhůtu pro předložení těchto návrhů. Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za vypracování návrhů podmínek nebo metodik mohou změny navrhnout regulačním orgánům a agentuře. Návrhy na změnu podmínek nebo metodik se předkládají ke konzultaci postupem podle článku 10 a schvalují se postupem podle článků 4 a 5.

Článek 7

Zveřejnění podmínek nebo metodik na internetu

Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za stanovení podmínek nebo metodik podle tohoto nařízení je po schválení agenturou nebo příslušnými regulačními orgány nebo po jejich stanovení, pokud není toto schválení požadováno, zveřejní na internetu, ledaže jsou tyto informace považovány v souladu s článkem 11 za důvěrné.

▼B

Článek 8

Úhrada nákladů

1. Náklady, jež plynou z plnění závazků uložených provozovatelům soustav nebo přidělených třetím subjektům podle tohoto nařízení, posoudí příslušné regulační orgány v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES.

2. Náklady, jež budou příslušnými regulačními orgány posouzeny jako opodstatněné, přiměřené a efektivní, jsou uhrazovány prostřednictvím síťových tarifů nebo jiných vhodných mechanismů, jež určí příslušné regulační orgány.

3. Na žádost příslušných regulačních orgánů jsou provozovatelé soustav nebo subjekty, jimž byly závazky přiděleny, ve lhůtě tří měsíců od podání této žádosti povinni poskytnout informace potřebné pro účely posouzení vzniklých nákladů.

4. Náklady, jež plynou účastníkům trhu z plnění požadavků podle tohoto nařízení, si hradí tito účastníci trhu sami.

Článek 9

Zapojení zúčastněných stran

Agentura v úzké spolupráci se sítí ENTSO pro elektřinu zajistí zapojení zainteresovaných stran, pokud jde o trh pro zajišťování výkonové rovnováhy a další aspekty provádění tohoto nařízení. Takovéto zapojení musí zahrnovat pravidelná setkání se zainteresovanými stranami, aby bylo možné poukázat na problémy a navrhnout zlepšení v souvislosti s integrací trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy.

Článek 10

Veřejné konzultace

1. Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za předložení návrhů podmínek nebo metodik nebo jejich změn podle tohoto nařízení konzultují pracovní verze těchto návrhů podmínek nebo metodik a dalších prováděcích opatření se zainteresovanými stranami, včetně příslušných orgánů každého členského státu, po dobu nejméně jednoho měsíce.

2. Konzultace musí trvat nejméně jeden měsíc, s výjimkou pracovních verzí návrhů podle čl. 5 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a j), jež musí být konzultovány nejméně po dobu dvou měsíců.

3. Alespoň návrhy podle čl. 5 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a j) musí být předloženy k veřejné konzultaci na evropské úrovni.

4. Alespoň návrhy podle čl. 5 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) a o) musí být předloženy k veřejné konzultaci na dotčené regionální úrovni.

5. Alespoň návrhy podle čl. 5 odst. 4 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i) musí být předloženy k veřejné konzultaci v každém dotčeném členském státě.

6. Provozovatelé přenosových soustav odpovědní za předložení návrhu podmínek nebo metodik vezmou před předložením návrhu ke schválení regulačními orgány náležitě v úvahu názory zainteresovaných stran vzešlé z konzultací vedených podle odstavců 2 až 5. Ve všech případech musí být předloženo řádné odůvodnění, proč názory vzešlé z konzultací byly či nebyly do návrhu zahrnuty; toto odůvodnění se přiloží k návrhu předkládanému ke schválení a zároveň se toto odůvodnění včas zveřejní, a to před nebo současně se zveřejněním příslušného návrhu podmínek nebo metodik.

Článek 11

Povinnost mlčenlivosti

1. Na veškeré důvěrné informace přijaté, vyměněné nebo předané podle tohoto nařízení se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle odstavců 2, 3 a 4.

2. Povinnost mlčenlivosti platí pro všechny osoby, na které se vztahuje toto nařízení.

3. Žádné důvěrné informace, které osoby nebo regulační orgány uvedené v odstavci 2 získaly při plnění svých povinností, nesmí být poskytnuty jiné osobě ani orgánu, aniž jsou dotčeny případy, na které se vztahuje vnitrostátní právo, jiná ustanovení tohoto nařízení nebo jiné příslušné právní předpisy Unie.

4. Aniž jsou dotčeny případy, na něž se vztahuje vnitrostátní právo nebo právní předpisy Unie, mohou regulační orgány, subjekty nebo osoby, které přijímají důvěrné informace podle tohoto nařízení, použít tyto informace pouze pro účely plnění svých úkolů podle tohoto nařízení, vyjma případů, kdy k jinému použití informace dal její primární vlastník svůj písemný souhlas.

Článek 12

Zveřejňování informací

1. Všechny subjekty uvedené v čl. 1 odst. 2 poskytují provozovatelům přenosových soustav veškeré relevantní informace pro účely plnění jejich povinností stanovených v odstavcích 3 až 5.

2. Všechny subjekty uvedené v čl. 1 odst. 2 zajistí, aby informace uvedené v odstavcích 3 až 5 byly včas zveřejňovány ve formátu, který nevytváří skutečnou nebo potenciální konkurenční výhodu či nevýhodu pro kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobu.

