dnes je 19.5.2024

Input:

2017/2169, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2169 ze dne 21. listopadu 2017 o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952

12.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2017.2169
2017/2169, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2169 ze dne 21. listopadu 2017 o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952

Evropská komise, Eurostat

Úplné znění nařízení Komise (EU) 2017/2169.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2169 ze dne 21. listopadu 2017 o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) 2016/1952 stanoví společný rámec pro tvorbu srovnatelných evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti v Unii.

(2) V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1952 by členské státy měly předávat statistické údaje v elektronické podobě, aby odpovídaly příslušnému technickému formátu, který stanoví Komise.

(3) Iniciativa pro výměnu statistických údajů a metadat (SDMX) stanoví statistické a technické standardy pro výměnu oficiálních statistik. Komise (Eurostat) by proto měla v rámci Evropského statistického systému, za úzké spolupráce s členskými státy, stanovit technický formát v souladu s těmito standardy.

(4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Údaje o cenách zemního plynu a elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti v Unii se Eurostatu poskytnou prostřednictvím jediného kontaktního místa, aby Komise (Eurostat) mohla tyto údaje převzít elektronickými prostředky.

Článek 2

Struktura, která se použije pro předání údajů Komisi (Eurostatu), je stanovena v přílohách.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 311, 17.11.2016, s. 1.

PŘÍLOHA I

Struktura pro předávání statistických údajů o cenách zemního plynu

Předávané soubory musí obsahovat tyto informace:

Obecné informace

Pole Poznámky Periodicita vykazování
Země Název vykazující země Pololetně
Organizace Název vykazující organizace Pololetně
Kontaktní osoba Jméno pracovníka odpovědného za vykazování Pololetně
E-mailová adresa: E-mailová adresa pracovníka odpovědného za vykazování Pololetně
Rok Referenční rok pro údaje (2017, 2018 atd.) Pololetně
Pololetí První nebo druhé Pololetně

Pro každé spotřebitelské pásmo se předávají položky v kolonce "Pole" v tabulkách 1, 2 a 4.

Pásma pro zákazníky v domácnostech:

— Pásmo D1 (nízká spotřeba): roční spotřeba nižší než 20 GJ,

— Pásmo D2 (střední spotřeba): roční spotřeba 20 GJ nebo více, ale nižší než 200 GJ,

— Pásmo D3 (vysoká spotřeba): roční spotřeba 200 GJ nebo více.

Pásma pro zákazníky mimo domácnosti:

— Pásmo I1: roční spotřeba nižší než 1 000 GJ,

— Pásmo I2: roční spotřeba 1 000 GJ nebo více, ale nižší než 10 000 GJ,

— Pásmo I3: roční spotřeba 10 000 GJ nebo více, ale nižší než 100 000 GJ,

— Pásmo I4: roční spotřeba 100 000 GJ nebo více, ale nižší než 1 000 000 GJ,

— Pásmo I5: roční spotřeba 1 000 000 GJ nebo více, ale nižší než 4 000 000 GJ,

— Pásmo I6: roční spotřeba 4 000 000 GJ nebo více.

Údaje v tabulce 3 se uvádějí jako průměry pokrývající všechna spotřebitelská pásma.

Tabulka 1: Hlavní cenové úrovně

Pole Poznámky Periodicita vykazování
Status důvěrnosti   Pololetně
Cena bez daní
— hodnota
— status sledování
Tato cenová úroveň zahrnuje pouze složku energie a dodávky a síťovou složku. Pololetně
Cena bez DPH a jiných vratných daní
— hodnota
— status sledování
Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a daně, poplatky a odvody považované za nevratné pro konečné zákazníky mimo domácnosti. V případě zákazníků v domácnostech zahrnuje tato cenová úroveň složku energie a síťovou složku a daně, poplatky a odvody, avšak nezahrnuje DPH. Pololetně
Cena včetně všech daní (vratných i nevratných) a DPH
— hodnota
— status sledování
Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a všechny vratné i nevratné daně, poplatky a odvody včetně DPH. Pololetně

Hodnoty se uvádějí v národní měně za gigajoule (spalné teplo).

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.

Tabulka 2: Podrobné členění cen na složky a dílčí složky

Pole Poznámky Periodicita vykazování
Status důvěrnosti    
Cena energie a dodávky
— hodnota
— status sledování
Tato složka zahrnuje komoditní cenu zemního plynu zaplacenou dodavatelem nebo cenu zemního plynu v místě vstupu do přepravní soustavy, včetně těchto případných nákladů odběratele: nákladů na skladování a nákladů spojených s prodejem zemního plynu konečným spotřebitelům. Ročně
Cena sítě
— hodnota
— status sledování
Cena sítě zahrnuje tyto náklady odběratele: sazby za přepravu a distribuci, ztráty při přepravě a distribuci, síťové náklady, náklady na poprodejní služby, náklady na systémové služby a náklady na pronájem měřidla a měřicí náklady. Ročně
Daň z přidané hodnoty
— hodnota
— status sledování
Daň z přidané hodnoty ve smyslu směrnice Rady 2006/112/ES (1). Ročně
Daně za obnovitelné zdroje
— hodnota
— status sledování
Daně, poplatky nebo odvody související s podporou energie z obnovitelných zdrojů, energetickou účinností a kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (KVET). Ročně
Daně z kapacity
— hodnota
— status sledování
Daně, poplatky nebo odvody související se strategickými zásobami, platbami za kapacitu a energetickou bezpečností; daně z distribuce zemního plynu; uvízlé náklady a odvody na financování energetických regulačních orgánů nebo tržních subjektů a provozovatelů soustav. Ročně
Ekologické daně
— hodnota
— status sledování
Daně, poplatky nebo odvody související s kvalitou ovzduší nebo sloužící k jiným environmentálním účelům; daně z emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů. Ročně
Ostatní daně
— hodnota
— status sledování
Všechny ostatní daně, poplatky nebo odvody nezahrnuté v žádné z předcházejících čtyř kategorií: podpora na dálkové vytápění; místní nebo regionální poplatky; kompenzace za dodávky do odlehlých lokalit; koncesní poplatky spojené s licencemi a poplatky za využívání půdy a veřejného či soukromého majetku pro sítě či jiná zařízení. Ročně

Referenční období pro všechny složky a všechny dílčí složky je jeden rok.

Hodnoty se uvádějí v národní měně za gigajoule (GJ) na základě hodnoty spalného tepla (GCV).

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.

Tabulka 3: Náklady na síť

Pole Poznámky Periodicita vykazování
Status důvěrnosti    
Přepravní náklady
— v procent. vyjádření
— status sledování
Průměrný relativní podíl přepravních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl přepravních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů. Ročně
Nahrávám...
Nahrávám...