3. Každý provozovatel přenosové soustavy zveřejní tyto informace, jakmile jsou k dispozici:

a) informace o aktuálním stavu soustavy z hlediska výkonové rovnováhy ve své oblasti plánování, respektive oblastech plánování, a to jakmile to bude možné, nejvýše však se zpožděním 30 minut za reálným časem;

b) informace o všech nabídkách regulační energie ze své oblasti plánování, respektive ze svých oblastí plánování, a to nejpozději do 30 minut po skončení příslušného obchodního intervalu. Tyto informace musí zahrnovat:

i) druh produktu;

ii) dobu platnosti;

iii) nabídnuté objemy;

iv) nabídnuté ceny;

v) informace, zda nabídka byla označena jako nedostupná;

c) informace, zda byla nabídka regulační energie konvertována ze specifického produktu nebo z integrovaného procesu plánování, a to nejpozději do 30 minut po skončení příslušného obchodního intervalu;

d) informace ohledně toho, jakým způsobem byly nabídky regulační energie ze specifických produktů nebo z integrovaného procesu plánování konvertovány na nabídky regulační energie ze standardních produktů, a to nejpozději do 30 minut po skončení příslušného obchodního intervalu;

e) souhrnné informace o nabídkách regulační energie, a to nejpozději do 30 minut po skončení příslušného obchodního intervalu, jež musí zahrnovat:

i) celkový objem předložených nabídek regulační energie;

ii) celkový objem předložených nabídek regulační energie v členění podle druhů zálohy;

iii) celkový objem předložených a aktivovaných nabídek regulační energie v členění na standardní a specifické produkty;

iv) objem nedostupných nabídek v členění podle druhů zálohy;

f) informace o nabídnutých objemech a o nabídnutých cenách obstarané regulační zálohy, v případě potřeby anonymizované, a to nejpozději do jedné hodiny poté, co byly výsledky obstarání oznámeny nabízejícím;

g) původní podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy uvedené v článku 18, a to nejméně jeden měsíc před datem použitelnosti, a veškeré změny těchto podmínek, a to bezprostředně po schválení příslušným regulačním orgánem podle článku 37 směrnice 2009/72/ES;

h) následující informace o přidělení kapacity mezi zónami za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh podle článku 38, a to nejpozději 24 hodin po přidělení a ne později než šest hodin před využitím přidělené kapacity mezi zónami:

i) datum a čas, kdy bylo rozhodnutí o přidělení přijato;

ii) doba trvání přidělení;

iii) přidělené objemy;

iv) tržní hodnoty použité jako základ pro proces přidělení podle článku 39;

i) následující informace o využití kapacity mezi zónami přidělené za účelem výměny regulační zálohy nebo sdílení záloh podle článku 38, a to nejpozději jeden týden po využití přidělené kapacity mezi zónami:

i) objem přidělené a využité kapacity mezi zónami za každý obchodní interval;

ii) objem uvolněné kapacity mezi zónami pro následné časové rámce za každý obchodní interval;

iii) odhadované skutečné náklady a přínosy procesu přidělení;

j) schválené metodiky podle článků 40, 41 a 42, a to nejméně jeden měsíc před datem použitelnosti;

k) popis požadavků veškerých vypracovaných algoritmů a jejich změn podle článku 58, a to nejméně jeden měsíc před datem použitelnosti;

l) společnou výroční zprávu podle článku 59.

4. Po schválení podle článku 18 mohou provozovatelé přenosových soustav upustit od zveřejnění informací týkajících se nabídnutých cen a objemů v nabídkách regulační zálohy nebo regulační energie, je-li to oprávněné z důvodu obav ze zneužití trhu a není-li to na úkor účinného fungování trhů s elektřinou. Provozovatel přenosové soustavy o takovýchto případech upuštění nejméně jednou za rok podá zprávu příslušnému regulačnímu orgánu v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES.

5. Nejpozději do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost každý provozovatel přenosové soustavy zveřejní informace podle odstavce 3 ve společně dohodnutém harmonizovaném formátu alespoň prostřednictvím platformy pro transparentnost informací, jež byla zřízena podle článku 3 nařízení (EU) č. 543/2013. Nejpozději do čtyř měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost síť ENTSO pro elektřinu aktualizuje příručku o postupech podle článku 5 nařízení (EU) č. 543/2013 a předloží ji agentuře ke stanovisku, jež agentura vydá do dvou měsíců.

Článek 13

Pověření výkonem úkolů a jejich přidělení

1. Provozovatel přenosové soustavy je oprávněn pověřit všemi či některými svými úkoly, které jsou mu podle tohoto nařízení svěřeny, jednu či více třetích osob, jsou-li tyto osoby schopny vykonávat příslušné úkoly přinejmenším stejně efektivně jako pověřující provozovatel přenosové soustavy. Pověřující provozovatel přenosové soustavy nese nadále odpovědnost za to, že bude zajištěno plnění povinností podle tohoto nařízení, včetně zajištění přístupu k informacím, jež příslušné regulační orgány potřebují pro účely sledování podle článku 37 směrnice 2009/72/ES.

2. Před svým pověřením musí dotčená třetí osoba pověřujícímu provozovateli přenosové soustavy prokázat, že je úkoly, jimiž má být pověřena, schopna plnit.

3. Je-li všemi či některými úkoly specifikovanými v tomto nařízení pověřena třetí osoba, je pověřující provozovatel přenosové soustavy povinen zajistit, aby byly před samotným pověřením uzavřeny odpovídající dohody o mlčenlivosti, které jsou v souladu s povinností mlčenlivosti uloženou tomuto provozovateli přenosové soustavy. Po pověření třetí osoby všemi či některými úkoly o tom pověřující provozovatel přenosové soustavy informuje příslušný regulační orgán a zveřejní toto rozhodnutí na internetu.

4. Aniž jsou dotčeny úkoly svěřené provozovatelům přenosových soustav podle směrnice 2009/72/ES, členský stát nebo případně příslušný regulační orgán může úkoly nebo povinnosti svěřené podle tohoto nařízení provozovatelům přenosových soustav přidělit jedné nebo více třetím osobám. Dotčený členský stát, nebo případně dotčený regulační orgán, může přidělit pouze ty úkoly a povinnosti provozovatelů přenosových soustav, které nevyžadují přímou spolupráci, společné rozhodování nebo vstup do smluvního vztahu s provozovateli přenosových soustav z jiných členských států. Před přidělením musí dotčená třetí osoba členskému státu nebo případně příslušnému regulačnímu orgánu prokázat, že je úkoly, které jí mají být přiděleny, schopna plnit.

5. Jsou-li členským státem nebo případně regulačním orgánem přiděleny úkoly a povinnosti třetí osobě, odkazy na provozovatele přenosové soustavy uvedené v tomto nařízení se považují za odkazy na subjekt, jemuž byly tyto úkoly a povinnosti přiděleny. Příslušný regulační orgán je povinen zajistit nad subjektem, jemuž byly úkoly a povinnosti přiděleny, regulační dohled, pokud jde o přidělené úkoly a povinnosti.

HLAVA II
TRH PRO ZAJISTĚNÍ VÝKONOVÉ ROVNOVÁHY

Článek 14

Úloha provozovatelů přenosových soustav

1. Každý provozovatel přenosové soustavy odpovídá za obstarávání služeb výkonové rovnováhy od poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy za účelem zajištění bezpečnosti provozu.

2. Každý provozovatel přenosové soustavy používá model vlastního řízení pro stanovení plánů výroby a plánů spotřeby. Provozovatelé přenosových soustav, kteří ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost používají model centrálního řízení, to oznámí v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES příslušnému regulačnímu orgánu, aby mohli pro stanovení plánů výroby a plánů spotřeby i nadále používat model centrálního řízení. Příslušný regulační orgán ověří, zda úkoly a odpovědnost provozovatelů přenosové soustavy jsou v souladu s definicí v čl. 2 bodě 18.

Článek 15

Spolupráce s provozovateli distribučních soustav

1. Provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé přenosových soustav, poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy a subjekty zúčtování musí vzájemně spolupracovat za účelem účinného a efektivního zajišťování výkonové rovnováhy.

2. Každý provozovatel distribuční soustavy včas poskytne připojujícímu provozovateli přenosové soustavy veškeré informace potřebné pro provedení zúčtování odchylek v souladu s podmínkami pro zajišťování výkonové rovnováhy podle článku 18.

3. Každý provozovatel přenosové soustavy může společně s provozovateli distribučních soustav s připojenými zálohami v rámci regulační oblasti daného poskytovatele přenosové soustavy vypracovat metodiku rozdělení nákladů vyplývajících z opatření přijatých provozovateli distribučních soustav podle čl. 182 odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2017/1485. Tato metodika zajistí spravedlivé rozdělení nákladů s ohledem na odpovědnost zúčastněných stran.

4. Provozovatelé distribučních soustav uvědomí připojujícího provozovatele přenosové soustavy o veškerých limitech stanovených podle čl. 182 odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2017/1485, které by mohly mít vliv na požadavky stanovené tímto nařízením.

Článek 16

Úloha poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy

1. Poskytovatel služeb výkonové rovnováhy se musí kvalifikovat, aby mohl předkládat nabídky regulační energie nebo regulační zálohy, které aktivuje nebo obstarává připojující provozovatel přenosové soustavy nebo v modelu TSO-BSP smluvní provozovatel přenosové soustavy. Předpokladem pro úspěšné absolvování procesu kvalifikace na poskytovatele služeb výkonové rovnováhy podle tohoto nařízení je úspěšné absolvování předběžné kvalifikace, kterou zajišťuje připojující provozovatel přenosové soustavy a provádí se podle článků 159 a 162 nařízení (EU) 2017/1485.

2. Každý poskytovatel služeb výkonové rovnováhy musí předkládat připojujícímu provozovateli přenosové soustavy své nabídky regulační zálohy, které ovlivňují jeden nebo více subjektů zúčtování.

3. Každý poskytovatel služeb výkonové rovnováhy, který se účastní postupu obstarávání regulační zálohy, musí předkládat své nabídky regulační zálohy a je oprávněn je aktualizovat před uzávěrkou postupu obstarávání.

4. Každý poskytovatel služeb výkonové rovnováhy, který má uzavřenou smlouvu o poskytování regulační zálohy, musí předkládat svému připojujícímu provozovateli přenosové soustavy nabídky regulační energie nebo nabídky v rámci integrovaného procesu plánování, jež odpovídají objemu, produktům a jiným požadavkům stanoveným ve smlouvě o poskytování regulační zálohy.

5. Kterýkoli poskytovatel služeb výkonové rovnováhy je oprávněn předložit svému připojujícímu provozovateli přenosové soustavy nabídky regulační energie ze standardních produktů nebo specifických produktů nebo nabídky v rámci integrovaného procesu plánování, pro něž úspěšně absolvoval postup předběžné kvalifikace podle článků 159 a 162 nařízení (EU) 2017/1485.

6. Cena nabídek regulační energie nebo nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování ze standardních a specifických produktů podle odstavce 4 nesmí být ve smlouvě o poskytování regulační zálohy předem určena. Provozovatel přenosové soustavy může v návrhu podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaném podle článku 18 navrhnout výjimku z tohoto pravidla. Taková výjimka se musí vztahovat pouze na specifické produkty podle čl. 26 odst. 3 písm. b) a musí být podložena odůvodněním, jež prokáže vyšší ekonomickou efektivitu.

7. Mezi nabídkami regulační energie nebo nabídkami v rámci integrovaného procesu plánování předloženými podle odstavce 4 a nabídkami regulační energie nebo nabídkami v rámci integrovaného procesu plánování předloženými podle odstavce 5 nesmí docházet k diskriminaci.

8. U každého produktu pro účely regulační energie nebo regulační zálohy musí jednotka poskytující zálohy, skupina poskytující zálohy, odběrné elektrické zařízení nebo třetí osoba a související subjekty zúčtování podle čl. 18 odst. 4 písm. d) patřit do stejné oblasti plánování.

Článek 17

Úloha subjektů zúčtování

1. Každý subjekt zúčtování se musí v reálném čase snažit zůstat v rovnováze nebo napomáhat tomu, aby energetická soustava zůstala v rovnováze. Podrobné požadavky, pokud jde o tuto povinnost, se stanoví v návrhu podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaném podle článku 18.

2. Každý subjekt zúčtování nese finanční odpovědnost za odchylky, jež mají být zúčtovány s připojujícím provozovatelem přenosové soustavy.

3. Před uzávěrkou přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami může každý subjekt zúčtování změnit plány, které jsou nezbytné pro výpočet jeho obchodní pozice podle článku 54. Provozovatelé přenosových soustav, kteří používají model centrálního řízení, mohou v podmínkách pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18 stanovit konkrétní podmínky a pravidla pro změny plánů subjektu zúčtování.

4. Po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami může každý subjekt zúčtování změnit interní obchodní plány, které jsou nezbytné pro výpočet jeho obchodní pozice podle článku 54, v souladu s pravidly stanovenými v podmínkách pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovanými podle článku 18.

Článek 18

Podmínky pro zajišťování výkonové rovnováhy

1. Nejpozději do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a pro všechny oblasti plánování členského státu vypracují provozovatelé přenosových soustav daného členského státu návrh:

a) podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy;

b) podmínek pro subjekty zúčtování.

Tvoří-li oblast LFC dva nebo více provozovatelů přenosových soustav, všichni provozovatelé přenosových soustav dané oblasti LFC mohou se schválením příslušných regulačních orgánů vypracovat společný návrh.

2. Podmínky podle odstavce 1 musí rovněž obsahovat pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností podle článku 36 nařízení (EU) 2017/2196 a pravidla pro zúčtování v případě pozastavení tržních činností podle článku 39 nařízení (EU) 2017/2196, jakmile budou schválena podle článku 4 nařízení (EU) 2017/2196.

3. Při vypracovávání návrhů podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy a subjekty zúčtování každý provozovatel přenosové soustavy musí:

a) koordinovat vypracovávání s provozovateli přenosových soustav a provozovateli distribučních soustav, jež mohou být těmito podmínkami ovlivněni;

b) dodržovat rámce pro zřízení evropských platforem pro výměnu regulační energie a pro proces vzájemné výměny systémových odchylek podle článků 19, 20, 21 a 22;

c) v průběhu vypracovávání návrhu zapojit ostatní provozovatele distribučních soustav a jiné zainteresované strany a zohlednit jejich názory, aniž je dotčena veřejná konzultace podle článku 10.

4. Podmínky pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy musí:

a) stanovit přiměřené a oprávněné požadavky pro poskytování služeb výkonové rovnováhy;

b) umožňovat agregaci odběrných elektrických zařízení, zařízení pro skladování energie a výroben elektřiny v oblasti plánování tak, aby bylo možné nabízet služby výkonové rovnováhy za podmínek uvedených v odst. 5 písm. c);

c) umožňovat vlastníkům odběrných elektrických zařízení, třetím osobám a vlastníkům výroben elektřiny z konvenčních a obnovitelných zdrojů energie, jakož i vlastníkům jednotek pro skladování energie stát se poskytovateli služeb výkonové rovnováhy;

d) požadovat, aby každá nabídka regulační energie od poskytovatele služeb výkonové rovnováhy byla přidělena jednomu nebo více subjektům zúčtování s cílem umožnit výpočet zohlednění regulační energie podle článku 49.

5. Podmínky pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy musí zahrnovat:

a) pravidla procesu kvalifikace na poskytovatele služeb výkonové rovnováhy podle článku 16;

b) pravidla, požadavky a lhůty pro obstarávání a převod regulační zálohy podle článků 32, 33 a 34;

c) pravidla a podmínky pro agregaci odběrných elektrických zařízení, zařízení pro skladování energie a výroben elektřiny v oblasti plánování, jež jim umožní stát se poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy;

d) požadavky týkající se údajů a informací, jež mají být dodány připojujícímu provozovateli přenosové soustavy a v relevantních případech provozovateli distribuční soustavy s připojenými zálohami během postupu předběžné kvalifikace a během provozu trhu pro zajišťování výkonové rovnováhy;

e) pravidla a podmínky pro přidělování každé nabídky regulační energie od poskytovatele služeb výkonové rovnováhy jednomu nebo více subjektům zúčtování podle odst. 4 písm. d);

f) požadavky týkající se údajů a informací, jež mají být dodány připojujícímu provozovateli přenosové soustavy a v relevantních případech provozovateli distribuční soustavy s připojenými zálohami za účelem vyhodnocení poskytování služeb výkonové rovnováhy podle čl. 154 odst. 1 a 8, čl. 158 odst. 1 písm. e), čl. 158 odst. 4 písm. b), čl. 161 odst. 1 písm. f) a čl. 161 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2017/1485;

g) definici lokalizace každého standardního produktu a každého specifického produktu s přihlédnutím k odst. 5 písm. c);

h) pravidla pro určení objemu regulační energie, jenž má být zúčtován s poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy podle článku 45;

i) pravidla pro zúčtování s poskytovateli služeb výkonové rovnováhy stanovená podle hlavy V kapitol 2 a 5;

j) maximální doba pro dokončení zúčtování regulační energie s poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy v souladu s článkem 45 pro každý daný interval zúčtování odchylek;

k) důsledky v případě nedodržení podmínek vztahujících se na poskytovatele služeb výkonové rovnováhy.

6. Podmínky pro subjekty zúčtování musí zahrnovat:

a) vymezení odpovědnosti za zajišťování výkonové rovnováhy pro každé místo připojení takovým způsobem, který zamezí jakýmkoli mezerám v odpovědnosti nebo jakémukoli překrývání odpovědnosti různých účastníků trhu poskytujících služby tomuto místu připojení;

b) požadavky pro to, jak se stát subjektem zúčtování;

c) požadavek, že všechny objekty zúčtování nesou finanční odpovědnost za své odchylky a že tyto odchylky podléhají zúčtování s připojujícím provozovatelem přenosové soustavy;

d) požadavek týkající se údajů a informací, jež mají být dodány připojujícímu provozovateli přenosové soustavy pro účely výpočtu odchylek;

e) pravidla, podle nichž mohou subjekty zúčtování měnit své plány před a po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity pro obchodování s elektřinou podle čl. 17 odst. 3 a 4;

f) pravidla pro zúčtování se subjekty zúčtování, stanovená podle hlavy V kapitoly 4;

g) vymezení oblasti odchylky podle čl. 54 odst. 2 a oblasti zúčtovací ceny odchylky;

h) maximální dobu pro dokončení zúčtování odchylek se subjekty zúčtování pro každý daný interval zúčtování odchylek podle článku 54;

i) důsledky v případě nedodržení podmínek vztahujících se na subjekty zúčtování;

j) povinnost subjektů zúčtování informovat připojujícího provozovatele přenosové soustavy o změnách své obchodní pozice;

k) pravidla pro zúčtování podle článků 52, 53, 54 a 55;

l) případně ustanovení, podle nichž se ze zúčtování odchylek vylučují odchylky, jež souvisejí se zavedením omezení rampování za účelem zmírnění deterministických odchylek frekvence podle čl. 137 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1485.

7. Každý připojující provozovatel přenosové soustavy může do návrhu podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy nebo do podmínek pro subjekty zúčtování zahrnout následující prvky:

a) požadavek, aby poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy po uzávěrce obchodování na denním trhu a po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami poskytovali informace o nevyužitém výkonu a jiných nevyužitých zdrojích pro zajišťování výkonové rovnováhy na straně poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy;

b) v odůvodněných případech požadavek, aby poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy po uzávěrce obchodování na denním trhu nevyužitý výkon nebo jiné nevyužité zdroje pro zajišťování výkonové rovnováhy nabízeli prostřednictvím nabídek regulační energie nebo nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování na trzích pro zajišťování výkonové rovnováhy, aniž by byla dotčena možnost, aby poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy v důsledku obchodování na vnitrodenním trhu změnili své nabídky regulační energie před uzávěrkou pro podávání nabídek regulační energie nebo uzávěrkou integrovaného procesu plánování;

c) v odůvodněných případech požadavek, aby poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy po uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami nabízeli nevyužitý výkon nebo jiné nevyužité zdroje pro zajišťování výkonové rovnováhy na trzích pro zajišťování výkonové rovnováhy prostřednictvím nabídek regulační energie nebo nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování;

d) specifické požadavky, pokud jde o obchodní pozici subjektů zúčtování předanou po uplynutí časového rámce denního trhu, s cílem zajistit, aby se součet jejich vnitřních a vnějších obchodních plánů rovnal součtu plánů fyzické výroby a spotřeby, přičemž se v relevantních případech zohlední kompenzace elektrických ztrát;

e) výjimka ze zveřejnění informací o nabídnutých cenách regulační energie nebo regulační zálohy z důvodu obav ze zneužití trhu podle čl. 12 odst. 4;

f) výjimka podle čl. 16 odst. 6 umožňující ve smlouvě o poskytování regulační zálohy předem stanovit cenu nabídek regulační energie pro specifické produkty definované v čl. 26 odst. 3 písm. b);

g) použití dvojích cen pro všechny odchylky na základě podmínek stanovených podle čl. 52 odst. 2 písm. d) bodu i) a metodiku použití dvojích cen podle čl. 52 odst. 2 písm. d) bodu ii).

8. Provozovatelé přenosových soustav, kteří používají model centrálního řízení, musí do podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy rovněž zahrnout tyto prvky:

a) uzávěrka integrovaného procesu plánování podle čl. 24 odst. 5;

b) pravidla pro aktualizace nabídek předkládaných v rámci integrovaného procesu plánování po každé uzávěrce integrovaného procesu plánování podle čl. 24 odst. 6;

c) pravidla pro využití nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování před uzávěrkou pro podávání nabídek regulační energie podle čl. 24 odst. 7;

d) pravidla pro konverzi nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování podle článku 27.

9. Každý provozovatel přenosové soustavy ve své oblasti plánování, respektive ve svých oblastech plánování sleduje, jak všechny strany plní požadavky stanovené v podmínkách pro zajišťování výkonové rovnováhy.

KAPITOLA 2
Evropské platformy pro výměnu regulační energie

Článek 19

Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu

1. Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí proces náhrady záloh podle části IV nařízení (EU) 2017/1485, vypracují návrh rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu.

2. Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu, provozovaná provozovateli přenosových soustav nebo prostřednictvím subjektu, který by vytvořili samotní provozovatelé přenosových soustav, musí být založena na společných zásadách správy a obchodních procesech a sestávat alespoň z funkce optimalizace aktivace a funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav. Tato evropská platforma musí používat mnohostranný model TSO-TSO se společnými žebříčky nabídkových cen pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro náhradu, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14.

3. Návrh uvedený v odstavci 1 musí obsahovat alespoň:

a) obecnou strukturu evropské platformy;

b) plán a harmonogram zavedení evropské platformy;

c) vymezení funkcí nezbytných pro provozování evropské platformy;

d) navrhovaná pravidla týkající se správy a provozování evropské platformy, jež vycházejí ze zásady nediskriminace a zajišťují rovné zacházení se všemi zapojenými provozovateli přenosových soustav i to, že žádný provozovatel přenosové soustavy prostřednictvím účasti na funkcích evropské platformy nezíská neoprávněné ekonomické výhody;

e) návrh určení subjektu nebo subjektů, jež budou vykonávat funkce v návrhu vymezené. Pokud provozovatelé přenosových soustav navrhnou určit více než jeden subjekt, musí návrh prokázat a zajistit:

i) soudržné rozdělení funkcí mezi subjekty provozující evropskou platformu. Návrh plně zohlední potřebu koordinace mezi jednotlivými funkcemi, které jsou subjektům provozujícím evropskou platformu přiděleny;

ii) to, že navrhované uspořádání evropské platformy a rozdělení funkcí zajišťuje účinnou a efektivní správu evropské platformy, její fungování a regulační dohled nad ní a že rovněž podporuje cíle tohoto nařízení;

iii) efektivní koordinační a rozhodovací postup k řešení situací, kdy jednotlivé subjekty provozující evropskou platformu mají k určité otázce odlišná stanoviska;

f) rámec pro harmonizaci podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18;

g) podrobné zásady pro rozdělení společných nákladů, včetně podrobné kategorizace společných nákladů, v souladu s článkem 23;

h) uzávěrku pro podávání nabídek regulační energie pro všechny standardní produkty záloh pro náhradu v souladu s článkem 24;

i) definici standardních produktů regulační energie ze záloh pro náhradu v souladu s článkem 25;

j) uzávěrku předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav v souladu s čl. 29 odst. 13;

k) společné žebříčky nabídkových cen, které má sestavit společná funkce optimalizace aktivace podle článku 31;

l) popis algoritmu pro provoz funkce optimalizace aktivace nabídek regulační energie složených ze všech standardních produktů záloh pro náhradu v souladu s článkem 58.

4. Do šesti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí proces náhrady záloh podle části IV nařízení (EU) 2017/1485, určí navržený subjekt nebo subjekty pověřené provozováním této evropské platformy podle odst. 3 písm. e).

5. Do jednoho roku po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí proces náhrady záloh podle části IV nařízení (EU) 2017/1485 a kteří mají alespoň jednoho propojeného sousedního provozovatele přenosové soustavy, který provádí proces náhrady záloh, zavedou a zprovozní Evropskou platformu pro výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu. Tuto evropskou platformu využívají:

a) pro předkládání všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro náhradu;

b) pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro náhradu, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14;

c) ve snaze naplnit všechny své potřeby regulační energie ze záloh pro náhradu.

Článek 20

Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací

1. Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací.

2. Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, provozovaná provozovateli přenosových soustav nebo prostřednictvím subjektu, který by vytvořili samotní provozovatelé přenosových soustav, musí být založena na společných zásadách správy a obchodních procesech a sestávat alespoň z funkce optimalizace aktivace a funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav. Tato evropská platforma musí používat mnohostranný model TSO-TSO se společnými žebříčky nabídkových cen pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14.

3. Návrh uvedený v odstavci 1 musí obsahovat alespoň:

a) obecnou strukturu evropské platformy;

b) plán a harmonogram zavedení evropské platformy;

c) vymezení funkcí nezbytných pro provozování evropské platformy;

d) navrhovaná pravidla týkající se správy a provozování evropské platformy, jež vycházejí ze zásady nediskriminace a zajišťují rovné zacházení se všemi zapojenými provozovateli přenosových soustav i to, že žádný provozovatel přenosové soustavy prostřednictvím účasti na funkcích evropské platformy nezíská neoprávněné ekonomické výhody;

e) návrh určení subjektu nebo subjektů, jež budou vykonávat funkce v návrhu vymezené. Pokud provozovatelé přenosových soustav navrhnou určit více než jeden subjekt, musí návrh prokázat a zajistit:

i) soudržné rozdělení funkcí mezi subjekty provozující evropskou platformu. Návrh plně zohlední potřebu koordinace mezi jednotlivými funkcemi, které jsou subjektům provozujícím evropskou platformu přiděleny;

ii) to, že navrhované uspořádání evropské platformy a rozdělení funkcí zajišťuje účinnou a efektivní správu evropské platformy, její fungování a regulační dohled nad ní a že rovněž podporuje cíle tohoto nařízení;

iii) efektivní koordinační a rozhodovací postup k řešení situací, kdy jednotlivé subjekty provozující evropskou platformu mají k určité otázce odlišná stanoviska;

f) rámec pro harmonizaci podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18;

g) podrobné zásady pro rozdělení společných nákladů, včetně podrobné kategorizace společných nákladů, v souladu s článkem 23;

h) uzávěrku pro podávání nabídek regulační energie pro všechny standardní produkty záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací v souladu s článkem 24;

i) definici standardních produktů regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací v souladu s článkem 25;

j) uzávěrku předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav v souladu s čl. 29 odst. 13;

k) společné žebříčky nabídkových cen, které má sestavit společná funkce optimalizace aktivace podle článku 31;

l) popis algoritmu pro provoz funkce optimalizace aktivace nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací v souladu s článkem 58.

4. Do šesti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací všichni provozovatelé přenosových soustav určí navržený subjekt nebo subjekty pověřené provozováním této evropské platformy podle odst. 3 písm. e).

5. Do osmnácti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací mohou všichni provozovatelé přenosových soustav vypracovat návrh na změnu této evropské platformy podle odstavce 1. Navrhované změny musí být podloženy analýzou nákladů a přínosů provedenou všemi provozovateli přenosových soustav podle článku 61. Návrh se oznámí Komisi.

6. Do třiceti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, nebo pokud všichni provozovatelé přenosových soustav předloží návrh na změnu této evropské platformy podle odstavce 5, do dvanácti měsíců po schválení návrhu na změnu evropské platformy všichni provozovatelé přenosových soustav vytvoří a zprovozní Evropskou platformu pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací a tuto evropskou platformu využívají:

a) pro předkládání všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací;

b) pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14;

c) ve snaze naplnit všechny své potřeby regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací.

Článek 21

Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací

1. Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací.

2. Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, provozovaná provozovateli přenosových soustav nebo prostřednictvím subjektu, který by vytvořili samotní provozovatelé přenosových soustav, musí být založena na společných zásadách správy a obchodních procesech a sestávat alespoň z funkce optimalizace aktivace a funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav. Tato evropská platforma musí používat mnohostranný model TSO-TSO se společnými žebříčky nabídkových cen pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14.

3. Návrh uvedený v odstavci 1 musí obsahovat alespoň:

a) obecnou strukturu evropské platformy;

b) plán a harmonogram zavedení evropské platformy;

c) vymezení funkcí nezbytných pro provozování evropské platformy;

d) navrhovaná pravidla týkající se správy a provozování evropské platformy, jež vycházejí ze zásady nediskriminace a zajišťují rovné zacházení se všemi zapojenými provozovateli přenosových soustav i to, že žádný provozovatel přenosové soustavy prostřednictvím účasti na funkcích evropské platformy nezíská neoprávněné ekonomické výhody;

e) návrh určení subjektu nebo subjektů, jež budou vykonávat funkce v návrhu vymezené. Pokud provozovatelé přenosových soustav navrhnou určit více než jeden subjekt, musí návrh prokázat a zajistit:

i) soudržné rozdělení funkcí mezi subjekty provozující evropskou platformu. Návrh plně zohlední potřebu koordinace mezi jednotlivými funkcemi, které jsou subjektům provozujícím evropskou platformu přiděleny;

ii) to, že navrhované uspořádání evropské platformy a rozdělení funkcí zajišťuje účinnou a efektivní správu evropské platformy, její fungování a regulační dohled nad ní a že rovněž podporuje cíle tohoto nařízení;

iii) efektivní koordinační a rozhodovací postup k řešení situací, kdy jednotlivé subjekty provozující evropskou platformu mají k určité otázce odlišná stanoviska;

f) rámec pro harmonizaci podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18;

g) podrobné zásady pro rozdělení společných nákladů, včetně podrobné kategorizace společných nákladů, v souladu s článkem 23;

h) uzávěrku pro podávání nabídek regulační energie pro všechny standardní produkty záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací v souladu s článkem 24;

i) definici standardních produktů regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací v souladu s článkem 25;

j) uzávěrku předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav v souladu s čl. 29 odst. 13;

k) společné žebříčky nabídkových cen, které má sestavit společná funkce optimalizace aktivace podle článku 31;

l) popis algoritmu pro provoz funkce optimalizace aktivace nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací v souladu s článkem 58.

4. Do šesti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací všichni provozovatelé přenosových soustav určí navržený subjekt nebo subjekty pověřené provozováním této evropské platformy podle odst. 3 písm. e).

5. Do osmnácti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací mohou všichni provozovatelé přenosových soustav vypracovat návrh na změnu této evropské platformy podle odstavce 1 a zásad stanovených v odstavci 2. Navrhované změny musí být podloženy analýzou nákladů a přínosů provedenou provozovateli přenosových soustav podle článku 61. Návrh se oznámí Komisi.

6. Do třiceti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, nebo pokud všichni provozovatelé přenosových soustav předloží návrh na změnu této evropské platformy podle odstavce 5, do dvanácti měsíců po schválení návrhu na změnu evropské platformy všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí automatický proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy podle části IV nařízení (EU) 2017/1485, vytvoří a zprovozní Evropskou platformu pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací a tuto evropskou platformu využívají:

a) pro předkládání všech nabídek regulační energie složených ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací;

b) pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech standardních produktů záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, s výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14;

c) ve snaze naplnit všechny své potřeby regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací.

Článek 22

Evropská platforma pro proces vzájemné výměny systémových odchylek

1. Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh rámce pro zavedení Evropské platformy pro proces vzájemné výměny systémových odchylek.

2. Evropská platforma pro proces vzájemné výměny systémových odchylek, provozovaná provozovateli přenosových soustav nebo prostřednictvím subjektu, který by vytvořili samotní provozovatelé přenosových soustav, musí být založena na společných zásadách správy a obchodních procesech a sestávat alespoň z funkce vzájemné výměny systémových odchylek a funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových soustav. K provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek musí tato evropská platforma používat mnohostranný model TSO-TSO.

3. Návrh uvedený v odstavci 1 musí obsahovat alespoň:

a) obecnou strukturu evropské platformy;

b) plán a harmonogram zavedení evropské platformy;

c) vymezení funkcí nezbytných pro provozování evropské platformy;

d) navrhovaná pravidla týkající se správy a provozování evropské platformy, jež vycházejí ze zásady nediskriminace a zajišťují rovné zacházení se všemi zapojenými provozovateli přenosových soustav i to, že žádný provozovatel přenosové soustavy prostřednictvím účasti na funkcích evropské platformy nezíská neoprávněné ekonomické výhody;

e) návrh určení subjektu nebo subjektů, jež budou vykonávat funkce v návrhu vymezené. Pokud provozovatelé přenosových soustav navrhnou určit více než jeden subjekt, musí návrh prokázat a zajistit:

i) soudržné rozdělení funkcí mezi subjekty provozující evropskou platformu. Návrh plně zohlední potřebu koordinace mezi jednotlivými funkcemi, které jsou subjektům provozujícím evropskou platformu přiděleny;

ii) to, že navrhované uspořádání evropské platformy a rozdělení funkcí zajišťuje účinnou a efektivní správu evropské platformy, její fungování a regulační dohled nad ní a že rovněž podporuje cíle tohoto nařízení;

iii) efektivní koordinační a rozhodovací postup k řešení situací, kdy jednotlivé subjekty provozující evropskou platformu mají k určité otázce odlišná stanoviska;

f) rámec pro harmonizaci podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18;

g) podrobné zásady pro rozdělení společných nákladů, včetně podrobné kategorizace společných nákladů, v souladu s článkem 23;

h) popis algoritmu pro provoz funkce procesu vzájemné výměny systémových odchylek v souladu s článkem 58.

4. Do šesti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro proces vzájemné výměny systémových odchylek všichni provozovatelé přenosových soustav určí navržený subjekt nebo subjekty pověřené provozováním této evropské platformy podle odst. 3 písm. e).

5. Do jednoho roku po schválení návrhu rámce pro zavedení Evropské platformy pro proces vzájemné výměny systémových odchylek všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí automatický proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy podle části IV nařízení (EU) 2017/1485, vytvoří a zprovozní Evropskou platformu pro proces vzájemné výměny systémových odchylek. Tuto evropskou platformu budou používat k provádění procesu vzájemné výměny systémových odchylek, alespoň pro synchronně propojenou oblast kontinentální Evropa.

Článek 23

Společná úhrada nákladů provozovateli přenosových soustav v různých členských státech

1. Všichni provozovatelé přenosových soustav předloží každoročně příslušným regulačním orgánům zprávu podle článku 37 směrnice 2009/72/ES, v níž jsou podrobně vysvětleny náklady na vytvoření, změny a provozování evropských platforem podle článků 19, 20, 21 a 22. Tuto zprávu zveřejňuje agentura, jež přitom náležitě přihlíží ke skutečnosti, že zpráva může obsahovat citlivé obchodní informace.

2. Náklady podle odstavce 1 musí být uvedeny v členění na:

a) společné náklady vyplývající z koordinovaných činností všech provozovatelů přenosových soustav, kteří se příslušných platforem účastní;

b) regionální náklady vyplývající z činností některých, ale ne všech provozovatelů přenosových soustav, kteří se příslušných platforem účastní;

c) vnitrostátní náklady vyplývající z činností provozovatelů přenosových soustav v daném členském státě, kteří se příslušných platforem účastní.

3. Společné náklady podle odst. 2 písm. a) se rozdělí mezi provozovatele přenosových soustav v členských státech a třetích zemích, kteří se evropských platforem účastní. Při výpočtu částky, kterou mají provozovatelé přenosových soustav v jednotlivých členských státech, případně třetích zemích hradit, se jedna osmina společných nákladů rozdělí rovným dílem mezi jednotlivé členské státy a třetí země, pět osmin se rozdělí mezi členské státy a třetí země v poměru k jejich spotřebě a dvě osminy se rozdělí rovným dílem mezi zúčastněné provozovatele přenosových soustav podle čl. 2 odst. a). Podíl členského státu na nákladech nese provozovatel přenosové sítě nebo provozovatelé přenosových sítí, kteří působí na území daného členského státu. V případě, že v členském státě působí několik provozovatelů přenosových soustav, podíl tohoto členského státu na nákladech se rozdělí mezi tyto provozovatele přenosových soustav v poměru ke spotřebě v regulačních oblastech těchto provozovatelů přenosových soustav.

4. Výpočet společných nákladů se pravidelně upravuje, aby zohlednil změny společných nákladů nebo zúčastněných provozovatelů přenosových soustav.

5. Provozovatelé přenosových soustav, kteří v určitém regionu spolupracují, společně sjednají návrh na společnou úhradu regionálních nákladů podle odst. 2 písm. b). Návrh následně individuálně schválí příslušné regulační orgány jednotlivých členských států a případně třetí země v daném regionu. Alternativně jsou provozovatelé přenosových soustav, kteří v daném regionu spolupracují, oprávněni využít mechanismu společné úhrady nákladů podle odstavce 3.

6. Zásady společné úhrady nákladů se vztahují na náklady přispívající k vytvoření, změnám a provozování evropských platforem počínaje schválením návrhu příslušných rámců pro jejich zavedení podle čl. 19 odst. 1, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 22 odst. 1. V případě, že tyto rámce obsahují návrh, aby evropská platforma vznikla ze stávajících projektů, mohou všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří jsou do stávajících projektů zapojeni, navrhnout, aby díl nákladů vzniklých před schválením návrhu rámců na zavedení platformy, které přímo souvisejí s vypracováním a realizací daných projektů a jež budou posouzeny jako přiměřené a efektivní, byl považován za součást společných nákladů podle odst. 2 písm. a).

Článek 24

Uzávěrka pro podávání nabídek regulační energie

1. V rámci návrhů podle článků 19, 20 a 21 všichni provozovatelé regulačních soustav harmonizují uzávěrku pro podávání nabídek regulační energie pro standardní produkty na úrovni Unie, a to alespoň pro každý z následujících procesů:

a) zálohy pro náhradu;

b) zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací;

c) zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací.

2. Uzávěrka pro podávání nabídek regulační energie:

a) musí být co nejblíže reálnému času;

b) nesmí předcházet uzávěrce přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami;

c) musí zajistit dostatek času pro nezbytné procesy zajišťování výkonové rovnováhy.

3. Po uzávěrce pro podávání nabídek regulační energie již není poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy dovoleno předkládat nebo aktualizovat své nabídky regulační energie.

4. Po uzávěrce pro podávání nabídek regulační energie poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy neprodleně oznámí připojujícímu provozovateli přenosové soustavy veškeré nedostupné objemy z nabídek regulační energie v souladu s čl. 158 odst. 4 písm. b) a čl. 161 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2017/1485. Je-li poskytovatel služeb výkonové rovnováhy připojen do distribuční soustavy a je-li provozovatelem distribuční soustavy požádán, oznámí veškeré nedostupné objemy nabídek regulační energie neprodleně také provozovateli distribuční soustavy.

5. Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost každý provozovatel přenosové soustavy, jenž používá model centrálního řízení, stanoví alespoň jednu uzávěrku integrovaného procesu plánování, která:

a) musí poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy umožnit aktualizovat své nabídky předkládané v rámci integrovaného procesu plánování, a to co nejblíže reálnému času;

b) nesmí o více než osm hodin předcházet reálnému času;

c) se musí nacházet před uzávěrkou předání nabídek energie ze strany provozovatelů přenosových soustav.

6. Po každé uzávěrce integrovaného procesu plánování lze nabídku předloženou v rámci integrovaného procesu plánování změnit pouze v souladu s pravidly, jež stanovil připojující provozovatel přenosové soustavy v podmínkách pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18. Tato pravidla musí být zavedena před tím, než připojující provozovatel přenosové soustavy přistoupí k jakémukoli procesu výměny regulační energie, musí poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy v co největší míře umožnit aktualizovat své nabídky předkládané v rámci integrovaného procesu plánování až do uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami a současně musí zajistit:

a) ekonomickou efektivitu integrovaného procesu plánování;

b) bezpečnost provozu;

c) jednotnost všech iterací integrovaného procesu plánování;

d) spravedlivé a rovné zacházení se všemi poskytovateli služeb výkonové rovnováhy v dané oblasti plánování;

e) to, že nebude negativně ovlivněn integrovaný proces plánování.

7. Každý provozovatel přenosové soustavy, který používá model centrálního řízení, stanoví pravidla pro využití nabídek předložených v rámci integrovaného procesu plánování před uzávěrkou pro podávání nabídek regulační energie v souladu s čl. 18 odst. 8 písm. c), s cílem:

a) zajistit, že provozovatel přenosové soustavy splní požadavky na regulační zálohy v reálném čase;

b) zajistit dostatek zdrojů k řešení vnitřních přetížení;

c) zajistit možnost přiměřeného nasazování výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení v reálném čase.

Článek 25

Požadavky týkající se standardních produktů

1. Standardní produkty regulační energie se vytvoří jako součást návrhů rámců pro zavedení evropských platforem podle článků 19, 20 a 21. Po schválení jednotlivých rámců, avšak nejpozději v době, kdy provozovatel přenosové soustavy používá příslušnou evropskou platformu, používá tento provozovatel přenosové soustavy pouze standardní produkty a v oprávněných případech specifické produkty regulační energie s cílem zachovat rovnováhu soustavy v souladu s články 127, 157 a 160 nařízení (EU) 2017/1485.

2. Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni provozovatelé přenosových soustav vypracují návrh seznamu standardních produktů regulačních záloh pro zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy a zálohy pro náhradu.

3. Nejméně jednou za dva roky všichni provozovatelé přenosových soustav seznam

Nahrávám...
Nahrávám...